Təntən sagɩ tə, Polə nə pʋ́pʋ́nɩ́ ʋ pa
Timote
Timote təntən sagɩ tə yuu wa sʋgʋ
Lìù tə, ʋ nə pʋ́pʋ́nɩ́ sagɩ kʋ tə
Kʋ yɩ *tʋntʋnʋ Polə nə pʋ́pʋ́nɩ́ kʋ. Máŋá tə wa, ʋ nə pʋ́pʋ́nɩ́ kʋ, də ʋ yɩ ʋ wulə bàń dìə̀ wa Romə nə.
Lìù tə nə, Polə nə pʋ́pʋ́nɩ́
Sagɩ kʋ tə yɩ təntən sagɩ tə, Polə nə pʋ́pʋ́nɩ́ ʋ pa Timote nə. Timote nyɩna tà *Zwifə, ʋ nuu ga yɩ Zwifə. Ʋ jigə *Kərisə lìù, ʋ ga yɩ Polə karbiu. Timote jigə Polə twaduən tə wa lìù don, ʋ yà nə swə zənzən. Yìə̀n yà nə wulə Kərisə lɩ̀à púlə́ tə wa, Polə yàá tʋn wá lá nə, sə ʋ va ʋ ywàń tə yuu. Polə pɩn wá nii, sə ʋ ya Efɛzə nə, ʋ dàn Kərisə lɩ̀à tə jɩ̀àn də ʋ kàrɩ̀ ba.
Sagɩ tə wa sʋgʋ
Efɛzə *Kərisə lɩ̀à tə yɩ ba tə wulə ba tanɩ ba tɩ̀àn. Yá Kərisə lɩ̀à duən də wulə ba kàrɩ̀ kʋnkʋn yìə̀n. Polə pʋ́pʋ́nɩ́ kʋ, ʋ ma bɩrɩ Timote nə kwìə̀ tə, ʋ nə mɛ, sə ʋ pa Efɛzə Kərisə lɩ̀à tə də ba yáá tɩ̀án tə nə.
Polə pɩ̀à ʋ bɩrɩ Timote də, ʋ mɛ, sə ʋ ja cɩ́gá kàrà tə ʋ waa con. Ʋ mɛ, sə ʋ twá Yɩɩ sagɩ tə wa sʋ̀ràn tə nii nə, ndə kʋ nə mɛ nətʋ. Ʋ mɛ, sə ʋ tʋn sʋywáŋʋ́ tə tʋtʋnan tə wuuu, ʋ dàn ká yá. Ʋ mɛ, sə ʋ kwɛn Kərisə lɩ̀à púlí tə, ʋ kə cwəŋə nə, ʋ ga kúrí yáá tɩ̀án nəzəŋə.
1
Polə jʋ̀nɩ̀ Timote
(Titə 1.1-4)
À mʋ̀ Polə yɩ Zwezi-*Kərisə *tʋntʋnʋ. À mʋ̀ nə pʋ́pʋ́nɩ́ sagɩ kʋ tə. Yɩɩ jon nəba nə cʋna wa. Zwezi-Kərisə də pɩn nə jə yala. Yá ʋ mʋ̀ nə pɩn nii, sə à ya ba tʋntʋnʋ. À pʋ́pʋ́nɩ́ sagɩ kʋ tə, à pɩn n mʋ̀ Timote nə, n nə yɩ ndə à bìú nə cɩ́gá cɩ́gá, n nə keni n waa Zwezi nə tə yɩrɩ. Nə nyɩna Yɩɩ də nə *Yuu-Tiu Zwezi-Kərisə nə wá fwa pubwanʋ n yɩra. Ba mʋ̀ nə wá dəri n yinəgə zənzən, ba ga pa mʋ́ bɩcan sìə́.
Á cɩa á tɩ̀àn nə də kʋnkʋn karnyɩna-ba tə
(1 Timote 6.3-5; Titə 3.9; Galasi tɩ̀án 3.10-12, 19-24)
Máŋá tə, à nə vəli Masedwanə nagwanaa, à pɩn mʋ́ kwìə̀, sə n yà Efɛzə nə, n cɩ̀ lɩ̀à duən nə, ba dàn ká bɩrɩ kʋnkʋn kàrɩ̀. Kʋ mʋ̀ təntə kwa nə, sə n tə cɩ̀ ba nə, ba dàn ká jələ tə yomanan təntə mancɩn tətə. Tə yɩ yìə̀n tə, tə nə ba də̀ń jə. Tə duən də ga yɩ ba nɩbara-ba tə yìə̀n tə twara, tə nə wàrɩ̀ tə gàlɩ̀ tə zwɛ̀e. Tə mʋ̀ yìə̀n təntə yà tʋ́tʋ̀ná cɩcɩ nə, tə yàá zɩ̀n, tə ga ba saŋa, sə Yɩɩ fɩra tə tʋn də ba. Ba wàá Yɩɩ fɩra təntə ba lwarɩ, də ba nə ken ba waa Zwezi nə. Yoo tə yɩrɩ, n nə mɛ, sə n swɩ̀n kʋ nətʋ tə ba con, kʋ mʋ̀ nə yɩ, sə ba wànɩ́ ba sóní duən. Ba sonu təntə mɛ, sə kʋ ya də bɩcan nəpon, kʋ nə ba pubʋnkʋkwɩnan jə, sə kʋ pa ba nə keni ba waa Zwezi nə tə ya cɩ́gá cɩ́gá. Lɩ̀à duən jén ba tɩ̀àn, ba kʋ́ʋ̀ ba tə yìə̀n təntə fwa. Yá ba nə jén tə dàń nə pɩn, ba jə tʋ́tʋ̀ná, tə nə ba nywarɩ jə. Ba pɩ̀à, sə ba ya Yɩɩ *nii tə, ʋ nə pɩn *Moyizə nə də̀ń, ba bɩrɩ lɩ̀à nə. Yá ba ga yə̀rì ba tətə sʋ̀ràn tə də̀ń, ba nə swɩ̀n. Ba yə̀rì yìə̀n tə də̀ń, ba nə kàrɩ̀ tə yoo də dɩ̀àn, ndə ba yə̀ə́ tə.
Nə yə̀ə́ də, Yɩɩ nii tə ziən, də ba nə ja kʋ ba tʋŋa, ndə kʋ nə mɛ nətʋ. Kʋ mʋ̀ yɩrɩ, ba mɛ, sə ba lwarɩ də, Yɩɩ nii tə tà ʋ pɩn lɩ̀à tə yɩrɩ, ba nə yɩ cɩ́gá tɩ̀án. Á nəŋə ləzwənyirə tə, Yɩɩ nə pɩn ʋ nii tə ba yɩrɩ: Kʋ mʋ̀ nə yɩ wʋlʋnyɩna, də lɩ̀à tə, ba nə ba Yɩɩ nii zìlí, də lɩ̀à tə, ba yáá nə tə̀lə́ də Yɩɩ, də cʋna lɩ̀à. Yɩɩ pɩn ʋ nii tə lɩ̀à tə yɩrɩ, ba ba Yɩɩ yìə̀n tə zìlí, də ba tə, ba nə zʋnɩ ʋ mʋ̀ Yɩɩ cwəŋə tə, də ba tə yɩrɩ, ba nə gwɩ ba ninə də ba nyɩna, də lagʋra yɩrɩ. 10 Yɩɩ pɩn ʋ nii tə lɩ̀à tə yɩrɩ, ba nə pəni duən vɛɛ vɛɛ, də bara tə yɩrɩ, ba nə ba kan pɩ̀à, ba ga pɩ̀à bara duən, ba ma fwa ba kana, də ba tə yɩrɩ, ba nə janɩ lɩ̀à ba yoli. Yɩɩ pɩn ʋ nii tə lɩ̀à tə mama yɩrɩ, ba nə yɩ kʋnkʋna, də ba tə yɩrɩ, ba nə swɩ̀n kʋnkʋn yìə̀n. Yɩɩ pɩn ʋ nii tə lɩ̀à tə mama yɩrɩ, ba nə tʋŋa yìə̀n tə, tə nə zɩga ʋ cɩ́gá kàrà tə nə. 11 Kàrà təntə də sʋywáŋʋ́ tə yɩ nədʋ. Sʋywáŋʋ́ təntə nan Yɩɩ con. Yá kʋ mʋ̀ nə bɩrɩ ʋ pupwən tə, də ʋ dun tə. Yá Yɩɩ təntə nə ken sʋywáŋʋ́ təntə yoo à jɩ̀àn wa, sə à swɩ̀n kʋ à bɩrɩ.
Yɩɩ pubwanʋ tə, ʋ nə fwa Polə yɩra
(Tʋtʋnan 26.9-20; 1 Timote 6.12, 20-21; 2 Timote 2.15-18)
12 À kəni nə *Yuu-Tiu Zwezi-*Kərisə lɛ̀eɛ̀e. Ʋ bʋ́n də, à yɩ lìù tə, ʋ nə wàá à yuu wa ʋ jələ, sə à tʋn ʋ tʋtʋŋɩ tə də pùə́ nədʋ, ʋ ma kúrí nə, sə à tʋn kʋ. Ʋ dàń pɩn nə dɩ̀àn, sə à ma tʋn kʋ tʋtʋŋɩ təntə. 13 Máŋá don yɩn lá, à nə twɩn ʋ mʋ̀ Zwezi təntə. À fɩfɩn ʋ Kərisə lɩ̀à tə, də à kəni càn ba nə. Də kʋ nətʋ tə mama, à yinəgə zənzən jɩn wá. Ləyəri yà nə pɩn, à fwa kʋ nətʋ tə, à ga wà cɩ́gá pɩn Zwezi nə də. 14 Yá nə Yuu-Tiu dàń fwa pubwanʋ à yɩra, kʋ nə dáá zənzən, kʋ ja lɛ. À keni à waa ʋ nə wuuu, à dàń ga jə Zwezi-Kərisə sonu tə. 15 Kʋ tə à nə pɩ̀à, sə à swɩ̀n yəbə, kʋ ya sʋgʋ tə, kʋ nə yɩ cɩ́gá. Lɩ̀à tə mama nə mɛ, sə ba sɛ̀e kʋ. Zwezi-Kərisə twi tɩa yuu, sə ʋ jon lɩ̀à ba cʋna wa. À mʋ̀ ga nə yɩ ba yáá tíú, à cʋna nə dwə ba, ʋ nə jon. 16 Yá Zwezi-Kərisə dàń dəri à mʋ̀ lìù tə, à cʋna nə dáá tə doni ba duən, tə yinəgə zənzən. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, ʋ twá də nə, sə ʋ ma bɩrɩ ʋ pɩ́nʋ́ tə nə yɩ nətʋ. Ʋ bɩrɩ kʋ, sə ʋ ma dàn lɩ̀à tə, ba nə wá kə ba waa ʋ nə, jɩ̀àn, sə ba ga na mɩɩ tə, kʋ nə ba zwɛ̀e ʋ con.
17 À pɩ̀à, sə lɩ̀à tə pa dun Yɩɩ nə, ba ga bʋ ʋ nə, máŋá də máŋá, kʋ nə ba zwɛ̀e. Yɩɩ nə yɩ pɩ̀ʋ́ tə, ʋ pàrɩ̀ tə nə ba zwɛ̀e, abada. Ʋ mʋ̀ nə ya Yɩɩ tə, ʋ nə wulə máŋá mama wuuu, yii nə wàrɩ̀ wá kʋ nɩ, ʋ ga yɩ ʋ cɩcɩ də. Amɩɩna!
18 À bìú Timote, à pɩ̀à, sə à swɩ̀n n con, sə n tʋn n pa Yɩɩ nə, ndə Yɩɩ nii *sʋ̀sʋ̀nà tə dɩɩn nə swɩ̀n n yoo nətʋ. N dàń pìí n lìí Yɩɩ nii sʋ̀sʋ̀nà tə sʋ̀ràn təntə yoo, sə n tʋn Yɩɩ tʋtʋŋɩ tə zəni zəni, ndə n nə pɩ̀à, sə n jan jaŋa, ka nə ziən. 19 N jaŋa təntə wa, n tə mɛ, sə n kə n waa Zwezi nə wuuu. N pubʋŋa tə ga wà mɛ, sə ka ya pubʋnkʋkwɩʋn. Lɩ̀à duən dʋgʋ ka ja pubʋnzəŋə təntə yoo vàn nə. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, ba yà dí yáá, ba kə ba waa Zwezi nə. Yá kʋ nə yí yáá, ba kʋ́ʋ̀ ba ba waa kəni Zwezi nə. 20 Kʋ mʋ̀ ləzwənyirə təntə wa, lɩ̀à duən nə yɩ Yimene də Alɛkəzandərə. À ken ba mʋ̀ lɩ̀à təntə *Sɩtana jɩ̀àn wa, sə ba ma lwarɩ swɩan, ba kʋ́ʋ̀ dàn ká twɩn Yɩɩ.