19
Sa³ke²ah³lo²su² ĩ³yau¹ũ³jau³su²
Nxa²ha¹te¹ Je³ri³ko²thĩ³na² wxa²li³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ka³tu̱³ta¹ Sa³ke²ah³la² yen³kxih³khaix1jah¹lo²su² ta¹hxai²hẽ¹la². A²nũ²a² ũ³yho³hi²ki̱³kxa² so¹kxi²nẽ³tũ̱³ka̱³txa² a²hxi²kan¹jah³lo²su² ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³jah¹la² hi²sen³su² Je³su²jah³la² ĩ²ti³ten³khai¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³yãn¹ta¹ kĩ³txi³ sa²nxũ²nxa³ha²kxai³ ĩ³hit2tain¹tũ̱³ka̱³txa² ka³lxa¹ai¹nha²kxai³ ã³yxe²ta³sin²thĩn²te³lha³ta¹ ã³nhi²ka¹tain¹ta¹hxai²nxa³hẽ¹la². Ai¹nha²kxai³lu¹ Sa³ke²ah³la²kxai³lu² ne³ka³ta²sxã³ ã³nih³nũ²la² Je³su²jah³la² ã³wa²to¹tĩh³na²nũ³a² ã³yit1ta¹hxai²hẽ¹la². óyit1tũ²la² si³ko³mo²ra²nẽ³ka² ĩ³ka³la³sxã³ ya̱u³kxi²sxã³ wah³nxe³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³la² ã³wa²to¹kxa² wxã³nũ²la² sa²yxo²ka²la¹nha²sxã³ ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Sa³ke²ah³lãi³. Wa³su³txi³ ĩ³ka³nxi¹sẽ¹li¹. Wxa²sxi²ha² ã³wih¹ti³ten³khaix1sa³nhai¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
Nxa²ha¹te¹ Sa³ke²ah³la²kxai³ wa³su³txi³ ĩ³ka³nxi²nũ²la² ĩ³ka³lih³nũ²la² sxi²ha² tẽ³sxã³ ã³wih²xi²ta¹hxai²hẽ¹la². ówih²xi²nũ²la² kwa²ĩ²ain¹tũ̱³ka̱³txa² a²yxo²wãn³txi³su² nxe³te³nah¹lxi¹, hi̱³the³sot3tain¹te³nah¹lxi¹:
— Je³su²jah³lai²li² a²nũ²a² ko̱³nxe³thin¹te²a² sxi²ha² yxau³kxain¹nĩn²tai¹. Nxe³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
Nxa²ha¹te¹ Sa³ke²ah³la²kxai³ ĩ³sa²yxau³sxã³ ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Txa²hxi²kan¹jah¹lãi³. Txa²yen³kxa² a²nũ²a² yen³kxi³txa²te²a² wã²nhũ¹ai¹na¹tu¹wi¹. Te²yã¹nxe³sxã³ a²nũ²a² yen³kxa² ka³na³ka³nat3sxã³ ĩ³ki³ha¹kxi²sxã³ kãi³kxi² so¹kxain¹na¹te²su² te²nãn²tu̱³ yen³kxa² ha¹li¹ ha¹li¹ nxe³ti³xa¹ ũ³hũ¹xai¹na¹tu¹wi¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³lai²na² wãn³txi³kxai³lu²:
— Hĩ¹na²su² sxi²ha² thĩ¹nai²nãn¹tũ̱³ka̱³txa² ko̱³nxe³ti³ kãi³sxã³ yxau²xai³lain¹ju³ta² ã³wa²su¹tai¹na¹ju³ta² yũ²na³li¹, A³bra³ãu²ah³lu¹tai²na² a²ne³tah²nãu³su² ha²kxai³lu¹. 10 Jã¹nxe³jut3su² a²nũ²a² ko̱³nxe³ti³ kãi³sxã³ yxau²xai³te²su² te²nãn²tu̱³ a²ẽ¹na² sa²hau³ko³tũh¹te³lhxã³ wxã³na¹hẽ³li¹. Je³su²jah³la² nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².
Ũ³yho³hi²ki³a² ũ³hũ²xai³jau³su²
11 Nxa²ha¹te¹ ain³kxain¹tũ̱³ka̱³txai²na²:
— Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² wi¹jau³xa² A²hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³lot3ju³ta³nũ³su² nxe³jau³xa² wa³su³txi³ ya̱u³son³te²ji¹xã¹. Ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Ain¹ka³tu̱³ta¹ Je³ru³sa³lẽ²thĩ³na² ai³ain¹tãu³ãn²tu̱³ta¹ ĩ³yau¹ũ³jau³xa² ĩ³ye³kxi²ta¹hxai²hẽ¹la². 12 Ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— A²nũ²a² ha³lo²a² yxau³nũ²nhai¹. A²nxe³jah¹la²kxai³lu² ĩ³ye³nha²nũ²nhai¹. Ĩ³ye³nha²te³nah¹lxi¹: “Ha³lo²a² u²ko³xa² a²si³yxau³kax3su² te²lo³sa²kxe³nũ³su² ã³nxai³te³lhxã³ nxa¹nha¹. Nxe³sa³kxai²nãn²tu̱³ hã²wxãn³txa³ ĩ³xi²na¹tũ¹xã¹.” Nxe³nũ²nhai¹. 13 Nxe³ka³tu̱³ a²sa³wi³ha³lxa² 10 nxe³te²a² ka³lxa¹txi³ ĩ³kaix1so¹te³nah¹lxi¹: “Hĩ¹na² ai³na¹tu¹wi¹. Nxa¹ha²kxai³ ũ³yho³hi²ki³a² ki³ka³na³ka³nat3sxã³ ũ³hũ²xai³nx2ta¹tu¹wi¹. Nxe³nx2ta¹kxai²nãn²tu̱³ ai³na¹tãu³a² yen³kxa² so¹kxi²nyhu¹ah³lxin¹nũ²la² yen³kxa² ãh¹so¹kxi¹jxah³lxi³hẽ¹li¹. Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ ĩ³xi²na¹hĩ¹na¹ ĩ³hau³ko³ki̱³tu¹wi¹.” Nxe³nũ²nhai¹.
14 Nxe³tah¹lxa¹ ai³ain¹ka²si³yo³na² a²ka³lxa¹ti³khai³xa² sa²kxai³lu² ĩ³a̱n³ta³kxai¹nha²kxai³ u²ko³xai²na² a²si³yxau³ka³txa² sa²si¹hã³ain¹te³nah¹lxi¹: “Jah¹lai²li² a²si³yxau³kax3su² sain¹sĩn¹ju³ta² ten³sa²sĩn¹nxa³nhai¹.” Ain¹nũ²nhai¹.
15 Nxa²ha¹te¹ kxãn³nãu³a² jah¹la²kxai³lu² a²hxi²kan¹jah¹la² son¹sxã³ wa̱³li²nũ²nhai¹. Wa̱³li³tãu³a² a²sa³wi³ha³lxa² ũ³yho³hain¹tũ̱³ka̱³txai³tã² ĩ³kaix1so¹xi²nũ²la² ũ³yho³hi²ki³ai³tã² hau³kot3si¹hain¹jau³su² ĩ³wã̱³txain¹nũ²nhai¹. 16 Nxa²ha¹te¹ a²wi¹lhĩ¹nãn¹te²a² ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹: “Txa²hxi²kan¹jah¹lãi³. Ki¹ai²na² ũ³hũ¹san¹ki³ai³tã² o²la³kxi²na¹ka³tu̱³ hĩ¹na² ki³ha¹li¹ ki³ha¹li¹ ki³ha¹li¹ ki³ha¹li¹ ki³ha¹li¹ 10 nxe³ki³a² so¹kxai¹na¹hẽ³li¹.” Nxe³nũ²nhai¹.
17 Nxa²ha¹te¹ a²hxi²kan¹jah¹lai²na² a²wãn³txi³kxai³lu¹: “Wi¹na³li¹. Yen³kxa² kãi²nxa³te²a² ũ³hũ¹nxa²ha¹tai¹ti²tu³wi¹. Nxe³ju³tai²li² wi¹wa³kon³kxi²san¹ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² hĩ¹na² sxi²je³na² ye³ha¹li¹ ye³ha¹li¹ ye³ha¹li¹ ye³ha¹li¹ ye³ha¹li¹ 10 nxe³je³na² a²sxi²jen³na² ka³lxa¹je³na² a²wa³kxẽn³yah³lo²sin¹tu¹wi¹.” Ain¹nũ²nhai¹.
18 Nxa²ha¹te¹ ã³ta³lo³hẽ²ti²jah¹lai²na² wãn³txi³kxai³lu¹: “Txa²hxi²kan¹jah¹lãi³. Ki¹ai²na² ũ³hũ¹san¹ki³ai³tã² o²la³kxi²na¹ka³tu̱³ hĩ¹na² ki³ha¹li¹ ki³ha¹li¹ ka³na³ki¹ so¹kxai¹na¹hẽ³li¹.” Nxe³nũ²nhai¹.
19 Nxa²ha¹te¹ a²hxi²kan¹jah¹lai²na² a²wãn³txi³kxai³lu¹: “Wi¹wa³kon³kxi²san¹ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² hĩ¹na² sxi²je³na² ye³ha¹li¹ ye³ha¹li¹ ka³na³ki² sxi²jen³na² ka³lxa¹je³na² a²wa³kxẽn³yah³lo²sin¹tu¹wi¹.” Nxe³nũ²nhai¹.
20 A²sa²wi³sa² ã̱³xa² tĩ̱³sxã³ ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹: “Txa²hxi²kan¹jah¹lãi³. Ki¹ai²na² ũ³hũ¹san¹ki³ai³tã² wã²la²ka³lo³a² wxa²wã³lã̱u²kxi²sã²na¹ka³tu̱³ kan²txi³ ũ³ha¹a¹hẽ³li¹. Ki¹ai³ta³lxi²na³li¹. 21 Nxa¹ka³tu̱³ta¹ wxãi²na² ha²ya̱³kxa² yen³kxa² a³lxi²jah¹lo²sxa³lxi¹. Wa³ko³nxã³kxan²ti³ a²nũ²a² yen³kxa² kwa² sa²so¹nha²kxai³ hai³sxa² ũ³whĩ¹nxã³kxan²ti³ yain³txa² kwa² sa²so¹nha²kxai³ nxĩn¹tai¹ti²tu³wi¹. Nxĩ¹nha²kxai³ yu̱h³lxi³nxa²ha¹hẽ¹li¹.” Nxe³nũ²nhai¹.
22 Nxa²ha¹te¹ ĩ³wa²lũ³xi²ti³an¹jau³kxai³lu¹: “Wxãi²na² ko̱³nxe³thin¹khai¹nxi¹lxi¹.” Nxe² e²kxi³san¹jau³xi³na²sa¹: “Wxãi²na² sa²kxai³lu² ha²ya̱³kxa² yen³kxa² a³lxi²jah¹lo²sxa³lxi¹. Wa³ko³nxã³kxan²ti³ yen³kxa² kwa² sa²so¹nha²kxai³ hai³sxa² ũ³whĩ¹nxã³kxan²ti³ yain³txa² kwa² sa²so¹nha²kxai³ nxe³te²si¹lxi¹.” Nxĩn¹jau³su² san¹ten¹tu³wi¹. 23 Nxe³na¹ju³kxai³lu²: “Ĩh¹nxe³kxa²ya̱n³ti³ta̱³ ki³ki¹ai²li² a²nũ²a² ũ³yho³hi²ki³a² o²la³kxain¹tũ̱³ka̱³txa² ũ³hũ¹ai¹nxã³thai¹li¹? Nxĩn¹ke³la³te²kxai³ ĩ³na¹tãu³a² ki³ka³lxa¹ti³lo³nhĩ̱³nx2na³li¹.” Nxe³nũ²nhai¹.
24 Nxa²ha¹te¹ kwa²wxã³ain¹tũ̱³ka̱³txa² ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹: “Ki³ka³na³ka³nat3sxã³ tẽ³ain¹kxa² sa²so¹kxi²txai¹nhẽ³li¹. Sa²so¹kxi²sxã³ jah¹la² ki³a² hxi²ka² hxan³sxã³ ki³ai²na² hxi²tẽ³nha²jah¹la² ũ³hũ¹txai¹nhẽ³li¹.” Nxe³nũ²nhai¹.
25 Nxe³nxa²ha¹te¹ tũ̱¹ka̱³txai²na² wãn³txi³kxai³lu¹: “Txa²hxi²kan¹jah¹lãi³. Jah¹lai²li² ki³ka³lxa¹txi³ 10 nxe² yũ³ten¹tu³wi¹.” Ain¹nũ²nhai¹.
26 Nxa²ha¹te¹ ĩ³wa²lũ³xi²ti³an¹jau³kxai³lu¹: “A²nũ²a² yen³kxih³te²na² ãh¹ kãi²non³sxã³ yen³kxa² ũ³hũ¹nyhain¹tu¹wi¹. Yxãn¹ta¹ a²nũ²a² yen³kxi³txa²jah¹la² yen³kxa² jũ¹nxe² yũ³kxan²ti³ sa²so¹xi²hxa³txain¹tu¹wi¹. Nxe³ye¹nx2ta¹wi¹. 27 Jã¹nxa¹ju³kxai³lu² ĩ³a̱n³ta³kxi²sain¹tũ̱³ka̱³txai³tã³ a²hxi²kan¹jah¹lo²su² ai¹na¹ju³ta³nũ³a² ã³ten³sai¹nxa³tũ̱³ka̱³txai³tã² tẽ³sxã³ wxã³jah¹lxi³hẽ¹li¹. Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ ti¹ai²na² sun²tã¹jah¹lxi³hẽ¹li¹.” Nxe³nũ²nhai¹. Je³su²jah³la² nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².
Je³ru³sa³lẽ²thĩ³na² ã³yat1ã³wih¹jau³su²
28 Ĩ³ye³ta³lun²nũ²la² Je³ru³sa³lẽ²thĩ³nãn¹tĩh³na² wa̱³lxa² ka³la³xi²ta¹hxai²hẽ¹la². 29 Nxe³nũ²la² wã³la² o³li³ve²ra³kat3su² ya̱u³son³ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³ti³wa³kxa² sxi²jen³txa² thĩ³nha¹li¹ wã³la³ka³txa² yxo²yxau³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³thĩn³txa² Bet3fa³je²thĩn³su² ha²kxai³ Be³tãn²ya³thĩn³su² ha²kxai³ nxe³ta¹hxai²hẽ¹la². 30 A²nxe³tãu³a² a²sa³wi³ha³lxa² ha¹li¹ sa²si¹hã³te³nah¹lxi¹:
— Sxi²je³na² ha³ti³hi³nãu³a¹ ai³jah³hẽ¹li¹. Ya³hin¹kxai²nãn²tu̱³ ju³mẽn²ta² ka²va¹lhũ̱³nãn²ta² wẽ³sa² nxe³te²a² sa²tai³kxa²wxe³sain¹te²a² ĩ²yah³hin¹tu¹wi¹. A²nxe³te²a² ã³ka³ti³ya̱u³ai¹nhxai²nxa³hẽ³li¹. Nxe³te²a² sa²ta²la³kxi²so¹jah³hẽ¹li¹. 31 Nxe³ya³hin¹te³na¹ a²nũ²a² nxe² ĩ³wã̱³txi³nx2ti³kxai²nãn²tu̱³: “Ĩh¹nxe³kxa²ya̱n³ti³ta̱³ sa²ta²la³kxah³hin¹ji¹wi¹?” Nxe³nx2tain¹kxai²nãn²tu̱³ ĩ³wa²lũ³xain¹ya³hin¹ti³ãn¹jau³kxai³lu¹: “Txa²hxi²kan¹jah¹la² a²ten³jau³su² ha²kxai³ sa²si¹hã³sain¹sĩn¹na²li¹.” Nxe³txain¹ya³hẽ¹li¹. Je³su²jah³la²kxai³ ta¹hxai²hẽ¹la².
32 Nxa²ha¹te¹ ã³nxai³yah³nũ²la² ya²la³la¹ Je³su²jah³la² e³kxi²ya³jau³xa² yã¹nxa²sxã³ ha³lo²a² ĩ³ha¹txi²ya³ta¹hxai²hẽ¹la². 33 Nxe³ha²kxai³ sa²ta²la³kxi²ya³tãu³a² ju³mẽn²ta² wẽ³sa² a²wa³kxẽ³nxa² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Ĩh¹nxe³kxa²ya̱n³ti³ta̱³ sa²ta²la³kxi²ya³hin¹ji¹wi¹? Nxain¹ya³ta¹hxai²hẽ¹la².
34 Nxa²ha¹te¹ ĩ³wa²lũ³xi²ti³an¹jau³kxai³lu¹:
— Txa²hxi²kan¹jah¹la² a²ten³jau³su² ha²kxai³ sa²si¹hã³sain¹sĩn¹na²li¹. Nxe³ya³ta¹hxai²hẽ¹la².
35 Nxe² ĩ³ye³hau³ko³tũ²la² ju³mẽn²ta² wẽ³sa² sa²so¹sxã³ ã³nxi³xi²ya³ta¹hxai²hẽ¹la². Ĩ³xi²ya³tãu³a² wã²la²ka³lo³a² so¹sxã³ ũ³ka³ti³hẽt1ta¹hxai²hẽ¹la². Hã²wxãn³txa³ Je³su²jah³la²kxai³ ã³ka³ti³ya̱u³ye²ta¹hxai²hẽ¹la². 36 Nxe³nũ²la² ju³mẽn²ta² ã³ka³ti³ya̱u³sxã³ ai³tãu³a² a²sa³wi³ha³lxi³nãu³xa²kxai³lu² a²wã²la³ka³lo³khai³xa² tẽ³nũ²la² tĩh³na² ũ³ha¹sxa²xai³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 37 Nxe³nũ²la² Je³ru³sa³lẽ²thĩ³na² ya̱u³son³nũ²la² o³li³ve²ra³ka³txa² a³ka³nxe³te³lhxã³ tãu³a¹ a²sa³wi³ha³lxa² ka³lxa¹khaix1nxe³tũ̱³ka̱³txa² ã³nhe²kxi²yain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Txa²wã¹sũ̱³na² wã³nxĩn¹sxã³ o²la³kxi²ju³ta² ĩ²ai¹nha²kxai³ ka³li³hain¹jau³su² Txa²wã¹sũ̱³na² sa²nẽn¹kxain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 38 Nxain¹te³nah¹lxi¹:
— Je³su²jah³la² ĩ³sa²nẽn¹kxi²a³sah¹lxi³wxi¹. Txa²wã¹sũ̱³na² A²hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³lot3jah¹lai²la¹wi¹. Nxe³ha²kxai³ oh³nãu³nũ¹ka³nãn¹tũ̱³ka̱³txa² wi¹lhin¹sxã³ yxau³ain¹tu¹wi¹, Txa²wã¹sũ̱³na² wi¹lhin¹sxã³ ĩ²ai¹nha²kxai³lu¹. Nxe³ha²kxai³ Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³sa²nẽ¹kxi¹jah³lxi³hẽ¹li¹. A²sa³wi³ha³lxai²na² nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².
39 Nxa²ha¹te¹ fa³ri³se²a² nũ̱³ka̱³txai²na² ĩ³kwa̱i²kxain¹te³nah¹lxi¹:
— Je³su²jah³lãi³. Wxa²sa³wi³ha³lxa² ka³nahx2si¹hai¹nĩn¹jau³su² ĩ³kwa³na³txai¹nhẽ³li¹. Ain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
40 Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³lai²na² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Ĩ³ka³nahx2ain¹ke³la³te²kxai³ txah³lxa³kxa³txa² sa²kxai³lu² ĩ³kaix1txai¹nhĩ̱³nx2na³li¹. Txa²wã¹sũ̱³na² wi¹lhin¹jau³su² ĩ³sa²nẽ¹kxai¹nhĩ̱³nx2na³li¹. Nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².
Je³ru³sa³lẽ²thĩ³na² ĩ²sxã³ nã̱n³jau³su²
41 Nxa²ha¹te¹ hã²wxãn³txa³ Je³ru³sa³lẽ²thĩ³na² ten³sa²tã³te³na¹ kãin² ĩ³ãin²ta³kxi²nha²ha²kxai³ ĩ³nã̱n³ta¹hxai²hẽ¹la². 42 Ĩ³nã̱n³te³nah¹lxi¹:
— Je³ru³sa³lẽ²tũ̱³ka̱³txi³ ĩ³nxãi³. Ko̱³nxe³ton³khai¹yxah³lxi¹lxi¹. Wxa²ẽ¹nãu³ai²na² sa²hãu²no³nx2ta¹ju³ta² yũ³nx2ti³hĩ̱³nx2na³li¹. Yxãn¹ta¹ hxi²kan¹txi³ ĩ²yah³lxi³hĩ̱²nxa³lxi¹. 43 Yah²lxa³nha²kxai³ ye³jen¹na² ko̱¹ko̱n¹nũ̱³ka̱³txa² wxã³sxã³ ã³ki³wa³nũ³kxi¹nx2tain¹tu¹wi¹. Nxe³nx2tain¹kxai²nãn²tu̱³ hxi²kan¹txi³ a³li³si³kxah¹lxan³tho³li¹. 44 Nxe³nx2tain¹kxai²nãn²tu̱³ti² wxa²nũ̱³ka̱³txa² a²yxo²ha³kxa¹ sun²tã¹nx2tain¹tu¹wi¹. Nxe³kxa²yu³ha² txah³lxa³kxa² ũ³hẽ²ta²ka³la³yah³lxin¹ki²a² yxo²ha³kxa¹ sa²nai¹ã³ain¹tu¹wi¹. Txa²wã¹sũ̱³na² kwẽn¹ta² wxã³nũh¹nx2ti³ju³ta² ã³ne³wxe³yah²lxa³nha²kxai³ nxe³nx2tain¹tu¹wi¹. Je³su²jah³la²kxai³ ta¹hxai²hẽ¹la².
Sũ̱³na² sxi²ha² ã³wih¹sxã³ o²la³kxi²jau³su²
45 Nxa²ha¹te¹ Txa²wã¹sũ̱³na² sxi²ha² ã³wih¹nũ²la² a²nũ²a² yen³kxa³ so¹kxi²nyhu¹tũ̱³ka̱³txa² ĩ²ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Ĩ²ka³tu̱³ta¹ a³li³si¹jau³su² yxo²xũ̱n³txi³ kwa³na³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 46 Kwa³na³ain¹te³nah¹lxi¹ Txa²wã¹sũ̱³na² ũ³wha²li¹txã³nxa² nxe³te³nah¹lxi¹: “Txa²sxi²ha² ĩ³ye³kxi²sah³lxin¹thĩ³nai²la¹wi¹.” Nxe³jau³su² tai¹ti²tu³wi¹. Nxe³yãn¹ta¹ yen³kxa² kãi³kxi²tũ̱³ka̱³txai²na² a²sxi²sin²ta²wi¹. Nxe³thĩn³su² sa²ne³yax1jah³lxin¹tai¹ti²tu³wi¹. Je³su²jah³la²kxai³ ta¹hxai²hẽ¹la².
47 Hã²wxãn³txa³ a³lan²ta² yxo²ha³kxa¹ thĩ¹nai²na² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ĩ³yau¹ũ³hain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³yãn¹ta¹ wã³nxĩn¹ta² si³yxau³ka³te²nãu³xa² ha³te̱h³nxã³nxa² a²hoh³lxi³su² te²nãu³xa² a²nũ²a² a²hxi²kan¹txi³nãu³xa² nxe³sxã³ su²lhã³te³lhxã³ o²la³kxain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 48 Ain¹tah¹lxa¹ ã³si³tẽ³kxi²tũ̱³ka̱³txai²li² kãin² ain³kxain¹ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² ĩ³hxi²ka¹nyhain¹ta¹hxai²nxa³hẽ¹la².