2
Kʋ yɩ cɩ́gá, à pɩ̀à, sə á lwarɩ, à nə tʋn zənzən nətʋ, à pa á mʋ̀ Kolosə Kərisə lɩ̀à tə nə, də ba tə nə, ba nə wulə Lawodise nə, də lɩ̀à duən zənzən nə, ba tə nə wà nə nɩ ba yɩ́á wa. À fwa nətʋ, sə à ma zùrì Kərisə lɩ̀à tə mama bɩcanɩ, sə ba vwa duən nə, ba ga sóní duən. À pɩ̀à, sə á na yənu tə mama mɩ́ámɩ́án. Kʋ nətʋ dàń wá pa á lwarɩ Yɩɩ cɩ́gá tə, ka nə sə̀gə̀. Cɩ́gá təntə, ka nə sə̀gə̀, nə yɩ Zwezi-Kərisə yoo tə. Wʋbʋŋa də yənu yɩ wiən, tə nə ziən zənzən, tə ga yɩ yosəgu Zwezi-Kərisə bɩrɩ nəba. À swɩ̀n yìə̀n tə tə á con, sə lìù mama dàn ká wànɩ́ ʋ twá swɩan sʋ̀ràn nə, ʋ ma gɩgarɩ aba ʋ dʋgʋ. À mʋ̀ nə swə à ŋʋ́ná də aba, à pubʋŋa tə wulə də aba. À fwa pupwən də, á nə tʋŋa yoo mama, ndə kʋ nə mɛ, sə kʋ tʋn nətʋ, á ga kəni á waa Zwezi-Kərisə nə wuuu, á ba á kwa kəni.
Zwezi-Kərisə yɩ nə wʋbʋŋa cɩ́gá cɩ́gá
(Efɛzə tɩ̀án 2.1-10; 3.14-19; 1 Tɛsalonikə tɩ̀án 4.1-2; 1 Timote 6.20-21; Romə tɩ̀án 6.3-11)
Á sɛ̀e, sə Zwezi-*Kərisə ya á *Yuu-Tiu. Kʋ mʋ̀ tə yɩrɩ, kʋ dàń mɛ, sə á ya də wá. Á dàń yana də wá, ndə tɩ̀ʋ́ ŋʋnan nə zʋa tɩa də̀ń nətʋ. Á zɩga dɩ̀àn, á ma kə á waa ʋ nə wuuu, ndə ba nə kàrɩ̀ aba nətʋ. Á kənə Yɩɩ lɛ̀eɛ̀e zənzən máŋá mama. Á cɩa á tɩ̀àn nə, á dànà ká pa lìù gɩgarɩ aba, ʋ dʋgʋ də yɩ́á swɩan sʋ̀ràn, tə nə ba də̀ń jə. Swɩan sʋ̀ràn təntə yɩ tə nan ləzoni yofwamɩnan wa, də lʋʋ wiən, tə nə jə dɩ̀àn nə yuu wa, kʋ tà Zwezi-Kərisə con tə nan. Kʋ tə mama mɩ́ámɩ́án Yɩɩ nə yɩ, mə kʋ mʋ̀ nə Zwezi-Kərisə də yɩ. 10 Yá á mʋ̀ də Zwezi-Kərisə dàń nə vwə duən nə tə pɩn, á də jə wiən tə mama mɩ́ámɩ́án, tə nə wulə ʋ con. Ʋ mʋ̀ nə wulə wiən tə mama yuu wa, tə nə də́ pàrɩ̀ ləzoni yuu wa.
11 Á də Zwezi-Kərisə nə vwə duən nə tə pɩn, ʋ lɩ á yokʋkwɩnan tə mama, sə tə kʋ́ʋ̀ dàn ká ja dɩ̀àn á yuu wa. Ʋ nə kwɛn aba nətʋ tə, yɩ ndə bara *goŋu nə. Yá kʋ dàń nə tà ndə ləzoni nə gwəŋə nətʋ, kʋ yɩ Zwezi-Kərisə tɩan tə yɩrɩ. 12 Ba nə ləgə aba nɩ́á tə wa, kʋ bɩrɩ də, ba gùrì aba, ndə Zwezi-Kərisə nə tɩga ba ga gùrì wá. Yá kʋ tə kʋ́ʋ̀ bɩrɩ də, á pìí á twá ʋ nə á bwin á nan tɩan wa. Kʋ pɩ̀à kʋ swɩ̀n də, á pɩn cɩ́gá də, Yɩɩ nə bwin Zwezi-Kərisə ʋ lɩ tɩan wa, yá ʋ jə dɩ̀àn, sə ʋ bwin á də. 13 Fuən nə, á mʋ̀ yà yɩ ndə tɩga nə, á cʋna tə yɩrɩ. Kʋ súrí á nə tà Yɩɩ lɩ̀à tə yɩrɩ. Yá sɩ́ʋ́n nə, Yɩɩ pìí ʋ bwin á mʋ̀ də Zwezi-Kərisə, ʋ ga fwa pubwanʋ nə yɩra. Ʋ kwɛn nə cʋna tə mama, ʋ lɩ nə mʋ̀ də wá pwərə wa. 14 Ba paa Zwezi-Kərisə dagarʋ tə yuu wa. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, sagɩ tə, kʋ nə bɩrɩ də, nə yɩ cʋna lɩ̀à, tə cʋ̀gʋ̀. Yɩɩ dàń bɩrɩ də, sagɩ təntə kʋ́ʋ̀ ba də̀ń jə. Kʋ yɩ ndə ba paa kʋ də Zwezi-Kərisə dagarʋ tə yuu wa. Yá sɩ́ʋ́n nə, nə cʋna tə mama dàń zwɛ̀e. 15 Zwezi-Kərisə mʋ̀ dí dɩ̀àn wiən tə mama yuu wa, tə yà nə jə dɩ̀àn ləzoni yuu wa, də wiən tə nə də́ pàrɩ̀, ʋ ga cʋ̀gʋ̀ tə dɩ̀àn mama. Ʋ ken cavɩra tə nə lʋʋ mama yáá con, ndə ba nə ta kʋ̀ʋ̀ ba də́, ba vaŋa ywəŋə.
(Romə tɩ̀án 14.1-6, 17; Galasi tɩ̀án 4.9-11; 1 Timote 4.1-8)
16 Kʋ mʋ̀ tə yɩrɩ, á dànà ká sɛ̀e á pa lìù cəgə aba, kʋ tə yɩrɩ, á nə də́, nə à yə̀ə́ kʋ tə yɩrɩ, á nə nywɩ̀n. Á dànà ká pa lìù lɩ dɩan ʋ tún ʋ pa aba, sə tə ya á cànɩ̀ á də́, nə à yə̀ə́, sə tə ya á sìə́ dɩan. 17 Yìə̀n təntə kʋ́ʋ̀ ba də̀ń jə. Tə yɩ ndə yɩywara nə, kʋ yà nə bɩrɩ cɩ́gá tə, ka nə bɩ̀àn. Zwezi-Kərisə tətə nə yɩ cɩ́gá təntə. 18 Á dànà ká pa lɩ̀à tʋ́tʋ̀nɩ́ də aba kʋ tə, á nə mɛ, sə á fwa tə yuu wa. Ba mʋ̀ lɩ̀à təntə yàá kəni càn ba tɩ̀àn nə. Ba pɩn dun *malɩkɛ nə, ba ga fwa ndə ba cuə ba tɩ̀àn tɩa, kʋ ga yɩ kʋnkʋn. Ba yàá swɩ̀n də, Yɩɩ bɩrɩ ba yoo kʋ tə, kʋ ga yɩ kʋnkʋn. Tə sʋ̀ràn təntə yɩ fwiə sʋ̀ràn, tə nə yɩ yənu, kʋ nə yɩ tʋtʋ. Ba pubʋŋa tə yɩ ləzwənə pubʋŋa. 19 Ba mʋ̀ lɩ̀à təntə də Zwezi-Kərisə kʋ́ʋ̀ wà duən nə vwe. Ʋ mʋ̀ nə yɩ nə Yuu-Tiu, yá nə mʋ̀ də ʋ mʋ̀ nə vwə duən nə, ndə yuu də yɩra nə vwə duən nə nətʋ. Zwezi-Kərisə pɩn nə vwa duən nə, nə tʋŋa, ndə nandaran yirə yirə nə vwə duən nə, kʋ nədʋ mama ga jə kʋ tʋtʋŋɩ. Yá yuu tə nə pɩn dɩ̀àn tə mama nə, tə ga tʋŋa tʋtʋŋɩ nədʋ. Ʋ mʋ̀ nə saŋa nəba, ʋ pɩn nə vəli yáá wuuu Yɩɩ cwəŋə tə wa.
20 Á yə̀ə́ də, á twá Zwezi-Kərisə nə, á tɩ. Kʋ mʋ̀ tə yɩrɩ, lʋʋ wiən, tə nə jə dɩ̀àn, kʋ́ʋ̀ ba dɩ̀àn jə á yuu wa. Bɛ̀eɛ̀e dàń nə pɩn, á tə ma fwa, ndə á yɩ lʋʋ nə tɩ aba? Bɛ̀eɛ̀e nə pɩn á sɛ̀e culən tə, ba nə bɩrɩ aba, ba wʋ́: 21 «Á dànà ká tì kʋ tə, á dànà ká də́ kʋ tə, á dànà ká dwen kʋ tə yɩra!» 22 Culən təntə yɩ tə wulə wiən tə, ba nə ma tʋŋa, tə ga cʋ̀gà yɩrɩ. Tə yɩ ləzoni cɩcɩ pubʋŋa, ba ma kàrɩ̀ aba. 23 Wiən təntə yɩ ndə wʋbʋŋa wiən nə, ba tətə nə zìlí tə ba pubʋŋa wa. Ba tətə dàń cwi ba tɩ̀àn tɩa, ba ga kəni ba tɩ̀àn càn wa. Culən təntə yɩ ndə tə jə də̀ń, yá tə ga yɩ tʋtʋ. Tə wàrɩ̀ tə saŋa, sə lɩ̀à tə lɩ ba tɩ̀àn ba pùə́ yokʋkwɩnan fɩra tə wa.