4
Á fwa kʋ tə, nə yɩ Yɩɩ fɩra
(Romə tɩ̀án 6.6-13; Efɛzə tɩ̀án 4.17-24)
Nə yə̀ə́ də, *Kərisə dí càn ʋ yɩra tə wa. Kʋ mʋ̀ yɩrɩ, á də mɛ, sə á ya lɩ̀à tə, á nə ken á sírí, sə á də də́ càn, ndə ʋ nə. Lìù tə, ʋ nə dí càn ʋ yɩra tə wa nətʋ, kʋ tíú də ʋ cʋna pwɛ̀e duən nə. Kʋ tíú dàń ya lìù tə, ʋ nə kʋ́ʋ̀ ba ləzoni pùə́ yokʋkwɩnan fɩra nə twá. Yá dɩan tə, kʋ tíú mɩɩ nə ga, sə ʋ fwa lʋʋ wa, ʋ dàń yɩ lìù tə, ʋ nə twá Yɩɩ fɩra nə. Á dí yáá, á cʋ̀gʋ̀ á máŋá kʋ nə dáá, á ma fwa yìə̀n tə, lɩ̀à tə, ba nə yə̀rì Zwezi-Kərisə nə, fwa. Á dàń yaga tə yìə̀n təntə. Dí yáá nə, á yà ba á tɩ̀àn janɩ yìə̀n tə wa. Á yà twá á pùə́ yokʋkwɩnan fɩra nə. Á yà nywɩ̀n swana á bʋbʋnɩ, də á də́ wodirən zənzən, á ja lɛ, də á tʋŋa cavɩyiən, tə nə lwara zənzən. Á yàá jə̀ń duən nə, á nywɩ̀n swana zənzən. Yá á dàń bwɩ woŋwanan tə nə, kʋ ga yɩ yoo tə, Yɩɩ nə culi cɩ́gá cɩ́gá. Sɩ́ʋ́n nə, á kʋ́ʋ̀ ba sɛ̀e á twá lɩ̀à tə, ba nə yə̀rì Zwezi-Kərisə tə, á fwa ba yokʋkwɩnan tə, sə á pəni duən vɛɛ vɛɛ. Yá kʋ dàń gwárɩ́ ba. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, ba də́ tɩjaŋa á də̀ń nə. Ba wá tún ba níə́ Yɩɩ yáá con. Ʋ mʋ̀ nə yɩ lìù tə, ʋ ken ʋ sírí, sə ʋ bʋ̀rɩ̀ lɩ̀à tə, ba wulə lʋʋ wa, də ba tə ba tɩga, bʋ̀rà. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, ba dàń swɩ̀n Yɩɩ sʋywáŋʋ́ tə, ba bɩrɩ tɩga tə nə, də ba tə wà tɩ, yà Yɩɩ nə swə ʋ bʋ̀rɩ̀ ba bʋ̀rà, kʋ tə yɩrɩ, ba nə fwa, máŋá tə wa, ba nə yɩn lʋʋ wa, ba dàń wá bà ba ya mɩɩ wa də Yɩɩ.
Á tʋŋa zəni də tarpɩʋn, Yɩɩ nə pɩn aba
(Likə 21.34-36; Galasi tɩ̀án 6.10; Romə tɩ̀án 12.5-11)
Lʋʋ wiən tə mama máŋá bwələ, sə tə zwɛ̀e. Kʋ mɛ, sə á ya lɩ̀à tə, á nə bʋŋa zəni, á ga yə̀ə́ yoo də̀ń, sə á wànɩ́ á jʋn Yɩɩ zəni. Sonu yàá pa, ba swɛ̀eé lìù cʋna kapʋpʋ. Kʋ mʋ̀ yɩrɩ, yoo tə nə wulə tə mama yuu wa, kʋ mʋ̀ nə yɩ, sə á sóní duən, máŋá mama. Á joŋə vərə tə, ba nə yɩ *Kərisə lɩ̀à duən, ba nə twi á con, á pa ba zʋrɩ á dìə̀ wa zəni. Á dànà ká fwa kʋ də ŋʋŋwɩan. 10 Á lìù mama mɛ, sə ʋ ya lìù tə, ʋ nə zɩga dɩ̀àn, ʋ ga ywàŋá Yɩɩ tarpɩʋn tə yuu zəni. Ʋ mɛ, sə ʋ tì tarpɩʋn yiri tə, Yɩɩ nə pɩn wá, ʋ ma san lɩ̀à duən tə nə. 11 Lìù tə, ʋ nə swɩ̀n Yɩɩ sʋgʋ tə, kʋ tíú mɛ, sə ʋ swɩ̀n kʋ tə, Yɩɩ nə ken ʋ nii wa. Lìù tə, ʋ nə tʋŋa, ʋ pɩn ʋ duən nə, sə kʋ tíú tə tʋn də dɩ̀àn tə, Yɩɩ nə pɩn wá. Á fwa nətʋ, sə dun tə mama wànɩ́ tə twá Zwezi-Kərisə nə, tə ya Yɩɩ nyiən. Ʋ mʋ̀ Yɩɩ tə nə tɩ dun də dɩ̀àn máŋá də máŋá, kʋ nə ba zwɛ. Amɩɩna!
Kərisə lɩ̀à càn tə yoo
(Matiə 5.10-12; Tʋtʋnan 5.41; 14.22; 2 Tɛsalonikə tɩ̀án 1.4-12)
12 À nubisoni-ba, á wulə càn wa, ndə ba ken aba mən wa. Á dànà ká pa kʋ dɩ̀ á yuu, ndə yoo tə nə, kʋ nə yɩ yovee. Mə kʋ wá twá nətʋ, ba ma lwarɩ də, á ken á waa Zwezi-*Kərisə nə. 13 Kʋ tə nə mɛ, á yana pupwən wa, á də nə wulə á də́ Zwezi-Kərisə càn tə yɩrɩ. Á nə də́ tə càn təntə, máŋá tə wa, ʋ nə wá pìí, ʋ bà bɩrɩ ʋ tɩ̀àn ʋ dun tə wa, kʋ wá pa á sú də ʋ pupwən tə.
14 Ba nə twɩn aba, á nə yɩ Zwezi-Kərisə karbɩa tə yɩrɩ, á yana pupwən wa. Kʋ mʋ̀ yɩrɩ nə, Yɩɩ-*Siŋu tə, kʋ nə jə dun tə, wulə də aba. 15 Á lìù mama kə cɩ́gá, ʋ dàn ká də́ càn, ʋ nə yɩ lagʋrʋ yɩrɩ, nə à yə̀ə́, ʋ nə yɩ ŋwɩ̀àn yɩrɩ, nə à yə̀ə́, ʋ nə yɩ cʋnʋ yɩrɩ, nə à yə̀ə́, ʋ nə kənə ʋ nii, lɩ̀à yìə̀n wa yɩrɩ. 16 Yá ʋ dàń nə dí càn, ʋ nə yɩ Kərisə lìù yɩrɩ, ʋ dàn ká pa kʋ cavɩra ja wá. Ʋ mɛ, sə ʋ pa dun Yɩɩ nə, ʋ nə jə Kərisə yɩrɩ tə yɩrɩ.
17 Máŋá yí, Yɩɩ nə wá bʋ̀rɩ̀ lɩ̀à bʋ̀rà. Ʋ wá dí yáá, ʋ bʋ̀rɩ̀ ʋ tətə lɩ̀à tə bʋ̀rà. Aa! Nə yɩ ʋ lɩ̀à, yá ʋ wá də́ yáá ʋ bʋ̀rɩ̀ nə tətə bʋ̀rà. Kʋ dàń wá ya nətə, kʋ pa lɩ̀à tə nə, ba nə vɩga, sə ba zìlí ʋ sʋywáŋʋ́ tə? 18 Kʋ pʋ́pʋ́nɩ́ Yɩɩ sagɩ tə wa, kʋ wʋ́: «Də kʋ nə yɩ càn, kʋ pa lìù tə nə yɩ cɩ́gá tíú nə, sə ʋ nan Yɩɩ bʋ̀rà tə jɩɩn wa, kʋ dàń wá ya nətə, kʋ pa lìù tə nə, ʋ nə tʋn tʋtʋnkʋkwɩnan Yɩɩ nə ba pɩ̀à, də cʋna lìù nə?» 19 Kʋ mʋ̀ tə yɩrɩ, lɩ̀à tə, ba nə də́ càn Yɩɩ fɩra tə yɩrɩ, sə kʋ tɩ̀án tə fwa zəni wuuu. Sə ba tì ba tɩ̀àn mama ba kə Yɩɩ jɩɩn wa. Ʋ mʋ̀ Yɩɩ nə fwa ba, ʋ ga yɩ pùə́ nədʋ tíú.