Isura ye na 5
Kwasababu tubalangilwe na haki kwandela ya imani, twina amani na Nnongo kwa ndela ya Nngwana witu Yesu Kirisitu. Kwopitya jwembe twenga na twabembe tupatike tusa kwa ndela ya imani kwa huruma ye ambayo nkati yaka twenda jima. Twenda pulahi mujasili watupeya Nnongo kwa ajili wakati wengi, ujasili ambao twasiriki mu utukufu wa Nnongo. Ale bai-lii, lakini twalowa pulaika mu mateso ngitu. Tutangite teseka nga kubeleka pumilia. Puliya nga kubeleka jeketelwa, najiketelwa beleka ujasili kwa ajili ya woti wenge. Ujasili ango ukukatisha lii tamaa, kwa mwanja upendo wa Nnongo upange ni kemu mioyo jitu pitya kwa roho mtakatifu jwa pijilwe kasitu. Palwa bile tutuwesalii, kwa muda wake Kirisitu ati'waa kwaajili ya wokovu. Yalowa bangumu yumo kwaajili ya mundu mwene haki. Ibinyonyo, mara yenge mundu alweza thubutu was kwa ya mundu mwema. Lakini Nnongo atu akikishi upendo wake mwene kasitu, mwanja patwabile bado twabene dhambi, Kirisitu ati'waa kwaajili yitu twenga. Nazaidi ya goti, nambiyambi tubalangilwe haki kwa mai yake, twalowa pona buka mu nyongo ya Nnongo. 10 Mana, wakati wa twabile twa madui, twapatanisilwe na Nnongo kwa ndila ya kiwo sa mwana wake, na Sana, baada ya panga tupatanisilwe, twalowa lopolwa kwa maisha gake. 11 Nganyo bai-lii, ila kai tupulaika na nkati ya Nnongo pitya kwa Nngwana witu Yesu Kirisitu, kwo pitya ywembe ambaye siku yeno tupokile upatanisho-goo. 12 Nganyo lelo, mana pitya kwa mundu yumo dhambi ya jingi mu dunia, kwa ndela yee kiwo cha jingi kwa ndela ya dhambi. Na kiwo chatienea kwa bandu bote maana boti bapangite dhambi. 13 Kwa kuwa mpaka seliya, dhambi yabile mu dunia, lakini dhambi ibalangilwa-lii Mana ntupu seliya. 14 Hata nyoo, kiwo chalawalike buka Adam mpaka Musa, hata kunani ya balo babakotwike panga dhambi kati kwa kanitii Adam, na ywenbe ga mfano wa ywalowa. 15 Lakini hata nyoo, zawadi yabule si kati likosa. Mana itei kwalikosa lwajumo bananchima batiwa, zaidi sana urumu ya Nnongo na zawadi kwa uruma mundu yumo, Yesu Kirisitu, itizidi yongezeka kwananchima. 16 Kwasababu siyo panga gayulo jwapangite dhambi. Lakini kwa penda kwananchima, ukumu ya dhambi yatiisa kwa mwanza kosa kwa mundu yumo, ila kwa upande wenge kipawa chabule chakibukana balangilwa haki saisii baada gamakosa gananchima. 17 Kwa maana, mana itei kwalikosa lya mundu yumo, kiwo chatawalike pitwa kwayumo saidi sana balo baba uruma yananchima pamope na kipawa cha haki balowa tawala pitya maisha ga yumo, Yesu Kirisitu. 18 Nyanyo basi, mana itei pitya kwa likosa limo bandu boti icha kuukumu, kwapitya kwa kitendo chio cha haki kwaisile balangilwa kwa haki ya maisa ya bandu boti. 19 Mana kwo pitya kotoka lii kwa mundu yumo bananchima balangilwe bene sambi, kwa nyo pitya kwa utii wa mundu yumo aingi balangilwe bene haki. 20 Lakini seliya yayingi pajimo, lenga likosa-lii wesa landala. Lakini bandu pebisambi yananchima, uruma yatiyongeyeka muno. 21 Aye yapiyilwe lenga wite, Kati sambi mwetalite mukiwo, ngamwebile hata uruma yenda weza tawala pitya mu haki kwasababu gage yomoka pitya kwa Yesu Kirisitu Nngwana witu.