20
Je³su²jah³la² hxi²kan¹jah¹lo²lo³jau³su²
Nxa²ha¹te¹ ha³la³jen¹su² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² wi¹jau³xa² ĩ³yau¹ũ³tãu³a² tũ̱¹ka̱³txai²na² a̱n³txi³tũ̱³ka̱³txai³ta³lxi² ã³nũ²kxi²nũ²la² aun³txa² tĩ̱³yain¹ta¹hxai²hẽ¹la², Txa²wã¹sũ̱³na² sxi²ha²sa³. Tĩ̱³ain¹nũ²la² ĩ³ye³kxain¹te³nah¹lxi¹:
— Ĩh¹jah¹lo²ta̱³ ĩ³sa²si¹hã³nxa²lhai¹li¹? Ĩh¹nxe² ĩ³hxi²ka¹txa²hĩ̱³te²la¹xã³? Ain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³lai²na² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Nxe³jah³lxi³wxi¹. Yau³xã̱³lxi³jau³xa² ĩ³wã̱³txi¹nx2ti³nũ³na¹tu¹wi¹. Jo³ãu² Ba³tis²jah³lai¹tã² sa²kxai³lu² a²nũ²a² tẽ³sxã³ ĩ̱³ye³na² ũ³hũ¹kxi²sa²sai¹ain¹kxe³su² ĩh¹jah¹lo²ta̱³ ĩ³sa²si¹hã³ain¹thai¹li¹? Txa²wã¹sũ̱³nu²khai³xai²la³ ta̱³nxa² a²nũ²khai³xai²la³ ta̱³nxa² nxe² ĩ³yau¹ũ³jah¹lxi³txa²sã²nhẽ³li¹. Je³su²jah³la² ta¹hxai²hẽ¹la².
Nxa²ha¹te¹ hit3the³so³nyhain¹te³nah¹lxi¹:
— Ĩh¹jau¹la³ta̱³ ĩ³wa²lũ³xi²ki̱³te³ji¹? Ki̱³sa²kxai³: “Txa²wã¹sũ̱³na² sa²si¹hã³ain¹nĩn²tai¹.” Nxe³ki̱³jau³su² nxe³ki̱³kxai²nãn²tu̱³ ĩ³wa²lũ³xi²nẽ³te³nah¹lxi¹: “Wain³na³li¹. Yxo²ĩ²txai¹yah³lxi³hẽ¹li¹.” Nẽn³jau³su². Nxe³yãn¹ta¹: “A²nũ²a² hi²sen³su² sa²si¹hã³ain¹nĩn²tai¹.” Nxe³ki̱³jau³su² nxe³ki̱³kxai²nãn²tu̱³ ã³si³tẽ³kxain¹tũ̱³ka̱³txa² hi²sen³su² txah³lxa³kxa² hxi²tẽ³nha²sxã³ wha³tin³kxi²nẽ³lain¹tu¹wi¹, Jo³ãu² Ba³tis²jah³lai¹tã² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ĩ³hen³txi³jah¹lo²su² ye²yhai¹nha²kxai³lu¹.
Nxe³ye²yhain¹jau³su² ha²kxai³ a̱n³txi³tũ̱³ka̱³txai²na² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Ĩh¹jah¹lo²ta̱³ ĩ³sa²si¹hã³ain¹te²la¹ku² sĩ¹na¹nhai¹. Ko̱³nxe³sĩ¹nxa³nhai¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³la²kxai³ ĩ³wa²lũ³xi²ti³an¹jau³kxai³lu¹:
— Nxe³kxai²nãn²tu̱³ ĩ³sa²si¹hã³sa³jah¹la² ĩ³yau¹ũ³nx2ti³nxa³lho³li¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
Hai³sxa² kwa²hau³ko³tũ̱³ka̱³txa² ĩ³yau¹ũ³jau³su²
Nxe²e³ta³lun²nũ²la² ĩ³yau¹ũ³jau³xa² ĩ³ye³kxi²ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³te³nah¹lxi¹:
— Nxe³jah³lxi³sa²lxi¹. Hai³sxa² a²wa³kxẽn³yah³lo²su² nũ²nhai¹. A²hai³sxai²na² u²va²tẽ³kxa² ũ³whĩ̱¹nũ²nhai¹. Ũ³whĩ̱¹ta³lun²nũ²la² a²nũ²a² ã̱³xa² wi¹wa³kon³si¹hain¹jau³su² ũ³hũ¹ain¹nũ²nhai¹. Ain¹ka³tu̱³ hã²wxãn³txa³ ha³lo²a² u²lxan¹ko³xa² ã³nxai³nũ²nhai¹. 10 Hã²wxãn³txa³ ã³ki³i²tãu³a² sa²kxai³lu² yain³txa³kxa² wã²nhu¹nyhu¹si¹jau³su² a²sa³wi³sa² sa²si¹hã³nũ²nhai¹. Yxãn¹ta¹ sa²hau³ko³tũ̱³ka̱³txa²kxai³lu² kãi³ye²ha²kxai³ wã²nhũ¹nyhai¹nxa³ke³tu̱³ hãi¹su²la³kxa² sa²wa²nyhain¹nũ²nhai¹. 11 Nxa²ha¹te¹ a²sa³wi³sa² ã̱³xa² yain³ta³ka² wã²nhũ¹nyhu¹si¹jau³su² sa²si¹hã³xi²nũ²nhai¹. Yxãn¹ta¹ sa²hau³ko³tũ̱³ka̱³txa²kxai³lu² ĩ³wa̱it1txi²ha²kxai³ ko̱³nxe³ti³ ĩ³ãu²lxi²to³tha²kxai² nxe³nyhain¹nũ²nhai¹. Nxe³ka³tu̱³ wã²nhũ¹nyhai¹nxa³ke³tu̱³ sa²wa²nyhain¹nũ²nhai¹. 12 Nxa²ha¹te¹ a²sa³wi³sa² ã̱³xa² sa²si¹hã³xain¹ta¹ hai³txi³ wet1txai¹nxa³ha²kxai³ ĩ³su²lain¹sxã³ kãin² ĩ³yĩx1tot3sxã³ so¹sxã³ ã³na¹ai¹nha²kxai³ ain¹nũ²nhai¹. 13 Ain¹nxa²ha¹te¹ a²wa³kxẽn³yah³la²kxai³lu² wã²nxũ̱h¹ha̱in³nha²te³nah¹lxi¹: “Ĩh¹nxe³ta¹lhon³kũ². Nxa¹nhai¹. Ãh¹ hĩ¹na² nũ¹ta²wẽ³sa³khai³xa² ĩ³sa²si¹hã³a¹tũ¹xã¹. Jah¹lai²na² so¹lxi³ yũ³na¹kxa² a³lxi²na¹kxa² sa²nẽn¹kxain¹kxi³sã¹.” Nxe³nũ²nhai¹.
14 Yxãn¹tah¹lxa¹ sa²hau³ko³tũ̱³ka̱³txa²kxai³ wxã³yai¹nhĩ¹na¹ ĩ³ye³lain¹te³nah¹lxi¹: “Txa²wã¹wa³kxẽn³yah³la² ki³lha³lxa² wxãn³na²wi¹. Ĩ³su²lhã³a³sah¹lxi³wxi¹. Nxe³ki̱³kxai²nãn²tu̱³ hai³sxa² so¹kxi²ki̱³tu¹wi¹.” Nxe³lain¹jau³su².
15 Ĩ³su²lĩ³ya²lut1sxã³ sa²tã³nyhain¹nũ²nhai¹. Nxe³ain¹jut3su² ha²kxai³ a²wa³kxẽn³yah³la² ĩ³xi²tãu³a² ĩh¹nxe³ta³ kãi³te³ji¹wi¹? 16 Ne³ka²sah¹lxi³wxi¹. A²wa³kxẽn³yah³lai²na² hi²sen³kxai³lu² ĩ³xi²kxai²nãn²tu̱³ tũ̱¹ka̱³txai²li² sun²tã¹sãn²ka³tu̱³ nũ̱³ka̱³txi³ ã̱³xa² sa²si³wẽ̱³no³tain¹tu¹wi¹. Je³su²jah³la²kxai³ ta¹hxai²hẽ¹la². Nxa²ha¹te¹ ain³kxain¹tũ̱³ka̱³txai²na² a²wãn³txi³kxai³lu¹:
— Nxe³sĩn¹txa³hẽ¹li¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
17 Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³lai²na² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Txa²wã¹sũ̱³na² wha²li¹txã³nxu¹tai²na² nxe³ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wi¹. Nxe³te³nah¹lxi¹:
“Txah³lxa³kxa³txa² a²nũ²a² sxi²ha² ton³te²nũ̱³ka̱³txai²na² o̱³nxa³jau³su² ĩ³ye³kxain¹sxã³ so¹sxã³ ã³sxã³ ã³na¹ain¹ka³txa² kwẽn¹tai²na² si³ka³lah³ã̱³ka³khai³xa² hxi²kan¹khai¹nxe³ka³txa³lã̱²na³li¹.”
Ũ³wha²li¹txã³nxu¹tai²na² nxe³ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wi¹. Nxe³jau³xai²li² ĩ²yah³lxin¹ta²lu¹wi¹. 18 Nxe³ha²kxai³la¹ txah³lxa³kxa³txai²li² kwa²sa²tã³yu̱³to³kxai²nãn²tu̱³ kãin² ã³nĩ¹to³ta³lxi³hĩ̱³nx2na³li¹. Yxãn¹ta¹ txah³lxa³kxa³txai²li² ã³hi³sã³nhe¹ta²lxi³kxai²nãn²tu̱³ sa³txe̱¹ha²kxai³ ã³ya²lu¹txa²lxi³hĩ̱³nx2na³li¹. Je³su²jah³la²kxai³ nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².
Ha³lo²a² a²wa³kxẽn³yah³la² ũ³yho³hi²ki̱³jau³su²
19 Nxa²ha¹te¹ ha³te̱h³nxã³nxa² a²hoh³lxi³su² tũ̱³ka̱³txi²su² te²a² wã³nxĩn¹ta² si³yxau³ka³txe²nãu³su² te²a² ko̱³nxe³ti³ ĩ³yĩ¹li²hain¹jau³su² a³la³kxain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu²:
— Wã²nũ³so¹sxã³ ũ³tĩ¹kxi²ki̱³te²ji¹xã¹. Ain¹tah¹lxa¹ a²nũ²a²nãu³xa² yu̱h³lxain¹jau³su² hi³ka¹nai¹nxa³ha²kxai³ hãi³a² wah³nxain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 20 Nxe³ha²kxai³la¹ kãin² ĩ³a̱n³ta³kxai¹nha²kxai³ a²sa³wi³ha³lxa² kwa³na³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Kwa³na³ain¹te³nah¹lxi¹:
— Jah¹lai²na² wãn³txa² hãi³a² ain³kxi¹jah³lxi³hẽ¹li¹. Wi¹lhin¹ki³lxo³nxe³jah³lxi³hẽ¹li¹. Nxe³sxã³ ki³han³jau³su² e³kxai²nãn²tu̱³ ĩ³hen³txi³sah¹lxi³hẽ¹li¹. Sah¹lxin¹kxai²nãn²tu̱³ Ro³ma²no² a²si³yxau³jah¹la² ĩ³ye³kxai¹na¹ka³tu̱³ ũ³tĩ̱¹kxain¹tu¹wi¹. Nxe³ju³ta² ten³sa²sĩn¹nhai¹. Ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 21 Nxa²ha¹te¹ sa²si¹hã³jah¹lai²na² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Je³su²jah³lãi³. Txa²wã¹hxi²kan¹jah¹lo²si¹lxi¹. Wãn³txa² ya²la³lyau³xa² e³jah¹lo²si¹lxi¹. Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² wain³txi³ ĩ³yau¹ũ³ai¹nhxai¹nhẽ³li¹. A²nũ²a² ĩ²li³te²a² ye³a̱n³txa³nih¹kxan²ti³ hxi²kan¹khaix1kxan²ti³ wxãi²na² yu̱h³lxi³jah¹lo²sxã³lxi¹. 22 Nxĩ¹nha²kxai³ wãn³txa² wain³jau³xan²tu̱³ ĩ³yau¹ũ³sah¹lxi³sĩ¹nhẽ³li¹. Ro³ma²no² nũ̱³ka̱³txa² a²hxi²kan¹jah¹la² Se²sa³jah¹lo²su² a²nũ²a² ũ³yho³hi²ki³ai²na² ũ³hũ¹ain¹ki̱³ta̱³nxa² hãi¹nxã¹ta̱³nxa² ĩh¹nxe² wain³txi³ kãi³sĩn¹te³la¹ji¹wi¹? Nxain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
23 Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³la²kxai³lu² a²ẽ¹nãn¹jau³xa² a³la³kxi²ta¹hxai²hẽ¹la².
24 Ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Ũ³yho³hi²ki³a² wã²nã³ũ¹sya¹hẽ¹li¹. A²nũ²a² ye³na² ũ³wha²li¹lain¹kxe³su² te²a² ĩh¹nxe³te²a² a²ye³nhũ̱³ji¹wi¹? Ĩh¹te²a² a²ĩ³lxi³su² ji¹wi¹? Ta¹hxai²hẽ¹la². Nxa²ha¹te¹ ĩ³wa²lũ³xain¹ti³an¹jau³kxai³lu¹:
— Se²sa³jah¹la² a²yen³su² ha²kxai³ a²ĩ³lxi³su² ha²kxai³ te²la¹wi¹. Ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 25 Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³lai²na² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Se²sa³jah¹la² a²yen³kxi³khai³xa² ũ³hũ¹yah³lxi¹nha²kxai³ Txa²wã¹sũ̱³na² a²yen³kxi³khai³xa² ũ³hũ¹yah³lxi¹nha²kxai³ nxe²xai³jah³lxi³hẽ¹li¹. Je³su²jah³la² ta¹hxai²hẽ¹la².
26 Nxe³ju³kxai³lu² wain³txi³ ĩ³wa²lũ³xi²ha²kxai³ a²nũ²a² ka³lxa¹txi³ yxau³yai¹nha²kxai³ hxi²kan¹txi³ ĩ³ki³han³si¹hai¹nxa³ha²kxai³ hãi¹sxã³ ka³nahx2sxã³ yxau²xai³lain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
A²nũ²a² ya³lu²te²a² ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²ju³ta³nũ³a² ĩ³yau¹ũ³jau³su²
27 Nxa²ha¹te¹ ĩ³ye³ta³lun²nũ²la² sa³tu³se²a² nũ̱³ka̱³txa² ã³wxã³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³tũ̱³ka̱³txai²na² sa²kxai³lu² a²nũ²a² ya³lu²kxai²nãn²tu̱³ ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²ju³ta³nũ³a² yxo²ĩ²ain¹ta¹hxai²nxa³hẽ¹la². A²nxe³te²nãu³xa² ã³nhait1tũ̱³ka̱³txa² ã³tĩ̱³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 28 Ã³tĩ̱³sxã³ ĩ³ye³kxain¹te³nah¹lxi¹:
— Je³su²jah³la² ĩ³tih³nxe³nẽ³jah¹lãi³. Ĩ³yau¹ũ³sa²sĩ¹nhẽ³li¹. Moi³se²ah³lu¹tai²na² wãn³txa² jau³xau³hxai²tẽx1ta² Sũ̱³na² wãn³txa² ĩ³yau¹ũ³nẽ³te³nah¹lxi¹: “In³txi³su² ya³lu²kxi²kxai²nãn²tu̱³ a²wẽ³ha³lxi³khai³xa² yũ²nxa³kxe³su² ha²kxai³ a²lon³yah³lai²na² sa²kxai³lu² a²txu¹ha² so¹nyha¹ta¹ka³lxai³tã² so¹nyha¹txai²li¹, a²lon³ya³lu²jxah¹la² ta²ha² wet1si¹jau³sa¹.” Moi³se²ah³lu¹tai²na² ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wi¹. 29 Nxa²ha¹te¹ a²lon³ti³tãu³xa² ha¹li¹ ha¹li¹ ha¹li¹ ka³na³ki¹ yxau³ain¹nũ²nhai¹. A²hxi²kan¹te²a² txu¹ha² so¹ka³tu̱³ hã²wxãn³txa³ ye³jen¹na² ya²lu²nũ²nhai¹. 30 Nxe³ha²kxai³ wẽ³sa² yũ²nxa³ha²kxai³ a²lon³yah³la² so¹nũ²nhai¹. Nxe³nũ²la² in³txa² ya³lu²nũn³nũ²nhai¹. 31 Hã²wxãn³txa³ a²lon³na² ã̱³xa² so¹kxi² ya³lu² nxe²xai³sxã³ a²lon³ti³tãu³xa² ya³lun¹txa²hxan³nũ²nhai¹. Yxãn¹ta¹ hxi²kan¹txi³ wẽ³sa² we¹txi²nyhai¹nxa³nũ²nhai¹. 32 Hã²wxãn³txa³ txu¹hai²na² ya³lu²nũn³nũ²nhai¹. 33 Jã¹nxe³ha²kxai³lu¹ yan¹nãu³a¹ ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²ki̱³tãu³a¹ ta¹ka³lxai²na² sa²kxai³lu² ĩh¹te²la³ta̱³ in³txa² wẽ³sãi¹ah³lo²khai³su² hĩ̱³te³ji¹wi¹, a²yxo²ha³kxa¹ so¹nha²xai³ain¹na²ha²kxai³lu¹? Nxain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
34 Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³lai²na² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Ne³ka²sah¹lxi³wxi¹. Yu̱h³xan¹ta³nũ̱³ka̱³txa² in³txa² txu¹ha² so¹nyhai¹nhxai²na²hẽ³li¹. 35 Ai¹nha²kxai³ oh³nãu³nũ¹ka³na¹ Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³su² a²nũ²a² sa²yxo²we¹txain¹te²a² ka³te̱n³su² ti³hi¹tai¹nhĩ¹na¹ so¹nyhu¹kxi³ju³ta² yũ²nxa³lho³li¹. 36 Nxe³ha²kxai³ oh³xan¹ta² nũ̱³ka̱³txa² txu¹ha² so¹nyhu¹xa³ha²kxai³ ya³lu²ju³ta² yũ²nxa³ha²kxai² nxain¹te²ju²hẽ³li¹. Nxe³kxa²yã¹xain¹tu¹wi¹. Ya³lu²xain¹ju³ta² yũ²nxa³ha²kxai² ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xain¹ju³ta² yxau²sa²tẽ³ai¹nha²kxai² nxain¹tu¹wi¹, Txa²wã¹sũ̱³na² wẽ³ha³lxi³su² ti³hi¹tai¹nha²kxai³lu¹. 37 Kxã³nxu¹tai²na² Moi³se²ah³lu¹tai²na² wãn³txa² ĩ³yau¹ũ¹nhẽ³ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wi¹. A²nũ²a² ya³lu²te²na² ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²si¹kxe³su² ĩ³yau¹ũ¹nhẽ³ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wi¹. Wãn³txu¹tai²na² hi³a² nxã³nxa² ka³te̱n³nxã³nxa² i̱³sa²tẽ³kxan²ti³ i̱³hxa³txa³kxe³su² nxe³jau³xu¹tai²nãn¹jau³xa² nxe³te³nah¹lxi¹: “Txai²na² A³bra³ãu²ah³la² Sũ̱³na² Si³yxau³kah³lo²sa¹ha²kxai³ I³sa²kah³la² Sũ̱³na² Si³yxau³kah³lo²sa¹ha²kxai³ Ja³ko²ah³la² Sũ̱³na² Si³yxau³kah³lo²sa¹ha²kxai³ hĩ¹na¹ nxe³te²sa¹wi¹.” Txa²wã¹sũ̱³na² nxe³ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wi¹. 38 Nxe³jau³su² ha²kxai³ ha¹li¹ ka³na³ki² jah¹lo²nãu³xai²na² ka³te̱n³su² yxau³ain¹na³li¹. Txa²wã¹sũ̱³na² a²sa³wi³ha³lxi³nãu³xa² yxo²ha³kxa¹ ka³te̱n³su² na³li¹. Kxã³nãu³u¹ta²kxai³ ya³lu²ain¹kxa²ha³ta̱³nxãn²tu̱³ hĩ¹na² ka³te̱n³sain¹na³li¹. Nxe³ha²kxai³ a²yxo²ha³kxa¹ ka³te̱n³su² ye²nx2tain¹na³li¹. Je³su²jah³la² nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².
39 Nxa²ha¹te¹ ha³te̱h³nxã³nxa² a²hoh³lxi³su² tũ̱³ka̱³txa² ĩ³ye³kxain¹te³nah¹lxi¹:
— Wain³txi³ e³i¹lxi¹. Ain¹jau³su² ta¹hxai²hẽ¹la².
40 Ãu²lxa²to³nha²kxai³ ĩ³wã̱³txain¹kxe³su² ha²kxai³ hãi¹nxa¹ain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
Kris²tu³jah¹la² a²si³yah³lo²nu¹tai²na² nxe³jau³su²
41 Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³la² ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Nxe³ai¹nhxai²na²hẽ³li¹. “Kris²tu³jah¹la² Ta³vi²yah³lu¹tai²na² a²ne³tah²nãu³ai²la¹wi¹.” Ain¹jau³su² hxai²na²hẽ¹li¹. 42 Ain¹ta¹ Ta³vi²yah³lu¹tai²na² hain³jau³xu¹tai²nãn¹jau³su² nxe³te³nah¹lxi¹:
“Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³jah¹la² a²yxo²wãn³txi³kxai³lu² Txa²hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³lo³jah¹la² ain³kxi²ti³an¹jau³kxai³lu¹: ‘Txa²wi¹nẽ³tãu³a² ã³wxe³txu¹li¹.
43 Nxĩn¹kxai²nãn²tu̱³ wxa²ko̱¹ko̱¹xa² a²yxo²ha³kxa¹ wxa²yu³hẽ³nãu³a² wa³ka³ti³lot3sxã³ ah³si¹hai¹na¹tu¹wi¹.’ Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³jah¹la² ta¹hxai²hẽ¹li¹.”
Ta³vi²yah³lu¹tai²na² ta¹hxai²hẽ¹li¹. 44 Jã¹nxe³jau³su² Ta³vi²yah³lu¹tai²na² a²yxo²wãn³txa² a²hxi²kan¹jah¹lo²si¹ke³la³te²kxai³ ĩh¹nxe³sxã³ a²ta²lhot3hĩ̱³te²la¹xã³? Je³su²jah³la² ta¹hxai²hẽ¹la².
Ha³te̱h³nxã³nxa² hoh³lxi³su² tũ̱³ka̱³txi³su² ĩ³yau¹ũ³jau³su²
45 Nxe²e³ta³lun²nũ²la² a²yxo²o³tũ¹nũ²la² a²sa³wi³ha³lxa² ĩ³ye³kxi²ta¹hxai²hẽ¹la².
46 Nxe³te³nah¹lxi¹:
— Ha³te̱h³nxã³nxa² hoh³lxi³su² tũ̱³ka̱³txa² wi¹lĩ²jah¹lxi³hẽ¹li¹. Nxe³tũ̱³ka̱³txa² hi²sen³su² wã²la² a²lu²ka³lo³a² ũh³wih²kxi²nha²nũ²la² a²nũ²a² hxi²kan¹te²sa²ye²kxe³su² yxo²kwa̱i³no³tai¹nhxai²na²hẽ³li¹. Tĩh³na² sxi²je³na² nxũ²kwa̱i³ye³lo³tĩh³na² ã³nxai³tãu³a² wxi²kan¹te²sa²si¹nyhain¹jau³su² yxo²kwa̱i³no³tain¹nũ³nhxai²na²hẽ³li¹. Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² ã³nũ²kxi²thĩ³nai²na² ã³wxe³ka³lo³a² sa²nẽn¹nha²khaix1nxe³te²a² ã³wxe³ka³lo³a² yxo²kwa̱i³no³tai¹nha²kxai² a²nũ²a² ã³nũ²kxi²sxã³ yain³kxi²nyhai¹nhxai²na²hẽ³ nxe³tãu³a² te²yã¹nxe³sxã³ ã³wxe³ju³ta² sa²nẽn¹kxi²khaix1nxe³ta² ã³wxe³ka³lo³a² yxo²kwa̱i³no³tai¹nha²kxai² nxe³nyhai¹nhxai²na²hẽ³li¹. 47 Nxe³kxa²yu³su² txu¹ha² wha³te̱³son³ta¹ka³lxa² yen³kxa³ kãi³so¹kxi²te³lhxã³ nxe³ai¹nhxai²na²hẽ³li¹. Nxe³ain¹tãu³a² Txa²wã¹sũ̱³na² yau³ka³lxa¹txi³ wi¹le³kxi²ki³lxo³xai¹nhxai²na²hẽ³li¹. Ain¹ta¹ ain³kxi²nyhai¹nxa³lho³li¹. Kxãn³nãu³a¹ ko̱³nxe³khai¹nxe³sxã³ ĩ³yĩ¹li²nu¹hain¹tu¹wi¹. Yxãn¹ta¹ nxe²kãi³ai¹nxa³tũ̱³ka̱³txa² ko̱³nxe³ti³ ĩ³yĩ¹li²nu¹hain¹ju³ta² kũ³we²ki²la² kãi²nxa³lho³li¹. Je³su²jah³la²kxai³ nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².