9
Je³su²jah³la² a²sa³wi³ha³lxi³nãu³xa² ũ³sa²si¹hã³jau³su²
Ain¹nxa²ha¹te¹ a³lan²ton³tãu³a² Je³su²jah³la²kxai³lu² a²sa³wi³ha³lxa² hxi²ka² hxan³sxã³ ãh¹ ha¹li¹ wxa²sa²so¹xi²nũn³sxã³ nxe³tũ̱³ka̱³txa² ĩ³kaix1so¹ta¹hxai²hẽ¹la². Ĩ³kaix1so¹sxã³ ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— A²nũ²a² ĩ³ta³ka³txa² a²hãi¹nxe³ti³xa¹ we¹txa²lxai¹yah³lxin¹ju³ta² hĩ¹na² hxi²kan¹ti³hi¹ta²lxa¹ha²kxai³ a²nũ²a² ko̱³nxe³te²a² yãu³ka³txa² yũ³te²a² nxũ²kwa̱i³li³si¹jau³su² kwa³na³yah³lxin¹ju³ta² hxi²kan¹ti³hi¹txa²lxa¹ha²kxai³ nxe³nxa²lxa¹wi¹. Nxe³nxa²lxa¹kxe³su² a²hxi²kan¹jah¹lo²la²yãx1yah³lxin¹tu¹wi¹. Nxe³jau³su² Je³su²jah³la²kxai³ nxe³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe² e³ta³lun²nũ²la² sa²si¹haun³tain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Sa²si¹haun³tain¹te³nah¹lxi¹:
— Sxi²je³na² yxo²ha³kxa¹ ã³naun³ti¹jah³lxi³hẽ¹li¹. Nxe³yah³lxin¹tãu³a² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² wi¹jau³xa² A²hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³lot3ju³ta³nũ³su² nxe³jau³xa² ĩ³yau¹ũ³txain¹yah³lxi³hẽ¹li¹. Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ a²nũ²a² ĩ³ta³ka³txa² yũ³te²a² hãi¹nxe³ti³xa¹ we²txi²txai¹yah³lxi³hẽ¹li¹. Nxe³yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ti² yen³kxa² tẽ³yah³lxi³txa³hẽ¹li¹. Nxe³sxã³ khauh²sa²ka³txa³la² tẽ³yah³lxa³nha²kxai³ wã²lẽn¹ta³ tẽ³yah³lxa³nha²kxai³ yain³txi³la³ tẽ³yah³lxa³nha²kxai³ ha³te̱h³nxã³nxa² ũ³yho³hxi²ki̱³txã³nxãn²ta³ tẽ³yah³lxa³nha²kxai³ wã²la²ka³lo³la³ ũ³whẽ̱³no³tã³wi²kxi²nyha¹lxin¹ka³lo³la³ tẽ³yah³lxa³nha²kxai³ nxe³jah³lxi³hẽ¹li¹. Yxãn¹ta¹ a²nũ²so¹lxi³ a̱un³txi¹jah³lxi³hẽ¹li¹. Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ sxi²ha² wi¹lã³wi¹yhah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ kan²txi³ yxau³jah¹lxi³hẽ¹li¹. Hen³txi³ta³lun²sãn²na³na¹ yah³lxin¹ka³tu̱³ a³li³xi¹jah³lxi³hẽ¹li¹. Yxãn¹ta¹ wi¹lã³wi¹yhah²lxan³kxai²nãn²tu̱³ti² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ain³kxi²ti³ten³ti³he¹xai¹nxa³kxai²nãn²tu̱³ sxi²je³nai²nãn²tu̱³ wa²li³jah³lxi³hẽ¹li¹. Wa²li³yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ kxĩh³nũ̱³xa² wxa²yu̱³kxa² ti³son¹tũ̱³xa² ti³yu̱³tu̱n³ta³kxi²nha¹jah³lxi³hẽ¹li¹. Nxe³ain¹yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ ko̱³nxe³ti³ kãi³ain¹ju³ta² ĩ³yau¹ũ³ain¹yah³lxi³hĩ̱³nxa¹lxi¹. Nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².
Nxa²ha¹te¹ ĩ³ye³ta³lun²nxa²ha¹te¹ a²sa³wi³ha³lxi³nũ̱³ka̱³txai²na² a³li³ain¹sxã³ ai³lha²thet3tain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³tãu³a² Txa²wã¹sũ̱³na² wi¹jau³xa² ĩ³hen³txi³ha²kxai³ ĩ³ta³ka³txa² yũ³te²a² we²txa³lxai¹nha²kxai³ ain¹tah¹hxai²hẽ¹la².
E³ro²jah³la² wã̱³wã̱³txi³nha²jau³su²
Nxa²ha¹te¹ E³ro²jah³la² Ka³li³le²a²ko³xai²na² a²hxi²kan¹jah¹lo²su² ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ka³tu̱³ta¹ a²sa³wi³ha³lxai²na² sa²kxai³lu² wãn³txai²na² jau³jau¹xai²na² ain³kxain¹nxa²ha¹te¹ E³ro²jah³la² ne³nxe³na² ĩ³hen³txi³yah³lxi³ta¹hxai²hẽ¹la². Ĩ³hen³txi³yah³lxi³te³nah¹lxi¹:
— Jo³ãu² Ba³tis²jah³la² ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²te²sin²tai¹. Jau³jau¹xai²na² ka³na³ku² te²na² ĩ³hen³txi³ta¹hxai²hẽ¹la².
Ã̱³jah¹lai²na² sa²kxai³lu²:
— E³li²ah³la² ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²te²sin²tai¹. Jau³jau¹xai²na² ĩ³hen³txi³ha²kxai³:
— Sũ̱³na² wãn³txa² ĩ³hen³txi³ nũ̱³ka̱³txai³tã² ka³na³ka³na³te²a² ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²te²sin²tai¹. Nxe³jau³xai²na² ka³lxa¹txi³ E³ro²jah³la² ĩ³hen³txi³ha²kxai³ nxe³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² E³ro²jah³la²kxai³lu² a̱in³nha²te³nah¹lxi¹:
— Jo³ãu² Ba³tis²jah³lai¹tã² ũ³nhe̱³ki²lho¹si¹hai¹na¹jau³su² kwa³na³ai¹na¹hẽ³li¹. Yxãn¹ta¹ jah¹lai²li² ĩh¹jah¹lo²ta̱n³te²la¹ku². Nxa¹nhai¹. Ĩ²ti³ten³khaix1sa³nhai¹. E³ro³jah³la²kxai³ nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².
Yain³txa² wã²nhũ¹yhain¹jau³su²
10 Jã¹nxe³kxan²ta² nxe³nũ²la² a²sa³wi³ha³lxi³nũ̱³ka̱³txai³li² ã³wa̱³lain¹ta¹hxai²hẽ¹la². ówa̱³lain¹nũ²la² ã³nũ¹nain¹nũ²la² ai³lha²thet3tain¹ju³tai³tã² nxe³kxe³su² ĩ³hen³txain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³la² Bet3sa³i²ta³thĩ³na² kãi²nxa³thĩ³na² a²sa³wi³ha³lxi³nãu³xa² nũ¹hĩ³ye³kxi²te³lhxã³ ã³sa²so¹ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 11 Nxe³tah¹lxa¹ a²nũ²a² ka³lxa¹te²a² ĩ²ain¹ti̱³kxai³lu² aun³txi² hit1tai³lain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³te³na¹ Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² wi¹jau³xa² A²hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³lo³ju³ta³nũ³su² nxe³jau³xa² ka³lih³sxã³ ĩ³yau¹ũ³ha²kxai³ a²nũ²a² ĩ³ton³txi³nũ̱³ka̱³txa² wxã³kxai²nãn²tu̱³ we²txi³ha²kxai³ nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².
12 Nxa²ha¹te¹ a¹sũ²ni²tãu³a² a²sa³wi³ha³lxi³nũ̱³ka̱³txa² ã³tĩ̱³sxã³ ĩ³ye³kxain¹te³nah¹lxi¹:
— Je³su²jah³lãi³. Ĩ²sa²sa²lxi¹. Hĩ¹na² sũ²nẽ³lhĩn¹na³li¹. Heh³sa²sĩn¹nhai¹. Txa²nũ̱³ka̱³txi³nãu³xai²li² heh³sa²sĩ¹nha²kxai³ wxã³ain¹tũ̱³ka̱³txa² he³hai¹nha²kxai³ nxe³ain¹sĩn¹na³li¹. Yxãn¹ta¹ ti¹ai²li² yain³txi³la³ yũ²nxa³ha²kxai³ sxa³ki̱³thĩn³ta³ yũ²nxa³ha²kxai³ nxe³sĩn¹na³li¹. Nxe³sĩ¹nha²kxai³ sxi²jen³nãu³a² yain³txa² sa²so² sxa³sxãu³xain¹thĩ³na² ãu¹la³kxi²nha² nxe³si¹hain¹jau³su² ĩ³sa²si¹hã³txai¹nhẽ³li¹. Nxain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
13 Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³lai²na² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Wxãi²nãu³ ĩ³nxai²na¹ yain³txa² ũ³hũ¹txai¹yah³lxi³hẽ¹li¹. Ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³nxa²ha¹te¹:
— Yxãn¹ta¹ yain³txa² yũ³ki̱³kxa² kãi²nxa³wi¹. Yain³tũ̱³xa² nũ̱³ha¹li¹ nũ̱³ha¹li¹ ka³na³ki¹ so¹lxi³ a̱i³na² ha¹li¹ so¹lxi³ nxe³te²na² so¹lxi³ yũ³nẽ³na³li¹. Nxe³nha¹ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² yain³txa² so¹kxi²nha¹ju³ta² ĩ³sa²si¹hã³sa²sĩn¹te³lin¹ji¹, a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ ĩ³yain¹si¹sa²nhĩn¹jau³su¹? Ain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
14 A²nxe³tũ̱³ka̱³txai²na² ka³lxa¹khaix1ta¹hxai²hẽ¹la². In³txa² 5.000 nxe² ka³lxa¹khaix1ta¹hxai²hẽ¹la². Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³lai²na² wãn³txi³kxai³lu¹:
— A²nũ²a² ã³nũ²kxi²sxã³ ã³wxe³si¹hain¹yah³lxin¹jau³su² ĩ³ye³kxi¹txai¹yah³lxi³hẽ¹li¹. Nxe³ain¹yah³lxin¹ju³kxai³la¹, a²nũ²a²nãu³xai²na² hxi²ka² hxan³sxã³ ye³ha¹li¹ ye³ha¹li¹ wxa²sa²wa²la³kxi¹xi²tũ̱³ka̱³txa² 50 nxe² a²nũ̱³ka̱³txi³su² ha³na³ka³lxi³ ã³wxe² jã¹nxe² jã¹nxe² nxe²xai³si¹hain¹yah³lxin¹jau³su² ĩ³ye³kxi¹txai¹yah³lxi³hẽ¹li¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
15 Nxe³nũ²la² wãn³txai²na² sa²yxo²we¹thxa³tain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 16 Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³la²kxai³lu² yain³tũ̱³xai²li² a̱i³nai²li² nxe³sxã³ hxi²tẽ³nha²nũ²la² ten³sa²tã³ka³la³yxo²nũ²la² Sũ̱³na² ĩ³wi¹lxon³kxi²ki̱³jau³su² ĩ³ye³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe²e³ta³lun²ka³tu̱³ yain³tũ̱³xa² a̱i³na² nxe³sxã³ wã²nãu²lxi³sxã³ a²sa³wi³ha³lxa² ũ³hũ²xai³ka³tu̱³ a²nũ²a²nãu³xai²na² sa²nũ²xai³yain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 17 Nxe³ha²kxai³ a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ yai³nai¹nha²kxai³ ũ³kxain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³nũ²la² hã²wxãn³txa³ yain³txa² wxa²nãu²lxi³kxe³su² wã³kon³kxe³su² wxa²nxa³ki²so¹ka³tu̱³ ha³ti²a² hxi²ka² hxan³sxã³ nxẽ³nha¹li¹ wxa²sa²so¹xi²nũn³tẽ³na² ĩ³ne³kxi²lhain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Yain³txa² kãin² wã³kon³ta¹hxai²hẽ¹la².
Je³su²jah³la² Txa²wã¹sũ̱³na² A²hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³lo³jah¹lo²ye²kxe³jau³su²
18 Ain¹nxa²ha¹te¹ ha³la³jen¹nãu³su² Je³su²jah³la²kxai³ a³li³nũ²la² Txa²wã¹sũ̱³na² nũh¹e³kxi²ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³te³na¹ a²sa³wi³ha³lxa² ã³wxã³sxã³ ĩ³wã̱³tain¹te³nah¹lxi¹:
— A²nũ²a²nãu³xai²li² ĩh¹nxe³jau³ta̱³ ĩ³yĩ¹li²sain¹jau³su² e³lain¹te²la¹xã³? Ta¹hxai²hẽ¹la².
19 Nxa²ha¹te¹ ĩ³wa²lũ³xain¹ti³an¹jau³kxai³lu¹:
— Nxe³nxa³wi¹. A²nũ²a²nãu³xai²na² a²ha³tih³xa² Jo³ãu² Ba³tis²jah³lo²su² ĩ³yĩ¹li¹nxai¹nha²kxai³ ã̱³xa² ha³tih³xai²na² sa²kxai³lu² E³li²ah³lu¹tai²na² ĩ³yĩ¹li¹nxai¹nha²kxai³ ã̱³xa² ha³tih³xai²na² sa²kxai³lu² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ĩ³hen³txi³tũ̱³ka̱³txu¹txai²na² ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²ha²kxai³ wa̱³li² te²su² te²a² ĩ³yĩ¹li¹nxai¹nha²kxai³ nxe³nyhain¹sĩ¹nhxai²na²hẽ³li¹. A²sa³wi³ha³lxa² nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².
20 Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³lai²na² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Nxe³yãn¹ta¹ wxãi²nãn²ta³ ĩh¹nxe³jau³ta̱³ ĩ³yĩ¹li²syah¹lxin¹jau³su² e³yah³lxin¹ji¹wi¹? Ta¹hxai²hẽ¹la². Nxa²ha¹te¹ Pe²jah³lai²na² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Wxãi²nãn²ta³ Txa²wã¹sũ̱³na² A²hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³lo³txa²jah¹lo²si¹lxi¹. Txa²wã¹sũ̱³na² Ka³te̱n³ta² Si³yxau³jah¹lai²na² Tah²si¹lxi¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
Je³su²jah³la² ya³lu²kxi²ju³ta³nũ³a² ĩ³yau¹ũ³hain¹jau³su²
21 Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³la²kxai³lu² ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Jau¹xai²na² a²nũ²a² ĩ³hen³txain¹yah³lxi³txa³hẽ¹li¹. Hãi¹sxã³ kwa² ain³kxa² so¹kxi¹txai¹yah³lxi³hẽ¹li¹. 22 Yxãn¹ta¹ kxãn³ton³tãu³a¹ Txai²na² Sũ̱³na² A²hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³lot3sa²jah¹lo²na¹xai²na² khãuh³lxa³txi³sa²ju³ta³nũ³a² yũ³tu¹wi¹. A²nũ²a² I³sa³e² hxi²kan¹txi³su² te²a² Sũ̱³na² sxi²ha² wã³nxĩn¹te² si³yxau³tũ̱³ka̱³txi³su² te²a² ha³te̱h³nxã³nxa² a²hoh³lxi³su² te²a² nxe³sxã³ te²nãu³xa² ĩ³yen²ta³kxi²sai¹nha²kxai³ ĩ³su²lhã³si¹sain¹tu¹wi¹. Nxe³nũ²la² hã²wxãn³txa³ ye³ha¹li¹ ka³na³ki¹ a³lan²ka³tu̱³ ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²na¹tu¹wi¹. Je³su²jah³la² nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².
23 Hã²wxãn³txa³ a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ ãh¹ ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Ne³ka²sah¹lxi³wxi¹. A²nũ²a² ĩ²li³te²nãn²tu̱³ ã³si³tẽ³kxi²ti³ten³sain¹kxai²nãn²tu̱³ a²ẽ¹nãu³a¹ a̱u³txi³ ten³khaix1nxe³ju³tãn²tu̱³ ã³na¹txai¹lxi¹. Te²yã¹nxe³sxã³ yxo²ĩ²sain¹ju³tan¹te²kxa³ya̱n³tu̱³ ĩ³ya²lut1ju³ta³nũ³a² yu̱h³lxin²nxa³sxã³ ã³si³tẽ³kxi²sain¹txai²li¹. 24 Te²yã¹nxe³ju³kxai³lu² a²nũ²a² te³nah¹lxi¹: “Yu̱h³xai²na² ti¹ai²na² yxau³na¹tãu³a² txa²ẽ¹na² wi¹la¹tãu³a² a³lxi²sah³nha¹. Je³su²jah³lai²na² wãn³txa² sa²yxo²ã³a¹kxan²ti³ ya³lu²ju³ta² ten³sa²nxa³nha¹.” Nxe³kxai²nãn²tu̱³ Txa²wã¹sũ̱³na² ha³lo²a² yxau²xai³ju³ta³nũ³a² yũ²nxa³lho³li¹. Yxãn¹ta¹: “Yu̱h³xai²na² ti¹ai²na² yxau³na¹tãu³a² txa²ẽ¹na² wi¹la¹tãu³la³ a³lxi²sa²nxa³nha¹. Je³su²jah³lai²na² wãn³txa² yxo²ĩ²a¹ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² su²lhã³sain¹kxan²ti³ yxo²ĩ²a¹ju³ta² ã³na¹nxa³lho³na¹.” Nxe³kxai²nãn²tu̱³ Txa²sa³wi³ha³lxi³sain¹tu¹wi¹. Nxe³kxa²yu³su² Txa²wã¹sũ̱³na² ha³lo²a² yxau²xai³ju³ta³nũ³a² yũ³tu¹wi¹. 25 Nxe³ha²kxai³ yuh³xan¹ko³xa² yxo²ha³kxa¹ a²wa³kxẽn³syah³lxin¹kxan²ti³ wxa²ẽ¹nãu³ai²na² wxa²ka³te̱n³su² yah³lxin¹ju³ta²kxai³ ã³tĩ¹kxi² kãin² khãuh³lxa³txi³nyhah¹lxi¹ni² nxe³kxai²nãn²tu̱³ wi¹lyah³lxi³hĩ̱³nxãn¹ji¹wi¹? Hai³txi³ wi¹ti³he¹xai¹nxa³wi¹. 26 Nxe³ju³kxai³la¹ hĩ¹na² Txai²li² ĩ³yãu²lxi² Txa²wãn³txa² wi¹jau³xa² ĩ³yãu²lxi² nxe³sah¹lxin¹kxai²nãn²tu̱³ kxãn³nãu³a¹ wxã³na¹hĩ¹na² kãin² wxi²kin³ti³ton³na¹tu¹wi¹. Txa²wã¹sũ̱³nu²kxai³ a²wxi²kin³ti³ton³ju³tain²txi³ oh³xan¹tũ̱³ka̱³txai²na² a²wxi²kin³ti³ton³ju³tain²txi³ Txa²wxi²kin³ti³to³na¹ju³tain²txi³ nxe³nx2na³li¹. Jã¹nxe³hi¹na² ãu²li²to³txa²lxa¹tu¹wi¹. 27 Jã¹nxa¹ju³kxai³lu² a²ya³la³tu̱³ ĩ³ye³kxi¹nx2ta¹wi¹. Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² wi¹jau³xa² A²hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³lot3ju³ta³nũ³su² nxe³jau³xai²na² yxau³son³na³li¹. Wxa²nũ̱³ka̱³txe² ĩ³nxai²na² ka³na³ki²nũ² ya³lu²yah³lxi³xa³ta³lxa¹ ju¹tai²na² ĩ²yah³lxin¹tu¹wi¹. Nxe³ye¹nx2ta¹wi¹. Je³su²jah³la² nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².
Je³su²jah³la² ĩ³ã̱³lxi³jau³su²
28 Ĩ³ye³ta³lun²nũ²la² hã²wxãn³txa³ ye³ha¹li¹ ye³ha¹li¹ ye³ha¹li¹ ye³ha¹li¹ a³la²ni²sxã³ Je³su²jah³la²kxai³ Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³ye³kxi²xi²nyha¹te³lhxã³ a³li³nũ²la² wã³la³ka³txa² ka³la³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ka³tu̱³ta¹ a²sa³wi³ha³lxai²na² Pe²jah³lo²su² ha²kxai³ Jo³ãu²ah³lo²su² ha²kxai³ Ti³a²kah³lo²su² ha²kxai³ nxe³sxã³ ã³sa²so¹sxã³ ai³nyhain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 29 Ã³sa²so¹sxã³ ai³nyhain¹ka³tu̱³ta¹ Txa²wã¹sũ̱³na² e³kxain¹tãu³a² a²yen³nãu³a² ye³ã̱³lxi³hi² a²wã²la²ka³lo³a² whãi²na¹ kãin² hãn³ni² nxe³ju³tan¹te²kxa³ya̱n³tu̱³ti¹ kãin² ye³ha²te¹ta³lxi³ta¹hxai²hẽ¹la². 30 A²nxe³ti̱³kxai³lu² in³txa² ha¹li¹ kwẽn¹ta²kxai³ a²ta³lye²nyhain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³sxã³ ĩ³ye³kxin²txi³nyhain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³te²a² Moi³se²ah³lo²su² ha²kxai³ E³li²ah³lo²su² ha²kxai³ nxe² ĩ³yĩ¹li²nyhain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 31 Jã¹nxe³te²na² sa²kxai³lu² Txa²wã¹sũ̱³na² ha³te̱t1ju³ta² ĩ³kĩ³kxain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ka³tu̱³ta¹ ĩ³ye³kxi²nyhain¹ka³tu̱³ta¹ Je³su²jah³la²kxai³lu² Je³ru³sa³lẽ²thĩ³na² ã³wih¹tãu³a¹ a̱n³txi³tũ̱³ka̱³txa² hi³ka² su²lhã³si¹hain¹ju³ta³nũ³su² ĩ³ye³kxi²nyhain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³jau³xai²na² kxã³nhxĩ¹nai³tã² Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³ye³kxi²ta¹hxai²hẽ¹la². 32 A²nxe³yãn³txai²na¹ Pe²jah³la² sa²kxai³lu² a²ya̱³lxi³nũ̱³ka̱³txai²na² sa²kxai³lu² nxe³sxã³ hxi²tha³ai¹nha²kxai³ kãin² ãu³xain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Ain¹nũ²la² ĩ³tu¹lxi²nũ²la² Je³su²jah³lai²na² in³txai²na² ĩ³ye³kxi²nyhain¹ju³ta² ĩ²i² sa²ha²tet1ju³ta² ĩ²i² nxe³ta¹hxai²hẽ¹la². 33 Nxa²ha¹te¹ in³txai²li² a³li³te³lhxã³ nx2na³na¹ ai¹nhĩ¹na¹ Pe²jah³lai²na² sa²kxai³lu² ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Je³su²jah³la² txa²hxi²kan¹jah¹lãi³. Ti¹ai²li² ha³lo²a² wi¹khaix1sĩ¹na¹nhai¹. Nxe³sĩ¹nha²kxai³ sxi²ha² nẽn³nha¹li¹ ka³na³ki² txo³na¹tu¹wi¹. Wxa²sxi²ha² txo³ni² Moi³se²ah³la² sxi²ha² txo³ni² E³li²ah³la² sxi²ha² txo³ni² nxe³nxa²lxa¹tu¹wi¹. Nxe³jau³su² Pe²jah³lai²na² a²yxo²e³jau³su² kxan²ti³ a²si³yxau³tãu³khai³xa² ã³ne³to³ta¹hxai²nxa³hẽ¹la².
34 Nxa²ha¹te¹ e³kxi²tãu³a² o³sĩ̱³na² ã³tĩ̱¹kxain¹nũ²la² a²sa³wi³ha³lxi³nãu³xa² on²txain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 35 Nxe³ain¹tãu³a² o³sĩ̱³nãn¹jau³xa² ain³kxain¹te³nah¹lxi¹:
— Jah¹lai²li² Txa²ki³lha³lxai²la¹wi¹. Ĩ²sxã³ sa²so¹ai¹na¹hẽ³li¹. Ain³kxi¹txai¹yah³lxi³hẽ¹li¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
36 Nxa²ha¹te¹ ĩ³ye³ta³lun²nũ²la² Je³su²jah³la² so¹lxi³ ĩ²kxain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Hã²wxãn³txa³ a³la²ni²xi²tãu³a² a²ka³nxain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Yxãn¹ta¹ ju¹tai²na² a²nũ²a² ã̱³lxi²nũn³tũ̱³ka̱³txa² ĩ³ye³kxi²nyhain¹ta¹hxai²nxa³hẽ¹la².
Wẽ³sa² we²txi²jau³su²
37 Nxa²ha¹te¹ a²ka³nxi²nũ²la² a²nũ²a² ka³lxa¹nũ̱³ka̱³txa² ne³khauh²xi²nyhain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 38 Nxa²ha¹te¹ a²nũ²a²nãu³xai²na² in³txa² ka³na³ka³nat3sxã³ ĩ³kaix1te³nah¹lxi¹:
— Tih³nxe³sa²jah¹lãi³. Txa²wẽ³sa² sa²hau³ko³kxi²sa²sã²nhẽ³li¹. Nũ¹ta² we³ta¹jah¹lai²la¹wi¹. Nxe³sxã³ a³lxi²khaix1sa³nhai¹. 39 Nxe³te²na² ko̱³nxe³te²a² yãu³ka³txa² a̱n³txi³ ã³wih¹nũ²la² kãin² wxan¹si¹hi² nũ³kxũn³txã³nhe¹kxi²hi² nxe³to³hxai²na²hẽ³li¹. Jã¹nxe³na²li¹. Nxe³hĩ¹na² kãin² yxo²ka³sih¹xi²ha²kxai³ wa³su³txi³ a³li³ti³he¹xai¹nxa³hẽ³li¹. 40 Nxa²ha¹te¹ a³li³si¹hain¹jau³su² wxa²sa³wi³ha³lxa² win¹ta²te²lxi³ ĩ³ye³kxai¹na¹li¹. Yxãn¹ta¹ hxi²ka¹nai¹nxãn³su²li¹. Nxai¹nxa³ha²kxai³ sa²hau³ko³kxi²sa²sã²nhẽ³li¹. Nxe³ye¹nxa²ha¹wi¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
41 Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³lai²na² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Ã³ne³tot3syah¹lxa³lxi¹. Yxo²ĩ²nxa³sxã³ wain³txa̱in³kxah²lxa³lxi¹, kan²txi³ yxau³kxi¹nx2ta¹kxan²ti³nu¹. Wẽ³sai²li² tẽ³sxã³ wxã³jah¹lxi³hẽ¹li¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
42 Nxa²ha¹te¹ so¹sxã³ wxã³tãu³a² ko̱³nxe³te²a² yãu³ka³txa² kãin² ã³nhe¹kxi²sxã³ wẽn³sa² sa²tã³kxi²ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ain¹nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³la² hi²sen³kxai³lu² ko̱³nxe³te²a² yãu³ka³txa² ĩ³kwa̱i²kxi¹nxa²ha¹te¹ wẽ³sai²li² we²txi²ta¹hxai²hẽ¹la². We²txi²nũ²la² a²wĩ³na² ũ³hũ¹xi²ta¹hxai²hẽ¹la². 43 Nxe³jut3su² a²nũ²a²nãu³xa²kxai³lu² Txa²wã¹sũ̱³na² nũ̱³kxũn³sxã³ o²la³kxain¹ju³ta² ĩ²ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxain¹ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² on²tain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
Ya³lu²kxi²ju³ta³nũ³a² ĩ³yau¹ũ³to³jau³su²
Ain¹nxa²ha¹te¹ nxe³ain¹ti̱³kxai³lu² Je³su²jah³la² ã³yxo²o³tũ¹nũ²la² a²sa³wi³ha³lxa² ĩ³ye³kxi²ta¹hxai²hẽ¹la².
44 Ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Ain³kxi²khai¹nxe³sah¹lxi³hẽ¹li¹. A²nũ²a²nãu³xai²na² ko¹ko¹xa²nãu³xai²na² hxi²ka² ã³yũ³so¹sain¹tu¹wi¹. Nxe³jau³xai²na² ne³wã²yah³lxi³txa³hẽ¹li¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
45 Nxe³to³ta¹ nxe³jau³jau¹xai²na² a²si³yxau³tãu³khai³xa² tĩ̱²kxi²ha²kxai³ hxi²kan¹txi³ a³la³kxain¹ta¹hxai²nxa³hẽ¹la². Ain¹kxan²ti³ yu̱h³lxain¹jau³su² jau³jau¹xai²na² ĩ³wã̱³txain¹ta¹hxai²nxa³hẽ¹la².
A²nũ²a² kãin²txi³yxau³te²la³ ĩ³yau¹ũ³jau³su²
46 Nxe³nũ²la² hã²wxãn³txa³ ĩ³ye³nyhain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Ĩ³ye³nyhain¹te³nah¹lxi¹:
— Txa²wã¹ki̱³nãu¹xai²na² ĩh¹jah¹lo²ta̱³ kãin²txi³yxau³jah¹lo²su²hĩ̱³te²la¹xã³? Ta¹hxai²hẽ¹la². 47 Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³la²kxai³lu² a²sa³wi³ha³lxai²na² ẽ¹nãn¹jau³xai²li² a³la³kxi¹nxa²ha¹te¹ wẽn³su² tẽ³sxã³ ã³ka³lu³sa³wxe³kxi²ta¹hxai²hẽ¹la². 48 Nxe³nũ²la² a²sa³wi³ha³lxa²kxai³ ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Ne³ka²ka²sah¹lxi³wxi¹. A²nũ²a² ĩ²li³te² ĩ³nxa² a³lxi³sa¹nha²kxai³ wẽ³sai²na² sa²hau³ko³tai¹nĩn¹kxai²nãn²tu̱³ Txai²na² hxi²nũ¹san¹kxa² yã¹nxe³hĩ̱³nx2na³li¹. Hxi²nũ¹san¹kxai²nãn²tu̱³ Sũ̱³na² ĩ³sa²si¹hã³sa²jah¹lo²su² te²a² hxi²nũ¹nain¹kxa² yã¹nxe³hĩ̱³nx2na³li¹. Te²yã¹nxe³sxã³ wxa²ẽ¹nãn¹jau³xan²tu̱³ e³kxi²nhã¹jau³xan²tu̱³: “Txa²nũ̱³ka̱³txa² ĩ³kãin²txi³nha²sxã³ wa³to²hi²sain¹kxan²ti³ wi¹na³na¹.” Nxe²e³kxah¹lxin¹te² ĩ³nxãn²tu̱³ kãin²txi³ yxau³jah¹lo²su² hĩ̱³nxa¹lxi¹. Je³su²jah³la² ta¹hxai²hẽ¹la².
Wxa²ya̱³lxah³lo²su² ĩ³yau¹ũ³jau³su²
49 Nxa²ha¹te¹ Jo³ãu²ah³la²kxai³lu² ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Je³su²jah³lãi³. Txa²si³yxau³jah¹lo²si¹lxi¹. A³lan²tai³tã² in³txa² ĩ²sĩ¹na¹hẽ³li¹. Nxe³jah¹la² wxi²ka¹nĩn¹ju³ta² ĩ³so¹nxain¹sxã³ ko̱³nxe³te²a² yãu³ka³txa² a³li³si¹jau³su² ĩ³kwa³na³ai¹nhẽ³li¹. Yxãn¹ta¹ ĩ³hi²txi²nxai¹nxa³ha²kxai³: “Hãi¹nxã¹txai¹nhẽ³li¹.” Nxe³si¹hain¹nha¹jau³su² kwa³na³ain¹sĩ¹na¹hẽ³li¹, wxa²sa³wi³ha³lxi³sxa³ha²kxai³lu¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
50 Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³lai²na² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Ĩ³hxi²ko²lain¹yah³lxi³txa³hẽ¹li¹. A²nũ²ai²li² wxa²ko̱¹ko̱¹sai¹nxa³kxai²nãn²tu̱³ wxa²ya̱³lhxain¹na³li¹. Nxe³ha²kxai³ ĩ³hxi²ko²lain¹yah³lxi³txa³hẽ¹li¹. Je³su²jah³la² ta¹hxai²hẽ¹la².
Sa³ma³ri³ta²na²thĩ³nãn¹te²su² te²a² Je³su²jah³la² e²nain¹jau³su²
51 Kxãn³ta³lon³tãu³a² Txa²wã¹sũ̱³na² ha³lo²a² ĩ³ka³la³si¹ja³kxa³nũ³su² ya̱u³so³nhĩ¹na² Je³ru³sa³lẽ²thĩ³na² ã³nxai³ti³wa̱³kxa² ya̱u³son³nha²kxai³ nũ¹kan¹sxã³ ai³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 52 Nxe³ha²kxai³ Sa³ma²ri²a²thĩ³na² a²sxi²ha² ãu³xi²thĩ³nũ³a² sa²hau³kot3si¹jau³su² sa²si¹hã³ta¹hxai²hẽ¹la². 53 Sa²si¹hã³nxa²ha¹te¹ ai³nũ²la² ã³wi¹hain¹nũ²la² thĩ¹na² sa²hau³ko³ki̱³te²sa¹ji¹xã¹. Ain¹tah¹lxa¹ yxau²xai³tũ̱³ka̱³txa² yxa̱ih¹ha²kxai³ ũ̱n³txi³ e³kxain¹te³nah¹lxi¹:
— Ã³nxai³jah¹hẽ¹li¹. Je³su²jah³lai²na² wxãi²li² nxe³yah³lxi³ ĩ³nxai²na² Je³ru³sa³lẽ²thĩ³nãn¹tĩh³na² ai³yah³lxi¹nha²kxai³ ten³nxa²lxi³nxa³nhai¹. Ain¹ya³ha²kxai³ aun³ta² wa̱³la² ĩ³xi²ya³ta¹hxai²hẽ¹la². 54 Ain¹nxa²ha¹te¹ Jo³ãu²ah³la²kxai³ Ti³a²kah³la²kxai³ nxe³sxã³ ĩ²ain¹tãu³ ĩ³ye³kxain¹te³nah¹lxi¹:
— Je³su²jah³lãi³. E³li²ah³lu¹tai²na² yã¹nxe³sxã³ oh³xa² ha³nxe²a² sa²si¹hã³sĩ¹na¹kxai²nãn²tu̱³ Sa³ma³ri³tã²na² nũ̱³ka̱³txa² ũ³thũ²kxain¹nha¹ju³ta² ten³nxa²sĩn¹ji¹wi¹? Ain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
55 Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³la²kxai³lu² ã³yxo²ko³tũ¹te³nah¹lxi¹:
— Nxex3jah³wxi¹. Ten³sa²nxa³nhai¹. Txa²wã³nxĩ¹na¹ju³ta² wi¹ko̱³nh³yah³hxa³lxi¹. Ya³hxa³nha²kxai³ Txai²na² sa²kxai³lu² a²nũ²a² su²lhã³te³lhxã³ wxã²nxa³ha²kxai³ yxãn¹ta¹ we²txi²si¹ja³kxa³nũ³a² so¹lxi³ wxã³na¹ha²kxai³ nxa¹hẽ³li¹. Ta¹hxai²hẽ¹la². 56 Nxe³ain¹jut3su² ã³nxai³sxã³ sĩ³nã̱³xa² sxa³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
Je³su²jah³la² ã³si³tẽ³kxi²ju³ta² te³nain¹jau³su²
57 Ã³nxai³ain¹tãu³a² in³txa² wxã³sxã³ ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Je³su²jah³lãi³. Ha³lo²a² ĩ²li³je³na² ã³nxai³lin¹tãu³a² ã³si³tẽ³kxi¹nxa²ha¹tu¹wi¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
58 Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³lai²na² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Wai³a³lxa²si³ta³lã²tẽ¹nai²na² a²sxi²lho³tẽ³na² yũ³te²ju²hẽ³li¹. Te²yã¹nxe³sxã³ a̱i³kai²na² a²ye³sa² wet1sxã³ a²sxi²lho³ju³ta² yũ³te²ju²hẽ³li¹. Nxe³ain¹ta¹ a²nũ²a² oh³xa² wxã³jah¹lo²na¹xai²na² hai³txi³ ha³lo²a² kwa² sxa³na¹ju³ta³nũ³a² yũ²nxa³wi¹. Nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².
59 Nxa²ha¹te¹ a²nũ²a² ã̱³sa²nũn³te²a² ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Ã³si³tẽ³kxi¹sẽ¹li¹. Nxe³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxa²ha¹te¹ ĩ³wa²lũ³xi²ti³an¹jau³kxai³lu¹:
— Txa²wĩ³na² ka³te̱n³su² hin¹tãu³a² yxau³kxi²nũ³na¹tu¹wi¹. Hã²wxãn³txa³ ya³lu²kxi²sãn²nũ²la² sa²nĩ̱³kxi²sã²na¹ka³tu̱³ ã³si³tẽ³kxi¹nxa²ha¹tu¹wi¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
60 Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³lai²na² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Nxet3sã²lxi¹. A²nũ²a² ĩ²li³te²su² te²a² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² sa²yxo²we¹txa³kxai²nãn²tu̱³ a²nũ²a² ya³lu²te²a² yã¹nxe²na³li¹. Nxe³te²na² sa²kxai³lu² wxa²ka³lxa¹te²su² te²a² ya³lu²kxai²nãn²tu̱³ sa²nĩ̱¹kxi²txai²li¹. Nxĩ¹nha²kxai³ wxãi²na² sa²kxai³lu² hãi¹nxe³sxã³ ã³si³tẽ³kxi¹sẽ¹li¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
61 Nxa²ha¹te¹ a²nũ²a² ã̱³sa²nũn³te²a² ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Je³su²jah³lãi³. ósi³tẽ³kxi²ti³ten³khaix1sa³nhai¹. Yxãn¹ta¹ ĩ³xi²sã²na¹ka³tu̱³ txa²ka³lxa¹ti³nãu³xa² ĩ³yxo²sai¹la³kxi²sã²na¹tu¹wi¹. Hã²wxãn³txa³ ã³si³tẽ³kxi¹nxa²ha¹tu¹wi¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
62 Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³lai²na² wãn³txi³kxai³lu¹:
— A²nũ²ai²nãn²tu̱³ a²wa³ka³li³yu³khai³xa² ã³si³wxe³kxai²nãn²tu̱³ hã²wxãn³txa³ ã³na¹sxã³ ã³waix3kxai²nãn²tu̱³ nxe³te²a² he³la³ko³la³ hai³ya̱³khin¹te²ju²hẽ³li¹. Te²yã¹nxe³kxe³hũ̱³nxe² ĩ³hit1sah²lxin¹kxai²nãn²tu̱³ nxe³yah³lxin¹ta¹ ã³na¹sxã³ ã³waix3sah²lxin¹kxai²nãn²tu̱³ Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² wi¹jau³xa² A²hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³lot3ju³ta³nũ³su² nxe³jau³xai²na² hxi²kan¹txi³ a³la³kxah²lxan³tho³li¹. Je³su²jah³la² nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².