1 Korĩntios
1
Pau²lah³lo²na¹xai²na² ũ³wha²li¹la¹txã³nxa² ũ³hũ¹nx2ta¹tu¹wa². A²kxã³nxa² Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³su² ĩ³sa²si¹hã³ũ¹sa¹nx2ti³na²hẽ³la². Ĩ³sa²si¹hã³ũ¹sa¹nx2ti³ha²kxai³ Je³su² Kris²tu³jah¹lai²na² wãn³txai³tã² ĩ³hen³txi³jah¹lo²sa¹wa². Txa²wã¹sũ̱³na² a²ten³jau³su² ha²kxai³ hxi²kan¹txi³lot3sa³na²hẽ³la². Sos³tẽ²yah³lo²su² txa²wã¹lon³yah³lo²su² yxau³ya³sain¹nũn³na³la². Ko³rĩn²to²thĩ³na² yxau³yah³lxin¹tũ̱³ka̱³txi³ ĩ³nxa² Je³su²jah³lai²na² wãn³txa² yxo²ĩ²sxã³ yxau²xai³tũ̱³ka̱³txi³ ĩ³nxa² ain³kxi²sah¹lxi³hẽ¹la². Je³su² Kris²tu³jah¹la² sa²kxai³lu² txa²wã¹ẽ¹nãu³ai²na² sa²wa²su¹txa²lxi³ha²kxai³ ko̱³nxe³thin¹yah³lxin¹ju³ta² ã³wa²sut1sxã³ yxau³yah³lxi¹lxa². Yxo²ĩ²yah³lxi³si¹nx2ti³nũn³jau³su² ĩ³kaix1so¹nx2ti³nũn³na²hẽ³la². Te²yã¹nxe³sxã³ ha³lo²a² ĩ²li³thĩ³na² yxau³yah³lxin¹tũ̱³ka̱³txi³ ĩ³nxai²na² Je³su² Kris²tu³jah¹la² Txa²wã¹hxi²kan¹ta² Si³yxau³jah¹lo²su² ha²kxai³ ã³non²ta³kxi¹nx2ti³si¹jau³su² ĩ³ye³kxi²yah³lxin¹te² ĩ³nxa² ũ³wha²li¹lhxũ¹nx2ta¹wa². Ain³kxi²sah¹lxi³hẽ¹la².
Nxa¹ha²kxai³ Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a² Txa²wã¹wĩ³nu²su² nxe³te²nãn²tu̱³ Je³su² Kris²tu³jah¹la² Txa²wã¹hxi²kan¹ta² Si³yxau³jah¹lo²su² nxe³te²nãn²tu̱³ nxe³ya³sxã³ kãin² thãi³ti³la² a³lxi²nx2ti³si¹hi² wxa²nxũ²kwa̱i³nãu³a² ã³nhãu²no³txa²lxi³si¹hi² nxe³nx2ti³si¹ha¹jau³su² ten³sa³nha²wa².
Txa²wã¹sũ̱³na² wi¹lhin¹sxã³ ĩ²nẽ³jau³su²
Txa²wã¹sũ̱³nu²kxai³lu² kãin² thãi³ti³la² a³lxi¹nx2ti³ha²kxai³ Je³su² Kris²tu³jah¹la² ã³nũ²nxi²sxã³ yxau³yah³lxi¹lxa². Nxe³yah³lxin¹ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² wain³txi³ a³la³kxah¹lxi¹nha²kxai³ wxi²kan¹txi³ ĩ³tih³nxe³nyhu¹ah³lxi¹nha²kxai³ nxe³yah³lxi³ta¹hi¹nhẽ¹la². Jã¹xah³lxin¹ju³tai²na² Txa²wã¹sũ̱³na² sa²nẽn¹kxi²to³ha¹wa². Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² e³kxi¹nx2ta¹jau³xai³tã² Kris²tu³jah¹la² wi¹lhin¹ti³hi¹txa²ti³jau³xai³tã² ya²la³la¹ kãi³ũh¹nx2ti³tai¹ti²tu³wa². Nxe³sxã³ Je³su² Kris²tu³jah¹la² Txa²wã¹hxi²kan¹ta² Si³yxau³jah¹lo²su² ha²kxai³ a³ka³nxi²ju³ta³nũ³a² wahx3yah³lxin¹tãu³a² wxa²ẽ¹nãu³ai²na² yen³kxa² wi¹te²a² wã³ko³txa²lxi³xa³hẽ³la². A²yxo²ha³kxa¹ ũ³hũ¹nx2ti³na²hẽ³la². Nxe³hĩ¹nãn¹te²tu̱³ a³ka³nxi²nxa³ta̱³lxa¹ ã³nxũ²kwa̱i³lxũ¹nxa²lxi³tu¹wa². ónxũ²kwa̱i³lxũ¹nxa²lxi³ha²kxai³ kxãn³ton³tãu³a¹ Je³su² Kris²tu³jah¹la² Txa²wã¹hxi²kan¹ta² Si³yxau³jah¹lo²su² ha²kxai³ a³ka³nxi²tãu³a¹ ko̱³nxe³ti³ kãi³yah³lxin¹ju³ta² wxã̱i³ti³nx2ti³xa³lho³la², Sũ̱³na² wãn³txa² kan²txi³ yxo²ĩ²yah³lxi¹nha²kxai³la². Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txai²li² ya²la³lai²la¹wa². Wãn³txa² e³kxai²nãn²tu̱³ ya²la³tu̱³ ĩ³yũt1se³tu¹wa². A²nxe³jah¹la² hi²sen³su² ĩ³kaix1so¹nx2ti³ha²kxai³ Je³su² Kris²tu³jah¹la² Txa²wã¹hxi²kan¹ta² Si³yxau³jah¹lo²su² ha²kxai³ yxo²ĩ²yah³lxi¹lxa². Wxa²ẽ¹nãu³ai²na² ã³nũ²kxi¹nx2ti³sxã³ yxau²xai³lah³lxi¹lxa². A²nxe³jah¹lai²na² sa²kxai³lu² Txa²wã¹sũ̱³na² Ta²hai²la¹wa².
Yxo²ĩ²tũ̱³ka̱³txa² ã³nhai²ta³lxi³ yxau²xai³jau³su²
10 Txa²wã³tã̱³nãu³xãi³. Ĩ³ye³kxi¹nx2ta¹tu¹wa². Wi¹lain³kxi²sah¹lxi³hẽ¹la². Je³su² Kris²tu³jah¹la² Txa²wã¹hxi²kan¹ta² Si³yxau³jah¹lo²su² ha²kxai³ nxe³te²na² a²wãn³txa² ĩ³yau¹ũ¹nx2ta¹tu¹wa². Ĩ³ye³ĩ³yi²lhon¹ta³kxi²sxã³ ã³nhai²ta³lxi³yah³lxi³txa³hẽ¹la². Hãi¹sxã³ wxa²ẽ¹nãn¹jau³xa² yxau³ka³na³ka³nat3sxã³ a̱in³nha¹jah³lxi³hẽ¹la². Ã̱³lxa²txi³ a̱in³waun¹txi³nyhu¹ah³lxi³txa³hẽ¹la². Ko̱³nxe³ti³ ĩ³yĩ¹li²waun¹nyhu¹ah³lxi³txa³hẽ¹la². 11 Txa²wã³tã̱³nãu³xãi³. Klo³e²yah³la² a²sa³wi³ha³lxa² ĩ³hen³txi³sain¹na²hẽ³la². Ĩ³ye³ĩ³yi²lhon¹ta³kxi²sxã³ ĩ³hait2ta³lxi³nyhu¹ah³lxi³ta¹hi¹nhẽ¹la². 12 Nxe³yah³lxin¹jau³xa²sa¹, wxa²ha³tih³xan¹tũ̱³ka̱³txi³ ĩ³nxa² a²wãn³txi³kxai³lu¹:
— Txai²li² Pau²lah³lai²na² wãn³txa² sa²yxo²we¹jah¹lo²sa¹wi¹. Yxah³lxi¹nha²kxai³:
— A³po²lah³lai²na² wãn³txa² sa²yxo²we¹jah¹lo²sa¹wi¹. Yxah³lxi¹nha²kxai³:
— Txai²kxai³ Pe²jah³lai²na² wãn³txa² sa²yxo²we¹jah¹lo²sa¹wi¹. Yxah³lxi¹nha²kxai³:
— Yxãn¹ta¹ txai²li² Kris²tu³jah¹lai²na² wãn³txa² sa²yxo²we¹jah¹lo²sa¹wi¹. Yxah³lxi¹nha²kxai³ yah³lxi³ta¹hi¹nhẽ¹la². Yau³xã̱³lxa³txi³ e³xai³yah³lxi³ta¹hi¹nhẽ¹la². 13 Nxe³yah³lxi¹nha²kxai³ Kris²tu³jah¹la²kxai³lu² ĩ³hait2ta³lxi²xai³hĩ̱³te²la¹xa³? Pau²lah³lo¹na² sa²kxai³lu² ĩ³hxi²kĩ¹la³kxi²nũ¹nx2tain¹te²la¹xã³? Pau²lah³la² ĩ³lxa² yxo²ĩ²yah³lxi¹nha²kxai³ ĩ̱³yau³xa² ũ³hũ̱¹kxi²sa²sai¹nx2tain¹thai¹la²? Hai³txi³ ti³he¹nx2nxa³wa².
14 Ĩ̱³yau³xa² ũ³hũ̱¹kxi²sa²sai¹nx2ti³xa³tai¹ti²tu³wa². Yxãn¹ta¹ Kris³po²ah³la² so¹lxi³ Kai²ah³la² so¹lxi³ tẽ³sxã³ ũ³hũ̱¹kxi²sa²sai¹ai¹na¹tai¹ti²tu³wa². Nxe³na¹jut3su² Txa²wã¹sũ̱³na² sa²nẽn¹kxi²na¹wa². 15 Nxe³ha²kxai³ hxi²kan¹txi³ e³yah²lxa³lxa². E³yah²lxan³te³nah¹lxi¹:
— Pau²lah³lai²na² a²ĩ³lxa² yxo²ĩ²a¹ha²kxai³ ĩ̱³yau³xa² ũ³hũ̱¹kxi²sa²sai¹sa³na²hẽ³li¹. Yah³lxin¹jau³su², hxi²kan¹txi³ e³yah²lxan³tho³la². 16 Jã¹nxa¹jut3su² Es³te²fa³na²sah³la² nũ̱³ka̱³txa² tẽ³sxã³ ĩ̱³yau³xa² ũ³hũ̱¹kxi²sa²sai¹ain¹nũ³na¹tai¹tu³wa². A²nũ²a² ã̱³xa² ũ³hũ̱¹kxi²sa²sai¹nũ³na¹te²ta²hẽ³ku² nxa¹nha²wa². Yxãn¹ta¹ hãix1te²sĩ³lxi³nha³la². Te²na² so¹lxin³na³la². 17 A²nũ²a² tẽ³sxã³ ĩ̱³yau³xa² ũ³hũ̱¹kxi²sa²sai¹si¹sain¹jau³su² ĩ³sa²si¹hã³sai¹nxa³hẽ³la². Yxãn¹ta¹ Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² wi¹jau³xa² ĩ³yau¹ũ³nx2ti³si¹sain¹jau³su² ĩ³sa²si¹hã³sain¹na²hẽ³la². A²nũ²a² a²hoh³lxi³su² jau³khai³xa² e³nxa³hẽ³la². Kris²tu³jah¹la² ya³lu²kxi³nẽ³jau³xai³tã² hi³sa³ka³txa² ĩ³hxi²kĩ¹la³kxain¹ju³ta² so¹lxi³ e³a¹tai¹ti²tu³wa². Nxe³yãn¹ta¹ Je³su²jah³la² ya³lu²kxi²nẽ³jau³xai³tã² e³nxa³ke³la³te²kxai³ kwa²toh³lxi³jau³su² hĩ̱³nx2na³la².
Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² wã³nxĩ¹ni² a²hoh³lxi³si² nxe³jau³su²
18 Nxe³yãn¹ta¹ Kris²tu³jah¹la² ya³lu²kxi²nẽ³ju³ta² hi³sa³ka³txa² ĩ³hxi²kĩ¹la³kxain¹ju³ta² nxe³jau³xai²na² te³nai¹nxa³te²na² yũ²na³la². óla² a²ẽ¹nãu³ai²na² ya³lu²ju³ta³nũ³a² ã³la² yũ²na³la², Kris²tu³jah¹lai²na² wãn³txa² yxo²ĩ²ai¹nxa³ha²kxai³la². Nxe³yãn¹ta¹ txa²wã¹ki̱³na¹xai²na² kwa²toh³lxi³jau³sxa³wa². Nxe³nxa²ha¹te¹ Kris²tu³jah¹lai²na² wãn³txa² yxo²ĩ²ki̱³sa²kxai³ txa²wã¹ẽ¹nãu³ai²na² ka³te̱³na² wi¹tãu³a¹ ã²la² ũ³hũ¹nẽ³na³la². Wãn³txa² wã³nxĩn¹jau³su² na³la². 19 Kxã³kxai³ Txa²wã¹sũ̱³na² ũ³wha²li¹jau³su² nxe³te³nah¹lxi¹:
— A²nũ²a² a²hoh³lxi³si²ju³khai³xa² ã³na¹a¹tu¹wi¹. Te²yã¹nxe³sxã³ a²nũ²a² wain³txi³ wã²nxũ̱¹ha̱in³nhain¹ju³khai³xa² ã³na¹nũ³na¹tu¹wi¹.
Nxe³ta¹hxai²hẽ¹la². Je³su² Kris²tu³jah¹la² ya³lu²kxi²nũ¹nhẽ³ju³ta² te³nai¹nxa³ha²kxai³ nxe² ũ³wha²li¹ta¹hxai²hẽ¹la².
20 Jã¹nxe³ju³kxai³lu² a²nũ²a² wãn³txa² a²hoh³lxi³su² te²na² kãi²nxa³ha²kxai³ ha³te̱h³nxã³nxa² ũ³wha²li¹txã³nxai³tã² ĩ³yau¹ũ³te²su² te²na² kãi²nxa³ha²kxai³ a²nũ²a² a²hoh³lxi³su² ha²kxai³ ĩ³ye³ĩ³yi²lhon¹ta³kxi²nyhu¹te²su² te²na² kãi²nxa³ha²kxai³ nxe²na³la². Txa²wã¹sũ̱³na² yen³nãu³a¹:
— Kwa²toh³lxi³jau³xai²la¹wi¹, yuh³xai²nãn¹jau³xa²su¹. Txa²wã¹sũ̱³na² nxẽn³ta²wa².
21 Nxe³ha²kxai³ yuh³xai²nãn¹te²a² a²hoh³lxi³su² ju³ta² so¹lxi³ yũ³kxai²nãn²tu̱³ hxi²kan¹txi³ Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ²hĩ̱³ki̱³sxa³wa². Nxe³yãn¹ta¹ Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² yxo²ĩ²te²su² te²a² so¹lxi³ a²ẽ¹na² sa²hau³ko³tain¹na³la². Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ĩ³yau¹ũ³sĩ¹na¹jau³xa² a²nũ²a² ã̱³xa² kwa²toh³lxi³jau³hũ̱³ye²kxan²ti³ a²ẽ¹na² sa²hau³ko³tũ¹nhẽ³jau³xai²la¹wa². Nxe³ju³ta² so¹lxi³ Txa²wã¹sũ̱³na² ten³te²ju²hẽ³la². 22 Jã¹nxe³sxã³ Ju³te²an¹te²su² te²a² sa²kxai³lu² wã³nxĩn¹sxã³ kãi³ju³ta² so¹lxi³ te³nai¹nha²kxai³ Kre²ka² nũ̱³ka̱³txe²nãn¹te²su² te²a² sa²kxai³lu² a²hoh³lxi³sa²ju³ta² so¹lxi³ te³nai¹nha²kxai³ nxain¹na³la². 23 Nxain¹kxan²ti³ Je³su² Kris²tu³jah¹lo²su² te²kxai³lu² hi³sa³ka³txa² ĩ³hxi²kĩ¹la³kxain¹sxã³ ya³lu²kxi²nẽ³tai¹ti²tu³wa². Nxe³jau³xai²na² so¹lxi³ ĩ³yau¹ũ³nx2ti³jah¹lo²sa¹wa². Jã¹nxe³jau³xai²na² Ju³te²an¹te²su² te²a² ain³kxi²nha²kxai²nãn²tu̱³ ĩ³xa̱n³tai¹nha²kxai³ Ju³te²an¹te²sxa³te²a² ain³kxi²nha²kxai²nãn²tu̱³ kwa²toh³lxi³jau³su² yai¹nha²kxai³ nxe³yain¹na³la². 24 Nxe³kxan²ti³ a²nũ²a² ĩ²li³te²su² te²a² Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ²sxã³ ĩ³so¹tu¹wa². Ju³te²an¹te²su² te²la³ ta̱³nxa² Ju³te²an¹te²sxa³te²su² te²la³ ta̱³nxa² Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³su² ĩ²sxã³ ĩ³so¹tu¹wa². Nxe³te²nãn²tu̱³ Kris²tu³jah¹lo²su² te²kxai³lu² Txa²wã¹sũ̱³na² a²wã³nxĩn¹ye²kxe³la³ ha²kxai³ Txa²wã¹sũ̱³na² a²hoh³lxi³ye²kxe³la³ ha²kxai³ nxe²na³la². Kris²tu³jah¹lo²su² na³la². 25 Nxe³sxã³ a²nũ²a² yuh³xai²nãn¹te²a² a²hoh³lxi³su² ju³ta² jũ¹nxe² a²hoh³lxi³su² na³la². Nxe³yãn¹ta¹ Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² kwa²toh³lxi³jau³su² ki³lxo³yxah³lxin¹jau³xai²na² ã²la² ã³sen³sai¹sxã³ a²hoh³lxi³su² jau³xai²la¹wa². Te²yã¹nxe³sxã³ a²nũ²a² a²nũ³kxũn³ju³ta² jũ¹nxa² yũ²na³la². Nxe³yãn¹ta¹ Txa²wã¹sũ̱³na² kũ³we²ki²la² nũ³kxũ³nxa³ki³lxo³xa³lhin¹kxan²ti³ ã²la² ã³sen³sai¹sxã³ nũ³kxũn³khaix1nx2na³la².
26 Txa²wã³tã̱³nãu³xãi³. Ain³kxi²sah¹lxi³hẽ¹la². Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ²sxã³ ĩ³so¹nx2ti³hĩ¹nai³tã² ĩ²xi²nha¹jah³lxi³hẽ¹la². Nxe³hĩ¹nai³tã² yuh³xai²nãn¹te²a² a²hoh³lxi³su² te² ĩ³nxa² ka³lxa¹yah³lxa³nha²kxai³ hxi²kan¹khai¹nxe³te² ĩ³nxa² ka³lxa¹yah³lxa³nha²kxai³ a²nũ²a² kãin² sa²nẽn¹kxi¹nx2ti³xa³ha²kxai³ nxe³nx2ti³tai¹ti²tu³wa². 27 Te²yã¹nxe³sxã³ yuh³xai²nãn¹te²a² a²hoh³lxi³su² te²a² kãin² yũ³yah²lxa³lxa². Nxe³yah²lxan³kxan²ti³ Txa²wã¹sũ̱³na² a²hoh³lxi³su² ju³ta² ne³ti³hi¹txa²lxi³ha²kxai³ ã³sen³sai¹ain¹yah³lxi¹lxa². Te²yã¹nxũn³sxã³ yuh³xai²nãn¹te²a² a²nũ̱³kxũn³ju³ta² kãin² yũ³yah²lxa³lxa². Nxe³yah²lxan³kxan²ti³ Txa²wã¹sũ̱³na² a²nũ³kxũ̱n³ju³ta² ĩ³nũ³kxũn³ti³nx2ti³ha²kxai³ ã³sen³sai¹ain¹yah³lxi¹lxa². Nxe³yah³lxin¹ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² ãu²lxa²to³tain¹yah³lxin¹tu¹wa². 28 A²nũ²a² hxi²ka¹nxa³jah¹lo²hũ̱³jah¹la² Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ²sxã³ ĩ³so¹ain¹na²hẽ³la². Ko̱³te²hũ̱³te²a² ĩ²sxã³ ĩ³so¹ain¹na²hẽ³la². Nxe³ha²kxai³ yuh³xai²nãn¹te²su² te²a² kãin²ki³lxo³nha²ju³ta² ã³na¹la³kxi²nha²ti³hi¹tu¹wa². 29 Jã¹nxe³jut3su² ha²kxai³ Txa²wã¹sũ̱³na² yen³nãu³a¹ hxi²kan¹txi³ yxo²kãin²txi³ e³te²sxa³yu²hẽ³la². 30 Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³su² ka³te̱³na² wi¹tãu³la³ ũ³hũ¹nx2ti³na³la². Nxe³sxã³ Je³su² Kris²tu³jah¹la² ã³nũ²kxi²wxe³nũ¹nx2ti³na³la². Kris²tu³jah¹lai²na² sa²kxai³lu² txa²wã¹ki̱³na¹xai²na² a²hoh³lxi³su² nũ¹nhẽ³na³la². Kris²tu³jah¹lo²kxai³lu² yxo²ĩ²ki̱³sa²kxai³ Txa²wã¹sũ̱³nu²su² te²kxai³lu² wain³te²lo³tẽ³na³la². Nxe³ha²kxai³ wi¹lhin¹sxã³ yxau²xai³ti³hi¹tẽ³na³la². Ko̱³nxe³ti³ kãi³ki̱³kxa² yo³ha² ã³wa²su¹kxi²nẽ³sxã³ yxau³ya³nhẽ³na³la². 31 Nxe³ju³tai²li² Txa²wã¹sũ̱³na² ũ³wha²li¹txã³nxai³tã² nxe³te³nah¹lxi¹:
— A²nũ²a² ĩ²li³te²a² wã²nxũ̱h¹ yxo²kãin²e³kxai²nãn²tu̱³ wai³nxa³wi¹. Yxãn¹ta¹ Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³hau³ko³tũ¹nhẽ³ju³ta² so¹lxi³ yxo²kãin²e³kxai²nãn²tu̱³ wain³na³li¹. Nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².