3
Paulo Ɔmá Bámbásʋ́fɔ Bulu Asʋ́n Bláa
Mɩ́ Paulo nda obu Kristo Yesu asʋn wankláán ámʋ́ʋ́ ndɛ ɔkan da mlɩ ahá ánɩ́ mlɩmégyí Yudafɔtɔ ámʋ sʋ. Nyin ánɩ́ mlɩlanú awɩtɔlɛá Bulu lɔ́wa há mɩ́, pʋ́ agyʋ́má ánfɩ wá mɩ́ ɩbɩtɔ ɔbɛ́ɛ, mbwɛ́ɛ, ɩwa labi ha mlɩ. Bulu lɛ́lɛ mʋ asʋn ŋaínhɛ́ ámʋ́ʋ́ ɔlɛkɩklɩ́ yaɩ́ ámʋ ɔwan súná mɩ́. Mʋ́ nawánlɩ́n kútúklú á. Nɩ́ mlɛkla ɔwʋlʋ́ ánfɩ a, ɩbɔ́wankɩ́ mlɩ ánɩ́ nanú Kristo ɩwɩ asʋn ŋaínhɛ́ amʋ asɩ. Tsú ɔyɩ́ ɔpá á, Bulu mɔ́kʋ́lɛ́ asʋn ŋaínhɛ́ anfɩ súná nyankpʋsa ɔkʋkʋ. Támɛ séi ánfɩ á, alabɛlɛ mʋ́ ɔwan tsʋn mʋ Ɔŋɛ́ ámʋsʋ súná ahá ámʋ́ʋ́ alalɛ́, bʋgyi mʋ sumbí ayɔpʋ́ pʋ́ mʋ ɔnɔ́sʋ́ atɔɩ́pʋ́ wankɩ́hɛ́ amʋ. Mʋ asʋn ŋaínhɛ́ amʋ gyí, Bulu layúlá ɔmá bámbásʋ́fɔ ɛ́ fɛ́ Yudafɔ, tsʋn mʋ asʋn wankláán ámʋsʋ. Amʋ́a Yudafɔ bamlí ɔlɛpɛ ɔkʋlɛtɔ atɔ́ agyípʋ́, alabwɛ́ amʋ́a Yudafɔ kʋlɛ. Mʋ́ sʋ babwɛ́ ɔyʋlʋ́ʋ kʋlɛ. Amʋ́ ɛ́ bénya atɔ́ ámʋ́ʋ́ Bulu lɛ́hɩɛ ánɩ́ ɔbɛ́ha Yudafɔ tsʋn Kristo Yesusʋ ámʋ kʋ.
Ɩna Bulu awɩtɔlɛ pʋ́ mʋ túmisʋ ɔ́lɔbwɛ mɩ́ mʋ asʋn wankláán ámʋ osúmpʋ́. Ɩbʋ mʋ́tɔ́á kebikʋsʋ ngyi Bulu ahá fɛ́ɛ́tɔ́. Támɛ Bulu lɔ́wa awɩtɔlɛ há mɩ́ ɔbɛ́ɛ, ndáa Kristo oyúla amʋ́ʋ́ ɩdʋn blɩ́ ámʋ ɩwɩ ɔkan ha ahá ánɩ́ bʋmegyí Yudafɔ. Mʋlɔ́wa mɩ́ ɔbɛ́ɛ, nháa anyánkpʋ́sa fɛ́ɛ́ abʋbɩ alɩá ɔdɛpʋ mʋ asʋn ŋaínhɛ́ amʋ yɔ́ agyʋ́má. Mʋlɔ́bwɛ ɔsʋ́ mʋ́a asɩ, ɔlɔpʋ mʋ asʋ́n ánfɩ ŋáín tsú ɔyɩ́ ɔpá. 10 Ɔlɔbwɛ mʋ́ alɩ, mɛ́nɩ ɔbɔ́tsʋn mʋ ɔpasua ámʋsʋ lɛ́ mʋ nyánsa ɔtsan-ɔtsan súná ɔŋɛ laláhɛ awíe pʋ́ atúmipʋá bʋbʋ ɔtɩ́nɛ́á bʋdɛ iwíe gyí fɛ́ɛ́. 11 Ɩ́nɩ gyí tɔ́á Bulu lɛ́hɩhɩ́ɛ yaɩ́ asa ɔlɛlɛ ɔyɩ́ nɩ́. Alahá mʋ́ ɩlaba mʋ́tɔ́ séi tsʋn anɩ Wíe Kristo Yesusʋ. 12 Ɩ́nɩá anɩlahɔ mʋ gyi, anɩa mʋnyɔ anɩlabwɛ́ ɩkʋlɛ sʋ á, abɛ́talɩ́ wá klʋn yɔ́ mʋ ansɩ́tɔ́ faan, anɩmɛ́ɛtrá nya ifú. 13 Mʋ́ sʋ ndɛ ɩpa bwií há mlɩ mbɛ́ɛ, mlɩmáha abatɔ iwu mlɩ, ɩwɩɔsɩn ánfɩ ndewúun ha mlɩ ánfɩ sʋ, tsúfɛ́ ɩbɔ́wa labi há mlɩ.
Kristo Ɔdwɛ
14 Ɩ́nɩ sʋ mɩ́ akpawunu iyi asɩ, ndɛ anɩ Sɩ́ ámʋ kokóli. 15 Mʋtɔ abusuan kugyíkʋá ɩbʋ ɔsʋ́ mʋ́a asɩ lɛlɩn tsu. 16 Mʋbʋ́ʋ oyúla akpɔnkpɔntɩ há mʋ abí. Mʋ́ sʋ ndɛ mʋ kokóli mbɛ́ɛ, mʋ Ɔŋɛ́ ámʋ ɔhɩ́ɛ wa mlɩ ɔkláa ɔwʋnlɩ́n tsu mʋ oyúla kpɔnkpɔntɩ atokiehɛ́ ámʋtɔ, 17 Kristo ɔtsʋn mlɩ hógyisʋ tsia mlɩ klʋntɔ brégyíbrɛ́. Ndɛ mʋ kʋlɩ́ mbɛ́ɛ, ɔhá amlɩlɛ nlín yɔ ɔtɔ́tɔ́, Buludwɛ pʋ́ mlɩ abadwɛtɔ, amlɩlɩɩ kínkíínkín. 18 Fówun mlɩa Bulu ahá atráhɛ mlɛ́talɩ́ bɩ́ ánɩ́ Kristo ɔdwɛ lɛhɩɛ́ móní, ɩlɛhɩɛ tɛ́ɩ́, ɩhɩ́ɛ́ bʋ ɩswɩ́, ɩlɛhɩɛ fʋ́á, ɩlɛhɩɛ wíé ɔtɔ́tɔ́. 19 Ntráa ndɛ mʋ kokóli mbɛ́ɛ, ɔhá amlɩbɩ Kristo ɔdwɛ ámʋ́ʋ́ nyankpʋsa ɔkʋkʋ mɛ́ɛtalɩ́ nú mʋ́ asɩ yi amʋ. Fówun mlɩ tsiátɔ́ bɔ́bwɛ fɛ́ Bulu klɛ́.
20 Ɩ́nɩá Bulu túmi dɛ agyʋ́má yɔ anɩtɔ sʋ á, ɔtɛtálɩ́ bwɛ́ atɔ́ há anɩ dʋn alɩá anɩtɔkʋ́lɩ́ mʋ, ntɛ́ɛ anɩtosúsu. 21 Ɩ́nɩ sʋ mlɩha akanfʋ Bulu. Anyánkpʋ́sa ɩlɩ́ntɔ fɛ́ɛ́ bʋkánfʋ mʋ atɔ́ akpɔnkpɔntɩ ámʋ́ʋ́ ɔdɛbwɛ Kristo Yesu pʋ́ ɔpasua ámʋtɔ ámʋ sʋ, tsú séi yɔ́fʋn brɛ́á ɩtamatá. Amen!