16
Ala aninis sogolowak vaga nudik hagagi wene
Andi ogagya higya lagirik, Ala awi valekma en ane ombok ambi it malaikat eneyave 7 ako yugirigya dugwit, “Ala aninis sogolowak 7 vaga nudik andi, wolok, avakwa wen vaga agarwik andi, enovaga ndilogo wombabisa elales o,” yiluk, yugirigya hunggis.
Yugirigya lagama, at malaikat ambi en Ala aninis sogolowak vaga nudik ako, wolok wen vaga ndilogo wombabagya higi. Ndilogo wombabagya lagama, it avakwa yangge inis enembet vaga dirup mbalek agarwik ako inim, at agut wakhegek ogovak higirik inis siyabagwi ako inim, ovok erogo himbis edup ombok enovaga ndan iri lagama, avakwa en agoda wisane yugwi inigis.
Malaikat en Ala aninis sogolowak vaga nudik ako ndilogo wombabagya lagama, aswe ambi en sogolowak vaga nudik ako is ombok yanggadek laut ako vaga ndilogo wombabagya higi. Ndilogo wombabagya lagama, is ako ap nggorak enamuya ovagak agya dugwit, is endawima yi menda ndi menda iniluk agaruk menda ovok erogo hambit lagwi inigis.
Malaikat mberen ako en Ala aninis sogolowak vaga nudik ako, mondok ndilogo wombabagu lagaoma, aswe ambi en sogolowak vaga nudik ako wolok is landigama inim, is liri-liris wulu wandigama inim, ndilogo wombabagya higi. Ndilogo wombabagya lagama, is andi ovok erogo muya ovagak agya lagama, at malaikat is andi, vagago agarik ako en iri dugwit,
“Endak welagagin, yogak agindik,
Hat nasin Ala hadik denek sek adigat dugwit,
mondok eyave atma nggedok adigat ogasiga atma,
It weyak ogwagao enowak ndilogo onggo haninis enovaga baliga yi andi,
sek at ogagya heyagi o.
It Hat Ala haburi hake denek inim, navi-navi inim, enamuya erogo initugwa ako,
Onggo avakwa enamuya yi, is ovagak nunggu dogopwak yiluk, okbigin atma, sek at ogwagen o,”
yiluk, iri higi.
Iri lagama, Ala ake warogo hali hunisagwima akoma en ane iri dugwit,
“Wene andi, avyarat yagas o.
Hanye wisane adigat agindik nenasin Ala harat o.
Avakwa ogasagwi enowak ndinggu dugwit,
onggo modok wane-wane atma nggedok adigat okbisaliga atma,
avyarat yagas o,”
yiluk, iris naruk hunggis.
Malaikat eneyave 3 ako en Ala aninis sogolowak vaga nudik ako ndilogo wombabagu lagaoma, ambi en sogolowak vaga nudik ako mo il vaga ndilogo lakbagas. Ndilogo lakbagya lagama, mo ako edup wisane agya dugwit, mo edup en avakwa yagal inivit lagya dogopwak yiluk, anye okbagya higi. Okbagya lagama, avakwa yagal inivit lagya halok, iren yugu dugwit, “Idup-mbedup yerogo obininaliga atma, nenomaluk mbo baluk, Ala inis siyabagu dogosogom o,” yiluk, yup sek arovara, hegek, enasam hegetek, enomaluk enendawi hunik okbetaluk dugwit, at edup-mbedup okbisaliga vagogo agarik Ala ako inis wiyiknom-weyaknom erogo baik lagwi inigis.
10-11 Eke, it malaikat eneyave 4 ako en Ala aninis sogolowak vaga nudik ako avakwa enovaga ndilogo wombabagu lagaoma, aswe ambi en sogolowak vaga ako yangge do ovagak ako wene yugeraligama akoma ndilogo wombabagya higi. Ndilogo wombabagya higya lagirik, nil neyagek, yangge ako avema bisaligama andoma o hwis iri lagama, at avema dugwit, ane welagwi menda ako, aup edup ombok enovaga agya, womak edup ombok enovaga ndan iris, oginipas. Oginipas ako, edup en enabya yaun hivitu dugwit, “Nenomaluk mbo basogon o,” yiluk, mbo baup sek arovara, hegek, enomaluk enendawi hunik okbetaluk dugwit, Ala inis wiyiknom-weyaknom erogo bagwi inigis.
12 It malaikat eneyave 5 ako en Ala aninis sogolowak vaga nudik ako sogolowak enadik-enadik ndilogo wombabagu lagaoma, aswe ambi en sogolowak vaga nudik ako is ombok inis Evarat vaga ndilogo wombabagya higi. Ndilogo wombabagya lagama, is ako betlaga. Is betlaga andi vaga it ap ininis ombok mo il wulu wandigama en warupwak yiluk, enarup yagogo bugu higi. 13 Higya lagirik, nil neyagek, duk ovagak madis weyak adigat eneyave henggam wulu wagwi inigis. Duk ovagak ambi andi, mbas ombok awigovak ovagak ako elagapma en wulu wagya, duk ovagak ambi, yangge do ovagak aninis werek ima en wulu waga ako elagapma en wulu wagya, eke, duk ovagak ambi andi yangge do ovagak vivis wen elola daga waga ako huluk wene molalogo yugeraliga menda ako elagapma en wulu wagya, wulu wagwi inigis. 14 It duk ovagak enelagapma en wulu wagao ako andi, madis Sile aori atma, avakwa enamusek warupwak yiluk, nggarogo ogarubuk menda ogarit lagwi inigis. Eke, it yi ap ndi ap ininis ombok o wen vaga agarwik ovok erogo At Ala ako inim ndup sumburuguluk homari warupwak yiluk, it duk ovagak ako andi yonggo lagwi inigis. Homari wagu dogomindik, At Anye Adigat Agarik Ala avakwa enowak ndilogo okbisaup hudi ako vaga, ndup sumburuguluk ogagu inigis.
15 Andi higya lagirik, Nenasin en yuknugu dugwit, “Dibas! An ap onggop waliga ovagak mbikit supuk erogo warisogonma, avakwa inivaga ombokma en henagap mbedan lagwi hiniselok, henanggadi agwi hinisaowen, dibagu dogwes o. Henasum modok nggitik-nggetok okbetaluk, an nabyam werekma, An wagya neyalok, henendawi adenggen okhinipu hagup o,” yiluk, yuknugu higi.
16 Eke, it madis duk ovagak ako en ap wen vaga ininis ombok ovok erogo o inis Iberani enane vaga Haramagedon akoma at homakbisa wagwi inigis.
17 Malaikat eneyave 6 ako en Ala aninis sogolowak vaga nudik ako modok ndilogo wombabagu lagaoma, ambi en sogolowak vaga nudik ako o ilim herok hena vaga yenam ndilogo wombabagya higi. Ndilogo wombabagya lagama, Ala wene yugeraligama Ala awi valekma en ane ombok ambi iri dugwit, “Ovok erogo ogwagi o,” yiluk, iri higi. 18 Iri lagama, o bigavok modok hunik-hunik ogagya, o unggulane ombok wisane iris, o wadok modok ombok ogagya, higi. O wadok andi, muk avakwa wakhagagi hudi en, waga-waga, yogak hudi vaga anderogo ogagatek ovara, o wadok modok ombok wisane ogarit wagya dugwit, wen modok avut enden-vanden ogagya higi.
19 Andi ogagya higya lagirik, werekma, o kota ombok ako wen modok mbet lagya dugwit, henggam etap mogolagya, eke, yi awi ndi awi wen vaga kota-kota ako ovok erogo mondok masok-danggok erogo dek erogo bagya, ogagya higi. Ogagya hegek, At Ala en, “O kota ombok Babel ako andi, at weyak ogasiga onggo anggur amburup nudik hak An naninis adigat ombasiga nudik ako, yogak at ovaga ndilogo baliga,” yiluk, ndilogo wombabagya higi. 20 Ndilogo wombabagya hegek, is enggema wen hudi mbalekma inim, ndom-ndom inim, ovok erogo dek agya higi. 21 Dek agya hegek, o musu hol es salyu ombok-ombok adigat anggin wakhigya dugwit, 40 kilo hak mbogot vaga en avakwa enovaga wombabaik wagya lagama, modok iya erogo hambit lagu inigis. Hambit lagu dugwit, “Musu hol es salyu vaga ninirisiga yi, Ala nenanggon o,” yiluk, Ala inis wiyiknom-weyaknom erogo bagu inigis.