11
Nxa²ha²kxai³ kãi³a¹kxa² yã¹nxe² kãi³jah¹lxi³hẽ¹la². Txai²li² Kris²tu³jah¹la² kãi³kxa² yã¹nxe² kãi³jah¹lo²su² te²sa¹wa².
Txu¹ha² wain³txi³ kãi³jau³su²
Ju¹ta³la³ nxa²ha²kxai³ wi¹lxo³kxi²sah¹lxi¹lxa². Wãn³txa² ĩ³yau¹ũ¹nx2ta¹jau³xai³tã² yxo²ha³kxa¹ sa²yxo²wet1sah¹lxi³ta¹hi¹nhẽ¹la². Nxe³wã²na³yah³lxi³ta¹hxã³nhẽ¹la². Nxe³ju³tai²li² sa²nẽn¹kxi¹nx2ta¹wa². Yau³ã̱³xa² ĩ³yau¹ũ¹nx2ta¹tu¹wa². Ĩ³yau¹ũ¹nx2ta¹jau³xa²sa¹, a²hxi²kan¹te² in³txi³nãu³xa² Kris²tu³jah¹lai²la²na³la². Te²yã¹nxe³sxã³ txu¹hai²na² a²hxi²kan¹txan²tu̱³ a²wẽ³sãi¹yah³lai²la²na³la². Te²yã¹nxũn³sxã³ Kris²tu³jah¹la² a²hxi²kan¹txan²tu̱³ Txa²wã¹sũ̱³nai²la²na³la². Nxe³ha²kxai³ in³txai²na² sa²kxai³lu² Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³ye³kxi²kxai²nãn²tu̱³ ũ³nhe³hẽ¹nha²ka³lo³a² sa²ne³sai¹nha²sãn²sxã³ ĩ³ye³kxi²hĩ̱³nx2na³la². Te²yã¹nxe³sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ĩ³yau¹ũ¹te³lhxã³ jah¹lo²su² kxai²nãn²tu̱³ ũ³nhe³hẽ¹nha²ka³lo³a² sa²ne³sai¹nha²sãn²sxã³ ĩ³yau¹ũ¹hĩ̱³nx2na³la². Nxe³sxã³ sa²ne³sai¹nhã²nxa³kxai²nãn²tu̱³ Kris²tu³jah¹la² a²ĩ³lxa² ko̱³te²lo³tai¹nhĩ̱³nx2na³la². Te²yã¹nxe³ju³ta² txu¹hai²li² Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³ye³kxi²kxai²nãn²tu̱³ ũ³nhe³hẽ¹nha²ka³lo³a² yũ²nxa³kxai²nãn²tu̱³ a²wẽ³sãi¹yah³la² a²ĩ³lxa² ko̱³te²lo³te²ju²hẽ³la². Te²yã¹nxe³sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ĩ³yau¹ũ¹te³lhxã³ txu¹ha³ka³lxu³su² kxai²nãn²tu̱³ ũ³nhe³hẽ¹nha²ka³lo³a² yũ²nxa³kxai²nãn²tu̱³ a²wẽ³sãi¹yah³la² a²ĩ³lxa² ko̱³te²lo³te²ju²hẽ³la². Nxe³ta¹ka³lxai²na² ũ³nhe³hẽ¹nha²ka³lo³a² yũ²nxa³ta¹ka³lxa² ũ³nhe³ko¹lhxa³nha²ta¹ka³lxa² yã¹nxe³te²ju²hẽ³la². Ju¹tai²li² wai³nxa³wa². Nxe³yãn¹ta¹:
— Ũ³nhe³hẽ¹nha²ka³lo³a² ten³sa²nxa³nha¹. Ta¹ka³lxu²su² kxãi²nãn²tu̱³ ũ³nhe³ko¹la³kxi¹txai¹nhẽ³la². A²wẽ³sãi¹yah³la² a²ĩ³lxa² ko̱³te²lo³te²ju²hẽ³la². Yxãn¹ta¹ ũ³nhe³ko¹lhxa³ki̱³nha²ju³ta² ta̱³nxa² kwa²hãi¹nxe² ũ³nhe³ko¹kxe³su² ta̱³nxa² te³nai¹nxa³jau³su² ũ³nhe³tĩ¹kxi²txai¹nhẽ³la². In³txai²na² sa²kxai³lu² hai³txi³ ũ³nhe³hẽ¹nha²te²sxa³yu²hẽ³la². A²wi¹lhĩ¹nu¹tai²na² Txa²wã¹sũ̱³na² yã¹nxe² in³txa² we¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ha²kxai³ Txa²wã¹sũ̱³na² a²nũ²a²nãu³xai²na² yxo²ha³kxa¹ Txa²wã¹hxi²kan¹tai²la¹wa². Te²yã¹nxe³sxã³ in³txai²na² sa²kxai³lu² txu¹ha² a²hxi²kan¹jah¹lo²su² te²ju²hẽ³la². Txa²wã¹sũ̱³na² wxi²kin³ti³ton³ju³khai³xa² wã²nã³ũ¹jah¹lai²la¹wa². Txu¹ha² sa²kxai³lu² in³txa² wxi²kin³ti³ton³ju³khai³xa² wã²nã³ũ¹ta¹ka²lxai²la¹wa². A²wi¹lhĩ¹nu¹tai²kxai³lu² Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³su² in³txa² we¹ta¹hxai²hẽ¹la². Wet1sãn²nũ²la² in³txa² a²nxi̱³ta² tẽ³sxã³ txu¹ha² we¹ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². In³txi³nũ¹ta² nũh¹yxau³ki̱³nũ³a² te³nxa³ha²kxai³ txu¹ha² we¹tũn³ta¹hxai²hẽ¹la². 10 Nxe³ha²kxai³ oh³xan¹tũ̱³ka̱³txa² ĩ²nẽ³lai¹nha²kxai³ txu¹hai²na² sa²kxai³lu² ũ³nhe³hẽ¹nha²ka³lo³a² ũh³nhe³tĩ̱¹nha²te²ju²hẽ³la². 11 Jã¹nxe³jut3su² Kris²tu³jah¹la² tĩh³na² ã³nxai³ki̱³ju³ta² txu¹hai²na² sa²kxai³lu² in³txai²li² ã³sxã³ nũh¹xai³ju³ta² hxi²kan¹te²sxa³jai¹ti²tu³wa². Te²yã¹nxe³sxã³ in³txai²na² sa²kxai³lu² txu¹hai²li² ã³sxã³ nũh¹xai³ju³ta² hxi²kan¹nũn³te²sxa³jai¹ti²tu³wa². 12 A²wi¹lhĩ¹nu¹ta²kxai³lu² Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³su² in³txai²li² wet1sãn²nũ²la² in³txai²na² a²nxi̱³ta² tẽ³sxã³ a²txu¹ha³ka³lxa² we¹ta¹hxai²ti¹ai¹ti²tu³wa². Nxe³hĩ¹nãn¹te²tu̱³ in³txa² wẽ³sai²na² sa²kxai³lu² txu¹ha² ẽ¹nãu³a¹ yxau³ni²sxã³ a³li³lah¹sxã³ txon¹te²jai¹ti²tu³wa². Nxe³ha²kxai³ yen³kxa² yxo²ha³kxa¹ Txa²wã¹sũ̱³na² we¹jah¹lo²su² ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa².
13 Jã¹nxe³jut3su² txu¹hai²li² Txa²wã¹sũ̱³na² e³kxi²tãu³a² ne³hẽ¹nha²ka³lo²a² yũ²nxa³kxai²nãn²tu̱³ wai³nxa³wa². Te²yã¹nxũn³sxã³ ũ³nhe³ko¹la³kxi²nha²sãn²sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² e³kxi²kxai²nãn²tu̱³ wain³nũn³nxa³wa². Ju¹tai²li² wã²nxũ̱h¹ a̱in³nha¹jah³lxi³hẽ¹la². 14 In³txai²li² a²ne³kĩ̱³sxa² a³lu²kxai²nãn²tu̱³ ãu²li²jut3su² te²ju²hẽ³la². 15 Yxãn¹ta¹ txu¹hai²na² sa²kxai³lu² a²ne³kĩ̱³sxa² a³lu²kxai²nãn²tu̱³ ĩ³wi¹lxo³kxi²te²ju²hẽ³la². A²ne³kĩ̱³sxai²li² ũ³nhe³tĩ̱¹kxi²nha²ha²kxai³la². 16 Jã¹nxe³ju³tai²li² ĩ³kwa̱i²kwa̱i²kxi²ta²yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ hai³txi³ wain³txi³ kãi³yah²lxa³lxa². Sxi²ta² hãi¹nxe³ti³xa¹ jau¹xai²na² so¹lxi³ ĩ³yau¹ũ¹nxa²lxa¹wa². Txa²wã¹sũ̱³na² yxo²ĩ²tũ̱³ka̱³txi³nãu³xai²na² yxo²ha³kxa¹ nxe² ĩ³yau¹ũ¹hai¹nhxai²na¹hẽ³la².
Je³su²jah³la² ya³lu²kxi²nũ¹nhẽ³ju³tai³tã² ĩ²xi²jau³su²
17 Nxe³ha²kxai³ yu³tã̱³xai²li² e³kxi¹nx2ta¹tu¹wa². Nxe³ju³tai²li² wi¹kãi³yah²lxa³lxa². Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ain³kxi²te³lhxã³ ã³yã³nũ²kxah¹lxin¹tãu³a¹ sa²nẽn¹kxi¹nx2ta¹ju³ta² hxi²kan¹sa²nxa³nha²wa². Ko̱³thi¹non³yah³lxi¹lxa². 18 Nxe³sxã³ Je³su²jah³lai²na² wãn³txa² yxo²ĩ²sxã³ yxau²xai³yah³lxin¹tũ̱³ka̱³txi³ ĩ³nxai²na² ã³yã³nũ²kxah¹lxin¹te³na¹ a²ha³tih³nãu³ ĩ³nxa² ĩ³ye³ĩ³yi²lho¹kxi²nyhu¹ah³lxi³ta¹hi¹nhẽ¹la². Kwa²wãn³txi³sxa³nũ²nha²wa². Wãn³txi³khai³su²nũ²nha²wa². 19 Ha³na³ka³lxi³ a̱in³nha²ki̱³ju³ta² yũ²xai³ki̱³te²ju²hẽ³la². Yũ²xai³ki̱³sa²kxai³ a²nũ²a² a²hoh³lxi³su² te²su² te²a² e³la¹ a³la³kxi²nũn³ye²ki̱³tu¹wa². 20 Jã¹nxe³jut3su² ĩ³yain³kxi²te³lhxã³ ã³yã³nũ²kxah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ hai³txi³ Txa²wã¹hxi²kan¹ta² Si³yxau³jah¹la² ya³lu²kxi²nũ¹nhẽ³ju³tai³tã² ĩ²xi²kxi³jut3sxa³wa². Ha³na³ka³lxin³na³la². 21 Nxe³ha²kxai³ yain³te³lhxã³ yah³lxin¹tãu³a² ha³na³ka³lxi³ yai³nxa²xai³yah³lxi³ta¹hi¹nhẽ¹la². Wah³nxũ¹hah³lxa³lxa². Hãi¹sxã³ a²yain³txi³khai³xa² wa³su³txi³ yai³nxa²xai³yah³lxi³ta¹hi¹nhẽ¹la². Nxe³yah³lxin¹sxã³ a²ha³tih³ ĩ³nxa² sa²kxai³lu² heh³hi² yxah³lxi¹nha²kxai³ a²ha³tih³ ĩ³nxa² sa²kxai³lu² ĩ³na²jau³xa² ĩ³na²sxã³ wen¹yah¹lxi¹nha²kxai³ nxe³yah³lxi³ta¹hi¹nhẽ¹la². 22 Wxa²sxi²khai³xa² yain³txi³su² ta̱³nxa² ĩ³na²kxi³jau³su² ta̱³nxa² yũ³nxa²lxi³ta²lu¹wa². Nxe³sxã³ nxe² o²la³kxi²yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ Je³su²jah³lai²na² wãn³txa² yxo²ĩ²sxã³ yxau²xai³tũ̱³ka̱³txa² ko̱³nxe³ti³ kãi³ũ¹hah³lxi¹nhẽ³la². Te²yã¹nxe³sxã³ a²nũ²a² yain³kxi³txa²te²a² wxã³te²su² te²a² yai³nhxa³je²yah³lxi¹nha²kxai³ ãu²li²to³tain¹yah³lxi¹lxa². Nxe²kãi³yah³lxi¹nha²kxai³ hxi²kan¹txi³ wi¹le³kxi¹nx2ti³nxa³lho³la².
23 Jã¹nxa¹jut3su² ĩ³yau¹ũ³ye¹nx2ta¹jau³xai³tã² Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³tih³nxe³sa²jau³xai²la¹wa². Nxe³te³nah¹lxi¹, Je³su²jah¹la² Txa²wã¹hxi²kan¹ta² Si³yxau³jah¹lo²su² ha²kxai³ txa²wã¹ha³lo²a² yxau³hĩ¹nai³tã² nxe³ta¹hxai²hẽ¹la². Ju³ta²sah³lai¹tã² ĩ³ko̱x1ko̱¹son²kxi²te³lhxã³ ka³nxah³hi²nxa³ta̱³lxa¹ Je³su²jah¹la² yain³tũ̱³xa² hxi²tẽ³nha²sãn²nũ²la², 24 Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³wi¹lxon³kxi²si¹jau³xa² e³kxi²ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³nũ²la² yain³tũ̱³xai²li² wã²nãu²lxi²sxã³ ũ³hũ²xai³te³nah¹lxi¹, a²sa³wi³ha³lxa² e³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Tũ̱¹xai²li² Txa²nũ²a² yã¹nx2na³li¹. Ya³lu²kxi²nũh¹nx2ta¹tu¹wi¹. Yain³tũ̱³xai²na² yain³yah³lxi¹nhĩ¹na¹ ya³lu²kxi¹nx2ta¹ju³ta² ĩ²xi²sa²sxã³ yain³jah¹lxi³to³hẽ¹li¹. Nxe³nyhain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 25 Te²yã¹nxũn³sxã³ yain³ta³lu²nain¹sãn²nũ²la² a²ko²pẽ³na² ĩ³na²tẽ³nai²li² hxi²tẽ³nha²te³nah¹lxi¹:
— Txa²ko²pẽ³na² ĩ³na²na¹jau³xai²li² Txa²ti³ha²yau³xa² yã¹nx2na³li¹. Wãn³txa² tah²yau³xa² ĩ³ye³kxi¹nx2ta¹jau³xai³ jã¹nxe² kãi³ũh¹nx2ta¹jau³nũ³ai²la¹wi¹. A²nũ²a² ko̱³nxe³ti³ kãi³ju³ta² ã³wa²sut1si¹ha¹jau³nũ³su² Txa²ti³ha²yau³xa² ha³li³hxan³sa³tu¹wi¹. Nxe³sxã³ jau³jau¹xai²na² ĩ³na²yah³lxi³to³hin¹kxai²nãn²tu̱³ ãh¹ ĩ²xi²sa²si¹nx2ti³jau³su² yain³jau³xai²li² ya³lu²kxi²nũh¹nx2ta¹kxa² ĩ²xi²sah¹lxin¹jau³xai²li² ĩ³na²ũh¹sah¹lxi³to³hẽ¹li¹. 26 Nxe³sxã³ te²yã¹nxe² yain³tũ̱³xai²li² ya³lu²kxi²nũh¹nx2ta¹ju³ta² ĩ²xi²sa²sxã³ yain³tũ̱³xai²li² ĩ³yai³ni² ĩ³na²jau³xai²li² ya³lu²kxi²nũh¹nx2ta¹ju³ta² ĩ²xi²sa²sxã³ ĩ³na²jau³xai²li² ĩ³na² nxe³yah³lxi³to³hi¹nhĩ¹na¹ wxa²ẽ¹na² sa²hau³ko³tũh¹nx2ta¹ju³ta² ĩ³hen³txi³yah³lxi³to³hin¹tu¹wi¹. A³ka³nxi²sxã³ wa̱³li²nxa³ta̱³lxa¹ jã¹nxe³jah³lxi³to³hẽ¹li¹. Je³su²jah³la² nxe³nyhain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
27 Te²yã¹nxe³sxã³ a²nũ²a² ĩ²li³te²su² te²a² Txa²wã¹hxi²kan¹ta² Si³yxau³jah¹lai²na² yain³tũ̱³xai²li² ya³lu²kxi²nũ¹nhẽ³ju³ta² ĩ²xi²sa²sxã³ yain³ki̱³tũ̱³xai²li² yah³son³sxã³ yai³ni² ĩ³na²jau³xai²li² ya³lu²kxi²nũ¹nhẽ³ju³ta² ĩ²xi²sa²sxã³ ĩ³na²ki̱³jau³xai²li² yah³son³sxã³ ĩ²na² nxe³jah¹lo²su² jah¹la² a²hi²ki³te²lxa²na³la². Kris²tu³jah¹la² Txa²wã¹hxi²kan¹ta² Si³yxau³jah¹lo²su² ha²kxai³ a²ti³ha²yau³xa² ko̱³nxe³ti³ kãi³ũ¹hi² a²nũ²khai³xa² ko̱³nxe³ti³ kãi³ũ¹hi² nxe² kãi³jah¹lo²su² hĩ̱³nx2na³la². Nxe³sxã³ Kris²tu³jah¹la² ya³lu²kxi²nũ¹nhẽ³ju³ta² ko̱³nxe³ti³ e³kxi²jau³su² hĩ̱³nx2na³la². 28 Nxe³ha²kxai³ yain³tũ̱³xai²li² ya³lu²kxi²nũ¹nhẽ³ju³ta² ĩ²xi²sa²sxã³ yain³ki̱³tũ̱³xai²li² ĩ³yain³yah³lxan³ta̱³lxa¹ ĩ³na²jau³xai²li² ya³lu²kxi²nũ¹nhẽ³ju³ta² ĩ²xi²sa²sxã³ ĩ³na²ki̱³jau³xai²li² ĩ³na²yah³lxan³ta̱³lxa¹ wxa²ẽ¹nãu³xai²na² wã²nxũ̱h¹ a̱in³nha¹jah³lxi³hẽ¹la², kwa²to³toh³lxi³ e³kxi²nyhah¹lxin¹kxa²ya̱n³ti³su². 29 Nxe³sxã³ ĩ³yai³ni² ĩ³na² yxah³lxin¹tãu³a² Txa²wã¹hxi²kan¹ta² Si³yxau³jah¹lai²na² kãi³ũ¹nhẽ³ju³ta² ãh¹ a̱in³nyhah²lxan³kxai²nãn²tu̱³ a²hi²ki³te²la³ yah³lxi³hĩ̱³nxa¹lxa². Nxe³yah³lxin¹ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³kxai³lu² ko̱³nxe³ti³ ĩ³yĩ¹li¹nx2ti³ju³ta² yũ³tu¹wa². 30 Te²yã¹nxe² kãi³yah³lxi³to³hi¹nha²kxai³ wxa²ha³tih³ ĩ³nxai²na² ĩ³ton³nxa²lxi³i² hai²la³kxi²nxa²lxi³i² nxe³nx2ti³kxa²yã¹nxũn³sxã³ nũ̱³ka̱³txi³ ã̱³tũ̱³ka̱³txi³ ĩ³nxa² ya²lun¹ta³kxi²nx2tain¹na³la². 31 Nxe³ha²kxai³ a̱in³nyhah¹lxin¹jau³khai³xa² ĩ²xai³nha¹jah³lxi³sã²nhẽ³la². Nxe³sxã³ ĩ²nyhah¹lxi³sã²nĩn¹kxai²nãn²tu̱³ Txa²wã¹sũ̱³na² ko̱³nxe³ti³ ĩ³yĩ¹li²nxa²lxi³ju³ta³nũ³lo³nyhah¹lxi³hĩ̱³nx2nxã³lxa². 32 Nxe³yãn¹ta¹ Txa²wã¹sũ̱³nai²li² hĩ¹na² ko̱³nxe³ti³ ĩ³yĩ¹li²nhẽ³ju³ta³lon³kxai²nãn²tu̱³ ĩ³wai¹te³kxai²nãn²tu̱³ kxãn³nãu³a¹ a³ka³nxi²sxã³ wa̱³li²tãu³a¹ a²nũ²a² ko̱³nxe³thin¹te²su² te²a² ko̱³nxe³ti³ ĩ³yĩ¹li²hain¹tu¹wa². Nxai¹nhĩ¹na¹ te²yã¹nxe³nẽ³lxa³lho³la².
33 Jã¹nxe³jut3su² Txa²wã¹sũ̱³na² yain³ki̱³tũ̱³xai²li² ya³lu²kxi²nũ¹nhẽ³ju³ta² ĩ²xi²sa²sxã³ yain³ki̱³tũ̱³xai²li² ĩ³yai³ni² ĩ³na²ki̱³jau³xai²li² ya³lu²kxi²nũ¹nhẽ³ju³ta² ĩ²xi²sa²sxã³ ĩ³na²ki̱³jau³xai²li² ĩ³na² nxe³ki̱³te³lhxã³ ã³nũ²kxi²yah³lxi¹nhĩ¹na¹ wah³nxe³nha¹jah³lxi³hẽ¹la². 34 Nxe³yãn¹ta¹ wxa²ha³tih³ ĩ³nxai²na²:
— Heh³khaix1sa³nha¹. Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ wxa²sxi²khai³xa² yain³jah¹lxi³sã²nhẽ³la². Nxe³yah³lxin¹ka³tu̱³ wxã³sxã³ ã³yã³nũ²kxi²yah³lxin¹sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² yain³tũ̱³xai²li² ya³lu²kxi²nũ¹nhẽ³ju³ta² ĩ²xi²sa²sxã³ yain³ki̱³tũ̱³xai²li² ĩ³yai³ni² ĩ³na²jau³xai²li² ya³lu²kxi²nũ¹nhẽ³ju³ta² ĩ²xi²sa²sxã³ ĩ³na²ki̱³jau³xai²li² ĩ³na² nxe³jah³lxi³hẽ¹la², Txa²wã¹sũ̱³na² ko̱³nxe³ti³ ĩ³yĩ¹li¹nx2ti³kxa²ya̱n³txi³sa². Nxa²ha¹te¹ wãn³txa² yau³ã̱³xa² yũ³nũn³na¹wa². Yxãn¹ta¹ hãi¹nxa¹a¹tu¹wa². Wxã³na¹tãu³a¹ ĩ³yau¹ũ¹nx2ta¹tu¹wa².