3
Kərisə lɩ̀à púlí yuu tɩ̀án
(Titə 1.5-9; 1 Piyɛrə 5.1-4)
Sʋgʋ kʋ tə, à nə pɩ̀à à swɩ̀n, kʋ ya cɩ́gá. Lìù tə, ʋ nə pɩ̀à, sə ʋ ya *Kərisə lɩ̀à púlí yáá tɩ̀án yuu tíú, kʋ tíú pɩ̀à tʋtʋnzəŋu. Kərisə lɩ̀à púlí yáá tɩ̀án yuu tíú wà mɛ, sə ʋ ja yokʋkwɩnan, ba nə wá caga ʋ nii nə tə yɩrɩ. Ʋ mɛ, sə ʋ ya kan nədʋ barɩ. Ʋ mɛ, sə ʋ ya lìù tə, ʋ nə bʋŋa zəni. Ʋ mɛ, sə ʋ ya lìù tə, ʋ nə bʋŋa zəni. Ʋ mɛ, sə ʋ ya lìù tə, ʋ nə tʋŋa yìə̀n tə, ndə kʋ nə mɛ, sə tə tʋn nətʋ. Ʋ mɛ, sə ʋ ya lìù tə, ʋ nə sɛ̀e ʋ joŋə vərə zəni, ʋ pa ba zʋrɩ ʋ dìə̀ wa. Ʋ mɛ, sə ʋ ya lìù tə, ʋ nə wàá lɩ̀à ʋ kàrɩ̀ zəni. Ʋ wà mɛ, sə ʋ nywɩ̀n swana zənzən ʋ bʋbʋnɩ. Nə à yə̀ə́, sə ʋ ya jarɩdɩrʋ. Ʋ dàń mɛ, sə ʋ ya lìù tə, ʋ nə yɩ bwàbwà. Ʋ wà mɛ, sə ʋ ya tʋtʋnyan. Nə à yə̀ə́, sə ʋ sóní səbiu. Ʋ mɛ, sə ʋ dí yáá ʋ kwɛn ʋ tətə dìə̀ tə zəni, sə ʋ bɩa tə wànɩ́ ba sɛ̀e ʋ nii, ba ga zìlí ʋ tətə cɩ́gá cɩ́gá. Də lìù nə wàrɩ̀ ʋ tətə dìə̀ ʋ kwɛn, nətə nə ʋ wá fwa, ʋ ma kwɛn Kərisə lɩ̀à púlí tə mʋ̀? Á nə pɩ̀à, sə á kúrí Kərisə lɩ̀à púlí yáá tɩ̀án yuu tíú, á dànà ká kúrí lìù tə, ʋ nə ken ʋ waa Zwezi nə dʋra. Á nə kúrí lìù nətʋ, ʋ wá fwa fwiə, yá Yɩɩ bʋ̀rà tə wá ja wá, ndə ka nə jɩn *Sɩtana nətʋ. Kərisə lɩ̀à púlí yáá tɩ̀án yuu tíú mɛ, sə lɩ̀à tə, ba nə tà Kərisə lɩ̀à, də tətə swɩ̀n ʋ yozəŋə yoo. Kʋ nə tà nətʋ, kʋ wàá kʋ pɩn ba goni wá. Yá cavɩra wá zʋ wá, Sɩtana ga twá kʋ nə, ʋ ma ja wá.
Kərisə lɩ̀à púlí tʋ̀tʋ̀nà yoo
(Tʋtʋnan 6.1-6; 1 Korɛntə tɩ̀án 4.2)
*Kərisə lɩ̀à púlí tʋ̀tʋ̀nà də mɛ, sə ba ya lɩ̀à tə, lɩ̀à nə mɛ, sə ba zìlí ba. Ba ga mɛ, sə ba ya cɩ́gá cɩ́gá lɩ̀à. Ba wà mɛ, sə ba nyʋ swana zənzən, ba ga wà mɛ, sə ba twá yokʋkwɩnan nə, ba ma na səbiu. Ba mɛ, sə ba pa cɩ́gá sʋgʋ tə nə, kʋ nə sə̀gə̀, Yɩɩ nə bɩrɩ ba, də pubʋŋa tə, ka ziən. 10 Á nə pɩ̀à, sə á kúrí Kərisə lɩ̀à púlí tʋ̀tʋ̀nà, kʋ mɛ, sə á dí yáá də́də́n ba, á na kʋ tə, ba nə yɩ. Də ba nə ba yokʋkwɩnan jə, lɩ̀à nə wá swɩ̀n tə yoo, sə á dàń zɩgɩ lá, á kə ba Kərisə lɩ̀à púlí tʋtʋnan tə wa. 11 Kərisə lɩ̀à púlí tʋ̀tʋ̀nà tə kana mɛ, sə ba ya kana tə, lɩ̀à nə zìlí ba. Ba wà mɛ, sə ba ya lɩ̀à tə, ba nə swɩ̀n yolwana, ba pɩn lɩ̀à nə. Ba mɛ, sə ba ya kana tə, ba nə bʋŋa zəni. Ba mɛ, sə ba ya kana tə, ba nə yɩ pùə́ nədʋ tɩ̀án yoo mama wa. 12 Kərisə lɩ̀à púlí tʋ̀tʋ̀nʋ̀ mɛ, sə ʋ ya kan nədʋ barɩ. Ʋ mɛ, sə ʋ wànɩ́ ʋ tətə bɩa tə, də ʋ tətə dìə̀ tə ʋ kə cwəŋə nə zəni. 13 Kərisə lɩ̀à púlí tʋ̀tʋ̀nà tə, ba nə tʋŋa zəni, ba wá na dun bwálɩ́. Ba ga wá wànɩ́ ba swɩ̀n Zwezi-Kərisə sʋgʋ tə, də ba cɩ́gá mama, ba nə keni ba waa ʋ nə tə yɩrɩ.
Yoo nəfarʋ, kʋ nə sə̀gə̀
(Efɛzə tɩ̀án 2.19-22; Zwan 1.1, 14; Romə tɩ̀án 1.4; 16.25-26)
14 À pʋ́pʋ́nɩ́ sagɩ kʋ tə n nə, à ga jə yala də, à wá bà à na mʋ́, máŋá mancɩn wa. 15 Də à nə dán à wà twi, sə n twá sagɩ kʋ tə nə, n ma lwarɩ nətʋ tə, n nə mɛ, sə n ya Yɩɩ bɩa tə wa. Yɩɩ bɩa təntə nə yɩ *Kərisə lɩ̀à púlí tə, kʋ nə yɩ Yɩɩ tə, ʋ nə wulə mɩɩ wa, nə tɩ. Kərisə lɩ̀à púlí təntə nə zɩŋa sʋgʋ tə, kʋ nə yɩ cɩ́gá, ndə yoŋi nə zɩŋa dəyuu nətʋ.
16 Cɩ́gá tə, ka nə sə̀gə̀ kʋ yoo təntə wa, ka də̀ń lù zənzən. Lìù mama wàrɩ̀ kʋ yoo təntə, ʋ tʋ́tʋ̀nɩ́. Kʋ mʋ̀ nə yɩ Zwezi-Kərisə, ʋ nə jigə ləzwənə. Yɩɩ-*Siŋu tə bɩrɩ də, ʋ yɩ cɩ́gá tíú Yɩɩ yáá con. *Malɩkɛ nɩ wá. Lɩ̀à swɩ̀n ʋ sʋgʋ tə, ba bɩrɩ lʋʋ dwíə́ tə mama nə, Lɩ̀à keni ba waa ʋ nə, tɩa yuu wa. Yɩɩ tì wá, ʋ kə ʋ con dun bwálɩ́ wa.