2
Je³su²jah³la² ya³lu²kxi²nẽ³jau³su²
Txa²wã³tã̱³nãu³xãi³. A²wi¹lhĩ¹nai³tã² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ĩ³yau¹ũ³nx2ti³te³lhxã³ wxã³na¹hĩ¹nai³tã² wãn³txa² wa³lxe³jau³su² e³kxi¹nx2ti³nxa³ha²kxai³ nxe³nx2ta¹tai¹ti²tu³wa². Nxe³yãn¹ta¹ Je³su² Kris²tu³jah¹lai²na² wãn³txa² so¹lxi³ ĩ³yau¹ũ³nx2ta¹ju³ta² ten³sa³hẽ¹la². Hi³sa³ka³txa² ĩ³hxi²kĩ¹la³kxai¹nha²kxai³ ya³lu²kxi²nẽ³ju³ta² so¹lxi³ ĩ³yau¹ũ³nx2ta¹tai¹ti²tu³wa². Yau³xã̱³xa² yxo²ha³kxa¹ nxe³wã²na³a¹tai¹ti²tu³wa². Nxe³nx2ta¹hĩ¹nai³tã² ya³lo³txi³na¹ju³ta² yũ³sa²nxa³ha²kxai³ yuh³lxi³sa²sxã³ ka³ta̱³ta̱³sa³ha²kxai³ sa³tai¹ti²tu³wa², Sũ̱³na² wãn³txai²na² wain³txi³ ĩ³yau¹ũ³nx2ti³nxa³kxa²ya̱n³txi³sa³. Txa²wãn³txa² e³kxi¹nx2ta¹jau³su² wa³lxe³txa³ha²kxai³ yuh³xai²nãn¹te²a² a²hoh³lxi³su² jau³xa² e³kxi¹nx2ti³nxa³ha²kxai³ nxe²nx2ta¹tai¹ti²tu³wa². Hãi¹sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹la² ĩ³hxi²kat1sa²jau³su² wxi²kan¹txi³ ĩ³yau¹ũ³nx2ta¹tai¹ti²tu³wa². Nxe³nx2ta¹ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² Kris²tu³jah¹la²kxai³ yxo²ĩ²yah³lxin¹tai¹ti²tu³wa². Nxe³sxã³ yxo²ĩ²yah³lxin¹ju³ta² hai³txi³ a²nũ²a² a²hoh³lxi³su² khai³xan¹jau³xa² hxi²kan¹txi³ ã³nhxi²wxe³nũh¹ki̱³sxa³wa². Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² wã³nxi̱n¹jau³khai³xai²la¹wa². Nxe³jau³xai²na² so¹lxi³ ã³nhxi²wxe³nũh¹ki̱³tã³la².
Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² a²hoh³lxi³su² jau³su²
Nxa²ha¹te¹ Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ã³ne³wxe³te²su² te²a² kãi²non³te²na² so¹lxi³ wãn³txa² a²hoh³lxi³su² jau³xa² ĩ³yau¹ũ³ai¹na¹wa². Yuh³xai²nãn¹te²a² a²hoh³lxi³su² jau³xa² e³nxa³ha²kxai³ yuh³xai²nãn¹te³a³ hxi²kan¹te²na² wãn³txa² a²hoh³lxi³su² jau³xai²li² e³nxa³ha²kxai³ te²sa¹wa². A²nxe³jau³xai²na² yxo²ha³kxa¹ ye³jen¹na² ã³wa²sut1sxã³ ne³ki³son³tu¹wa². Txa²wã¹sũ̱³na² a²hoh³lxi³su² jau³xa² so¹lxi³ e³a¹wa². A²nũ²khai³xa² ko̱³nhain¹jau³sxa³wa². A²wi¹lhĩ¹nu¹tai²nãn²tu̱³ txa²wã¹ha³lo²a² yũ²nxa³hĩ¹nũ¹tai²nãn²tu̱³ Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³kxai³lu² a²ẽ¹nãn¹jau³kxai³ e³te³nah¹lxi¹:
— A²nũ²ai²na² sa²kxai³lu² Txa²ki³lha³lxa² yxo²ĩ²te²na² sa²kxai³lu² wi¹lhin¹ti³hi¹tai¹na¹tũ¹xã¹. Txa²ki³lha³lxai²na² sa²kxai³lu² ĩ³hxi²kĩ¹la³kxi²sxã³ su²lhã³ain¹tũ¹xã¹. Nxain¹kxai²nãn²tu̱³ ko̱³nxe³ti³ kãi³ain¹ju³ta² sa²wa²su¹kxai¹na¹tũ¹xã¹. Txa²wẽ³sa² yã¹xain¹tũ¹xã¹. Txa²wã¹sũ̱³na² a²ẽ¹nãn¹jau³kxai³lu² nxe³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe² kãi³jau³nũ³a² Txa²wã¹sũ̱³nu²kxai³lu² a³la³kxi²ta¹hxai²hẽ¹la². Yuh³xai²nãn¹te²a² a²hxi²kan¹ti³nãu³xai²na² Txa²wã¹sũ̱³na² a²hoh³lxi³su² jau³xa² a³la³kxain¹jau³sxa³wa². A³la³kxain¹ke³la³te²kxai³ Txa²wã¹hxi²kan¹ta² Si³yxau³jah¹la² Txa²wã¹sũ̱³na² Tah²si²ha²kxai³ tẽ³sxã³ hi³sa³ka³txa² ĩ³hxi²kĩ¹la³kxai¹nhĩ̱³nx2nxa³wa². Jã¹nxe³jut3su² Txa²wã¹sũ̱³na² ũ³wha²li¹txã³nxai³tãn¹jau³xa² e³te³nah¹lxi¹:
— Txa²wã¹sũ̱³na² a³lxi²ki̱³te²nãu¹xai²na² Txa²wã¹sũ̱³na² hxi²ki³kxai³lu² yen³kxa² wi¹te²a² ãu¹la³kxi²nẽ³na²hẽ³li¹. A²nxe³te²na² txa²wã¹ye³na² ĩ²ki̱³sxa³ha²kxai³ txa²wã¹ne³nxẽ³na² ain³kxi²nha²ki̱³sxa³ha²kxai³ txa²wã¹ẽ¹nãu³a² a³la³kxi²ki̱³sxa³ha²kxai³ ki̱³sxa³ju³tai²la¹wi¹. Wi¹ju³ta³nũ³a² so¹lxi³ yũ³nẽ³tu¹wi¹.
Nxe³ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa².
10 Nxe³ha²kxai³ Txa²wã¹sũ̱³na² wã²nxũ̱h¹ a̱u³txi³ e³kxi²nha²jau³khai³xa² ĩ³yau¹ũ¹nhẽ³na³la². Txa²wã¹sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹la² hi²sen³su² ĩ³yau¹ũ¹nhẽ³jah¹lai²la¹wa². A²hoh³lxi³su² khaix1jah¹lai²la¹wa². Txa²wã¹sũ̱³na² a̱u³txi³ e³kxi²nha²jau³khai³xa² ĩ³yau¹ũ¹nhẽ³na³la². 11 Nxa²ha¹te¹ a²nũ²a² ka³na³ka³na³te²a² wã²nxũ̱h¹ e³kxi²nha²jau³xa² hxi²kan¹txi³ a²nũ²a² ã̱³xa² e³kxi²nha²ye²nyhu¹in¹jau³xa² ain³kxi²nyhu¹ki̱³te²sxa³yu²hẽ³la². Wãn³txa² wã²nxũh¹ e³kxi²nha²jah¹la² so¹lxi³ a³la³kxi²te²ju²hẽ³la². Te²yã¹nxe³sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² wã²nxũ̱h¹ e³kxi²nha²jau³xa² a²nũ²a² ã̱³xa² a³la³kxi²hĩ̱³ki̱³sxa³wa². Txa²wã¹sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹la² so¹lxi³ Txa²wã¹sũ̱³na² e³kxi²nha²jau³xa² a³la³kxi²hĩ̱³nx2na³la². 12 Nxe³ha²kxai³ Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³su² A²yãu³ka³txi³khai³xa² nxũ²kwa̱i³yxau³nẽ³ye²si¹jau³nũ³su² ũ³hũ¹nẽ³na²hẽ³la². Hai³txi³ yuh³xan¹te²a² yãu³ka³txi³la³ ko̱³nxe³te²la³ ũ³hũ¹nẽ³lxa³hẽ³la². Yxãn¹ta¹ Txa²wã¹sũ̱³na² Yãu³ka³txa² ĩ³sa²si¹hã³ũh¹nẽ³kxah³lai²na² ũ³hũ¹nẽ³na²hẽ³la². Nxe³lha²kxai³ Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ã³ne³wxe³nũh¹ki̱³tã³la². Txa²wã¹sũ̱³na² wi¹lhin¹sxã³ ĩ²nẽ³jau³nũ³su² ã³ne³wxe³nũh¹ki̱³tã³la².
13 Jã¹nxe³jau³su² wãn³txai²li² ĩ³yau¹ũ³nx2ta¹jau³xai²na² Txa²wã¹sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹la² ĩ³yau¹ũ¹sa²jau³xa² so¹lxi³ ĩ³yau¹ũ¹nx2ta¹wa². Hai³txi³ a²nũ²a² kwa² a²hoh³lxi³su² ki³lxo³te²a² wãn³txi³sxa³wa². Oh³nãn¹jau³xa² so¹lxi³ Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² so¹lxi³ tẽ³sxã³ ĩ³yau¹ũ³nx2ta¹wa². 14 Yxãn¹ta¹ a²nũ²ai²li² Txa²wã¹sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹la² nxũ²kwa̱i³yxau²nxa³jah¹la² sa²kxai³lu² hxi²kan¹txi³ Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ã³ne³wxe³te²sxa³yu²hẽ³la². Hãi¹nxe³sxã³:
— Kwa²toh³lxi³jau³syex1nx2na³li¹. Nxe³nyhu¹te²ju²hẽ³la². Txa²wã¹sũ̱³na² Yãu³ka³txai²na² nxũ²kwa̱i³yxau³jah¹la² so¹lxi³ oh³xai²nãn¹jau³xa² a³la³kxi²te²ju²hẽ³la². 15 Nxe³yãn¹ta¹ Txa²wã¹sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹la² nxũ²kwa̱i³yxau³jah¹la² sa²kxai³lu² ĩ²li³ju³ta² wi¹ta̱³nxa² wi¹lxa³ta̱³nxa² a³ya³txi²te²ju²hẽ³la². Yxãn¹ta¹ yuh³xai²nãn¹jau³xa² so¹lxi³ ain³kxi²jah¹la² sa²kxai³lu² ha³lo²a² wi¹ta̱³nxa² wi¹lxa³ta̱³nxa² hxi²kan¹txi³ a³ya³txi²te²sxa³yu²hẽ³la². 16 Nxe³jau³xai²li² Txa²wã¹sũ̱³na² ũ³wha²li¹txã³nxai³tãn¹jau³xa² e³te³nah¹lxi¹:
— Txa²wã¹sũ̱³na² wã²nxũ̱h¹ e³kxi²nha²jau³xa² a³la³kxi²nũ¹te²la³ yũ³ki̱³te²sxa³yu²hẽ³li¹. A²nũ²a² Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³tih³nxe³ki̱³ju³ta² yũ³te²sxa³yu²hẽ³li¹.
Nxe³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³yãn¹ta¹ wã²nxũ̱h¹ Kris²tu³jah¹lai²na² a̱in³nha²jau³xa² so¹lxi³ ũ³hũ¹nẽ³na³la².