3
Zwezi-Kərisə pɩn aba mɩɩ nədʋn
(Filipə tɩ̀án 3.18-21; 1 Zwan 3.1-3; Efɛzə tɩ̀án 5.3-8; 4.17-31)
Yɩɩ nə pɩn, á mʋ̀ də Zwezi-*Kərisə pìí á bwin á nan tɩan wa də duən. Kʋ mʋ̀ tə yɩrɩ, á pɩan Yɩɩ sàń wiən tə fɩra ja aba. Mə Zwezi-Kərisə jə̀ə́ lá nə, Yɩɩ jɩzən* vàn nə. Á pɩan á pubʋŋa tə ya wiən tə yuu wa, tə nə wulə Yɩɩ *sàń nə, ka dàn ká ya lʋʋ wiən yuu wa. Á tɩga də Zwezi-Kərisə. Yá Yɩɩ dàń twá də Zwezi-Kərisə, ʋ ma pa aba mɩɩ nədʋn tə. Yá mɩɩ nədʋn təntə yɩ kʋ sə̀gə̀ Yɩɩ con. Zwezi-Kərisə nə yɩ á mɩɩ cɩ́gá cɩ́gá. Dɩɩn don nə, ʋ wá pìí ʋ ba ʋ nan nə yɩ́á yuu də ʋ dun tə. Kʋ máŋá tə wa, á də wá twá də wá á na dun.
Kʋ mʋ̀ nə pɩn, á dàń mɛ, sə á lɩ yokʋkwɩnan tə á bɩcan wa, tə nə yɩ lʋʋ wiən, á pa tə nyʋ lá. Tə mʋ̀ nə yɩ ka pə̀ń duən vɛɛ vɛɛ, nə à yə̀ə́ ka tʋn durən yìə̀n, nə à yə̀ə́ ka cwàrɩ̀, nə à yə̀ə́ ka pɩ̀à pùə́ fɩra yokʋkwɩnan, nə à yə̀ə́ ka pa lɩ̀à duən wiən jə yimən tə pa aba. Á nə pɩn lɩ̀à duən wiən jə yimən tə pa aba, kʋ bɩrɩ də, á pɩn dun tə wiən təntə nə ndə woŋwanan nə, á ga dʋgʋ Yɩɩ vàn nə. Mə yokʋkwɩnan təntə yɩrɩ nə, Yɩɩ lɩŋa wá zàn lɩ̀à tə yuu wa, ba nə vɩ, sə ba zìlí ʋ nii tə. Fuən tə nə, á də yà tʋŋa yìə̀n təntə.
Sɩ́ʋ́n nə, á də dàń dʋga yìə̀n təntə mama. Tə mʋ̀ nə yɩ lɩŋa, də dʋŋɩ, də wʋlʋŋʋ, də tɩjaŋa sʋ̀ràn, də sʋfaran, tə nə naŋa á nii wa. Á dànà ká kʋnɩ kʋnkʋn á kə duən nii nə. Á yɩ lɩ̀à tə, á nə nan á yá á yʋa nədwan tə, də kʋ tʋtʋnɛɛ mama. 10 Yá sɩ́ʋ́n nə, á dàń zʋa yʋa nədʋn wa. Yɩɩ nə pɩn aba yʋa nədʋn təntə. Ʋ mʋ̀ nə kwɛn kʋ máŋá mama, sə kʋ ya ndə ʋ tətə mɩɩ tə nə, sə kʋ pa, á wànɩ́ á lwarɩ, ʋ nə yɩ nətʋ zəni zəni. 11 Kʋ mʋ̀ tə yɩrɩ, pwɩa kʋ́ʋ̀ tə̀lə́ lɩ̀à tə, ba nə nɩ Yɩɩ mɩɩ nədʋn tə, pwərə wa. *Zwifə-ba də *Gərɛkə-ba dàń jigə nədʋ. Lɩ̀à tə, ba nə *goŋi bara, də ba tə nə ba bara goŋi də jigə nədʋ. Vərə tə, də lɩ̀à tə, ba yɩ́á nə wà pʋrɩ, də ywəŋə tə, də lɩ̀à tə, ba nə tɩ ba tɩ̀àn tə mama dàń yɩ nədʋ. Zwezi-Kərisə cɩcɩ dàń nə wulə ba mama yuu wa, ʋ ga tʋŋa ba lìù mama bɩcan wa.
12 Yɩɩ kúrí aba, ʋ pɩ̀à, sə á ya Kərisə nə tɩ, ʋ ga swə aba. Kʋ mʋ̀ tə yɩrɩ, á pɩan á ja bɩcabwanʋ, sə á ya wʋywanyɩna, sə á cú á tɩ̀àn tɩa, sə á ya bwàbwà, sə á ja pɩ́nʋ́ də. 13 Kʋ də̀ń nə yɩ á pɩna yìə̀n tə, tə nə tʋŋa á pwərə wa. Á lìù tə, ʋ nə jə yoo də ʋ don, sə á kwɛn kʋ, sə kʋ zwɛ̀e, ndə Zwezi-Kərisə nə kwɛn á cʋna tə, ʋ pa tə zwɛ̀e nətʋ. 14 Kʋ tə nə dwə tə mama nə yɩ, sə á sóní duən, sə kʋ pa á vwa duən nə, sə á yoo mama ga ya zəni. 15 Bɩcan sìə́ tə Zwezi-Kərisə nə pɩn aba, wá tɩnɩ á pubʋŋa mama. Yɩɩ kúrí aba, sə á ya won nədʋ, sə á ja bɩcan sìə́ təntə. Á dàń kənə Yɩɩ lɛ̀eɛ̀e máŋá mama.
16 Zwezi-Kərisə sʋgʋ tə də kʋ yozəŋə tə mama wá ya á pubʋŋa wa. Á kàrà duən, sə á kwè duən də wʋbʋŋa tə mama, á nə jə. Á kənə Yɩɩ lɛ̀eɛ̀e də á waa mama, ʋ pubwanʋ tə yɩrɩ. Á nuŋə gwaran, də nuŋi, tə nə bwɩ Yɩɩ nə, də nuŋi tə mama, Yɩɩ-*Siŋu tə nə bɩrɩ aba. 17 Won tə mama, á nə fwa, kʋ nə yɩ á nii sʋ̀ràn, nə à yə̀ə́ á tʋtʋnan wa, á fwa kʋ *Yuu-Tiu Zwezi yɩrɩ. Á kənə nə nyɩna Yɩɩ lɛ̀eɛ̀e, kʋ twá də nə Yuu-Tiu Zwezi.
Kərisə lɩ̀à púlí nə mɛ, sə kʋ ya nətʋ
(Efɛzə tɩ̀án 5.22-33; 6.1-9; 1 Piyɛrə 3.1-7; 2.18-25; Titə 2.9-10; 1 Timote 6.1-2)
18 Á mʋ̀ kana tə, á lìù mama mɛ, sə ʋ sɛ̀e ʋ barɩ nii, ndə ʋ nə sɛ̀e *Yuu-Tiu nii nətʋ. 19 Á mʋ̀ bara tə də, á swə́nə́ á kana tə, á dànà ká tʋn yanyʋna də ba.
20 Á mʋ̀ bìsɩ́ná-ba, á zìlə́ á ninə də á nyɩna nii yoo mama wa. Mə kʋ mʋ̀ nə poli nə Yuu-Tiu pùə́ nə. 21 Á mʋ̀ bɩa nyɩna-ba də, á dànà ká fwa, á pa á bɩa tə lɩŋa zàn, sə kʋ gwàrɩ̀ ba jɩ̀àn. 22 Á mʋ̀ ywəŋə tə, á sɩ̀á lɩ̀à tə, ba nə yə̀ aba tə nii, yoo mama wa, lʋʋ kʋ tə wa. Á dànà ká zìlí ba nii ba yɩ́á wa cɩcɩ, sə kʋ dàn ká ya ndə á pɩ̀à, sə ba bʋ á nə. Á tʋŋa ba tʋtʋnan tə də á bɩcan mama, á nə zìlí Yuu-Tiu tə yɩrɩ. 23 Tʋtʋŋɩ tə mama á dàń nə tʋŋa, á tʋŋa kʋ də á bɩcan mama. Á tʋŋa ndə kʋ yɩ á tʋŋa á pɩn Yuu-Tiu nə, kʋ tà lɩ̀à nə, á tʋŋa á pɩn. 24 Á yə̀ə́ də, kʋ yɩ Yuu-Tiu nə wá ŋwɩ́n aba. Á wá na á tori ʋ con. Zwezi-*Kərisə nə yɩ Yuu-Tiu, yá kʋ ga yɩ ʋ mʋ̀ nə, á tʋŋa á pɩn. 25 Lìù tə, ʋ nə tʋŋa lwanɩ, Yuu-Tiu Zwezi-Kərisə wá ŋwɩ́n ʋ lwanɩ tə ŋwɩ́rán ʋ pa wá. Yá lìù mama bá doni n don də.
* 3:1 3.1 Ka jə̀ń pɩ̀ʋ́ jɩzən vàn nə yɩ dun bwálɩ́.