Isura ye na 15
Tubwe twenga twabi na ngupu tupalikwe kuputwa udhaifi wa babile adhaifu, na tupali kwali kwipendekeza mwabene. Kila jumo ampendi jirani jwake kwani likowe linanoga, kwania ya chenga. Kwani hata Kirisitu haipendi lii mwene. Badala yake, yabi kati yaiandikilwe, “matukano gabalo gamakutukine ganipatike nenga. Kwa chochote cha andikilwe kutubakiya, kwo husu lyaa kwopetya pumulia na petya kupeya mwoyo na mwandiki na ujasili. Tumbwe na Nnongo jwo pumulia na kuyeya mwoyo apiba na lenga kwa kila yumo lengana Yesu Kirisitu. Awese pnga nyoo kwa nia jimo muwese kunemba kwa nkano ngumo Nnongo na Tate ba Nngwana witu Yesu Kirisitu. Nga nyo mukalibishe kila jumo, kati Kirisitu mwapokile, kwa utukufu wa Nnongo. mwanja namani Kirisitu apangilwe mtumwa wa likombe kwa lenge lya ukweli wa Nnongo. Apangite lenga awese thibitisha aidiyayabakilwe kwa akina tati, Na kwa mataifa kunumba Nnongo kwa uruma yake kati mwabaandike, “nga nyo nipia sifa kayako kati ya mataifa na yembesifa kwa lina lyake”. 10 Kae yenda baya, “mupulaike mwenga mwa bandu mwa mataifa pamope na bandu bake” 11 Na kai, munnumbe Nngwana, mwenga mwa mataifa gote, leka bandu ba mataifa bati munumbe jwembe”. 12 Na Isaya alonga, kulowa ba kike cha Yese, na yumo jwa katuka tawala mataifa. Mataifa balowa kutumainiya jwembe”. 13 Tubwe Nnongo watu tumaini alweleye pula yoti na amani kwo aminiya, lenga muwese yongekelwa aminiya. Kwa ngupu ya Roho mpeletau. 14 Ata nenga na jwembe, muni utike namwe, mwalongo bango, nitishawisika panga, mwenga mwabenemmejazwa na wema, mejazwa na mataifa goti. Mutinishawishi panga, mwenga mwenda wesa ata imizana kila jumo na nnyine. 15 Ila niandika kwo ujasili sana kachinu husu ikowe fulani lenga kunkombokeye kae, sababu ya kipawa chanipejilwe na Nnongo. 16 Kipawa ache chabile lenga niwese bana tumwa wa Yesu Kirisitu jwatumilwe kwa amataifa, kwipiya kati kuhani wa injili ya Nnongo. Mbele wesa panga nyo lenga kwipiya kwango kwa mataifa kube kuyeketilwe, ibekilwe bwega na Nnongo kwa ndela ya Roho mpeletau. 17 Hivi pura yango ibi na Kirisitu Yesu na katika makowe ga Nnongo. 18 Kwani gwesa kwapaya longela lyolyoti ila kwa Kirisitu ati kamilisha petya kasangu tii kwa mataifa. Aga makowe gatimile. 19 Kwa makowe na panga, kwa ngupu ya dalili na maajabu, na kwa ngupu ya Roho mpeletau. Aye yabile lenga buka YErusalemu, ndindikiya kutalu kati mwalibile niwese kwiputolya panja kwa timiya injili ya Kirisitu. 20 Kwa ndela yee, lengo lyangu libile kwitangaza injili, lakini sio patanganikwe Kirisitu atanganikwe kwa lina, lenga wete kana ngwese senga singiwa mundu jwenge. 21 Kati mwa ba andike kwa jwembe “Jwembe ntupu abali yake aichile balowa kumona na lalu babakotweke kumona, na balo baba kotwike kunyowa balowa kutanga. 22 Kwa nyo nabile kai nitizuiliwa mala yananchima icha kachinu. 23 Lakini leno, ntupu kai semu yeyote mumikoa, nanende tamaniya kwa iaka yana nchima icha kajino. 24 hivo mara goti mana nijei Hispania, ndegemea kumona mana nipetile, na wesa pelekelwa ndela yango na mwenga, bada ya pulaikya shiriki na mwe kwa wakati. 25 Lakini niyei Yerusalem kwa udumia aminia. 26 mana yati kwapendeza bandu makedonia na akaya panga nchango malum kwa masikini nkati yake bahamini ba Yerusalem. 27 Ayo yabile kwa penda kwabe, na kweli babile wadeni babe. Mana mana itei mataifa bati shiriki makowe gabe ga imani, benda longelwa na bembe nembe kwa yangatia cha bapongokiwe kwa ilebe. 28 Nga nyo muda wanikamilise haye noba. kila kilibe litundale kachabe, nenga nalowayenda mundela na mwenga na nenga Hispania. 29 Ndangite panga wakati wanaicha kachinu naicha kwo kamilika na barikilwa na kirisitu. 30 Tubwe nenda kunnoba, mwalongo mwa bwana witu Yesu Kirisitu, nakwopenda wa Roho, mushiriki pamope na nenga mulubya kwinu kwa Nnongokwasababu yango. 31 Mulobe na'nee nipate lopolwa buka kasabe baba kani yeketya Yudea, na uduma yango akwo Yerusalem iwese pokolelwa na baba aminile. 32 Mulobe panga niche kachinu kwo pulaika kwo petya mapenzi ga Nnongo, na niwese ba pamope na mwee, pata mpomolya. 33 Na nnongo wa amani abe pamope na mwenga mwabote. Amina.