20
1000 sahun vaga ogagu dogop wene
Andi okbaluk, malaikat ambi Hambuluk Lendagwima Nggilin Elola sup hunsi inim, mbusi heda ombok inim, inggimu wolok, mbogot vaga en wambu wagya higi. Wambu wagya lagarik, at mbas ombok awigovak ovagak o muk erogo avakwa enambutmu dagasiga menda Sile andi, inis ambi Setan aratma, at sovalogo bagya dugwit vagogo mbusi heda ako vaga makbaluk, 1000 sahun vaga dogopwak yiluk, nggilin elola wombabagagi. Wombabaluk, at Sile ako yugugu dugwit, “O hivis ndugwis ambiat visilogo hetbagaup ovara, yogak avakwa enambutmu enggetek 1000 sahun vaga heda marek yoma at dogwen o,” yiluk, mbo wombabaluk, sup hunsi larogo bagya higi.
Sup hunsi larogo bagya lagama, wene yugerelagwima kursi sek higya lagirik, it andi vaga horaik agarwik ako avakwa enowak dinggu dogopwak yiluk, andok okbugu higi. Andi higya lagirik, it Ala wene musek lagu dugwit, Yesus wene vagalogo yugeragagi ako avyarat ombakluk, yugeregek lagu-sigik, enunggul mbalogo bogogwa enanggela ako inigis. It andi en, “At yangge endak daga wagagi eyave inim, agut wakhegek huvuwak ogovak higirik ako inim, it ininis nit siyabagek ogarusogom dek. Eke, yangge inis ako andi, nit nenembet vaga inim, nininggis vaga inim, andi ogo, dirup mbalogo baup dek aro,” yiluk, yugu iniselok, enunggul mbalogo bogogwa enanggela ako iniluk akluk Keretus inim ininis ombok dugwit, avakwa wene yugurugwi inigik, 1000 sahun at agya higi.
Endak iniluk erogo mondok okbisaup ako it aro. Eke, it nin hombagagwa ako andi, 1000 sahun okbaluk, iniluk erogo mondok okbisaup yiluk agarwik inigis. It enendak iniluk erogo mondok okbisaup ako, Ala ake denek dugwit, enendawi adenggen ombok at dogosogom. It andi, ndugwis mberen vaga hambusogom dek. It imam-imam hak dugwit, Keretus Ala iperen enake ogarit nagwis, eke, Keretus inim ininis ombok dugwit, avakwa wene yugurugwi, ogagusigik, 1000 sahun at agya higi.
Sile hali abyama lakbaup wene
7-8 Andi higya lagirik, 1000 sahun okbaluk, Sile heda marek nggilin elola agarik ako visilogo ilikba wagya higi. Visilogo ilikba wagya lagama, yi avakwa ndi avakwa ininis unggul adik-adik o Nggok inim, o Magok inim, atok-atokma andoma ovok erogo homakbisiluk, enambutmu ingga dugwit, ndup ogarup ane huluk molalogo enendawima anggat erogo yugeregek lagya higi. It avakwa ndup ogarup homarisagwi andi, avakwa is yinggi ovagak eve wisane anderogo at homagwi inigis.
Inugu lagirik, o huris hovak ombok erogo bagagirikmu andoma at Sile en avakwa is yinggi hak eneyave wisane anderogo at homakbugu higi. Homakbisiluk, iren it avyarat umbutugwa Ala aburi ako inim, o kota Ala endawi enabwa ombasigama ako inim, hwi salogo iniruguluk, avilis ambot walinggu-sigis. Walinggusim ovara, hali abya mbogot vaga en wuluk yagan wambu wagya dugwit, avakwa ako ovok erogo hali abya nenggek lagya dugwit dek erogo bigik lagya higi. 10 Eke, at avakwa enambutmu dagasiga menda Sile ako, vagogo hali abya wuluk adigat yagaligama at yangge aninis werek endak daga wagagi inim, at aswe hivis daga wagagi huluk wene yagan lagya lagagi ako inim, iperen werekma akoma mbo lakbagya higi. Mbo lakbagya lagama, hup-dingga hali aik edup en mondok-mondok yagan yimbilok-mendalok yugwi inigis.
O hivis vaga enowak dilup wene
11 Andi ogagwi inugu lagirik, Ala wene yugeraligama kursi sek ombok yanggwi mudu hak ako vaga at eyave andoma at horaik higi. Horaik hegek, mbogot-wen at elokwema dek agya lagama, andi okbaluk, hivis avoloma ari wagya hegetek, mondok-mondok dek at agya higi. 12 Dek agya lagama, avakwa hombagagwa menda ininis werek inim, ininis dek inim, wene yugeraligama adema mendek werek inigis. Andoma werek inigik, mbuku nin adik-adik mbiganggu dugwit, mbuku ambi avakwa mondok-mondok iniluk okbisaup ininis dirup warek menda mbiganggu higi. Mbiganggu lagarik, avakwa hombagagwa ako hambegetek iniluk dugwit enandogon ogagu lagagwa mbuku vaga dirup warek ako bikhegek enowak dilogo onggo wane-wane okbugu higi. 13 Anderogo hak, it is en sovalinipigi is yanggadek laut endawima agarwik ako yegedogo wulu wagwi, eke it hombagagwa hambuluk lendagwima agarwik ako inim, wulu wagwi, wulu wagu lagaoma Ala en it hambegetek iniluk dugwit enandogon ogagu lagagwa ako enowak dilogo onggo wane-wane okbugu higi.
14-15 Andi ogagya higya lagirik, it nin iniluk okbisaup mbuku ako vaga ininis warek dek halok, hali abyama lakbugu dugwit, hambisagwi adem inim, Hambuluk Lendagwima inim, ovok erogo vagarogo hali abya wuluk adigat yagaligama akoma mbo lakbugu inigis. “Ndugwis mberen hambup,” yiluk, dirup warek ako andi, ambi, we un iniluk dukluk, hambisagwi, eke, ambi, vivis hali abyama mondok-mondok lakbisayogon ako andi, andi aro.