7
So³ta²to²jah¹la² sa³wi³sa² ĩ³ton³te²a² we²txi²jau³su²
Nxa²ha¹te¹ tũ̱¹ka̱³txai²na² e³kxi²ta³lun²ka³tu̱³ Ka³far³na³ũ²thĩ³na² ai³ta¹hxai²hẽ¹la². Ain¹tãu³a² Ro³ma²no² nũ̱³ka̱³txa² so³ta²to² a²wa³kxẽn³yah³la² yxau³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³te²a² sxi²hẽ¹nai²na² a²sa³wi³sa² ĩ³ton³sxã³ ya³lu²kxi²te³lhxã³ sxa³ye²ta¹hxai²hẽ¹la². Ai¹nha²kxai³ a²sa³wi³sa² a³lxi²ha²kxai³ Je³su²jah³la² ya̱u³son³jau³xa² ain³kxain¹ka³tu̱³ Ju³te²a² yah³la²nãu³xa² sa²si¹hã³ain¹te³nah¹lxi¹:
— Je³su²jah³la² wxã³te³lhxã³ nxũ²nhai¹. Jau³xa³ ain³kxi²na¹wi¹. Tãu³a² ai³jah³lxi³sxã³ ne³khauh²jah³lxi³hẽ¹li¹. Ne³khau²hah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ ĩ³ye³kxi¹jah³lxi³hẽ¹li¹. Ĩ³ye³kxah¹lxin¹te³nah¹lxi¹: “Jah¹la² sa³wi³sxa² ĩ³ton³kxi²sĩn¹na³li¹. Nxe³kxe³su² hxi²waun³ta³kxi²nha²sĩn¹na²li¹. Nxe³sĩn¹sxã³ wxã³sxã³ we²txi²si¹nxain¹sĩn¹jau³su² ĩ³ye³kxi²sain¹sĩn¹na²li¹.” Nxe³na¹jau³su² ĩ³ye³kxi¹jah³lxi³hẽ¹li¹. Nxe³nyhain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 4-5 Nxa²ha¹te¹ yah³la²nãu³xa²kxai³lu² a³li³ain¹nũ²la² Je³su²jah³la² ne³khau²hain¹nũ²la² win¹ta²jau³lxi³ ĩ³ye³kxah²lxi³te³nah¹lxi¹:
— Nxex3si¹lxi¹. Je³su²jah³lãi³. Jah¹lai²li² wi¹lhin¹khaix1sĩn¹nhxai²na²hẽ³li¹. Txa²nũ̱³ka̱³txa² a³lxi²sa²sĩn¹nhxai²na²hẽ³li¹. Nxe³ha²kxai³ sxi²ha² a²nũ²kxi²nha¹thĩ³na² txon³kxi²sain¹sĩn¹na²hẽ³li¹. Nxe³ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² jah¹la² wi¹lhin¹sxã³ ain³kxi¹txai¹nhẽ³li¹. Ain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
Ai¹nha²kxai³ ne³khauh²sxã³ ã³sa²so¹sxã³ tẽ³xĩ³xain¹nxa²ha¹te¹ jah¹la² sxi²ha² ya̱u³son³nũ²la² so³ta²to² wa³kxẽn³yah³la² sa³wi³sa² ã̱³xa² ĩ³hen³txain¹te³lhxã³ sa²si¹hã³ta¹hxai²hẽ¹la². Sa²si¹hã³te³nah¹lxi¹:
— Nxex3sa²lxi¹. Txa²sxi²ha² wxã³txa³hẽ¹li¹. Txai²li² wxa²ye³na² kãin²sa²nxa³wi¹. Txa²sxih²nãu³a² wxã³sxã³ ã³wi¹hin¹ju³ta³nũ³a² ãu²li²sa³nhai¹. Nxe³sa³ha²kxai³ wxã³sxã³ ã³tĩ̱³nxa²sxã³ ĩ³ye³kxi¹nxa²ha¹ju³ta² ãu²li²sa³nhai¹. Nxe³sa³ha²kxai³la¹ hãi¹nxe³sxã³ wãn³txa² u²lxi³ ĩ³ye³a³na¹in¹kxai²nãn²tu̱³ txa²sa³wi³sai²na² we²txi²tu¹wi¹. Jã¹nxe³na¹jut3su² te²yã¹nxũn³na¹wi¹. Hxi²kan¹jah¹lo²su² yũ³sa²nũ³nha²kxai³ sa²yxo²wet1sain¹tũ̱³ka̱³txa² yũ³nũ³na¹ha²kxai³ te²sa¹wi¹. Nxe³sxã³ txa²sa³wi³sai²na² ai³si¹ha¹jau³su² ĩ³ye³kxi²na¹kxai²nãn²tu̱³ ai³hĩ̱³nx2na³li¹. Te²yã¹nxe³sxã³ txa²sa³wi³sa² ã̱³xai²li² wxã³si¹jau³su² ĩ³kaix1so¹na¹kxai²nãn²tu̱³ ya²la³tu̱³ ã³wxã³hĩ̱³nx2na³li¹. Te²yã¹nxũn³sxã³ txa²wa³ka³lxah³la² wa³kon³si¹ha¹jau³su² ĩ³ye³kxi²na¹kxai²nãn²tu̱³ ya²la³tu̱³ wa³kon³kxi²sai¹nhĩ̱³nx2na³li¹. Te²yã¹nxũn³te²sa¹wi¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
Nxa²ha¹te¹ jau¹xai²na² ain³kxi²nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³la² ã³yxo²o³tũ¹nũ²la² tũ̱¹ka̱³txa² ã³nhi²tain¹tũ̱³ka̱³txa² ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Ju¹tai²na² sa²kxai³lu² jah¹la²nũ¹tai²li² ĩ²sain¹te²sai¹nxa³nũ²nhai¹. Nxe³ta¹ yxo²ĩ²sain¹nũ²nhai¹. Yxãn¹ta¹ I³sa³e² nũ̱³ka̱³txa² a²yxo²ha³kxa¹ hxi²ka¹na¹ju³ta² ye³ka³lxa¹txi³ ĩ²sai¹nhxai²na²hẽ³li¹. Yxãn¹ta¹ kũ³we²ki²la² yxo²ĩ²sai¹nhxai²nxa³hẽ³li¹. Nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².
10 Nxe³nxa²ha¹te¹ a²sa³wi³ha³lxa² sa²kxai³lu² so³ta²to² wa³kxẽn³yah³lai²na² sxi²ha² wa³lxai¹nhĩ¹na² ĩ³ton³jah¹la²kxai³ we²txi²ye²ta¹hxai²hẽ¹la².
Wẽ³sa² ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²jau³su²
11 A³lan²nũn³tãu³a² Na³ĩ²thĩ³na² Je³su²jah³la²kxai³lu² ai³ta¹hxai²hẽ¹la². Ai³tãu³ãn²tu̱³ a²sa³wi³ha³lxa² ã³si³tẽ³kxi² a²nũ²a² ka³lxa¹txi³ ã³nhit1txi² nxe³ta¹hxai²hẽ¹la². 12 Yãn³txai²na¹ sxi²je³nãn¹ta¹ka³lxu³su² a²wẽ³sa² ka³na³ka³na³jah¹la² so¹lxi³ a³li³lah¹ta¹hxai²hẽ¹la². Hã²wxãn³txa³ tu¹hai²na² a²wẽ³sãi¹yah³la² ya³lu²ta¹hxai²hẽ¹la². Hã²wxãn³txa³nũ² in³txa² wẽ³sa²kxai³ sa³nxe³la³kxi³lo³nhĩ¹na² ya³lu²nũn³ta¹hxai²hẽ¹la². Ya³lu²kxan²ta¹ in³txai²na² kwẽn¹ta²kxai³ ya³lu²jah¹lai²li² ki³li³la³kxi² sa²so¹sxã³ a³li³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ai¹nha²kxai³ sxi²je³na² yxau³tũ̱³ka̱³txa² ka³lxa¹txi³ ã³nhi¹nyhain¹ta¹hxai²hẽ¹la². ónhi¹nyhain¹sxã³ sxi²je³na² ã³ya̱u³so³nhĩ¹na¹ a³li³tũ̱³ka̱³txin³ti² ĩ³ha¹txain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 13 Ĩ³ha¹txain¹nũ²la² Je³su²jah³lo²kxai³lu² ĩ³yan³ta³kxi²nha²sxã³ ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Ĩ³nã̱n³ta̱³nxi¹. Nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².
14 Nxe² e³kxi²ta³lun²nũ²la² hi³a² ka³lo³ẽ¹na² kwã̱³kxẽ¹na² ya̱u³son³kxi²nũ²la² wxa²wxai³sain³nũ²la² ki³li³la³kxi² sa²so¹tũ̱³ka̱³txa² ã³yit1tain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³la²kxai³lu² ya³lu²jah¹la²kxai³ ĩ³ye³kxi²ti³an¹jau³kxai³lu¹:
— Nxex3txi¹. Ĩ³sa²yxau³txi¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
15 Nxa²ha¹te¹ ya³lu²jah¹la²kxai³ kwẽn¹tai²na¹ ĩ³sa²yxau³nũ²la² ĩ³ye³ã³si³wxe³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² Je³su²jah³la² hi²sen³kxai³lu² in³txai²li² kwẽn¹ta² ka³te̱n³si²jah¹lai²na² sa²kxai³lu² wi¹lxo³kxi²nha²sxã³ a²hã³ka³na² sxi²ha² ã³wa̱³li²ta¹hxai²hẽ¹la². Ũ³hũ¹xi²ta¹hxai²hẽ¹la². 16 Jã¹nxe³ju³tan¹te²kxa³ya̱n³tu̱³ti¹ tũ̱¹ka̱³txai²na² kãin² on²tain¹te³nah¹lxi¹:
— Txa²wã¹sũ̱³na² kãin²khaix1nx2na³li¹. Wi¹lĩ²nẽ³lain¹na³li¹. Nxe³nẽ³lai¹nha²kxai³ Sũ̱³na² wãn³txa² ĩ³hen³txi³jah¹la² wxi²kan¹khaix1te²a² ĩ³sa²si¹hã³nẽ³lain¹na³li¹. Nyhain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
17 Jã¹nxe³ain¹jut3su² jau¹xai²na² u²lxĩ³hen³txi³nyhain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Ju³te²a²ko³xa² yxo²ha³kxa¹ a²wa³kã¹ko³xa² yxo²ha³kxa¹ nxe³jau³jau¹xa² ha³ta̱³nxe³ye²nyhain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
Jo³ãu² Ba³tis²jah³lai²na² wãn³txa² ĩ³wã̱³txi³jau³su²
18 Nxa²ha¹te¹ ju¹tai²na² Jo³ãu² Ba³tis²jah³la² a²sa³wi³ha³lxa² ĩ²ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Ĩ²ain¹nũ²la² Jo³ãu² Ba³tis²jah³la² ĩ³hen³txain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 19 Ain¹nxa²ha¹te¹ Jo³ãu² Ba³tis²jah³la²kxai³lu² a²sa³wi³ha³lxa² ha¹li¹ ĩ³kaix1so¹nũ²la² sa²si¹hã³ain¹te³nah¹lxi¹:
— Je³su²jah³lai¹tã³ nxe² ĩ³wã̱³txi³txai¹ya³hẽ¹li¹. “Je³su²jah³lãi³. Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³u¹tai²na² ĩ³sa²si¹hã³ũ¹sa³nxa²sĩn¹jah¹la² nhĩn¹ji¹wi¹? Nxe²nxã³kxai²nãn²tu̱³ a²nũ²a² ã̱³xa² wah³nxe³sa²si¹sĩn¹te³lin¹ji¹wi¹?” Nxe³txai¹ya³hẽ¹li¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
20 Nxa²ha¹te¹ a³li³ya³nhũ²la² Je³su²jah³la² ya̱u³so³nain¹nũ²la² ĩ³ye³kxi²ya³te³nah¹lxi¹:
— Nxex3txi¹. Jo³ãu² Ba³tis²jah³la² ĩ³wã̱³txi¹nxa²si¹sain¹sĩn¹jau³su² e³kxi²sain¹sĩn¹te³nah¹lxi¹: “Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³u¹tai²na² ĩ³sa²si¹hã³ũ¹sa³nxa²sĩn¹jah¹la² nhĩn¹ji¹wi¹? Nxe²nxã³kxai²nãn²tu̱³ a²nũ²a² ã̱³xa² wah³nxe³sa²si¹sĩn¹te³lin¹ji¹wi¹? Nxe³tai¹ya³hẽ¹li¹.” Nxe³sain¹sĩn¹na²hẽ³li¹. Nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².
21 Nxe³ain¹ti̱³kxai³lu² Je³su²jah³la² hi²sen³kxai³lu² a²nũ²a² ĩ³ta³ka³txa² a²yxo²ha³kxa¹ ã²la² we²txi² ko̱³nxe³te²a² yãu³ka³txa² nxũ²kwa̱i³li³si¹jau³su² ã²la² kwa³na³i² nxe³ta¹hxai²hẽ¹la². 22 Nxe³nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³lai²na² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Nxex3jah³wxi¹. Ju¹tai²li² kwẽn¹ta² ĩ²yah³hin¹ju³ta² wãn³txai²li² kwẽn¹ta² ain³kxa¹hin¹jau³xa² ĩ³hen³txi³ja¹hẽ¹li¹. Nxe³ju³ta²sa¹: Ye³han³te²su² te²a² ye³we²txi²ha²kxai³ ha³lxu³ha² ai³te²su² te²a² a²yu³wi¹lha²kxai³ a²nũ²a² khon³ta³kxi²sxã³ ka̱³lã̱un³ta³kxi²te²su² te²a² we²txi²ha²kxai³ a²ne³nxẽ³na² ne³ka³tũ³te²su² te²a² nxe³we²txi²ha²kxai³ a²nũ²a² ya³lu²te²su² te²a² ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²ha²kxai³ a²nũ²a² yen³kxi³txa²te²su² te²a² Sũ̱³na² wãn³txa² wi¹jau³xa² ko̱³nxe³ti³ kãi³ain¹ju³ta² wa³hxa² ã³wa²su¹ti³hit1tain¹ju³ta³nũ³a² nxe³jau³xan²tu̱³ ĩ³hen³txi³nyhai¹nha²kxai³ nxe³jau³su² ha³kxa¹ ĩ³hen³txi³ja¹hẽ¹li¹. 23 Txa²wãn³txa² ĩ³wã̱³wã̱³txi³sxã³ sa²yxo²ã³sai¹nxa³te²su² te²a² wi¹lhin¹khaix1xain¹na³li¹. Je³su²jah³la² ta¹hxai²hẽ¹la².
24 Nxa²ha¹te¹ ain³kxi²yah³nũ²la² ĩ³ya³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³lai²na² sa²kxai³lu² ã³sa²wa³ti̱³nxa²xi²sxã³ a²nũ²a² ã³si³tẽ³la³kxi² te²nãu³xa² ĩ³ye³kxain¹te³nah¹lxi¹:
— Jo³ãu² Ba³tis²jah³lai¹tã² ai³sxã³ ĩ²yah³lxi¹nhĩ¹nai³tã² ĩh¹nxe³te²he³la³kah³la³ ĩ²te³lhxã³ ai³lyah³lxin¹thai¹li¹? Ka³tĩ³ka³ti²nxã³nxa² kwa² sa³xit3sxã³ sa²hai³hain³jut3sũ̱³nxe² a²nũ²a² ĩ³wã̱³wã̱³ta³kxi²sain¹jah¹la² ĩ³te³lhxã³ ai³lyah³lxin¹thai¹li¹? 25 Nxe²nxa³kxai²nãn²tu̱³ ĩh¹te²he³la³kxah³la² ĩ²te³lhxã³ ai³lyah³lxin¹thai¹li¹? A²nũ²ai²na² yen³kxih³jah¹la² wã²la² a³lxi²khai¹nxe³ka³lo³a² au³khai¹nxe³ka³lo³a² wi¹khai¹nxe³ka³lo³a² ĩ²te³lhxã³ ai³lyah³lxin¹thai¹li¹? Nxẽn²nxa³wi¹. A²nũ²a² wã²la² wi¹khaix1ka³lo³a² wih²kxi²nha²te²he³la³kxa² a²nũ²a² sxi²ha² kãin² te²si³yxau³kxah³la² sxi²ha² so¹lxi³ yxau²xai³lain¹te²jai¹ti²tu³wi¹. 26 Nxe²nxa³kxai²nãn²tu̱³ ĩh¹nxe³kxa²ya̱n³ti³ta̱³ ai³lyah³lxin¹thai¹li¹? Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ĩ³hen³txi³jah¹la² ĩ²te³lhxã³ ai³lyah³lxin¹thai¹li¹? Jau¹xai²na² wain³jau³xai²la¹wi¹. Yxãn¹ta¹ ĩ³hen³txi³tũ̱³ka̱³txa² ã³wa²to²hi²sxã³ yxau²sa²tẽ³jah¹lai²la¹wi¹. 27 Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² jau³xau³hxai²tẽx1 jau³xu¹tai²na² nxe³nẽ³te³nah¹lxi¹: “Ne³ka²a³sah¹lxi³wxi¹. Txa²sa³wit3su² ne³ka³ta²nxa²sxã³ ĩ³sa²si¹hã³a¹tu¹wi¹. Nxa¹kxai²nãn²tu̱³ a²nũ²a²nãu³xa² ĩ³tih³nxain¹tu¹wi¹. Txa²wãn³txa² Hxi²kan¹txa² Si³yxau³tãu³lo³jah¹lo²sih¹nxa²ha¹jau³su² nxe³jau³xai²na² ĩ³hau³ko³tain¹tu¹wi¹.” Nxe³ta¹hxai²hẽ¹li¹.
28 Jã¹nxa¹jau³su² ya²la³tu̱³ e³kxi¹nx2ta¹wi¹. Sũ̱³na² wãn³txa² ĩ³hen³txi³tũ̱³ka̱³txu¹tai²nãn¹jau³xai²na² wxi²kan¹jau³xai²la¹wi¹. Yxãn¹ta¹ Jo³ãu² Ba³tis²jah³la² wãn³txa² ĩ³tih³nxe³jau³xai²na² wxi²kan¹sxã³ wa³to²hi²na³li¹. Nxe³kxan²ti³nũ¹ Txa²sa³wi³ha³lxai²na² hxi²kan¹tũ̱³ka̱³txi³sai¹nxa³kxan²ti³nũ¹ wãn³txa² ĩ³hen³txi³si¹hai¹na¹jau³xai²na² wxi²kan¹sxã³ wa³to²hi²sa²tẽ³na³li¹. Je³su²jah³la² nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².
29 Nxa²ha¹te¹ a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ wãn³txai²li² ain³kxain¹nũ²la² Txa²wã¹sũ̱³na² wain³txi³ kãi³ũ¹hain¹jau³su² Sũ̱³nu²kxai³lu² sa²nẽn¹kxain¹ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³tũ̱³ka̱³txai²li² kxã³nxai³tã² Jo³ãu² Ba³tis²jah³la² hi²sen³su² ĩ̱³yau³xa² ũ³hũ¹kxi²sa²sai¹ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Ai¹nha²kxai³ a²nũ²a² ũ³yho³hi²ki³ka² so¹kxi²nẽ³tũ̱³ka̱³txa² te²yã¹nxain¹nũn³ta¹hxai²hẽ¹la². 30 Ain¹ta¹ fa³ri³se²a² nũ̱³ka̱³txi³su² te²a² ha³te̱h³nxã³nxa² a²hoh³lxi³su² tũ̱³ka̱³txi²su² te²a² nxe³te²su² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² sa²yxo²ã³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Kxã³nhxĩ¹nai³tã² Jo³ãu² Ba³tis²jah³la² hi²sen³kxai³lu² hai³txi³ ĩ̱³yau³xa² ũ³hũ¹kxi²sa²sai¹ain¹ta¹hxai²nxa³hẽ¹la².
31 Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³la²kxai³lu² ãh¹lxi³ ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Nxe³yãn¹ta¹ a²nũ²a² a²hĩ¹nãn¹te²nũ̱³ka̱³txi³nãu³xa² ĩh¹nxe³kxe³hũ̱³nhĩ̱³te²la¹xã³? 32 Wẽ³ha³lxa² yã¹nxain¹na³li¹. Sxi²je³na² kwa² wa³ni̱³lo³nain¹te²ju²hẽ³li¹. Wa³ni̱³lon³sxã³ kaix1nyhu¹ain¹te³nah¹lxi¹: “Wãn³txa² wi¹lhin¹jau³xa² ĩ³hain³kxi²sĩn¹nx2ta¹tai¹ti²tu³wi¹. Yxãn¹ta¹ ĩ³ka³li³kxi²ya³sai¹nxãn³tai¹ti²tu³wi¹. Hã²wxãn³txa³nũ² ĩ³ãin²ta³kxi²jau³xa² ĩ³hain³kxi²sĩn¹nx2ta¹tai¹ti²tu³wi¹. Yxãn¹ta¹ nã̱n³kxi²ya³sai¹nxãn³tai¹ti²tu³wi¹.” Nxe³kxe³hũ̱³sxã³ a²nũ²a² a²hĩ¹nãn¹te² nũ̱³ka̱³txi³nãu³xa² kã³nxai³tãn¹tũ̱³ka̱³txa² yã¹nxain¹na³li¹. Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ĩ³hen³txi³tũ̱³ka̱³txa² en²tain¹na³li¹. 33 Jã¹nxe³jut3su² Jo³ãu² Ba³tis²jah³la² wxã³hĩ¹nai³tã² yain³txa² kwa²hãi¹nxe² ã³na¹ha²kxai³ vĩn²yau³xa² ĩ³na²xa³ha²kxai³ Jo³ãu² Ba³tis²jah³la² ta¹hxai²hẽ¹li¹. Nxe³te³na¹ a²nũ²ai²na² en²txain¹sxã³ wãn³txa² wai³nxa³jau³su² e³lain¹te³nah¹lxi¹: “Jo³ãu² Ba³tis²jah³lai²li² ko̱³nxe³te² yãu³ka³txa² nxũ²kwa̱i³yxau³jah¹lo²sin²tai¹.” Nxe² e³lain¹na²hẽ³li¹. 34 Jã¹nxẽn³ta¹ Txai²li² wxã³na¹hĩ¹nai³tã² yain³txa² ĩ³yai³ni² yain³jau³xa² ĩ³na² nxa¹tai¹ti²tu³wi¹. Nxe³na¹ta¹ a²nũ²ai²nãn²ta² wãn³txi³kxai³lu¹, en²kxi²sain¹te³nah¹lxi¹: “Je³su²jah³lai²na² yain³txa² kãin²yain³jah¹lai²la¹wi¹. Yain³jau³xa² ĩ³na²sa³wen¹jah¹lai²la¹wi¹. A²nũ²a² ũ³yho³hi²ki³ka² so¹kxi²nẽ³tũ̱³ka̱³txi³nãu³xa² ko̱³nxe³thin¹tũ̱³ka̱³txa² nxe³sxã³ ã³ya̱³lxi²nyhain¹jah¹lai²la¹wi¹.” Nxe²e³lain¹na²hẽ³li¹. 35 Nxe³lain¹kxan²ti³ a²nũ²ai²na² a²hoh³lxi³su² te²a² wain³txi³ kãi³kxai²nãn²tu̱³ a²wẽ³ha³lxa² wain³txi³ kãi³ain¹nũn³tu¹wi¹. Je³su²jah³la² nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².
Txu¹ha³ka³lxa² Je³su²jah³la² wxa²yu³hi̱n³ta³kxi²jau³su²
36 Nxa²ha¹te¹ a²nũ²a² fa³ri³se²ah³la² ĩ³kaix1so¹te³nah¹lxi¹:
— Je³su²jah³lãi³. ówxã³sẽ¹li¹. Txa²sxi²ha² yain³ya³sa³wi¹. Ta¹hxai²hẽ¹la². Ai¹nha²kxai³ Je³su²jah³la² ĩ³sa²yxau³sxã³ wxã³nũ²la² sxi²hẽ¹nãu³a² ã³wih¹sxã³ ã³wxe³ta¹hxai²hẽ¹la². 37-38 Ain¹nxa²ha¹te¹ txu¹ha² sxi²je³na² yxau²xai³ta¹ka³lxa² ko̱³nxe³thin¹ta¹ka³lxu³su² ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ta¹ka³lxa² hi²sen³su² fa³ri³se²ah³la² sxi²ha² ĩ³yai³nain¹jau³xa² ain³kxi¹nxa²ha¹te¹ wi¹lũ³jau³xẽ¹na² ne³kih¹tẽ³na² tẽ³sxã³ tĩ̱³ta¹hxai²hẽ¹la². Je³su²jah³la² a²yon³nãu³a² wxã³sxã³ ã³wxe³ta¹hxai²hẽ¹la². ówxe³ka³tu̱³ kãin² nã̱n³kxe³su² a²ye³yãu³sxa² ã³yu³kxẽ¹kxi²ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³nũ²la² ta¹ka³lxai²na² a²ne³kĩ̱³sai²na² Je³su²jah³la² a²yu³kxa² sa²yu̱³hon³ta³kxi²ta¹hxai²hẽ¹la². Ĩ³yu̱³jut1sxã³ ĩ³yu̱³sai¹la³kxi²ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ka³tu̱³ wi¹lũ³jau³xai²na² ãn³yu̱³kẽn¹kxi²ta¹hxai²hẽ¹la². 39 Nxa²ha¹te¹ fa³ri³se²ah³la²kxai³lu² ju¹tai²na² ĩ²ain¹nũ²la² a²ẽ¹na² ĩ³ye³kxi²nha²jau³kxai³lu¹:
— Jah¹lai²li² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ĩ³hen³txi³jah¹lo²su² ke³la³te²kxai³ ta¹ka³lxai²na² ko̱³nxe³thin¹te²sin¹ju³ta² wi¹ko̱³nha²hĩ̱³nx2na³na¹. Yxãn¹ta¹ ti³he¹yxe²nxãn³tã¹. Nxe³nha¹ta¹hxai²hẽ¹la².
40 Nha¹nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³la²kxai³ e³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Si³mãu²ah³lãi³. Ĩ³yau¹ũ³jau³xa² ĩ³ye³kxi¹nxa²ha¹tu¹wi¹. Ta¹hxai²hẽ¹la². Nxa²ha¹te¹:
— Ĩ³ye³kxi²sẽ¹li¹. Ain³kxi¹nxa²ha¹tu¹wi¹. Fa³ri³se²ah³lai²na² ta¹hxai²hẽ¹la².
41 Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³lai²na² wãn³txi³kxai³lu¹:
— In³txa² ha¹lin¹te²su² te²a² yen³kxi³txa²ya³nhu²nhai¹. Ya³ha²kxai³ a²wa³kxẽn³yah³la² kwa² ũ³hũ¹si²yha³jau³su² ĩ³ye³kxi²ya³nhũ²nhai¹. Ya³ka³tu̱³ kwa² ũ³hũ¹nũ²nhai¹. Ka³na³ka³nat3te²a² ha³te̱h³nxã³nxa² 500 txã³nxa² kãin²txã³nxa² ũ³hũ¹ha²kxai³ ã̱³xah³la² ha³te̱h³nxã³nxa² 50 txã³nxa² kãi²nxa³txã³nxa² ũ³hũ¹ha²kxai³ nxe³nũ²nhai¹. 42 Hã²wxãn³txa³ ha³te̱h³nxã³nxa² ũ³hũ¹xi²je³na² ti³wa³ki³lon³ta¹ ha³te̱h³nxã³nxa² yũ³ya³hxa³ha²kxai³la¹ hxi²kan¹ya³hxa³nũ²nhai¹. Yah²hxa³ha²kxai³ a²wa³kxẽn³yah³lai²na² hi²sen³kxai³lu² ĩ³yan³ta³kxi²nyha¹ha²kxai³ ũ³yho³hxi²txã³nxa² ũ³hũ¹xi²ya³ju³ta² ã³wa²su¹kxi²nũ²nhai¹. A²nxe³ju³kxai³lu² nxe³ain¹kxai²nãn²tu̱³ ĩh¹te²la³ta̱³ ha³te̱h³nxã³nxa² a²wa³kxẽn³yah³la² a³lxi² wa³to²hi²te²la³hĩn³te²la¹xã³? Ta¹hxai²hẽ¹la².
43 Nxa²ha¹te¹ Si³mãu²ah³la² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Ha³te̱h³nxã³nxa² kãin²txã³nxa² ã³wa²su¹kxi²te²la³hĩ̱³nx2na³li¹. Ta¹hxai²hẽ¹la². Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³la² ĩ³wa²lũ³xi²ti³an¹jau³kxai³lu¹:
— Wain³txi³ ĩ³yĩ¹li¹lxi¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
44 Nxe³ha²kxai³la¹ txu¹hai²li² wxa²la̱k1kxi²nũ²la² ãh¹ ĩ³ye³te³nah¹lxi¹:
— Si³mãu²ah³lãi³. Ne³ka²sa²sa²lxi¹. Wxa²sxi²ha² ã³wi¹ha¹ten¹tu³wi¹. Na¹ta¹ wxãi²li² wxa²yu³hi̱n³ta³kxih²sã²nxãn³ten¹tu³wi¹. Nxẽ²nxãn³ta¹ ta¹ka³lxai²li² a²ye³yãu³sxa² wxa²yu̱³hi̱n³ta³kxi²sain¹nũ²la² a²ne³kxĩ̱³sxa² sa²yu³hon³ta³kxi²sain¹ten¹tu³wi¹. 45 Wxãi²li² ĩ³yxo²jut1sã²nxãn³ten¹tu³wi¹. Yxãn¹ta¹ ta¹ka³lxai²li² ĩ³yu̱³yu̱³jut1sa²sxã³ sa²ju³ti³na² hai³txi³ ã³na¹xa³wi¹. 46 Wxãi²na² wxa²ne³to̱¹lyxau³sa²nxãn³ten¹tu³wi¹. Yxãn¹ta¹ ta¹ka³lxa² wi¹lũ³jau³xa² tẽ³sxã³ ũ³yhu̱³to¹la³kxi²sain¹ten¹tu³wi¹. 47 Nxe³ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² ta¹ka³lxai²na² kuh³lxa³sin¹khaix1ta¹ka³lxu³su² te²jai¹ti²tu³wi¹. Yxãn¹ta¹ kuh³lxa³sin¹ta² kãi³kxai³tã² ã³na¹ha²kxai³ kãi³ju³tai³tã² wah³yu³ta² ne³wã²na³kxi²sa²tẽ³a¹hẽ³li¹. Nxe³ju³tan¹te²kxa³ya̱n³tu̱³ti¹ kãin² a³lxi²sain¹na³li¹. Nxe³kxa²ha³tih³xan²tu̱³ a²nũ²a² ĩ²li³te²su² te²na² sa²kxai³lu² ko̱³nxe³ti³ kãi³kxa² a²wah³yu³ta² kãi²nxa³ke³la³te²kxai³ ne³wã²na³kxi²sa²tẽ³a¹ju³ta² kãi²nhĩ̱³nx2nxa³wi¹. A²nxe³te²he³la³kxai²na² jũ¹nxa² so¹lxi³ a³lxi²sai¹nhĩ̱³nx2na³li¹. Je³su²jah³la² nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².
48 Nxa²ha¹te¹ txu¹ha² e³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Wxa²ko̱³nxe³ti³ kãi³in¹ju³ta² ne³wã²na³kxi²sa²tẽ³kxi¹nxa²ha¹hẽ³ni¹. Je³su²jah³la² ta¹hxai²hẽ¹la².
49 Nxa²ha¹te¹ yai³nain¹tũ̱³ka̱³txa²kxai³lu² ĩ³ye³lain¹te³nah¹lxi¹:
— Ĩh¹te²la³ta̱³ ko̱³nxe³ti³ kãi³ki̱³ju³ta² ya²la³tu̱³ ne³wã²na³kxi²nẽ³te²la³hĩ̱³ji¹wi¹? Nxe³lain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
50 Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³la² sa²kxai³lu² txu¹ha³ka³lxa²kxai³lu² e³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Txa²wãn³txa² yxo²ĩ²sa¹nha²kxai³ wxa²ẽ¹nãu³ai²na² wi¹lhin¹ti³hi¹txa²ha¹hẽ²ni¹. Nxe³nxa²ha¹ha²kxai³ wi¹lhin¹sxã³ ĩ³sẽ¹ni¹. Nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².