Isura ye 11
Munikengame nenga, Kati na nenga ninkengamite Kristo. Nambeambe naasifu kwasababu ya yamunikombokii nenga katki makowe gati. Nabasifu kwa kuwa mugakamwi mapokeo kati yaniyaletike kwinu. Bai nataka mutange ya kuwa Kristo ni Ntwe wa kila nnalome, ni ywembe nnalome nga ntwe wa nnwawa, ni ya kuwa Nnongo nga ntwe wa Kristo. Kila nnalome ywaloba au ywaboywa unabii mana atipunika ntwe wake atiuabisha ntwe wake. Lakini kila nnwawa ywaloba au boywa unabii ali abile ni ntwe wake wazi atiuaibisha ntwe wake. Kwa mana ni sawa na kati atinyolewa. Mana itei kati nnwawa apunika kwaa ntwe wake, ni akatwe nywili yake ipangike kuwa mwipi. Mana paibile ni oni ya nnwawa kukata nywili yake au nyolewa, bai apunike ntwe wake. Mana apalikwa kwaa nnalome kupunika ntwe wake, kwa kuwa ywembe mpwano na utukufu wa Nnongo. Lakini nwawani utukufu wa nnalome. Mana nnalome abokana kwaa ni nwawa. Ila nwawa abokana ni nnalome. Wala nnalome aumbilwa kwaa kwa ajili ya nnwawa. Ila nwawa aumbilwe kwa ajili ya nnalome. 10 Ayee nga sababu nwawa apalikwa kuwa na ishara ya mamlaka nnani ya ntwe wake, kwa sababu ya malaika. 11 Hata nyoo, katika Ngwana, nwawa abile kwaa kichake bila nnalome, au nnalome bila nwawa. 12 Maana kati ya nwawa aboka kwa nnalome, nyonyonyo nnalome aboka kwa nwawa. Ni ilebe yote uboka kwa Nnongo. 13 Muhukumu mwabene: Je! ibile sahihi nnwawa annobe Nnongo hali ya ntwe wake ubile wazi? 14 Je hata asili kichake haiwafundishi kwaa ya kuwa nnalome abile ni nywili ndefu ni oni kwake? 15 Je asili aiwapundhi kwaa kuwa nwawa mana abile ni nywili ndefu ni utukufu kwake? Mana apeilwe nywili ndefu kati ngobo yake. 16 Lakini mana itei mundu yoyote apala bishana nnani ya lee, twenga twabile kwaa ni namna yenge, wala likanisa lya Nnongo. 17 Mu'maagizo yaaisa, nenga niasifia kwaa. Mana mana mukusanywike, kwa faida kwaa ila kwa hasara. 18 Mana kwanza, niyowine ya kuwa mkutanapo mulikanisa, kwabile ni mgawanyiko kati yinu, ni kwa sehemu nendaaminiya. 19 Kwa mana ni lazima ibe misuguano nkati yinu, ili kwamba balo balioyeketelwa bayowanike kwinu. 20 Kwa mana mana mukutanike, cha mulyaa ni chakulya kwaa cha Ngwana. 21 Mwenda lyaa, kila yumo ulyaa chakulya chake mwene kabla wenge balyaa kwaa. hata yolo abile ni njala, ni yolo ywalewite. 22 Je ntopo nyumba ya kulyaa ni nywaa? Je mwalidharau likanisa lya Nnongo ni kubafedhehesha babile kwaa ni kilebe? Nilongele namani kwinu? Nibasifu? nalowa kwasifu kwaa kwa lee. 23 Mana natipokya boka kwa Ngwana chelo chanipeilwe ni mwenga ya kuwa Ngwana Yesu, kilo chelo paasalitilwe, atiutola nkate. 24 Baada ya shukuru, atiutekwana ni kubaya, “Ayee nga yega yango, wabile kwa ajili yinu. Mupange nyaa kwa kunikombokya nenga.” 25 Nga nyonyonyo atitola kikombe baada ya kulyaa, no baya, “Kikombe chelo nga agano lyayambe katika mwai bango. Mupange nyoo mara ganansima kila pa'munywea, kwa kunikombokya nenga.” 26 Kwa kila muda pamulyaa nkate woo ni kuinywea ikombe, mwaitangaza kiwo sa Ngwana mpaka paaisile. 27 Kwa eyo, kila ywa alya nkate au nywea kikombe chelo cha Ngwana istahiliya kwaa, alowa ipatia hatia ya yega ni mwai ya Ngwana. 28 Mundu kannaluya mwene kwanza, na nyoo alyee nkate, ni kuinywea kikombe. 29 Maana ywa lyaa ni nywaa bila kuutafsiri yega, ulyaa ni nywaa hukumu yake mwene. 30 Ayee nga sababu ya bandu baingi nkati yinu ni atamwe ni dhaifu, ni baadhi yinu bawile. 31 Lakini mana tuichunguza twabene twalowa hukumilwa kwaa. 32 Ila twahukumilwa ni Ngwana, twarudiwa, ili kana tuise hukumilwa pamope ni dunia. 33 Kwa eyo, ainja ni alombo bango, mana mukwambine mpate lyaa, musubiriane. 34 Mundu mana abile ni njala, ni alyee munyumba yake, ili mana mukwembine mpamo ibile kwaa kwa hukumu. Na kuhusu makowe yenge yamugaandikile, nalowa kuwaelezea mana niisile.