11
Diꞌa kuaꞌa̱n ña̱ ni̱ da̱náꞌa̱ Jesús saꞌa̱ ndi kee yó kaꞌa̱n yo̱ xíꞌín Ndios
Diꞌa ni̱ kuu tá nákaa̱ Jesús káꞌa̱n na̱ xíꞌín Ndios iin xíán. Tá ni̱ ndiꞌi ni̱ kaꞌa̱n na̱ xíꞌín Ndios, dá ni̱ kaa iin ta̱a xíonoo xíꞌín ná ñóó:
―Tatá, dánaꞌa̱ ní no̱ó nduꞌu̱ ndi kee ndu kaꞌa̱n ndu̱ xíꞌín Ndios táto̱ꞌon ni̱ da̱náꞌa̱ Juan no̱ó ta̱a sa̱ xi̱onoo xíꞌín ná.
Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:
―Tá kuaꞌa̱n ndo̱ kaꞌa̱n ndo̱ xíꞌín Ndios, diꞌa kaa ndo̱ xíꞌín ná:
Tatá mií nduꞌu̱, na̱ ió induú,
ná natiin kuu̱ mií ní ndidaá táꞌa̱n ña̱ñóꞌó.
Ta ná kii ní dándáki ní ñayuú yóꞌo.
Táto̱ꞌon ki̱ꞌo kée ní ña̱ kóni̱ ní induú xaa̱n, ki̱ꞌo dión taꞌani ná koo no̱ñóꞌo̱ yóꞌo.
Ta ki̱ꞌo ní ña̱ xínñóꞌó nduꞌu̱ keí ndú iin iin kuu̱ kuu̱.
Ta káꞌano koo ini ní sa̱ꞌá kua̱chi ndu táto̱ꞌon ki̱ꞌo xíꞌo káꞌano taꞌani ini nduꞌu̱ sa̱ꞌá na̱ yáꞌa noo̱ ndú.
Ta o̱ sa̱ kónó ní kue̱i ndu no̱ó kua̱chi, ta dáka̱ki ní nduꞌu̱ no̱ó ña̱ kini.
Dá ni̱ kaa taꞌani na:
―Ta ndi ndáa ndó ió iin amigo, ta dao ñoó kuaꞌa̱n ndo̱ veꞌe na, ta káꞌa̱n ndo̱ xíꞌín ná: “Amigo, tei tóo ní oni̱ pan nani̱ꞌí, dá chi̱ ni̱ ka̱sáa̱ iin amigoi̱ veꞌi, ta xíká ni̱ kii ra, ta ko̱ ta̱ꞌón ña̱ꞌa ki̱ꞌoi keí rá.” Dá kaa na̱ xíꞌín ndó nda̱ ma̱á ini veꞌe na: “O̱ sa̱ dátaꞌóo̱n yuꞌu̱, chi̱ sa̱ ndadí vá yéꞌí, ta sa̱ kánduꞌu̱ váí kídi̱i̱ xíꞌín de̱ꞌi noo̱ xíto. Sa̱ꞌá ño̱ó o̱ kúu taꞌon nako̱oi ki̱ꞌoi ña̱ noo̱o̱n.” Tído va̱ꞌará ná o̱ náko̱o na ki̱ꞌo naa̱n noo̱ ndo̱ sa̱ꞌá ña̱ kúú ná amigo ndo̱, tído sa̱ꞌá ña̱ káꞌa̱n téí ndo̱ ndíta ndó, sa̱ꞌá ño̱ó nako̱o na ki̱ꞌo na ña̱ xínñóꞌó ndó. Tído yuꞌu̱ káꞌa̱n xíꞌín ndó, kaka̱ ndo̱ ña̱ xínñóꞌó ndó noo̱ Ndios, ta kúú niꞌi̱ vá ndóa̱n. Nandukú ndóa̱n, ta kúú niꞌi̱ vá ndóa̱n. Dákásá ndó yéꞌé, ta kúú nono̱ váán noo̱ ndo̱. 10 Dá chi̱ ndidaá na̱ xíka̱a̱n, ta niꞌi̱ náa̱n. Ta ndidaá na̱ nándukú ñá, ta niꞌi̱ náa̱n. Ta ndidaá na̱ dákásá yéꞌé, ta nono̱án noo̱ ná.
11 ’Ta ndi ndáa ndoꞌó, na̱ kúú tatá, tá xíka̱ de̱ꞌe ndó pan keí xí noo̱ ndo̱, ¿á xíꞌo ndó iin yuu̱ noo̱ xí? O, tá xíka̱ xi̱ iin ti̱yaká keí xí, ¿á xíꞌo ndó iin koo̱ noo̱ xí? 12 O, tá xíka̱ xi̱ iin nduu̱ keí xí, ¿á xíꞌo ndó iin ti̱dóꞌo̱ma̱ noo̱ xí? 13 Ko̱ó, dá chi̱ va̱ꞌará kúú ndó ña̱yuu kíni, tído ti̱ꞌa ndó ki̱ꞌo ndó ña̱ va̱ꞌa no̱ó de̱ꞌe ndó. ¿Á ko̱ náꞌá taꞌon ndó ña̱ sa̱ kaá ka̱ ví tatá Ndios, na̱ ió induú? Chi̱ ki̱ꞌo na Espíritu ii̱ ná noo̱ ndi ndáa na̱ xíka̱ ñaá noo̱ ná ―kaá Jesús.
Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ kaa dao ña̱yuu ña̱ taó Jesús espíritu kini kée ña̱ uꞌu̱
14 Iin kuu̱ nákaa̱ Jesús taó na̱ iin espíritu kini, táꞌa̱n ña̱ ni̱ keñíꞌi̱ iin ta̱a. Dá tá ni̱ keta espíritu kini ñoó kuaꞌa̱n, kúú ni̱ na̱kaꞌa̱n va ta̱a ñoó. Kúú ni̱ naá ndava̱ꞌo iní ña̱yuu ndéi ñoó. 15 Tído dao ña̱yuu ñoó ni̱ kaa:
―Beelzebú, táꞌa̱n ña̱ kúú satoꞌo espíritu kini, ño̱ó vá kía̱n xíꞌo choon no̱ó ta̱a káa, sa̱ꞌá ño̱ó kándéé rá taó ra̱ espíritu kini ―kaá na̱.
16 Ta dao ka̱ ña̱yuu ñoó kátoó korndodó ná Jesús, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ xika̱ na̱ ña̱ ná kee na iin ña̱ꞌa ndato chí induú. 17 Tído sa̱ náꞌá vá Jesús ndi nákani ini na̱. Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín ná:
―Kanaꞌá ndó ña̱ tá naá táꞌan iin rey xíꞌín ña̱yuu dándáki ra, dá kía̱n naá vá choon néꞌe ra. Ta tá táꞌa̱nda̱ táꞌan ña̱yuu ndéi ini iin veꞌe, dá kía̱n naá vá noo̱ ndéi na. 18 Ta dión taꞌani ndoꞌo ña̱ uꞌu̱ mií no̱ó tá kasáꞌá taꞌa̱nda̱ táꞌan xíꞌín ña̱ kéchóon noo̱án, chi̱, ¿ndi koo kaka choon néꞌan? Tído ndoꞌó kúú ra̱ káꞌa̱n ña̱ xíꞌín choon ni̱ xi̱ꞌo Beelzebú taó yuꞌu̱ espíritu kini kéchóon noo̱án. 19 Chi̱ tá taó yuꞌu̱ espíritu kini xíꞌín choon ni̱ xi̱ꞌo Beelzebú noo̱í, dá kía̱n, ¿ndá yoo ni̱ xi̱ꞌo choon noo̱ ndáꞌa̱ ta̱ ñoo mií ndó ña̱ taó rá espíritu kini, tá dáá? Tído ta̱a ñoó kúú ra̱ náꞌa̱ ña̱ o̱ du̱ú ña̱ ndaa̱ kía̱n káꞌa̱n ndo̱ sa̱ꞌí. 20 Tído tá taó yuꞌu̱ espíritu kini xíꞌín choon ni̱ xi̱ꞌo Ndios noo̱í, dá kía̱n kanaꞌá ndó ña̱ miía̱n ndaa̱ kuiti sa̱ ni̱ kasa̱ndaá va kuu̱ ndu̱ꞌu ña̱yuu ti̱xi ndáꞌa̱ Ndios.
21 ’Tá ió iin ta̱a ndakí ndaá ra̱ veꞌe ra xíꞌín espada, dá kía̱n ni iin tóꞌón ña̱yuu o̱ kúu ku̱ꞌu kiꞌin kuíꞌíná ná ña̱ꞌa ió noo̱ rá. 22 Tído tá ni̱ ka̱sáa̱ iin ka̱ ta̱a ndakí cháá ka̱ noo̱ ió ra̱, dá kía̱n vaá óon va kandeé rá xíꞌín rá, ta kuio ndaa ndiꞌi ra espada ra̱, táꞌa̱n ña̱ sa̱ ka̱ndeé iní ra̱ sa̱ chindeé ñaá, ta dasá ndíꞌi ra ña̱ sa̱ komí ta̱a ñoó. 23 Ta na̱ ko̱ ndíta xoo yuꞌu̱, no̱ón kúú na̱ xiní uꞌu̱ ñaá. Ta na̱ ko̱ chíndeé yuꞌu̱ xíꞌín ña̱ kéei, no̱ón kúú na̱ dátu̱ú diꞌa ñaá.
Diꞌa ndóꞌo iin ta̱a tá nándió ko̱o espíritu kini nákaa̱a̱n ini ra̱
24 ’Tá kéta iin espíritu kini ini iin ta̱a, dá kía̱n kuaꞌa̱n iin xíán no̱ó i̱chí ndukúán noo̱ naniꞌi̱ ndée̱án. Tído tá ko̱ náni̱ꞌán noo̱ naniꞌi̱ ndée̱án, dá kásáꞌá nákani inia̱n: “Nandió ko̱o tukui noꞌi̱ veꞌe no̱ó ni̱ ketai ve̱ii”, kaáa̱n. 25 Tá ni̱ na̱sáa̱a̱n ni̱ ndu̱ꞌan ini ta̱a no̱ó ni̱ sa̱ ioa̱n, kúú ndato ni̱ na̱tuꞌán, ta ñóchí vii káaan. 26 Dá kuaꞌa̱n kuakaan usa̱ ka̱ espíritu kini cháá ka̱ o̱ du̱ú miíán, dá nasaa̱a̱n ndu̱ꞌan kañoꞌan ini ta̱a ñoó. Ta kúú kaꞌí ka̱ ví kasáꞌá ndoꞌo nío̱ rá o̱ du̱ú táto̱ꞌon ki̱ꞌo ni̱ sa̱ ndoꞌo nío̱ rá sa̱ kee espíritu kini mií no̱ó ñoó ―kaá Jesús.
Ndikáꞌán ví ña̱yuu seídóꞌo to̱ꞌon Ndios, ta kée na choon saꞌándáa̱n, kaá Jesús
27 Tein káꞌa̱n na̱ to̱ꞌon yóꞌo, kúú ni̱ ka̱yuꞌú vá iin ñáꞌa̱ tein ña̱yuu kuáꞌa̱ ñoó:
―Ndikáꞌán ndi kúu ví ñáꞌa̱ ni̱ da̱káki mií ní, na̱ ni̱ da̱chíchí mií ní.
28 Dá ni̱ kaa Jesús:
―Ndikáꞌán ndi kúu cháá ka̱ ví na̱ seídóꞌo to̱ꞌon Ndios, ta kée na choon saꞌándáa̱n.
Diꞌa kuaꞌa̱n ña̱ ni̱ kaꞌa̱n Jesús sa̱ꞌá ña̱yuu xíka̱ ña̱ kee na iin ña̱ ndato
29 Ta kúú ni̱ ka̱sáꞌá sóꞌóní táꞌan ña̱yuu kuáꞌa̱ ñoó kuaꞌa̱n na̱ noo̱ íin Jesús. Dá ni̱ ka̱sáꞌá Jesús káꞌa̱n na̱ xíꞌín ná:
―Ña̱yuu kíni nda̱ꞌo kúú ndoꞌó, na̱ ndéi tiempo viti, dá chi̱ xíka̱ ndo̱ ña̱ kee yuꞌu̱ iin ña̱ ndato, dá kandía ndó yuꞌu̱. Tído ni iin tóꞌón ña̱ ndato o̱ kéei noo̱ ndo̱, sa̱va̱ꞌa ña̱ ndato ni̱ kee Ndios xíꞌín Jonás kúú ña̱ ndato koni ndo̱ ndoꞌi. 30 Chi̱ táto̱ꞌon ni̱ kee Ndios iin ña̱ ndato xíꞌín Jonás tá ni̱ ta̱ndaꞌá ñaá ná ni̱ saꞌa̱n na̱ ñoo káꞌano naní Nínive, ki̱ꞌo dión taꞌani kee na iin ña̱ ndato xíꞌín na̱ ni̱ nduu ta̱a ñayuú yóꞌo noo̱ ndo̱ꞌó, na̱ ndéi tiempo viti.
31 ’Ta nakuii̱n ndichi ñáꞌa̱ sa̱ da̱ndáki chí Sur diꞌa tá ná kasandaá kuu̱ keyíko̱ Ndios saꞌa̱ ndidaá ña̱yuu, ta kaꞌa̱n kua̱chián sa̱ꞌá ña̱yuu ndéi tiempo viti, dá chi̱ nda̱ noo̱ xíká cháá ka̱ ñayuú yóꞌo ni̱ kixián ni̱ seídóꞌán ña̱ ndi̱chí rey Salomón. Ta iin ta̱a ndáya̱ꞌi cháá ka̱ kúú na̱ íin káꞌa̱n xíꞌín ndó vitíꞌón o̱ du̱ú rey Salomón ñoó. 32 Ta dión taꞌani nakui̱ta ndichi ña̱yuu ni̱ sa̱ ndei ñoo Nínive tá ná kasandaá kuu̱ keyíko̱ Ndios sa̱ꞌá ña̱yuu, ta kaꞌa̱n kua̱chi na sa̱ꞌá ña̱yuu ndéi tiempo viti. Dá chi̱ tá ni̱ da̱náꞌa̱ Jonás to̱ꞌon va̱ꞌa saꞌa̱ Ndios noo̱ ná, ta kúú ni̱ na̱ndikó vá iní na̱ sa̱ꞌá kua̱chi sa̱ kee na. Ta iin ta̱a ndáya̱ꞌi cháá ka̱ kúú na̱ íin káꞌa̱n xíꞌín ndó vitíꞌón o̱ du̱ú Jonás ―kaá Jesús.
Káꞌa̱n Jesús sa̱ꞌá ña̱ dátoo̱n noo̱ yo̱
Dá ni̱ kaa taꞌani na:
33 ―Ni iin tóꞌón taꞌon ña̱yuu ko̱ chíñóꞌo̱ iin íti̱, dá chikaa̱ de̱ꞌé na̱án, ta ko̱ chíkaa̱ na̱án ti̱xi iin sato̱. Diꞌa chínóo naa̱n noo̱ dikó, dá ná katoo̱a̱n no̱ó ña̱yuu kásaa̱ veꞌe na. 34 Ta nduchí nóó ndo̱ kúú táto̱ꞌon iin ñóꞌo̱ nákaa̱ tóo̱n ñíi̱ ndo̱, ña̱ dátoo̱n nío̱ ndo̱. Sa̱ꞌá ño̱ó tá va̱ꞌa nduchí nóó ndo̱, dá kía̱n iin níí vá túu noo̱ ndo̱. Tído tá ko̱ váꞌa nduchí nóó ndo̱, dá kía̱n iin níí vá ñíi̱ ndo̱ íin naá. 35 Sa̱ꞌá ño̱ó kaon koo ndó, dá kía̱n ná dáꞌa ni ndaꞌo̱ ña̱ tóo̱n nákaa̱ ini nío̱ ndo̱, chi̱ oon ni nakuii̱n naá noo̱ ndo̱. 36 Dá chi̱ tá iin níí ñíi̱ ndo̱ tóo̱n, dá kía̱n ni lúꞌu̱ ví ña̱ íin naá koo noo̱ ndo̱, chi̱ ndato náyeꞌe̱ iin níí nío̱ ndo̱, táto̱ꞌon ki̱ꞌo ndato tóo̱n iin íti̱ ―kaá Jesús.
Diꞌa kuaꞌa̱n ña̱ ni̱ kaꞌa̱n Jesús sa̱ꞌá ña̱ kini kée ta̱ fariseo xíꞌín ta̱ dánaꞌa̱ ley
37 Tá ni̱ ndiꞌi ni̱ kaꞌa̱n Jesús, dá ni̱ seí ndaꞌí iin ta̱ fariseo noo̱ ná ña̱ ná koꞌo̱n na̱ xíꞌín rá kasáꞌan na veꞌe ra. Dá tá ni̱ saa̱ na̱, dá ni̱ ku̱ꞌu na ni̱ sa̱ ko̱o na mesa. 38 Ta kúú ni̱ naá vá iní ta̱ fariseo ñoó tá ni̱ xini ra̱ ña̱ ko̱ ní nákata na ndáꞌa̱ ná xíꞌín ña̱ñóꞌó táto̱ꞌon ki̱ꞌo kée mií rá, dá kasáꞌan na. 39 Dá ni̱ kaa satoꞌo yo̱ Jesús xíꞌín rá:
―Kueídóꞌo va̱ꞌa ndó, chi̱ ndidaá ndoꞌó, ta̱ fariseo xaa̱n, kúú ra̱ nákata sa̱va̱ꞌa sata̱ óon va vaso xíꞌín koꞌo̱. Ta dión taꞌani kée ndó xíꞌín mií ndó, chi̱ xíni̱ ndi ki̱ꞌo ka̱ ví yakó nío̱ ndo̱, chi̱ ni̱ na̱kutí ndó xíꞌín ndidaá ña̱ kini xíꞌín ña̱ ko̱ váꞌa. 40 ¡Nandeé ka̱ vía̱n xi̱xi ndó! ¿Á ko̱ náꞌá ndó ña̱ Ndios, na̱ ni̱ ka̱va̱ꞌa ñíi̱ ndo̱ sata̱ véꞌe, no̱ón taꞌani kúú na̱ ni̱ ka̱va̱ꞌa nío̱ ndo̱? 41 Sa̱ꞌá ño̱ó ndinoꞌo ini ndo̱ ki̱ꞌo ndó ña̱ꞌa xínñóꞌó na̱ kúndaꞌí, ta ki̱ꞌo dión, dá naꞌa̱ ndo̱ ña̱ kómí ndó iin nío̱ vií.
42 ’Ndaꞌí kúu ví ndo̱ꞌó, ta̱ fariseo xaa̱n, dá chi̱ xíꞌo ndó noo̱ Ndios uxi̱ nduꞌú mi̱no noo̱ iin iin ciento nduꞌú ña̱ kána no̱ñóꞌo̱ ndo̱. Ta dión taꞌani kée ndó xíꞌín yuku̱ lo̱tá xíꞌín dao ka̱ yuku̱ xíti ndó. Tído dánkoo xoo ndó ña̱ kee ndó ña̱ ndaa̱ xíꞌín ña̱yuu xi̱ꞌín ndó, ta ko̱ kóni̱ ndo̱ Ndios. Chi̱ ña̱ yóꞌo taꞌani kánian kee ndó, tído ná dáꞌa ni dánkoo xoo ndó kee ndó dao ka̱ ña̱ kée ndó ñoó. 43 Ndaꞌí kúu ví ndo̱ꞌó, ta̱ fariseo xaa̱n, chi̱ kátoó ndo̱ kánde̱i ndó noo̱ téi̱ ndáya̱ꞌi cháá ka̱ ini veꞌe noo̱ nátaka yo̱, ta kátoó ndo̱ kaꞌa̱n ña̱yuu ndisáꞌán xíꞌín ndó xíꞌín ña̱ñóꞌó noo̱ xíonoo ndó noo̱ yáꞌi. 44 ¡Ndaꞌí kúu ví ndo̱ꞌó, ta̱ dánaꞌa̱ ley, xíꞌín ndoꞌó, ta̱ fariseo xaa̱n! ¡Ndoꞌó kúú ta̱a uu̱ noo̱! Chi̱ kúú ndó táto̱ꞌon iin yái̱ ndi̱i ko̱ túu nákaa̱, ta chíkaꞌanda ve̱i kúu ña̱yuu sata̱án, ta ko̱ xíꞌo na kuendá ña̱ nákaa̱a̱n ―kaá na̱.
45 Dá ni̱ kaa iin ta̱ dánaꞌa̱ ley ñoó:
―Maestro, xíꞌín to̱ꞌon káꞌa̱n ní xaa̱n dárꞌuꞌu̱ taꞌani ní nduꞌu̱.
46 Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:
―Ndaꞌí kúu ví ndo̱ꞌó, ta̱ dánaꞌa̱ ley xaa̱n, chi̱ kua̱ꞌá ndava̱ꞌo choon kuáchi̱ saꞌándá ndo̱ no̱ó ña̱yuu, ña̱ ko̱ kándeé ná kee na, ta ni ko̱ nátuu ndáꞌa̱ ndo̱ chindeé ndó na̱ xíꞌán. 47 Ndaꞌí kúu ví ndo̱ꞌó, chi̱ káva̱ꞌa ndó náo̱ sa̱á kañoꞌo lásá profeta, na̱ ni̱ saꞌání na̱ yatá veꞌe ndó. 48 Ña̱ yóꞌo xíꞌo ña̱ kándaa̱ inio̱ ña̱ nátaꞌan vá ini ndo̱ xiní ndo̱ ña̱ ni̱ kee na̱ yatá veꞌe ndó xíꞌín na̱ ni̱ sa̱ kuu profeta Ndios, dá chi̱ miía̱n ndaa̱ ndisa no̱ón ni̱ saꞌání ñaá, ta ndoꞌó ndéi káva̱ꞌa náo̱ ná. 49 Ta sa̱ꞌá ña̱ ndi̱chí Ndios, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ kaa na̱ diꞌa saꞌa̱ ndo̱: “Tandaꞌá yuꞌu̱ profeta xíꞌín apóstol kii na, dá kaneꞌe na to̱ꞌin no̱ó ña̱yuu. Ta kaꞌání ña̱yuu ñoó dao na, ta kendava̱ꞌa na xíꞌín dao ka̱ na̱”, kaá na̱. 50 Sa̱ꞌá ño̱ó ndaka̱ Ndios kuendá no̱ó ña̱yuu ndéi tiempo viti sa̱ꞌá nii̱ ndidaá kúú profeta na̱, táꞌa̱n kirá ni̱ xita̱ nda̱ ni̱ ka̱sáꞌá saꞌa̱ ñayuú yóꞌo. 51 Chi̱ kánian ki̱ꞌo ndó kuendá sa̱ꞌá nii̱ Abel, ta nda̱ sa̱ꞌá nii̱ Zacarías, na̱ ni̱ xiꞌi̱ yéꞌé ño̱ꞌo, yati noo̱ náa̱ noo̱ dóko̱ ta̱ duti̱ ña̱ꞌa noo̱ Ndios. Miía̱n ndaa̱ kuiti káꞌi̱n xíꞌín ndó ña̱ ndaka̱ Ndios kuendá no̱ó ña̱yuu ndéi tiempo viti saꞌa̱ ndidaá profeta ni̱ xiꞌi̱ sa̱ naꞌá.
52 ’Ndaꞌí kúu ví ndo̱ꞌó, ta̱ dánaꞌa̱ ley, dá chi̱ sadí ndo̱ no̱ó ña̱yuu ña̱ natiin na ña̱ ndichí xíꞌo Ndios, chi̱ ni mií ndó ko̱ kómí ña̱ ndi̱chí Ndios, ta sadí ndo̱ no̱ó ña̱yuu natiin naa̱n ―kaá na̱.
53 Tá ni̱ ndiꞌi ni̱ kaꞌa̱n na̱ ña̱ yóꞌo, kúú ni̱ ka̱ryíí nda̱ꞌo ta̱ dánaꞌa̱ ley xíꞌín ta̱ fariseo. Dá ni̱ ka̱sáꞌá rá dátaꞌán ñaá rá, chi̱ ni̱ ka̱sáꞌá ndáto̱ꞌón ndichí ñaá rá sa̱ꞌá kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱ꞌa, 54 chi̱ ndúkú rá ndi kee ra dátu̱ú ñaá rá, dá ya̱ꞌa na no̱ó to̱ꞌon káꞌa̱n na̱, dá niꞌi̱ rá ndi koo kaꞌa̱n kua̱chi ra saꞌa̱ ná no̱ó ta̱ néꞌe choon.