Isura ye 7
Kuhusu makowe aga mwamuniandikiye: Kwabile ni muda ambapo unoite nnalome kana agonje ni nyumbo wake. Lakini kwa sababu ya majaribu ganyansima ga umalaya kila nnalome abe ni nyumbowe, ni kila mwanamke abe ni nchengowe. Nchebgo apalikwa kumpeya nnyumbo haki yake ya ndoa, ni nyonyonyo nyumbo kwa nchengowe. Nyumbo kwaa abile na mamlaka nnani ya yega yake, ni nchengo. Na nyonyonyo, nchengo ni ywembe abile kwaa ni mamlaka nnani ya yega yake, ila nnyumbo abile nayo. Kana munyimane kwaa mana mugonjike mpamo, ila mana muyeketyana kwa muda pulani. Mupange nyoo ili kupata muda wa kuloba. Boka po mwaweza rudiana kae pamope, ili nchela kana abajaribu kwa kukosa kiasi. Lakini nilongela makowe aga kwa hiari ni kwa amri kwaa. Natamaniya kila yumo abe kati nenga yanibile. Lakini kila yumo abile ni karama yake kuoma kwa Nnongo. Ayoo abile ni karama yee, ni yolo abile ni karama yenge. Kwa balo baolewa kwaa ni ajane nabaya kuwa inanoga kwabe kati bakibaki bila kobekwa, kati yanibile nenga. Lakini kati baweza kwaa kuizuia, bapalikwa kobekwa. Kwa mana heri kwabe kobekwa kuliko beka tamaa. 10 Nambeambe kwa balo bakobekwile niapeya amri, nenga kwaa ila Ngwana.”Nnyumbo kana atengane ni nchengo bake.” 11 Lakini kati aitenga boka kwa nchengo wake, atame bila kobekwa au apatane ni nchengowe. Ni “nchengo kana ampeye talaka nnyumbo bake.” 12 Lakini kwa benge, nalongela nenga, Ngwana kwaa kuwa kati nongo yoyote abile ni nnyumbo ywaaminiya kwaa ni aridhika tama naywembe, apalikwa kwaa kunneka. 13 Kati nnwawa abile ni nchengo ywaaminiya kwaa, ni mana atiridhika tama niywembe, kana anneke. 14 Kwa nchengo ywange aminiya alowa takasika kwa sababu ya imani ya nnyumbo bake. Ni nnwawa ywange aminiya alowa takasilwa kwa sababu ya nchengo ywaaminiya. Ila bana winu wapalika pangilwa safi kwaa, lakini kwa kweli batitakasilwa. 15 Lakini mpenzi ywange aminiya mana abokite ni ayende. Kwa namna yee, muinja au nnombo atabilwa kwaa ni iapo yabe. Nnongo atukemile tutame kwa amani. 16 Utanga namani mana nnwawa, panga waweza kunnopwa nchengowo? Au utanga namani kati nnalome, panga waweza kunnopwa nnyumbowo? 17 Kila yumo atama maisha kati Ngwana yaatuchawile, kila yumo kati Nnongo yaabakemile bembe. Awoo nga mwongozo wango kwa makanisa goti. 18 Abile ywabile atitahiriwe paakemilwe amini? Kana ajaribu kuboywa alama ya tohara yake. Abile yeyote ywakemelwa mu'imani atairiwa kwaa? Apalikwa kwaa tairiwa. 19 Kwa lee aidha atitairiwa wala ywabile kwaa tairiwa ntopo matatizo. Chabile ni matatizi ni kuitii amri ya Nnongo. 20 Kila yumo abaki mu'wito kati yaabile akemilwe ni Nnongo kuaminiya. 21 Ubile mmanda muda Nnongo akukemile? Kana ujali kuhusu lee. Lakini mana waweza kuwa huru, panga nyoo. 22 Kwa yumo ywakemilwe ni Ngwana kati mmanda ni mundu huru katika Ngwana. Kati yelo, yumo ywabile huru paakemilwe amiya na pangika mmanda wa Kristo. 23 Muyomwile pemewa kwa thamani, nga nyoo kana mube amanda ba bandu. 24 Ainja ni alombo bango, katika maisha yoyote kila yumo witu patukemilwe aminiya, tutame nyonyonyo. 25 Nambeambe, balo bote ambao bange kobeka kamwe, nibile kwaa ni amri boka kwa Ngwana. Lakini niapeya mawazo gango kati yanibile. Kwa huruma ya Ngwana, zazibile aminilwa. 26 Kwa eyo, nawaza nyoo kwa sababu ya usumbufu, ni vyema nnalome abaki kati ya abile. 27 Utabilwe kwa nnwawa ni kiapo sa ndoa? Kana uupale uhuru boka kwa yoo. Ubile ni uhuru boka kwa nnyumbo au ukobekwa kwaa. Kana umpale nnyumbo. 28 Lakini mana ukobike, upanga kwaa sambi. Na mana nnwawa akobekwa kwaa mana akobekwe, apangite kwa sambi. Bado balo bakobekane bapata masumbufu ga aina mbalembale. Ni nenga nataka nibaepushie ago. 29 Lakini nabaya nyoo, ainja ni alombo bango, muda ni mwipi. Tangu nambeambe ni kuyendelya, balo babile ni anyumbo babe batame kati babile nabo kaa. 30 Bote babile ni huzuni baipanga kati babile kwaa ni huzuni, na bote bapuraike, mana babile ni puaraika, na bote bapemile kilebe chochote, mana hawakumiliki chochote. 31 Ni bote baishughulisha ni ulimwengu, bawe kati batishughulika kwaa nakwe. Kwa mana mitindo ya dunia iikite mwisho wake. 32 Napala mube huru kwa masumbufu yoti. Nnalome ywakobeka kwaa ywajisuhulisha na ilebe yaimhusu Ngwana, namna ya kumpendeza ywembe. 33 Lakini nnalome ywakobike ujihusisha na makowe ga dunia, namna ya kumpendeza nnyumbo bake, 34 atigawanyika. Nwawa ywakobekwa kwaa au bikra ujihusisha ni ilebe ya Ngwana, namna yee uitenga mu'yega na katika roho. Lakini nnwawa ywakobekwile hujiusisha kuhusu ilebe ya dunia, nmana ya kumpuraisha nchengo wake. 35 Nabaya nyoo kwa faida yinu mwabene, na naubeka kwaa mtego kwinu. Nabaya nyoo kwa kuwa ni haki. ili kwamba mwaweza kuibeka wakfu kwa Ngwana bila kikwazo sosote. 36 Lakini mana mundu aweza kwaa kumetendea kwa heshima mwana mwali wake, kwa sababu ya hisia yake zabile ni ngupu muno, leka akobekane ni ywembe kati apendavyo. 37 Lakini mana apangite maamuzi ya kobeka kwaa, ni ntopo haja ya lazima, ni mana aweza kuitawala hamu yake, alowa panga inoite kati ankobeka kwaa. 38 Nga nyoo, ywamkobeka mwana mwale wake apanga inoite, ni yeyote ywachawa kobeka kwaa apanga inoite muno. 39 Nwawa atabilwa ni nchengo wake wakati abile nkoto. Lakini mana nchengowe awile, abile huru kobekwa na yoyote ywaampenda, lakini katika Ngwana. 40 Bado mu'maamuzi yango, alowa pangilwa puraha muno kati aishi kati abile. Na nawasa kuwa nenga pia nibile na Roho wa Nnongo.