12
A²nũ²a² ĩ³ki³ha¹ki²nẽ³jah¹la² ĩ³yau¹ũ³jau³su²
Nxe³nxa²ha¹te¹ a²nũ²a² ka³lxa¹khaix1nxe³sxã³ ã³wã³wã³sxã³ ã³ka̱³tũx3tain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ain¹tãu³a² a²sa³wi³ha³lxa² ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Ne³ka²sah¹lxi³sa²lxi¹. Fa³ri³se²a² nũ̱³ka̱³txa² wi¹lĩ²jah¹lxi³hẽ¹li¹. Ĩ³ki³ha¹kxi²nx3ti³ha³tai¹. Wi¹lhin¹ki³lxo³tain¹na³li¹. Yxãn¹ta¹ a²ẽ¹nãu³ai²na² ko̱³nxe³ti³ kãi³sxã³ yxau²xai³lain¹na³li¹. Nxe³ju³tai²li² ã³ke³tũ¹nx2ti³ha³ta²wi¹. Yain³txa² ĩ³wa̱¹txi³nũ̱³xa² tẽ³ki̱³kxai²nãn²tu̱³ yain³txa³nũ̱³xa² ã³kwa³lxĩ¹sãn²sxã³ yain³tũ̱³xa² whãi²na¹ ĩ³wa̱¹te²ju²hẽ³li¹. Te²yã¹nxe³kxe³hũ̱³sxã³ fa³ri³se²a² nũ̱³ka̱³txai²na² wãn³txa² jũ¹nxa² ain³kxi²yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ tũ̱¹ka̱³txai²na² yã¹nxe² kãi³yah³lxi¹nha³ta²wi¹. Ju¹tai²na² wi¹ko̱³nha¹jah³lxi³hẽ¹li¹. Nxe³ha²kxai³la¹ hãi³a² kãi³sxã³ yxau²xai³lain¹ju³tai²na² Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³kxai³lu² e³lxah²lxi³si¹hain¹tu¹wi¹. Nxe³jut3su² ha²kxai³ ka³nxah³tai²na² wãn³txa² e³kxah¹lxin¹jau³xai²na² a³lan²tãu³a² a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ jau¹xain²txi³ ain³kxain¹tu¹wi¹. Te²yã¹nxe³sxã³ sxi²hẽ¹nãu³a² wãn³txa² he³son³kxah²lxin¹jau³xai²na² jau¹xain²txi³ yxo²kãi²lxi³ e³kxi²jau³xan²ta³ a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ ain³kxain¹tu¹wi¹.
Yu̱h³lxi³ki̱³jah¹lo²su² ĩ³yau¹ũ¹nhẽ³lain¹jau³su²
Nxa²ha¹te¹ txa²ya̱³lxah²lxin¹te² ĩ³nxai²na² ne³ka²a³sah¹lxi³wxi¹. Txa²wã¹nũ²ai²na² ĩ³ya²lu¹tẽ³jah¹la² yu̱h³lxah³lxi³txa³hẽ¹li¹. Nxe³te²su² hxi²kan¹txi³ txa²wã¹yãu³ka³txa² ĩ³ya²lu¹tẽ³lxa³lho³li¹. Yxãn¹ta¹ wxa²yãu³ka³txai²na² wxa²nũ²ai²na² nxe³sxã³ whãi²na¹ tẽ³sxã³ ha³lo²a² ko̱³nxe³ko³xa² ha³nxe² i̱³sa²tẽ³ko³xa² ã³na¹kxi²jah¹la² Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³ka³jah¹lai²na² so¹lxi³ yu̱h³lxi³jah³lxi³hẽ¹li¹.
Jã¹nxe³ju³kxai³lu² a̱i³ka² wẽ³sa² ki³ha¹li¹ ki³ha¹li¹ ka³na³ki¹ nxe³te²a² hxi²tẽ³yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ ũ³yho³hi²ki³a² ki³ha¹li¹ ki³su² nxe³ki³a² ũ³yho³hi¹nx2ti³hĩ̱³nx2na³li¹. A²yo³ha² kãi²nxa³wi¹, a̱i³ka² a³lxi²nxa³ha²kxai³lu¹. Nxe³kxan²ti³nũ¹ Txa²wã¹sũ̱³na² yen³nãu³a² ne³wã²na³ju³ta² yũ³jah¹lo²sxa³wi¹. Jã¹nxe³ju³kxai³la¹ Txa²wã¹sũ̱³nu²kxai³lu² A²hoh³lxi³ Si³yxau³jah¹lo²su² na³li¹. Nxe³sxã³ txa²wã¹ne³kĩ̱³sxa² yxo²ha³kxa¹ ĩ³hau³kot3tai¹nhxai²na²hẽ³li¹. Te²yã¹nxe³ju³kxai³lu² a̱i³ka² wẽ³sa² ki³kãi²nxa³kxan²ti³ a³lxi²te²ju²hẽ³li¹. Nxe³kxa²ha³tih³xan²tu̱³ wxãi²nãn²tu̱³ a³lxi² wa³to²hi²nũh¹nx2ti³te²ju²hẽ³li¹, Txa²wã¹sũ̱³na² yen³nãu³a²su¹. Nxe³ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² yu̱h³lxah³lxi³txa³hẽ¹li¹. Nxe³ye²nx2ta¹wi¹.
Je³su²jah³la² wi¹le³kxi²ki̱³jau³su²
Nxa²ha¹te¹ a²nũ²a² ĩ²li³te² ĩ³nxai²na² a²nũ²a² ã̱³xa² ĩ³hen³txi³yah³lxin¹te³nah¹lxi¹: “Txai²li² Je³su²jah³la² a²sa³wi³sa̱¹wi¹.” Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ oh³xan¹tũ̱³ka̱³txa² ĩ³hen³txi³na¹tu¹wi¹. Nxe³na¹te³nah¹lxi¹: “Jah¹lai²li² txa²sa³wi³sai²la¹wi¹.” Nxe³na¹jau³su² nxe³ai¹na¹tu¹wi¹. Yxãn¹ta¹ a²nũ²a² ĩ²li³te² ĩ³nxai²na² a²nũ²a² ã̱³xa² ĩ³hen³txi³yah³lxin¹te³nah¹lxi¹: “Txai²li² Je³su²jah³lai²na² a²sa³wit3sin²nxa³wi¹. Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ oh³xan¹tũ̱³ka̱³txa² ĩ³hen³txi³na¹tu¹wi¹.” Nxe³na¹te³nah¹lxi¹: “Jah¹lai²li² txa²sa³wit3su²nxa³wi¹.” Nxe³na¹jau³su² nxe³ai¹na¹tu¹wi¹.
10 Jã¹nxe³ha²kxai³ a²nũ²a² ĩ²li³te²su² te²an²tu̱³ ko̱³nxe³ti³ kãi³kxai²nãn²tu̱³ hã²wxãn³txa³ ĩ³ãin²ta³kxi²nha²sxã³ ã³yxo²o³tũ¹kxai²nãn²tu̱³ ã³wa²su¹tain¹ju³ta² yũ²na³li¹. Txai²na² Sũ̱³na² A²hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³lot3sa²jah¹lo²su² te²sa¹jah¹lo²na¹xai²na² ko̱³nxe³te²lot3sain¹kxan²ti³ ã³wa²su¹tain¹ju³ta³nũ³a² yũ³tu¹wi¹. Nxe³to³ta¹ wxãi²na² wai³nxa³jau³xa² e³lah³lxin¹jau³kxai³lu¹: “A²ta³a² hxi²kan¹ta² hi²sen³su² Je³su²jah³la² ĩ³hxi²kat1tin²tai¹.” Yah³lxin¹jau³su² yah³lxin¹ta¹ Txa²wã¹sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹la² ko̱³nxe³te²lo³jah³lxi¹lxi¹. A²nxe³jau³xai²na² sa²kxai³lu² Sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹la² ko̱³nxe³te²lo³jau³xai²na² sa²kxai³lu² hai³txi³ ã³wa²su¹ju³ta² yũ²nxa³wi¹.
11 Nxe³ha²kxai³lu¹ a²nũ²a² a̱n³txi³te²a² sa²kxai³lu² sa²so¹nxa²lxi³kxai²nãn²tu̱³ Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² ã³nũ²kxi²thĩ³nãu³a² sa²so¹ta̱³nxa² ha³lo²an¹ta² a²si³yxau³ka³txa² sa²so¹ta̱³nxa² nxe³nx2tain¹kxai²nãn²tu̱³ ĩ³wa³lxĩn³yhah³lxin¹jau³nũ³a² hxi²waun³jah³lxi³txa³hẽ¹li¹. 12 Sa²so¹nx2ti³hĩ¹na¹ Txa²wã¹sũ̱³na² A²yãu³ka³txa² hi²sen³kxai³lu² wãn³txa² ĩ³wa²lũ³xain¹yah³lxin¹jau³nũ²a² ĩ³yau¹ũ¹nx2ti³tu¹wi¹. Nxe³ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² yu̱h³lxah³lxi³txa³hẽ¹li¹. Nxe³ye¹nx2ta¹wi¹. Je³su²jah³la² ta¹hxai²hẽ¹la².
Yen³kxih³khaix1jah¹la² ĩ³yau¹ũ³jau³su²
13 Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³la²kxai³lu² ĩ³ye³ta³lun²nũ²la² aun³txa² wxã³ain¹tũ̱³ka̱³txa² a²nũ²a² ka³na³ka³na³te²a² ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Ĩ³tih³nxe³nẽ³jah¹lãi³. Txa²wĩ³na² ya³lu²sa²sĩ¹nha²kxai³ yen³kxa² ũ³hũ¹sain¹sĩn¹na²hẽ³li¹. Sain¹sĩ¹nha²kxai³ txa²lon³na² wã²nũ̱t3ja³sa²si¹hai¹na¹jau³su² nxa¹nhai¹. Na¹jau³xai²li² ĩ³ye³kxi¹txai¹nhẽ³li¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
14 Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³la²kxai³lu² ĩ³kwa̱i²kxi²te³nah¹lxi¹:
— Nxex3sa²lxi¹. Wxa²yen³kxa² wain³txi³ wxa²hau³kot3sãn²sxã³ wã²nhũ¹nx2ta¹ju³ta² yũ²nxa³wi¹. Hai³txi³ txa²wa³ka³li³yut3sxa³wi¹. Je³su²jah³la² nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².
15 Nxe³ha²kxai³la¹ tũ̱¹ka̱³txai²li² ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Yen³kxa² hãi¹nxe² yxo²kwa̱in³yah³lxi³txa³hẽ¹li¹. Kãin² yen³kxih³yah³lxin¹kxan²ti³ kãn³su² hin¹yah²lxan³so³li¹. Nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².
16 Nxe³ha²kxai³lu¹ ĩ³yau¹ũ³jau³xa² ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— A²nũ²a² yen³kxih³khaix1te²a² hai³sxa² wi¹ko³xa² a̱³nũ²nhai¹. 17 Nxe³nũ²la² yain³txa² kãin²sa²so¹ha²kxai³ a²ẽ¹na² e³kxi²nh²te²nah¹lxi¹: “Txa²hai³sxa² wi¹wen¹khaix1nẽn³ta²kũ². Yxãn¹ta¹ yain³txa² sa²ta̱³a¹thĩ³nũ³a² sĩ³kãi²nxa³kũ². Nxe³ha²kxai³ ĩh¹nxe³ta¹lhon³ku² nxa¹nha²kũ². 18 Yxãn¹ta¹ nxe² kãi³a¹tũ¹xã¹. Yain³txa² sa²ta̱³a¹thĩ³nũ³a² sa²hai¹sa²so¹na¹tũ¹xã¹. Nxa¹kxai²nãn²tu̱³ yain³txa² kãin² sa²ta̱³a¹ha²kxai³ txa²yen³kxa² yxo²ha³kxa¹ ũ³ha¹a¹ha²kxai³ nxa¹tũ¹xã¹. 19 Nxa¹kxai²nãn²tu̱³ ĩ³ye³kxi²nha¹tũ¹xã¹. Nxe³nha¹te³nah¹lxi¹: ‘Txai²li² wi¹lhin¹khaix1na¹xã¹. Txa²yen³kxa² ka³lxa¹sa³xã¹. Nxe³sxã³ kwẽ³kon³ju³ta² ko³ka³lxa¹txi³ kwẽ³kon³sa³kxan²ti³ hxan³kxi²sa²nxa³lho³na¹. Nxe³sa²nxa³ha²kxai³ kãin² ĩ³yai³ni² kãin² ĩ³na² wi¹lxo³kxi²nha¹khaix1nxe² na¹tũ¹xã¹.’ ” Nxe³ain¹nũ²nhai¹. 20 Nxa²ha¹te¹ Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³wa²lũ³xi²te³nah¹lxi¹: “Wxãi²na² ã³ne³wxe²nxa³lxi¹. Ka³nxah³tai²na² ya²lu¹nxa²tu¹wi¹. Nxãn¹kxai²nãn²tu̱³ ĩh¹te²ta̱³ wxa²yen³kxa² so¹kxi¹nxain¹te³ji¹wi¹?” Txa²wã¹sũ̱³na² nxe³nũ²nhai¹.
21 Te²yã¹nxe³jut3su² a²nũ²ai²li² yen³kxa² wã²nxũ̱h¹ ũ³ha¹te²su² te²na² sa²kxai³lu² yxãn¹ta¹ Txa²wã¹sũ̱³na² yen³nãu³a² yen³kxi³txa²jut3sa²kxai³ nxe³jah¹la² yã¹nx2na³li¹. Je³su²jah³la² nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².
Hxi²waun³ta³kxi²nha²ki̱³sxa³jau³su²
22 Nxe³ha²kxai³la¹ a²sa³wi³ha³lxa² ãh¹ ĩ³ye³kxi²ti³ãn¹jau³kxai³lu¹:
— Jã¹nxa¹jau³su² yain³txi³su² yain³yah³lxin¹kxe³nũ³a² hxi²waun³ta³kxi²nyhah¹lxi³txa³hẽ¹li¹. Te²yã¹nxe³sxã³ wã²la²ka³lo³ai²li² ũ³whih²kxi²nhãn¹ka³lo³nũ³ai²li² hxi²waun³ta³kxin²nha²sxã³ yxau²xai³ah³lxi³txa³hẽ¹li¹. 23 A²nxe³ju³kxai³lu² ka³te̱³na² yxau²xai³ki̱³ju³ta² sa²kxai³lu² yain³txi³su² a³lxi² wa³to²hi²te²ju²hẽ³li¹. Te²yã¹nxũn³sxã³ txa²wã¹nũ²ai²na² sa²kxai³lu² wã²la²ka³lo³su² a³lxi² wa³to²hi²te²ju²hẽ³li¹. 24 A̱i³ka² ĩ²jah¹lxi³hẽ¹li¹. Yain³txa² ũh³wĩ̱¹xa³ha²kxai³ yain³txa² sa²so²nxa³ha²kxai³ yain³txa² sa²ta̱³thĩ³nũ³a² yũ²nxa³ha²kxai³ nxe³te²ju²hẽ³li¹. Nxe³kxan²ti³ Txa²wã¹sũ̱³na² sa²kxai³lu² a̱i³ka² a³lxi²na³li¹. Yxãn¹ta¹ wxãi²li² a³lxi² wa³to²hi² nxe³nx2ti³na³li¹. 25 Nxe³ha²kxai³lu¹ ka³te̱³na² yxau²xai³lyah³lxin¹ju³ta³nũ³a² hxi²waun³ta³kxi²nyhah¹lxin¹kxan²ti³ hai³txi³ ã²la² a³lu²on³sxã³ ka³te̱³na² yxau²xai³lyah³lxi³hĩ̱²nxa³lxi¹. 26 Yxah³lxin¹ju³ta² ha³lo²a² yu³jũx1ju³ta² hxi²kan¹txi³ kãi³yah²lxan³kxai²nãn²tu̱³ ha³lo²a² yu³tã³lxi³ju³ta² hxi²waun³jah³lxi³txa³hẽ¹li¹. 27 Te²yã¹nxe³sxã³ si³sa² yãu³sa² ha³lo²a² wen¹kxa² ĩ²jah¹lxi³hẽ¹li¹. Hai³txi³ hai³sxa³la³ wa³ko³nai¹nxa³ha²kxai³ wãn²ta³ wet1tai¹nxa³ha²kxai³ ain¹te²sxa³yu²hẽ³li¹. Sa³lo³mãu²ah³lu¹tai²na² I³sa³e² nũ̱³ka̱³txa² a²wa³kxẽn³ta² kãin²jah¹lo²su² ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wi¹. Yen³kxih³khaix1nxe³ha²kxai³ wã²la² wi¹khaix1ka³lo³a² ũ³whi²kxi²nha²ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wi¹. Nxe³kxan²ti³nũ¹ si³sa² yãu³sa³kxai²na² wi¹wa³to²hi²te²ju²hẽ³li¹. 28 Nxe³ha²kxai³ Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³su² si³sa² yãu³sa² wi¹la³ we¹te²ju²hẽ³li¹. Nxe³te²a² hĩ¹na² wi¹la³ we¹nha²kxai³ ka³nxa³ha²ta³a² i̱³hxa³nha²kxai³ nxe³te²ju²hẽ³li¹. A²nxe³te²a² wi¹la³ we¹nhĩ¹na² wi¹lhĩ¹txu¹xai³te²ju²hẽ³li¹. A²nxe³ju³tai²li² yxo²ĩ²yah²lxan³ta²lu¹wi¹. 29 Jã¹nxe³ju³kxai³lu² yain³txa² yain³yah³lxin¹ju³ta³nũ³la³ ĩ³na²kxi²yah³lxin¹jau³nũ³la³ nxe² hxi²waun³txi³yah³lxi³txa³hẽ¹li¹. 30 Nxe³ju³tai²na² a²yxo²ha³kxa¹ Sũ̱³na² wãn³txa² yxo²ĩ²ai¹nxa³tũ̱³ka̱³txi³nãu³xai²na² yen³kxa² yxo²kwa̱in³sxã³ ãn³te³nain¹te²ju²hẽ³li¹. Nxe³yãn¹ta¹ wxãi²kxai³ ha³lo²a² ã³taut3to³jah³lxin¹kxe³su² Wxa²wĩ³na² Si³yxau³tãu³a¹ hi²sen³kxai³lu² taut3to³jah³lxin¹kxa² whãi²na¹ ĩ²jah¹lo²su² na³li¹. 31 Nxe³yah³lxi¹nha²kxai³ Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² sa²yxo²wet1hxa³jah³lxi³sã²nhẽ³li¹. Yxah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ yen³kxai²na² ã³taut3to³txai³yah³lxin¹kxai²li² ũ³tet1sũ³nx2ti³tu¹wi¹. Je³su²jah³la² ta¹hxai²hẽ¹la².
Oh³nãu³ nũ¹ka³nãu³ãn¹ta² yen³kxi³su²
32 Nxe³ha²kxai³la¹:
— Txa²sa³wi³ha³lxi³sah¹lxi¹lxi¹. Yu̱h³lxah³lxi³txa³hẽ¹li¹. Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³su² oh³xa² a²ha³lo²a² si³yxau³tãu³su² ti³hi¹txa²lxi³ju³ta² ten³na³li¹. 33 Nxe³ha²kxai³ wxa²yen³kxa² sa²kxai³lu² a²nũ²a² yen³kxi³txa²te²a² wã²nhũ¹txai¹yah³lxi³hẽ¹li¹. Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ oh³nãu³a² so¹lxi³ Txa²wã¹sũ̱³na² ha³lo²a² so¹lxi³ wxa²yan³txi³nũ³a² a³lxi²kxi³nũ³a² so¹lxi³ ũ³ha¹jah¹lxi³hẽ¹li¹. Nxe³yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ hai³txi³ kãi³kxi¹nx2tai¹nxa³ha²kxai³ hai³txi³ kho³nxa³ha²kxai³ hai³txi³ hxa³nxa³ha²kxai³ nxe³ye¹nx2ti³tu¹wi¹. 34 Nxe³jut3su² wxa²yan³txi³nũ³a² ũ³ha¹ah³lxin¹ti³xa² so¹lxi³ wxa²ẽ¹nãu³a² nxũ¹hain³nyhah¹lxin¹tu¹wi¹.
Ye³ten³nha²sxã³ wah³nxe³kxi²jau³su²
35-38 Nxe³ha²kxai³lu¹ ĩ³yau¹ũ³jau³xa² ĩ³ye³kxi¹nx2ta¹tu¹wi¹. Sxi²ha² wa³kxẽn³yah³la² sa²kxai³lu² txu¹ha² so¹ju³tan¹te² yain³txa³nũ³a² yain³te³lhxã³ a³li³nũ²nhai¹. Nxe³nũ²la² a²sa³wi³ha³lxa² whãi²na¹ wa̱³li²ju³ta² wah³nxa³kxi²nũ²nhai¹. Hã²wxãn³txa³ wa̱³li²tãu³a² ĩ³yxo²to¹tot1sĩ¹na² wa³su³txi² sa²yxo²than²kxi²nũ²nhai¹. Nxe³ha²kxai³ a²sa³wi³ha³lxai²na² ye³ten³kxe³su² wi¹lhin¹ye²nũ²nhai¹. Ka³nxah³ta² wi³ta³lon³tãu³a² ta̱³nxa² a³lan²ti³lĩ³lxi² ta̱³nxa² wa̱³li²kxai²nãn²tu̱³ ye³ten³su² wi¹lhin¹ye²nũ²nhai¹. Nxain¹kxai²nãn²tu̱³ wi¹lhin¹sxã³ wah³nxain¹ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² a²wa³kxẽn³yah³la² sa²kxai³lu² yain³txa² tẽ³sxã³ kwa²ũ³hũ¹nũ²nhai¹. Te²yã¹nxe³sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² wxã³ju³ta² ye³ten³sxã³ wah³nxe³jah³lxi³hẽ¹li¹. Yen³kxa² hau³kot3sxã³ wxe³ti² wã²la²ka³lo³a² ũ³whi²kxi²nha² lã³pi³ãu²tẽ³na² sa²kĩx3sxã³ ũ³thũ²ka²sa²wxe² nxe³kxa²yã¹nxe³kxe³hũ̱³sxã³ hau³kot3sxã³ wah³nxe³jah³lxi³hẽ¹li¹. 39 Te²yã¹nxe³ju³kxai³lu² ka³nxah³ti³na² so¹lxi³ yen³kxa² kãi³jah¹la² hãi³a² wxã³te²ju²hẽ³li¹. Nxe³kxi³sa²kxai³ sxi²ha² wa³kxẽn³yah³lai²na² sa²kxai³lu² yen³kxa² kãi³jah¹la² wxã³je³nãu³wa³kxa² wi¹ko̱³nha²ke³la³te²kxai³ ye³ten³sxã³ wah³nxe³hĩ̱³nx2na³li¹. A²sxih²yxo²a² ũ³kãu³txi²nxã³kxe³su² yen³kxa² tĩ¹kxi²nxa³kxe³su² nxe³hĩ̱²nxa³lxi¹. 40 Jã¹nxe³jut3su² ye³ten³nha²kxi³hũ̱³nxe² wah³nxe³jah³lxi³hẽ¹li¹. Nxe³sxã³ wxa²ẽ¹nãn¹jau³kxai³: “Hĩ¹na² wxã²nxa³lho³na¹.” Nxĩn¹jau³su² nxe³ti³wa³kxa² wxã³na¹ha³ta²wi¹. Je³su²jah³la² ta¹hxai²hẽ¹la².
Wi¹la³ wa³kon³te²su² te²a² wi¹lũ³yho³hi²jau³su²
41 Nxa²ha¹te¹ Pe²jah³lai²na² a²wãn³txi³kxai³lu¹:
— Txa²hxi²kan¹jah¹lãi³. Jau¹xai²li² txa²nũ̱³ka̱³txi³nãu³xa² so¹lxi³ ĩ³ye³kxi²ta̱³nxa² a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ ĩ³ye³kxi²ta̱³nxa² nxẽn¹si²lxi¹? Ta¹hxai²hẽ¹la².
42 Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³la²kxai³lu² ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Sxi²ha² wa³kxẽn³yah³la² a²sa³wi³sa² wi¹lhin¹te²na² so¹lxi³ ne³kheh¹te²na² so¹lxi³ a²sxi²khai³xa² ĩ³hau³kot3si¹jau³su² ũh³wxe³te²ju²hẽ³li¹. A²nxe³jah¹lai²na² sa²kxai³lu² wi¹lhi¹nha²kxai³ yain³txi³su² ũ³hũ¹xai³lain¹te²ju²hẽ³li¹. 43 Wi¹kãi³kxai²nãn²tu̱³ a²wa³kxẽn³yah³la² wxã³tãu³a² ĩ³wi¹lxon³kxi²kxai²nãn²tu̱³ wi¹lhin¹ti³hi¹tain¹tu¹wi¹. 44 Ya²la³tu̱³ e³kxi¹nx2ta¹wi¹. Yen³kxa² yxo²ha³kxa¹ hau³kot3si¹jau³su² ũh³wxe³kxi²tu¹wi¹. 45 Yxãn¹ta¹ nxe²nxa³kxai²nãn²tu̱³ wã²nxũ̱h¹ e³kxi²te³nah¹lxi¹: “Txa²si³yxau³ka³txa³ wa³sut3si¹nxa³lho³na¹.” Nxe³jau³su² ha²kxai³ a²si³yxau³ka³txai²na² sa³wi³ha³lxa² in³txi³su² ta̱³nxa² txu¹su² ta̱³nxa² ĩ³wait1ãn³si³wxe³hĩ̱³nx2na³li¹. Nxe³te³na¹ kãin² ĩ³yai³ni² ĩ³na²sxã³ we¹ni² nxe³hĩ̱³nx2na³li¹. 46 Nxe³tãu³a² ko̱³nha²nxa³ku¹ha² a²si³yxau³jah¹la² ĩ³xi²tu¹wi¹. Nxe³kxai²nãn²tu̱³ jah¹lai²li² ũn³txi³ ĩ³wait1sãn²ka³tu̱³ ko̱³nxe³thin¹tũ̱³kxa³txa² ha³lo²a² ũ³tĩ̱³kxa² wxe³kxai¹nhĩ̱³nx2na³li¹.
47 Te²yã¹nxe³sxã³ a²sa³wi³sai²li² kwa³na³kxain¹jau³xa² ã³ne³wxe³kxai²nãn²tu̱³ yxãn¹ta¹ kwa²hãi¹nxe² wet1txa³kxai²nãn²tu̱³ nxe³te²na² sa²kxai³lu² kãin² ĩ³wai¹txai¹nhĩ̱³nx2na³li¹. 48 Yxãn¹ta¹ a²sa³wi³sai²li² kwa³na³kxain¹jau³xa² kũ³we²ki²la² ã³ne³wxe²nxa³kxai²nãn²tu̱³ kãin² ĩ³wai¹txai¹nxa³lho³li¹. Jã¹nxe³jut3su² yen³kxa² kãin² ũ³hũ¹ain¹kxai²nãn²tu̱³ nxe³jah¹lo²kxai³lu² wã²nhũh¹si¹ja³kxa³nũ³su² kãin² ĩ³ye³kxi²tain¹tu¹wi¹. Je³su²jah³la²kxai³ ta¹hxai²hẽ¹la².
Je³su²jah³la² yxo²ĩ²ki̱³ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² ĩ³hait2ta³lxi³nẽ³jau³su²
49 — Nxa²ha²kxai³ ha³lo²a² yxo²ha³kxa¹ heh³ni³kxi³kxa²yãx1 wxã³na¹hẽ³li¹. Wa³su³txi³ ã³si³wxe³na¹txai²lã¹. 50 Te²yã¹nxe³sxã³ ĩ̱³yau³xa² ũ³hũ̱¹kxi²sa²sai¹kxi³jut3sũ̱³nxe² ya³lu²na¹ju³ta² yũ³tu¹wi¹. Nxe³na¹ju³kxai³lu² ta³lun²kxi³sxa³ta̱³lxa¹ hxi²ka̱u³ka̱u³nha²te³lxa¹nhai¹. 51 Jã¹nxa¹ju³kxai³lu² wxã³na¹ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² a²nũ²a²nãu³xa² hãu²non³sxã³ yxau²xai³nyhu¹ah³lxi³ju³ta³nũ³a² yũ²nxa³lho³li¹. Nxe³to³ta¹ he¹kxi²nyhu¹ah³lxi³ju³ta³nũ³a² yũ³tu¹wi¹. 52 A²hĩn¹tãu³a² a²nũ²a² ha¹li¹ ha¹li¹ ka³na³ki¹ sxi²ha² sĩ³ka³na³ka³na³thĩ³na² a²yut3su² nyhu¹ain¹te²nãn²tu̱³ a²nũ²a² ha¹lin¹te²na² a²nũ²a² ã̱³xa² ha¹li¹ ka³na³ki¹ nxe³tũ̱³ka̱³txa² he¹kxi²nyhu¹ah³lxi³tu¹wi¹. 53 A²wĩ³na² a²ki³lha³lxa² ã³nhe¹kxi²nyhu¹ha²kxai³ a²hã³ka³na² a²ka³ne³lxa² ã³nhe¹kxi²nyhu¹ha²kxai³ a²hã̱i³na² a²sã³nxe³lxa² he¹kxi²nyhu¹ha²kxai³ nxe³nyhu¹ain¹tu¹wi¹. Je³su²jah³la² ta¹hxai²hẽ¹la².
Ha³lo²a² ĩ³yau¹ũ¹nhẽ³jau³su²
54 Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³la²kxai³la¹ a²nũ²a²nãu³xa² ãh¹ ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— U³je³na² kan³tãu³a² o³sĩ̱³na² yũ³kxai²nãn²tu̱³ nxe³yah³lxin¹te³nah¹lxi¹: “Wẽ³ha²yau³xa² wxãn³tu¹wi¹.” Yxah³lxin¹jau³su² ha²kxai³ ya²la³tu̱³ wxã³ye¹nx2ti³tu¹wi¹. 55 Te²yã¹nxe³sxã³ u³je³na² ta³nãn³nãu³a² kãin² ik3kxai²nãn²tu̱³ nxe³yah³lxin¹te³nah¹lxi¹: “A³lan²khaix1tu¹nhẽ³tu¹wi¹.” Yxah³lxin¹jau³su² ha²kxai³ ya²la³tu̱³ wxã³ye¹nx2ti³tu¹wi¹. 56 Nxe³yah³lxin¹ju³kxai³lu² wi¹lhin¹ki³lxo³jah³lxi¹lxi¹. Yxãn¹ta¹ ko̱³nxe³thin¹khai¹yxah³lxi¹lxi¹. Ha³lo²ai²la³ ta̱³nxa² o³sĩ̱³nai²la³ ta̱³nxa² ye³khe¹yah³lxi¹lxi¹. Yxãn¹ta¹ Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ã³ne³wxe³yah²lxa³lxi¹.
Txa²wã¹ko̱¹ko̱¹sa²jah¹la² hãu²no³nha²ki̱³jau³su²
57 Wain³txi³ o²la³kxah³lxin¹ju³ta³nũ³a² hxi²kan¹txi³ ã³ya³jah¹lxan³kxai²lẽ¹. 58 A²nũ²a² ĩ³xa̱n³ta³kxi¹nx2ti³kxai²nãn²tu̱³ hxi²kan¹ta² si³yxau³jah¹la² ã³sa²so¹nx2ti³ha³ta²wi¹. Nxe³nx2ti³kxa²ya̱n³txi³su² wa³su³txi³ ĩ³hãu²no³nyhu¹jah³lxi³hẽ¹li¹. Yxãn¹ta¹ nxe³yah²lxan³kxai²nãn²tu̱³ a²hxi²kan¹ta² si³yxau³jah¹la²kxai³lu² sxi²ha² kan²thĩ³na² ũ³tĩ̱¹kxi²nx2ti³si¹hain¹jau³su² kwa³na³ai¹nha³ta²wi¹. 59 Nxe³nx2tain¹kxai²nãn²tu̱³ wa³su³txi³ ã³wa²su¹kxi¹nx2ti³xa³lho³li¹. Yen³kxa² ũ³yho³hi²ta³lun²yah³lxi³sã²nĩn¹ka³tu̱³ hã²wxãn³txa³ ã³wa²su¹kxi²nx2ti³ju³ta³nũ³a² yũ³hĩ̱³nx2na³li¹. Nxe³ye¹nxa²lxa¹wi¹. Je³su²jah³la²kxai³lu² nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².