3
Je³su²jah³la² Ni³ko³tẽ²yah³la² ĩ³ye³kxi²nyhu¹jau³su²
Nxe³nxa²ha¹te¹ in³txa² a²ĩ³lxa² Ni³ko³tẽ²yah³lo²su² ta¹hxai²hẽ¹la². Fa³ri³se²a² nũ̱³ka̱³txi³sain¹ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³jah¹la² Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² a²hxi²kan¹txi³su² ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³nxa²ha¹te¹ Ni³ko³tẽ²yah³lo²su² te²kxai³lu¹, ka³nxah³ti³na² wxã³sxã³, Je³su²jah³la² ĩ³ye³kxi²te²an¹jau³kxai³lu¹:
— Nxet3sã²lxi¹. Hxi²kan¹txi³si¹lxi¹. Wãn³txa² wi¹jau³xa² ĩ³yau¹ũ³sa²nhĩn¹jah¹lo²si¹lxi¹. Nxe³te³lhxã³, Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ ĩ³sa²si¹hã³nxa²kxah³lo²sin¹tai¹. Nxe³te²sin¹jau³su², wxãi²na² yxau³ye²sa²sĩn¹sxã³, wã³nxĩn¹sxã³ kãi³ye²sa²sĩ¹nhxai¹nhẽ³li¹. Nhĩn¹ju³ta² Sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ yxau³ya³nxa²kxe³su² wã³nxĩn¹sxã³ kãi³sĩ¹nxai¹nhẽ³li¹. Yxãn¹ta¹ Sũ̱³na² yxau³ya³nxa²nxa³kxai²nãn²tu̱³ hxi²kan¹nxa²hĩ̱³nx2nxa³i¹. Wã³nxĩn¹sxã³ kãi³in¹kxu¹jã¹nxe³te²la³, hxi²kan¹txi³ kãi³hĩ̱³nx2nxã³lxi¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
Nxe³nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³la² wãn³txi³kxai³lu¹ ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Ĩ¹ne³ka²sai¹. Wãn³txi³khai³xa² ĩ³ye³kxi¹nxa²ha¹i¹. “Sũ̱³na² wẽn³su² na¹tũ¹xã¹.” Nĩn¹kxai²nãn²tu̱³ ã̱h¹ a³li³la¹sxã³ to̱n¹txa²hẽ³li¹. Yxãn¹ta¹ ã̱h¹ a³li³la¹sxã³ to̱¹nxãn³kxai²nãn²tu̱³ hai³txi³ Sũ̱³na² wẽn³su² ti³he¹nxe²nxãn³tho³li¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
Nxe³to³ta¹ Ni³ko³tẽ²yah³lai²na² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Ko̱³nxe²nxãn³nhai¹. Ĩh¹nxe³te²sin²ta²ku², nxa²ha¹nhai¹. Yah³lon¹sa³nhai¹, txai²li¹. Na¹ha²kxai³ hxi²kan¹txi³ ãn³ta³lo³hẽ²ti²sxã³ ã̱h¹ a³li³lah¹xin²nxa³lho³li¹. Ko̱³nxe² txa²hã³ka³na² ẽ¹nãu³a¹ ã³wa²lih²xi²sxã³ ãn³ta³lo³hẽ²ti²sxã³ ã̱h¹ a³li³lah¹xin²nxa³lho³li¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
Nxe³nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³la² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Ĩ̱³yau³xa² ũ³hũ̱¹kxi²sa²sai¹nxa²ha²kxai³, Txa²wã¹sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹la² wi¹lhin¹jah¹la² ã³nxũ²kwa̱i³wih¹nxa²ha²kxai³, nĩn¹kxai²nãn²tu̱³, ã̱h¹ a³li³la¹nhĩn¹ju³ta² yũ³hĩ̱³nx2na³li¹. Nĩn¹kxai²nãn²tu̱³, Sũ̱³na² wẽn³su² hĩ̱³nxa¹lxi¹. Ta¹, nxe²nxãn³kxai²nãn²tu̱³, Sũ̱³na² wẽn³su² ti³hex1hĩ̱³nx2nxa³lxi¹. 6-7 “Ã̱h¹ to̱n¹txa²hẽ³li¹.” Ye¹nxa²ha¹li¹. Nxe³na¹jau³xai²na² ĩ³wã̱³txa³kxi²nha²txa³hẽ¹li¹. Jã¹nxa¹jau³su² txa²wã¹sĩ̱³na² so¹lxi³ a³li³la¹nhẽ³kxai²nãn²tu̱³, yuh³xai²nãn¹te²a² so¹lxi³ yxau²xai³lhĩ̱³ki̱³tã³li¹. Yxãn¹ta¹ Txa²wã¹sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹la² wi¹lhin¹jah¹la² we¹tẽ³kxai²nãn²tu̱³, a²nũ²a² tah²lxi³ wi¹we¹tẽ³lhĩ̱³nx2na³li¹. Jã¹nxa¹jau³su² it3ti³su² a²ten³tãu³a¹ sa²xit3te²jai¹ti²ti¹. Nxe³ka³tu̱³ it3ta²nxon³jau³xa² ain³kxi²te²si¹lxi¹. Yxãn¹ta¹ a²si³yxau³tãu³la³ ko̱³nxe³te²sxã̱¹lxi¹. “Ĩh¹nũ¹la³ta̱³ ai³te²la¹ku². Ĩh¹nũ¹la³ta̱³ wxã³te²la¹ku².” Nxe³te²si¹lxi¹. Jã¹nxe³jut3sũ̱³nxe² Txa²wã¹sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹la² wxa²we¹tẽ³ju³ta² te²yã¹nxe³te²hũ̱³te²lxi³ wxa²we¹tẽ³te²ju²hẽ³li¹. Nxe³ha²kxai³ ko̱³nxe³te²sxa³lxi¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
Nxe³nxa²ha¹te¹ Ni³ko³tẽ²yah³lai²na² wãn³txi³kxai³lu¹:
— A²yen³kxai²na² ĩ³ye³kxin¹kxai²na², ĩh¹nxet3sxã³ yũ³hĩ̱³te²sin²ta²ku², nxa²ha¹nhai¹. 10 Nxe³nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³la² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Wxãi²na² I³sa³e² a²nũ̱³ka̱³txa² a²hxi²kan¹te²si¹lxi¹. Yxãn¹ta¹ hxi²kan¹te²xa³lhũ̱³nxe² a²yen³kxai²na² ã³ne³wxe³te²sxã̱³lxi¹. 11 A²ya³la³tu̱³ wãn³txi³tu̱³ e³kxi¹nxa²ha¹i¹. Ha³lo²a² e³kxi¹nxa²ha¹kxai²na² a³la³kxi²khaix1sĩ¹na¹ha²kxai³, ĩ²ta³lun²sĩ¹na¹ha²kxai³ nxe³sĩ¹nhxai²na¹hẽ³li¹. Nxe³na¹kxe³a² so¹lxi³ e³kxi¹nx2ti³sĩ¹na¹i¹. Nxe³nx2ti³sĩ¹na¹ta¹ ten³ti³he¹yxah³lxi³sĩ¹nxã̱³lxi¹. 12 A²yen³kxa² yuh³xai²nãn¹te² yen³kxa² so¹lxi³ ĩ³ye³kxi²ya³nx2ta¹i¹. Na¹ta¹ ain³kxi² yxau²xai³ti³he¹nxe³syah¹lxa³lxi¹. Jã¹nxa¹kxai²nãn²tu̱³ ha³na³ka³lxi³ oh³nãu³u¹tai²nãn¹te² yen³kxai²lẽ¹. Ĩ³ye³kxi¹nx2ta¹kxai²nãn²tu̱³ ain³kxi²yah³lxi³hĩ̱³nxãn¹ji¹ku¹. Nxe³nx2ta¹nhai¹. 13 Jã¹nxa¹jau³su² hai³txi³ a²nũ²la³ oh³nãu³nũ¹ka³nãu³a¹ ĩ³ka³la³sxã³ ĩ²ki̱³te²sxa³yu²hẽ³li¹. Yxãn¹ta¹ Txai²na², Txa²wã¹sũ̱³na² Hxi²kan¹txa² Si³yxau³tãu³lot3sa²jah¹lo² na¹xai²na² so¹lxi³, ĩ²to³hxai²na¹hẽ³li¹. Na¹ha²kxai³ kwẽn¹tai²na² ĩ³ka³nxi²xi²sxã³ yuh³xai²nãn¹ko³xai²na² wxã³ye¹nx2ta¹i¹.
14 Kxã³nhxĩ¹nu¹tai²na² I³sa³e² nũ̱³ka̱³txa² ha³lo²a² a²nũ²a² yxau²xai³lai¹nxa³ko³xa² ho²xai³lain¹ta¹hxai²ti³ai¹ti²ti¹. Nxe³hĩ¹nu¹tai²na² Moi³se²ah³lu¹tai²na², txih³xa² yãu³ka³txa², kwa³thi³la² we¹kxa², tẽ³sxã³ hi³sa³ka³txa² kĩ³txi³ ũ³kũ¹tain¹ta¹hxai²ti³ai¹ti²ti¹. A²nũ²a² wĩx3txa² ĩ³te²a² ten³sa²tã³kxai²nãn²tu̱³ ĩ³we²nxi²si¹hain¹jau³su², ta¹hxai²ti³ai¹ti²ti¹. Ju¹tau³hxai²tẽx1 jã¹nxe³sxã³, Txai²na² Txa²wã¹sũ̱³na² Hxi²kan¹txa² Si³yxau³tãu³lot3sa²jah¹lo²na¹xai²na² hi³sa³ka³txa² ũ³kũt1sain¹tu¹wi¹. Hi³sa³ka³txa² ĩ³hxi²kĩ¹la³kxi²sa²sxã³ ũ³kũt1sain¹tu¹wi¹. 15 Sain¹ju³tan¹te²kxa³ya̱n³tu̱³ a²nũ²a² a²ten³te²su² te²an²tu̱³, yxo²ĩ²sain¹kxai²nãn²tu̱³, te²nãn²tu̱³ Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³xa̱n³txi³ju³ta² yxau²sa²tẽ³ai¹nxa³kxe³su² ka³te̱³na² wi¹tãu³su² tãu³a¹ yxau²sa²tẽ³ain¹tu¹wi¹. Je³su²jah³lai²na² wãn³txa² nxe³ta¹hxai²hẽ¹la². 16 Jã¹nxe³ju³kxai³lu² Txa²wã¹sũ̱³na² Hi²sen³kxai³lu² a³lxi²nẽ³na³la². A²nũ²a² yuh³xai²nãn¹tũ̱³ka̱³txi³ ki̱³nãu³xai²na² whãi²na¹, Txa²wã¹sũ̱³na² Hi²sen³kxai³lu² a³lxi²nẽ³na³la². A³lxi²nẽ³jau³su², A²ta²hai²na² hãi¹nxe² wet1sa²te²na² ĩ³sa²si¹hã³ũ¹nhẽ³na²hẽ³la². Nxe³ha²kxai³ a²nũ²a² a²ten³te²su² te² ĩ̱³nxãn²tu̱³, yxo²ĩ²in¹kxai²nãn²tu̱³, Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³xa̱n³txi³ju³ta² yxau²sa²tẽ³nxãn³tho³la². Nxe³te² ĩ³nxa²kxai³, Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³xa̱n³txi³ju³ta² yxau²sa²tẽ³nxãn³kxe³su², ka³te̱³na² wi¹tãu³a¹ hãi¹nxe² yxau²sa²tẽ³in¹tu¹wa². 17 Jã¹nxe³te³lhxã³, Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹, ha³lo²a² yuh³xai²nãn¹ko³xai²na² A²ta²hai²li² Je³su²jah³lan²tu̱³ ĩ³sa²si¹hã³na²hẽ³la². Nxe³ju³ta²sa¹, hai³txi³ a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ nxe³te² ĩ³nxai²na², ko̱³nxe³te²la³ ĩ³yĩ¹li²si¹nx2ti³jau³la³, wxã³hĩ̱³nxã²nxa³wa². Yxãn¹ta¹ wxa²ko̱³nxe³ti³ kãi³yah³lxin¹ju³ta² wxa²wa²su¹kxi¹nx2ti³te³lhxã³ wxã³na²hẽ³la².
18 Nxe³ha²kxai³ a²nũ²a² Je³su²jah³la² yxo²ĩ²te²su² te²an²tu̱³, hai³txi³ Sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ ko̱³nxe³te²la³ ĩ³yĩ¹li²kxah³lo²su² hĩ̱³nx2nxa³wa². “Ko̱³nxe³thin¹te²si¹lxi¹.” Sũ̱³na² wãn³txi³la³, ai¹nhĩ̱³nx2nxa³wa². Yxãn¹ta¹, a²nũ²a² Je³su²jah³la² yxo²ĩ²xa³kxai²nãn²tu̱³, te²lẽ¹ Sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ ko̱³nxe³te²la³ ĩ³yĩ¹li²kxe³su² yxau²xai³lhĩ̱³nx2na³la², kwẽn¹tai²nah¹lxi¹ Sũ̱³na² Ta²hai²na² hãi¹nxe³te²na² sa²yxo²ã³ha²kxai³la². 19 A²ko̱³nxe³te²la³ ĩ³yĩ¹lain¹ju³ta²sa¹: Je³su²jah³la² A²ha²te¹jah¹lai²na² ha³lo²a² ko³xai²na² wxã³sxã³ yxau³yain¹to³kxan²ti³, A²ha²te¹jah¹lai²na² te³nai¹nxa³kxe³tu̱³, hãi¹nxe³sxã³ a²ka³nxah³ju³ta² so¹lxi³ te³nain¹na³la². Ko̱³nxe³ti³ kãi³ain¹to³ha²kxai³, ain¹na³la². 20 A²nũ²a² ĩ³lxi³thi¹nxa³te²su² te²an²tu̱³, ha³lo²a² a²ha²te¹ju³ta² yxo²kwĩn¹kxain¹jau³su² hãi³a² yxau³yain¹na³la². A²ko̱³nxe³ti³ kãi³ain¹ju³ta², a²nũ²a² ã̱³xa² ĩ²ain¹kxa²ya̱n³ti³su², ain¹na³la². 21 Yxãn¹ta¹ a²nũ²a² wain³txi³ kãi³to³te²su² te²an²tu̱³, a²ha²te¹ju³ta² wxã³sxã³ yxau³sxĩ²yxau²xai³lain¹na³la². Ain¹sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² sa²yxo²wet1sxã³ wain³txi³ kãi³ain¹ju³ta² wxa²ye³ka¹tẽ³lain¹na³la².
Je³su²jah³la² Jo³ãu² Ba³tis²jah³la² nxe³nyha¹jau³su²
22 Nxe³nxa²ha¹te¹ ye³jen¹nãu³kxai³lu¹ Je³su²jah³lo²su² te²kxai³lu¹ a²sa³wi³ha³lxi³nãu³xa² tẽ³ain¹sxã³ whãi²na¹ Ju³te²a²ko³xa² ã³wi¹hain¹ka³tu̱³, kan²txi³ yxau³ain¹ka³tu̱³, a²nũ²a² ĩ̱³yau³xa² ũ³hũ̱¹kxi²sa²sai¹yhain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 23-24 Hau³hau³kon³sxã³ Jo³ãu² Ba³tis²jah³lai²na² ha³lo²a² yu³tã̱³lxi³ yxau³sxã³ a²nũ²a² ũ³hũ̱¹kxi²sa²sai¹yhain¹nũn³ta¹hxai²hẽ¹la². Nũ¹ã¹, E³nãu²je³na² Sa³lĩ²thĩ³na² un²ta³kxi²nxa³je³na², ĩ̱³yau³xa² kãin² yũ³jen³su² ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ha²kxai³ nũ¹ã¹ Jo³ãu² Ba³tis²jah³lai²na² yxau³sxã³ o²la³kxi²ta¹hxai²hẽ¹la². Ain¹sxã³ a²nũ²a² ka³lxa¹tũ̱³ka̱³txa² ũ³hũ̱¹kxi²sa²sai¹yhain¹to³ta¹hxai²hẽ¹la². Yãn³tai²na² Jo³ãu² Ba³tis²jah³lai²na² sxi²ha² kan²thĩ³na² ũ³tĩ̱¹kxain¹sã²nxa³hĩ¹na¹ ũ³hũ̱¹kxi²sa²sai¹yhain¹to³ta¹hxai²hẽ¹la².
25 Nxe³nxa²ha¹te¹ Jo³ãu² Ba³tis²jah³lai²na² a²sa³wi³ha³lxa² ã³nhai¹tũ³tũ̱³ka̱³txa² sa²kxai³lu² Ju³te²a² in³txa² sa²kxai³lu² ĩ³yi²lho¹kxi²yhu¹sxã³ ĩ³ye³kxi²yhain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Ĩ̱³yau³xa² ũ³hũ̱¹kxi²sa²sai¹ain¹ju³ta² Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ a²yen³nãu³a¹ ĩ³wi¹lhin¹nẽ³nha²si¹hain¹ju³ta² ĩ³ye³ ĩ³yi²lho¹kxi²yhu¹sxã³ ĩ³ye³kxi²yhain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 26 Nxe³ain¹te³na¹ a²sa³wi³ha³lxi³nãu³xai²na² sa²kxai³lu¹ wxã³sxã³ Jo³ãu² Ba³tis²jah³lai²na² ĩ³ye³kxain¹te³nah¹lxi¹:
— Txa²hxi²kan¹jah¹lãi³. Ha³la³je¹nai³tã² Jor³tãu²yau³xa² a²yxo²ha³tih³nãu³a¹ yxaun¹nhĩn¹nai³tã² in³txa² he¹ye¹nxa²sĩn¹tai¹ti²ti¹. A²nxe³jah¹lai²na², a²ĩ³lxa² Je³su²jah³la², ĩ³ye³kxi²sa²nhĩn¹tai¹ti²ti¹. Yxãn¹ta¹ a²hĩ¹nai²na² Je³su²jah³lai²na² a²nũ²a² ĩ̱³yau³xa² ũ³hũ̱¹kxi²sa²sai¹ain¹sĩn¹na³li¹. Ai¹nha²kxai³ a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ ãn³si³tẽ³la³kxain¹sĩn¹na³li¹. Yxãn¹ta¹ wxãi²na² ã³si³tẽ³la³kxi¹nxain¹sĩ¹nxa³i¹, hĩ¹na²su¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
27 Nxe³nxa²ha¹te¹ Jo³ãu² Ba³tis²jah³lai²na² wãn³txi³kxai³lu¹, ĩ³wa²lũ³xain¹te³nah¹lxi¹:
— Hã³xã¹, Je³su²jah³lai²na² hxi²kan¹khai¹nx2na³li¹. Yxãn¹ta¹ txa²wã¹ki̱³na¹xai²na² yuh³xai²nãn¹tũ̱³ka̱³txi³ki̱³na¹xai²na¹: “Hxi²ka¹na¹xã¹.” Nxe³ki̱³kxai²nãn²tu̱³ hãi¹nxe³sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³u¹tai²na² hxi²kan¹txi³lox3tẽ³ju³ta² so¹lxi³ hxi²ka¹nhĩ̱³ki̱³tã³li¹. Yxãn¹ta¹ hxi²kan¹txi³lox3tẽ³lxa³kxai²nãn²tu̱³, hai³txi³ hxi²kan¹txi³he¹nxe³hĩ̱³ki̱³sxa³i¹. 28 Na¹ha²kxai³, txai²li¹ hai³txi³ Sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ A²hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³lot3sa²kah³lo²txã³i¹. Yxãn¹ta¹, Sũ̱³na² A²hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³lo³kxah³lo²khai³jah¹la² a²ne³hẽ³txa² yxau³si¹sain¹jau³su² ĩ³sa²si¹hã³sa³na²hẽ³li¹. Sa³ha²kxai³ wxã³ain¹ju³ta³nũ³a² a²ha³ta̱³nxa² a̱in³sxã³ e³ya³nx2ta¹i¹. Jã¹nxe³te³lhxã³ ĩ³sa²si¹hã³sa³na²hẽ³li¹. Ya³nx2ti³to³hxai²na¹tai¹ti²ti¹. 29 Na¹ha²kxai³ txa²yxau²xai³la¹jut3sũ̱³ju³ta² e³ya³nx2ta¹i¹. Na¹kxai²nãn²tu̱³: a²wẽ³sãi¹yah³la², a²sxe³xa³ka³lxa² wa²ko̱³li²yhu¹kxai²nãn²tu̱³, a²wẽ³sãi¹ah³lai²na² so¹lxi³, txu¹hai²na² a²wa³kxẽn³yah³lo²la³ hĩ̱³nx2na³li¹. Jah¹la² kãin² ĩ³ka³li³hĩ̱³nx2na³li¹. Yxãn¹ta¹ a²nũ²a² ã̱³su² te²an²tu̱³, a²wẽ³sãi¹ah³lai²na² a²ya̱³lxa²khai³su² te²an²tu̱³, hai³txi³ a²wa³kxẽn³yah³lo²su² hĩ̱³nx2nxa³i¹. Hãi¹nxe³sxã³ a²ya̱³lxa² hĩ̱³nx2na³li¹. “Hãi¹nxe³sxã³ a²wẽ³sãi¹ah³lai²na² ã³nhxi²nũ¹te³lhxã³ nxa¹nhã¹.” Nxe³jah¹lo²su² hĩ̱³nx2na³li¹. A²nxe³jah¹lo²su² te²an²tu̱³ a²wẽ³sãi¹yah³la² wãn³txa² kãin² ka³lih³jau³xa² ain³kxain¹kxai²nãn²tu̱³, te²yã¹nxe³sxã³ ĩ³ka³li³khai¹nxe³hĩ̱³nx2na³li¹. “A²wẽ³sãi¹ah³lai²na² txu¹ha² wa²ko̱³li²yhu¹sxã³ kãin² ĩ³ka³li³nha³na¹. Nxe³ha²kxai³ txai²li² te²yã¹nxe³sxã³ ka³li³sa²nũ³nhã¹.” A²ya̱³lxa² a²ẽ¹nãn¹jau³su² nxe³hĩ̱³nx2na³li¹. Jã¹nxe³jut3sũ̱³nxe² Je³su²jah³la² so¹lxi³ a²wẽ³sãi¹ah³lo²hũ̱³jah¹lo²su² hĩ̱³nx2na³li¹. Hxi²kan¹khaix1jah¹lai²la¹i¹. Yxãn¹ta¹ txai²na² Jo³ãu² Ba³tis²jah³lo²na¹xai²na² hãi¹nxe³sxã³ a²ya̱³lxah³lo²hũ̱³jah¹lo²sa¹i¹. Hxi²kan¹jah¹lo²txã³i¹, txai²li¹. Na¹ha²kxai³ Je³su²jah³lai²na² wãn³txa² wi¹jau³xa², txai²na¹xai²na² ain³kxai¹na¹kxai²nãn²tu̱³ ã³ka³li³khai¹nxe³sa³nhai¹. A²ya̱³lxah³lo²su² ĩ³ka³li³khaix1ya³kxa²yã¹nxe² nxe³na¹nhai¹. 30 Nxe³ju³ta² Je³su²jah³la² so¹lxi³ hxi²kan¹kãi²non³sxã³ yxau²xai³sa²tẽ³tu¹wi¹. Yxãn¹ta¹ txai²na¹xai²na² hau³hau³kon³sxã³ hxi²kan¹kãi²nxa³ton³sxã³ yxau²xai³sa²tẽ³a¹tu¹wi¹. Ju¹ta² wain³na³li¹. Nxe³ha²kxai³ ka³li³sa³nhai¹.
Oh³nãu³a¹ ka³nxi²xi²sxã³ wxã³nũ¹nhẽ³jah¹lo²su² nxe³jau³su²
31 Nxe³ha²kxai³ jah¹lai²na² oh³nãu³u¹tai²na² ka³nxi²xi² wxã³nũ¹nhẽ³jah¹lai²na² so¹lxi³ hxi²kan¹ta²si³yxau³khai³jah¹lai²la¹i¹. Yxãn¹ta¹ a²nũ²a² ã̱³xa² yxo²ha³kxa¹ hxi²kan¹ki̱³sxa³i¹. A²nũ²a² yuh³xai²nãn¹ta³ko³xai²na² yxau³sxã³ to̱n¹tũ̱³ka̱³txi³ki̱³na¹xai²na² yuh³xai²nãn¹tũ̱³ka̱³txi³su² ki̱³tã³li¹. Ki̱³sa²kxai³ yuh³xai²nãn¹jau³xa² so¹lxi³ e³tũ̱³ka̱³txi³su² ki̱³tã³li¹.
32 Yxãn¹ta¹ oh³nãu³u¹tai²na² ka³nxi²xi² wxã³nũ¹nhẽ³te²su² te²an²tu̱³, oh³nãu³a¹ ha³lo²a² ĩ²ta³lu²ni², ain³kxi²ta³lu²ni² nxe³jah¹lo²sain¹na³li¹. Nxe³jau³xa² so¹lxi³ ĩ³hen³txi³nẽ³lain¹na³li¹. Nxe³nẽ³lain¹jau³xai²na² hai³txi³ a²nũ²a² ã̱³xa² ain³kxi²te²la³ ka³lxa²ai¹nxa³wi¹. 33 Yxãn¹ta¹ ĩ³hen³txi³nẽ³lain¹jau³xai²na² a²nũ²a² ĩ²te²hũ̱³te²su² te²an²tu̱³, sa²yxo²we¹kxai²nãn²tu̱³, a²nxe³te²su² kxai²nãn²tu̱³, “Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ wi¹le³jah¹lai²la¹xã¹. A²ya³la³tu̱³ jau³tu̱³ wi¹le³jah¹lai²la¹xã¹.” Nxe³jau³xai²na² sa²ye³ka¹tẽ³lhĩ̱³nx2na³li¹. 34-35 Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ a²ẽ¹nãn¹jau³kxai³lu¹: “Txa²ki³lha³lxa², a²ĩ³lxa² Je³su²jah³la² ĩ³sa²si¹hã³a¹tũ¹xã¹. A³lxi²khaix1na¹nha¹. Na¹ha²kxai³ Txa²yãu³ka³jxah³la² yxo²ha³kxa¹, kãin² ũ³hũ¹khaix1ai¹na¹xã¹. Kwa² ĩ³ta²ta²na̱x3kxain¹nxa³lho³nã¹. A²nxe³jah¹la² txa²wãn³txa² so¹lxi³ e³tũ¹xã¹. A²yen³kxa² yxo²ha³kxa¹ kãin² hxi²kan¹txi³lox3tai¹na¹xã¹.” Sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ nxe³nha²ta¹hxai²hẽ¹li¹. 36 Nxe³ha²kxai³ a²nũ²a² ĩ²li³te²su² te²an²tu̱³: “Txa²wã¹sũ̱³na² A²ta²ha² yxo²ĩ²a¹xã¹.” Nxe²yxau²xai³jah¹lo²su² kxai²nãn²tu̱³ ka³te̱³na² wi¹tãu³a¹ yxau²xai³lain¹tu¹wi¹. Yxãn¹ta¹: “Txa²wã¹sũ̱³na² A²ta²ha² sa²yxo²ã³a¹xã¹.” Nxe²yxau²xai³jah¹lo²su² kxai²lẽ¹. Hai³txi³ ka³te̱n³nãu³la³ ĩ²ai¹nxa³lho³li¹. “A²nxe³jah¹la² a̱n³ta³kxai¹na¹nhã¹. A̱n³ta³kxai¹na¹ju³ta² so¹lxi³ yxau²sa²tẽ³ain¹tũ¹xã¹.” Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ a²ẽ¹nãn¹jau³su² nxe³hĩ̱³nx2na³li¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².