Isura ye na 16
Nine katachinu fiba mnombo wito na tumishi wa kanisa lyabilekenkrea, lenga wete mwaweza kupokya nakati gwana mupange nyo mu kicho cha dhamani cha baba-aminite na mayeme pamote najwembe kwa likowe lyolyoti lyabalipala, maana jwembe mwene abi mwadumu wa bamachima na kwa ajili yango na mwene. Salamu yake Priska na Akila bapanga lyengo pamote na nenga nti ya Kristo Yesu. Ago kwa maisha gango batigaharisha maisa gabebene. Nipiya sukulani kabase, nanengabaikwa, ilana Makanisa gote ga-amataifa. Mulisalimu kanisa lyalibile kachino, musalimie Epanieto npendwa wango, jwembe mwele wa Kristo akwo Asia. Musalimu Mariamu jwapangite lyengo kwa Kanisa kwa ajili jino. Musalimie Androniko na Yunia, alongobango na-atabilwa twaboti na nenga. Wa muhimu pamope na mitume, ngabo nabembe batilongalya kutanga Kristo kabla yangone. Musalimie Ampliato, jwanipendile nkati ya gwana. Musalimie Urbano, mpanga kasi nyango nkiya Kristo na Stakis npendwa wango. 10 Musalimu Apele, jwa yuketilwe katika Kristo, Mwasalimu bote ba-babile mu nyumba ya Aristobulo. 11 Msalimu Heroditoni, nongo wango, muwasalie bote ba-babile mu nyumba ya Narkiso, baba-bile mu nyumba ya Gwana. 12 Musalimie Trifaina na Trifosa, baba-panga lyungo kwo kasana kwa Gwana. Muwasalimu 13 Muwasalimu Persisi jwani npendile, nembe apangite lyengo sana kwa Gwana. Muwasalimie Rufo, jwachaulilwe kati Gubwana na maa-bakena bango. 14 Muwasalimu Asinkrito, Frego, Herme, Paroba, Herma na alongobote baba-bile pamope. 15 Munisalimie Filologo na Yulia, Nerea na lalabake, na OLipa, na bamini boti baba-bile pamope, 16 Munisalimie kilayumo kwa busu takatifu. Makanisa gote katika Kristo ngunda kusalimu. 17 Tubwe nendakunoba, Mwalongo, Mukufikilie ku-usu ya-bo-baba-sababisa N-gawanyiko na ipingamizi. Bagunda kuchongu na mapundiso na gamupundisilwe, Mwagalambuke mwabuke akwo kwabe. 18 Mana bandu katibo-batumikia kwa Kristo Gwana, ila matumbo gabe bene. Kwo longula kwabe terebu pongesana kwa uboso bekonga myoyo ya baba-bile kwa na atia. 19 Kwa Liano watiikwinu mumwikya kila jumo. Kwanyo, nipulaike mwanjamwe, ila nipala mwemube na busala mubehali inanoga, nakotokabana halia nnongiya ubaya. 20 Nnongo wa amani achelewa kwa kumwangamiza chula pai ua lwayo lwinu. Uruma ya Gwana witu Yesu Kristo ibe-pamoja na mwenga. 21 Timotheo, mpanga lyengo pamope na nenga, enda kusalimu, na Lukio, Yosini na Sospeter, alongabango. 22 Nenga, Terto, wanuandika ujumbe go nundakusalimu kwa Linalya Gwana. 23 Goya, jwa -nitunjike na kwa likanisa lyote lyenda kusalimu, Erasto, mbeka akiba wa mji, enda kwa salimu, Pamopena kwarto jwai nongo. 24 (Uruma ya Gwana Yesu Kristo itame namwe. Amina 25 Sayino kwake jwembe jwebinauwezo kupanga muyeme na injili na mapundisho ga Yesu Kristo tigana na funulijwa kwa sili ya yaiji liwe kwa wakati wamachima. 26 Kwo kwi-ti-imani pamope na mataifa ngote. 27 Kwa Nnongo kiyake mwewe hekima, pulya Yesu Kristo, kubena lumbilwa kwangaliyo moka. Amina