18
O kota Babel dek erogo bagya hagagi wene
Andi yuknugu lagama, malaikat adik ambi mbogot vaga en wambu wagya higi. At andi, ane anye mondok wisane dugwit, at abinak o wen vaga awiya wisane ogarit wambu wagya higi. 2-3 Wambu wagya lagarik, ane modok anye vaga iri dugwit,
“O kota ombok Babel ako, dek oklaga o.
Mondok dek oklaga o.
It o kota Babel agarwik ako andi, hwa yanenggek ovagak atma,
Hwa ako en endawi ninggya halok, ‘Oknera omanes o,’ iri halok,
Yi ap ndi ap ininis unggul adik-adik ovok erogo, anggur amburup nelok, nenek-nenek yagan nelagwi hak,
ugun-ugun hwa ako ogari wagwi,
Yi ap ndi ap enasini ininis ombok o wen vaga agarwik ovok erogo hwa ako ogari nunggugwi,
Eke, hwa ako en ap endawi ninggya halok, okba nonggegek ogasagwi vaga,
It avakwa yi awi ndi awi onggo hunisagwi menda andok agarwik ako, ininggis werek okhidugwi, ogaguselok,
O Babel ako dek oklaga atma,
Yogak Sile aori inim, yi madis ndi madis inim, yi swa ndi swa nelagwi dek menda nunggwi iniselok enagoda yagalagwi inim,
Ovok at enawi okheda nonggwagao o,”
yiluk, ane ombok vaga iris naruk hunggis.
4-5 Hunggu lagirik, werekma, mbogot vaga en ane adik ambi iri dugwit,
“Hit An naburi yi wai.
It o kota Babel enomaluk ako ovaga yaruk oklarit mbogot wane-wane ari inggya halok,
At Ala modok elup werekma,
Hinim weyak ogarit lagwi hiniselok, it weyak onggo enovaga bugu dugwit, hinim henovaga bugugu hawen,
o andoma nggelabisiluk, hoda wunggu dogones o.
O Babel en hit avakwa okbugugu lagagwa ako, yogak hiren it onggo wane-wane okbugwis,
eke, o Babel en hit An naburi ndugwis ambi vaga weyak okbigilin lagu lagagwa ako hak,
Yogak it ogo ndugwis mberen vaga anggin enovaga bigik lagwi,
Eke, it hinim ogorek dugwit, enaninis is nudik ovagak ndugwis ambi vaga henovaga ndilogo bugugugwa ovara,
Yogak onggo hit henaninis ndugwis mberen vaga enovaga ndilogo bugwis,
Ogwagu dogones o.
At Babel ako andi, hwa yanenggek ako ovagak atma, endawi imbitya dugwit,
‘An hwa sogwa agarik en nendawi wakhidigya dugwit, yup yasogon dek ovara, ap bikneya wandagwi eneyave wisane werekma,
An hwa ombok at higi, ombakluk, nendawi adenggen wisane ombasiga o,’ yiluk,
Endawi siyabatiga dugwit, inis siyalek iris-ovagangge ogarek adigat agarik ako avoloma adenggen dek agya dogomindik,
Endawi burup iris, edup en yagan yimbilok-mendalok watya, ogagya dogopwak yiluk, anggin modok ovaga hora okbagu dogones o.
At ogarit landiga awene amburup mbalogo owak dilisogon nenasin Ala ako andi,
anye wisane atma,
At wogobetegek lagya onggo ndugwis ambiat vaga anggin ovaga agya dugwit, edup agya, erom uvup agya, endawi wakhidigya, ogagya hegek,
eyave vagarogo hali hunbasogom o,”
yiluk, yuknugu higi.
9-10 Higya lagirik, werekma, ambi inim yuknugu dugwit, “It ap ininis ombok yi awi ndi awi o wen vaga agarwik en hwa ako bikha wagu lagarwik, inim sek erogo dugwit, okbagek adigat ogwasagwi ako en, hwa ako hali edup en na iris enaruk hobaluk, ‘Nit ogo anderogo okbininggu hawen, nenalon o,’ yiluk, o adumu hedarek andenam en mendek dugwit,
‘O kota Babel yi, henabwa o!
Henanye wisane welagep ovara,
Weyak ogagya lagen onggo,
Ndugwis ambiat satu jam vaga anggin hovaga hora yi waga,
Henabwa o!’
yiluk, o kota hwa yanenggek ako ovagak atma, hali ninggya yuvuk inil yokhugu dogomundik, enendawi wakhidugu dugwit, ayup yagu dogosogom o,” yiluk, yuknugu higi.
11 Yuknugu lagarik, ambi yuknugu dugwit, “It avakwa yi awi ndi awi onggo hunisagwi menda andok agarwik ako ogo, o kota Babel hwa yanenggek ovagak hali hunbagwi inil hugu dogomundik, enendawi wakhidugu dugwit, ‘Ayai, nit nenomberam ako, sani-sani en hunheda nunggu warumwi? 12 Nenangge mbusi emas inim, mbusi perak inim, helep enggen elose sek onggo ombok menda permata inim, mutiara inim, yum eyave sek adup inim, sogwes yum erom mayugwe mudis ovagak inim, saup mudu ovagak inim, yum onggo ombok menda inis sutera inim, yo amben eyave sek ogovak higirik inim, wam gajah aik vaga ogovak higirik inim, yi menda ndi menda yo eyave sek vaga ogovak higirik inim, mbusi tembaga vaga ogovak higirik inim, mbusi eyave ako vaga ogovak higirik inim, helep pualam vaga ogovak higirik inim, 13  kayu manis inim, henda-irica inim, amben eyave sek menda inim, enagamut eyave sek hapwak yiluk, yo mur amburup eralisagwi inim, yo yivi-nggami agamut ako inim, anggur amburup inim, saitun amburup inim, erom tepung inim, gandum enggen mbalek inim, wam sapi-ndomba inim, kuda inim, kereta kuda en likhelok lendagwi menda inim, avakwa enayeloman dogopwak yiluk eneyave hunhidugwi inim, onggo hunhedaguluk avakwa vaginipwis inim, yi menda ndi menda wolok wagu niniselok, “Ayai, sani-sani en hunheda warumwi?” ’ yiluk, yusogom o.
14 “Yugu dugwit, ‘Hwa hat yi, yi menda ndi menda eyave segedok amburup werek adigat, “Namwa dogopwak dek ai,” imbitya lagen ovara, yogak hangge dek agindikmu, hivis ambi hil higya dogogun mondok dek o,’ yiluk, yusogom.
15 “It avakwa yi awi ndi awi onggo hunisagwi menda andok agarwik ako andi menda hunggu dugwit, ininggis werek okhudugu lagagwa ako, o kota Babel hwa yanenggek ovagak ako edup en na iris enaruk hobaluk, ‘Nit ogo anderogo okbininggu hawen, nenalon o,’ yiluk, enalon en o adumu hedarek andenam en mendek dugwit, abwa en ayup yagu dugwit,
16 ‘O kota ombok eyave agindik hat Babel yi, habwa o.
Hayum erom mayugwe mudis ovagak inim, saup mudu ovagak inim, yirik dugwit,
mbusi emas inim, helep enggen elose sek onggo ombok menda permata inim, mutiara inim,
ako vaga hiris hovagangge diduk okhedolok lagya halok,
17 ndugwis ambiat 1 jam vaga hat hangge-hangge iya ako dek agarikmu, habwa o,’
yiluk, yusogom o.
“Eke, it mburis ombok wolok lendagwi enasini inim, it mburis elola yidik lendagwi menda inim, lagu dugwit mburis wolok nelagwi menda inim, eke, mburis vaga hunhedegek lendagwi menda inim, ovok erogo o adumu hedarek andenam en mendek dugwit, 18 hwa yanenggek ovagak o kota Babel ako hali ninggya dugwit yuvuk inggya inil lakhugu dogomundik, ‘Kota ombok eyave yerogo ambi agarik dekma, yi oklaga ai,’ yiluk, 19 enendawi wakhedugu dugwit, wul ininggul vaga lisilogo wombabasogom. Wombabagu dugwit,
‘O kota ombok eyave sek agindik yi, habwa o.
Avakwa ininis unggul adik-adik ovok erogo enangge-enangge yi awi ndi awi en mburis vaga wolok wagu iniselok,
Hunhedugu dugwit, ininggis werek okbugu lagen ovara,
Ndugwis ambiat 1 jam vaga at dek agindikmu, habwa o,’
yiluk, abwa en ayup yarusogom,” yiluk, yuknugu higi.
20 Yuknugu lagama, ane ambi iri dugwit,
“Hit mbogot vaga agipik menda, henadenggen umbutu dogones!
Hit Ala aburi ake denek inim, sek wene yugeregek lagu lagagup lakbogogi inim, navi-navi inim,
Hit ovok erogo o kota Babel yi en anggin okbugugu lagagwa ako
Ala en owak ndilogo onggo okbuguguma, henendawi adenggen umbutu dogones,”
yiluk, iris naruk hunggis.
21 Hunggu lagirik, nil neyagek, malaikat anye werek ambi wagya lagarik, helep aveta legego is ombok yanggadekma laut vaga mbo wombabagya higi. Mbo wombabagya dugwit,
“Naninis vaga helep wombabagi yi hak, o kota ombok Babel anderogo at legego wombabagya neyalok, o ngga valek welagagi henendawi obak arisogon o.
22-23 Hit o Babel agipik yi,
Avakwa o yi awi ndi awi onggo hunisagwi menda, ininis dek hegek ovara, ap hit menda andi adigat ininis werek inigis.
Eke, henomadis ininis avakwa ininis unggul adik-adik ovok erogo yugeregek lagu dugwit, nomaliniviluk lagu inigis.
Anderogo lagu lagupikmu,
Nggindar ane ogagwi inim, ndawi viyanggwis inim, ane ombok ogasiga serulung o, trompet o, ogagwi inim,
O kota andoma en ane ogarit lagwi hunggu lagep ako ambi inim hulusogom dek.
Yo beras yangganggu dugwit ane ndun-ndun iris,
Hwa agasogo isagu dugwit, enadenggen en nane-hane yugwis,
ogasagwi ane ako, o andoma ambi inim enaruk hulup ogo mondok dek o.
Yi ap ndi ap en yi menda ndi menda ogarup ininggis anggat inim,
Hali abya yevedek inim,
o andoma ambi inim inil haup ogo mondok dek o,”
yiluk, iris naruk hunggis.
24 It Ala aburi adik denek inim, navi-navi inim, initugwa ako, eke, yi avakwa ndi avakwa wen vaga agarwik initugwa ovok erogo enamuya winggigi onggo it o kota andi vaga agarwik ako, ovok dek okbisayogon.