17
Hwa yanenggek en ogagya hagagi wene
1-2 Andi yugwi inugu lagirik, werekma, it malaikat eneyave 7 Ala aninis nudik 7 vagogo welagao ako, aswe ambi an nadema wagya higi. Wagya lagarik, yuknugu dugwit, “It avakwa o kota Babel is venak-venak huri wasigama o ugun valek ako andi, hwa yanenggek ako ovagak atma, yi ap ndi ap ininis ombok en inim weyak ogarit wendagwi. Eke, yi avakwa ndi avakwa wen vaga agarwik ovok erogo amburup nelok nenek-nenek yagan nelagwi hak, hwa ako bikha nungguguluk, nidi-hidi yugwi, ogasagwima, At Ala en hwa ako weyak onggo ovaga hora okbagya hil hanok en, oma,” yiluk, yuknugu higi.
Higya lagirik, werekma, Ala Averiniki nendawima des iri lagama, malaikat en woknombolok harumu avakwa dekma andoma bani laga. Bani lagya lagarik werekma, yangge do hak aninis werek is laut en daga waga ako, iris mudu hali abya ovagak, unggul 7, aruk adema aik 10 agarik ako, ambor vaga hwa ambi horaik agarik higi. Ala wiyiknom-weyaknom erogo bagu dugwit, yagalagwi ako menda wisane yangge eyave ako vaga dirup warek agarik higi. Eke, hwa ako sogwes yum erom mayugwe mudis ovagak inim, saup mudu ovagak inim, modok eyave sek adigat yirik, eke, mbusi emas inim, helep enggen elose sek onggo ombok menda permata inim, mutiara inim, ako vaga ogovak higirik ovok erogo ovaga diduk ogagya higi. At weyak ogarit landiga inim, “Oknerapwak,” ombarit landiga menda inim, ovok erogo sogolowak mbusi emas ogovak higirik vaga is nudik ovagak hwa ako inggimu vagogo agarik higi.
Eke, hwa ako embet vaga wene adem hwilogo menda ambi dirup warek yerogo higi:
“Avakwa wen vaga menda weyak mbobo ugup hegek ugun ogarit lendagwi ako inim,
It akwa yanenggek menda inim,
ako inisa o kota ombok Babel an aro,”
yiluk, embet vaga dirup warek andi higi. At hwa ako en, it Ala aburi ake denek inim, it Yesus ogagya lagagi wene mbo bagetek modok musek lendagwi inim, eneyave initu lagarik, enamuya anggur amburup hak nelok, nenek ogagya higi. Higya lagirik, an Yohanes en “Wi!” nalon imbiti.
“Wi!” nalon imbita lagima, at malaikat woknombolok laga ako en, an yuknugu dugwit, “Hat nggarogo yiluk vok yagaliga? At hwa ako inim, at yangge do hak aninis werek unggul 7, eke, aik 10 ako ambor vaga hwa ako hora yiluk, wolok lagya hegen ako inim, iperen ogasagwi enawene mbauk hwilago agarik ako adem vagalogo yukhisogon.
“Yangge do ovagak aninis werek hegen ako andi, endak welagagi ovara, dek agya lagarik, vivis, hambuluk lendagwima nggilin elola en daga warisogon. Daga warisogon ako, Ala en eloke dek erogo bagya hayogon o. Eke, mbogot-wen wakhagagi hudi en mbuku modok-modok iniluk okbisaup ako it avakwa ininis mbuku ako vaga Ala en dirup watitek, o wen vaga ao hambegetek iniluk agarwik ako en, yangge do ovagak ako sigam ari wagya inil hugu dogomundik, it ogo, ‘Wi!’ yiluk ombarusogom. Andi, at yangge do ovagak ako endak welagagi ovara, dek agagi umbutugwa menda sigam ari wagya inil hugu dogomundik, it ‘Wi!’ yiluk, ombarusogom o.
“Wene yukhirisogon yi ako andi, it ap enendawi werek en dibagu dogopwak. Yangge unggul 7 ako andi, ndom 7 atma, hwa andi vaga horaik agarik hegen. 10 Eke, ndom 7 vaga hwa horaik agarik hegen ako andi, ap ininis ombok eneyave 7 atma, eneyave 5 ako andi, vage eneloke dek agagwa ovara, ambi ako andi, ao mendek agarik, eke, ambi andi, hivis mendek yisogon. Mendek iri dogomindik, ndugwis ambi dukluk, eloke dek at arisogon o.
11 “Eke, yangge do hak aninis werek endak welagagi ovara, dek agagi ako andi, it ap ininis ombok eneyave 7 ako dek agwi iniselok, enavoloma yangge ako it ako menda at aratma, ambi inim mendek iri dogomima, Ala en eloke modok dek erogo bayogon.
12 “Eke, aik 10 hegen ako andi, it ap ininis ombok eneyave 10 aro. It ako, avakwa enavema dogopwak yiluk, ao andok okbigitek arovara, at Sile en avakwa it ap 10 ako enavema bisiluk, yangge ako inim we un sidok at vagago inigik, 1 jam agya helan, andok okbisayogon.
13 “Andok okbugu dogomima, ininis ombok eneyave 10 ako en enendawi ambiat okbaluk, yangge ako yugugu dugwit, ‘Hat nenasin inis ombok dogenok yiluk, nenarwi ninim havema dogosogom o,’ yiluk, yugurusogom. 14 Yugurugu dogomundik, Ndomba Eyak ako sovalogo basogom yiluk, inim ndup awi wokbaluk sumburit lasogom. Sumburit lasogom ovara, Ndomba Eyak ako at aburi miginipu dogomindik, yonggo bisaup inim des erogo ogarit lagwi ako inim wunggu dugwit, yangge aori inim sovalogo bisayogon. Ndomba Eyak ako andi avakwa enasini ininis ombok inim, ininis werek inim, ovok erogo enasin inis ombok aratma, yangge aori inim sovalogo bisayogon,” yiluk, yuknugu higi.
15 Yuknugu lagarik, ambi inim yuknugu dugwit, “Is hunik wandiga is venak-venak huri wasigama hwa yanenggek horaik agarik hegen ako andi, yi avakwa ndi avakwa ininis unggul adik-adik inim, enawi adik-adik inim, enagamut adik-adik inim, enane adik-adik inim, is wandiga hegen ako andi, it avakwa andi at inigin o. 16 Eke, it ap ininis ombok eneyave 10 ako inim, yangge ako inim en, ‘Hwa yanenggek yi, modok nenanggon o,’ yiluk, hwa angge-angge diduk ogarek ako nggolalogo hedugu dugwit, we un agap mbedan hegek warogo baluk, inyu nin andi nunggwi, eke, nin andi, hali hunbagwi, ogarusogom o. 17 Anderogo hegen andi, At Ala en yagagi ako atma nggedok yumwak yiluk, Ala en enendawima mabigigi. Ala en enendawima mabigigi ako, it ap ininis ombok eneyave 10 ako, enendawi ambiat okbaluk, aori inim en yangge ako enasin inis ombok dogopwak yiluk, ‘Hat havema dogosogom,’ yusogom. It yusogom andi, Ala imbitigi ako adigat ogarit lagu dogopwak yiluk, Ala en enendawima mabigigi,” yiluk, yuknugu higi.
18 “Eke, hwa hegen ako andi, o kota ombok ako ovagak atma, yi ap ndi ap ininis ombok wen vaga agarwik ako ovok erogo at hwa yanenggek ako avema dugwit, ane hulisagwi o,” yiluk, yuknugu higi.