Isura ye 9
Nenga na huru kwaa? Nenga na mtume kwaa? Nenga namweni kwaa Yesu Ngwana witu? Nenga na matunda kwaa ga kazi yango katika Ngwana? Mana itei nenga na mtume kwaa kwa wenge, angalau na mtume kwinu mwenga. Kwa kuwa mwenga ni uthibisho wa utume wango katika Ngwana. Awoo nga utetezi wango kwa balo banichukizabo nenga. Je twabile kwaa ni haki ya kulyaa na nywaa? Twabile kwaa haki ya kutola nyumbo ywaaminiya kati apangite mitume benge, ni alongo wa Ngwana, ni Kefa? Au ni nenga kichango na Barnaba tupalikwa kuipanga kazi? Ywa nyai ywaipanga kazi kati askari kwa gharama yake mwene? Ywa nyai ywapanda mzabibu ni aulye kwaa matunda gake? Au nyai ywachungae likundi ywanywea kwaa maziwa gake? Je nalongela aga kwa mamlaka ga mundu? Saliya alongela kwaa aga? Kwa mana iandikilwe mu'saliya ya Musa, “kana untabe ng'ombe nkanwa paalya nafaka.” Ni kweli panga pano Nnongo abajali ng'ombe? 10 Au je alongela kwaa ago kwa ajili yitu? Iandikilwe kwa ajili yitu, kwa sababu ywembe ywalema nafaka impalika lema kwa matumaini, ni ywembe ywauna apalikwa aune kwa matarajio ya shiriki mu'mauno. 11 mana itei tutipanda ilebe ya rohoni nkati yinu. Je! ni neno kolo kwitu kuipuna ilebe ya yega boka kwinu? 12 Mana itei benge bapatike haki yee boka kwinu, Je! Twenga ni zaidi kwaa? Hata nyoo, twalowa kukudai kwaa haki yee. Badala yake, twatipumiliya makowe yote badala ya kuwa kikwazo cha injili ya Kristo. 13 Mutangite kwaa ya kuwa bote bapangao kazi mu'luhekalu upata chakulya chabe boka mu'lihekalu? Muntangite kwaa ya kuwa bote bapangao kazi mu'madhabahu? 14 Kwa jinsi yoyoyoo, Ngwana atiagiza ya kuwa bote baitangaza injili sharti bapate tama bokana na yoo injili. 15 Lakini niadai kwaa haki yoti yee. Na niandikile kwaa aga ili likowe lyolyote lipangike kwa ajili yango. Ni heri nibulagwe kuliko mundu yoyote kubatilisha huku kuisifu kwango. 16 Maana mana itei naihubiri injili, nibile kwaa sababu ya kuisifia, kwa mana ni lazima niipange nyoo. Ni ole wangu mana niihubiri kwaa injili! 17 Kwa mana mana nipanga nyoo kwa hiyari yango, nibile ni thawabu. Lakini mana itei ni kwa hiari kwaa, bado nibile na lijukumu lwanipeilwe kuwa wakili. 18 Bai thawabu yango ni namani? Ya kuwa niubiripo, naitoa injili bila gharama ni bila tumiya kwa utimilifu wa haki yango yanibile nayo katika injili. 19 Mana japo nibile huru kwa bote, nipangike mmanda wa bote, ili panga niweze kuwapata banyansima muno. 20 Kwa ayahudi nabile kati myahudi, ili niapate Ayahudi. Kwa balo babile pae ya saliya, nibile kati yumo wabe babile pae ya saliya ili niapate balo babile pae ya saliya. Niipangite nyoo ingawa nenga binafsi nibile kwaa pae ya saliya. 21 Kwa balo babile panja ya saliya, nibile kati yumo wabe panja ya saliya, ingawa nenga binafsi nibile kwaa panja ya saliya ya Nnongo, ila pae ya saliya ya Kristo. Napangite nyoo ili niapate balo babile panja ya saliya. 22 Kwa balo babile anyonge nibile nnyonge, ili niapate balo babile anyonge. Nipangike hali yote kwa bandu bote, ili kwa ndela zote nipate kubalopwa baadhi. 23 Nenga napanga makowe yote kwa ajili ya injili, ili nipate shiriki katika baraka. 24 Mutangite kwaa kuwa mu'mbio bote bashindana hupiga mbio, lakini ywapokya tuzo ni yumo? Nga nyoo muipige mbio ili mupate tuzo. 25 Mwana michezo uzizuia katika yote awapo mumafunzo. Habo upanga nyoo ili bapokee taji iharibikayo, lakini twenga twatila ili tupate taji yaiharibika kwaa. 26 Kwa eyo nenga nitila kwaa bila sababu au nakombwana ngumi kati nakombwa hewa. 27 Lakini naitesa yega yango na kuupanga kati mmanda, ili panga mana niisile kuwahubiri benge, nenga namwene kana nibe wa kukanilwa.