2
Ka twá Zwezi-Kərisə nə də waa nədʋ yoo
(1 Korɛntə tɩ̀án 9.24-25; Matiə 10.32-33)
N mʋ̀ Timote yɩ ndə à mʋ̀ Polə bìú nə. Zwezi-Kərisə fwa ʋ pubwanʋ tə n yɩra. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, n dàń pa n jɩ̀àn dàn. N nì Yɩɩ sʋgʋ tə à nii nə, à nə swɩ̀n lɩ̀à zənzən yáá con. Tì kʋ sʋgʋ təntə, n ma kàrɩ̀ lɩ̀à tə duən tə, ba nə yɩ pùə́ nədʋ tɩ̀án. Kʋ tɩ̀án təntə də kʋ́ʋ̀ mɛ, sə ba wànɩ́ ba tì kʋ, ba ma kàrɩ̀ lɩ̀à duən də.
Də n nə tʋŋa, n pɩn Zwezi-Kərisə nə, sə n sɛ̀e n də́ càn, ndə pamanʋ nəzəŋu nə sɛ̀e, ʋ də́ càn nətʋ. Lìù nə vəli pamanɩ, ʋ nə pɩ̀à, sə ʋ poli ʋ yuu tíú tə pùə́ nə, ʋ kʋ́ʋ̀ wà mɛ, sə ʋ fwa yìə̀n tə, pamanʋ nə wà mɛ, sə ʋ fwa. Kʋ yɩ ndə lìù nə wulə ʋ dəri, ʋ mʋ̀ də lɩ̀à duən, sə ba jon ŋwɩ́rán. Ʋ nə wà nətʋ, ba nə mɛ, sə ba dəri dəru tə nii nə twá, ʋ wàrɩ̀ dun yupuu ʋ nɩ kʋ wa. Kʋ tə yɩ ndə lìù nə, ʋ nə ken ʋ dɩ̀àn lá, ʋ ma varɩ kárá. Mə ʋ mʋ̀ nə wá yà təntən lìù tə, ʋ nə dí yáá ʋ na ʋ tori kárá tə cɩʋ, máŋá wa. Bʋ́n sʋ̀ràn tə tə yoo, à nə swɩ̀n n con. N nə bʋŋa tə yoo, *Yuu-Tiu wá pa, n nì tə mama də̀ń.
Lìí Zwezi-Kərisə yoo, ʋ nə tɩga, ʋ pìí ʋ bwin ʋ nan tɩan wa. Ba lʋrɩ wá pɩ̀ʋ́ *Davidə dwíí tə wa. Mə kʋ mʋ̀ nə yɩ sʋywáŋʋ́ tə, à nə swɩ̀n, à bɩrɩ lɩ̀à tə nə. Kʋ sʋywáŋʋ́ təntə, à nə swɩ̀n, tə nə pɩn, à wulə banzala tə wa, à də́ càn, ndə à fwa yolwan. Yá də kʋ nətʋ tə mama, ba tə wà Yɩɩ sʋgʋ tə ken bàń dìə̀. 10 Kʋ mʋ̀ nə pɩn, à sɛ̀e, sə à də́ càn, lɩ̀à tə yɩrɩ Yɩɩ nə kúrí, sə ʋ twá Zwezi-Kərisə, ʋ ma jon ba ba cʋna wa, ba ga zʋ ʋ dun tə wa, tə nə ba zwɛ̀e.
11 Nə̀ń, sʋ̀ràn tə, tə nə ba tʋ́tʋ̀ná jə. Tə mʋ̀ nə yɩ də, nə nə twá Zwezi-Kərisə nə, nə tɩ, nə wá twá ʋ nə, nə pìí nə bwin nə nan də. 12 Də nə nə jɩn pɩ́nʋ́ wuuu, nə wà pìí nə kə nə kwa, nə wá də́ pàrɩ̀ də wá. Yá nə dàń nə vɩga wá, ʋ də wá vɩ nəba. 13 Ʋ yɩ pùə́ nədʋ tíú. Kʋ mʋ̀ nə pɩn də, nə nə swə nə bà nə jì pwìí bələ tɩ̀án də, ʋ mʋ̀ tə yɩ pùə́ nədʋ tíú, ʋ wàrɩ̀ ʋ tɩ̀àn ʋ pìí ʋ tɛn.
Tʋ̀tʋ̀nʋ̀ nəzəŋu yoo
(1 Timote 1.3-7, 18-20; Zwakə 5.19-20)
14 Lìí yoo kʋ tə lɩ̀à tə mama, caga ba nii nə Yɩɩ yáá con, ba dàn ká fwa jara yìə̀n yɩra boŋu yuu wa. Tə mʋ̀ jara təntə ba won fwa tə pɩn ba, də kʋ nə tà, sə tə cʋ̀gʋ̀ lɩ̀à tə, ba nə cʋga tə. 15 N mʋ̀ Timote, kə n dɩ̀àn lá, sə n ya lìù tə, n nə twá Yɩɩ puswənə nə. N mɛ, sə n ya tʋ̀tʋ̀nʋ̀ tə, n nə tʋŋa zəni, n tʋtʋŋɩ tə cavɩra dàn ká ja mʋ́. Kʋ mɛ, sə n swɩ̀n Yɩɩ sʋgʋ tə, kʋ nə yɩ cɩ́gá tə, n bɩrɩ lɩ̀à nə zəni zəni. 16 Dàn ká kə n nii ləyərən yomanan tə wa, tə nə tà Yɩɩ nyiən. Lɩ̀à tə, ba nə jə yomanan təntə, yàá pìí mancɩn mancɩn, ba zʋ tʋtʋnkʋkwɩnan tə, Yɩɩ nə ba pɩ̀à. 17 Ba mʋ̀ lɩ̀à təntə kàrà yɩ ndə naworu nə, kʋ nə wórí kʋ zwɩ wuuu. Mə Yimene də Filɛtə wulə ba mʋ̀ lɩ̀à təntə wa. 18 Ba mʋ̀ kʋ́ʋ̀ ba cɩ́gá tə nə twá. Ba mʋ̀ swɩ̀n də, Yɩɩ manwarɩ ʋ pìí ʋ bwin lɩ̀à ʋ lɩ tɩan wa. Ba twá kʋ nətʋ tə nə, ba ma gɩgarɩ lɩ̀à tə, ba nə keni ba waa Zwezi nə wuuu ba dʋga. 19 Də kʋ nətʋ tə mama, kʋ tə Yɩɩ mʋ̀ nə tún, kʋ ba lwànɩ́. Kʋ yɩ ndə ba nə tún dìə̀ dəkuu nə, ba pʋ́pʋ́nɩ́ sʋ̀ràn tə tə ka dəkuu tə yuu wa. Tə sʋ̀ràn tə swɩ̀n, tə wʋ́: «*Yuu-Tiu yə̀ə́ lɩ̀à tə, ba nə yɩ ʋ mʋ̀ nə tɩ». Pʋ́pʋ́ná tə duən də swɩ̀n, tə wʋ́: «Lìù tə mama, ʋ nə bɩrɩ də, ʋ ya *Yuu-Tiu nə tɩ, kʋ tíú dàń mɛ, sə ʋ yá kʋnkʋn yìə̀n fàŋʋ́ nə».
20 N nə zʋa jɩjə tíú dìə̀ wa, n wá na zɩla yirə yirə tə nə wulə lá. Zɩla təntə duən yɩ sɩ́án wùrú zʋŋɩ, nə à yə̀ə́ lugu wùrú zʋŋɩ. Tə duən də yɩ dɔ̀ɔ̀ ba nə sárɩ́, nə à yə̀ə́ tɩran nə ba ma fwa tə. Tə mʋ̀ zɩla təntə mama tʋtʋnan tà nədʋ. Zɩla tə nə ziən nə, ba ma tʋŋa cànà dɩɩn nə. Tə duən tə mʋ̀ ya, ba ma tʋŋa dɩɩn mama. 21 Mə nə yɩ nətʋ. Də lìù nə cɩ̀gà ʋ tɩ̀àn nə də yolwan tə mama, à nə swɩ̀n tə yoo, ʋ yɩ ndə wùrú zʋŋa tə nə, ba nə ma tʋŋa cànà dɩɩn nə. Yuu-Tiu wá lɩ wá ʋ tún vàn nə, sə ʋ ya ʋ mʋ̀ nyiən. Ʋ tʋtʋŋɩ ziən kʋ pa Yuu-Tiu nə, ʋ ga sɛ̀e, ʋ tʋŋa tʋtʋnzəŋu yiri mama. 22 Cɩ n tɩ̀àn nə dàn ká twá fwa yokʋkwɩnan tə, ləzwəndʋn tə nə swə, tə fàŋʋ́. Kə n dɩ̀àn lá, n pɩ̀à kʋ tə, kʋ nə yɩ cɩ́gá yoo, də n waa mama. Kə n waa mama Zwezi nə wuuu, sə n sóní lɩ̀à. Pa n mʋ̀ də lɩ̀à tə, ba nə jʋ̀nɩ̀ nə Yuu-Tiu də bɩcan nəpon tə, ya duən nə də bɩcan sìə́. 23 Lɩ̀à nə wulə ba dɩ ləyəri tʋ́tʋ̀ná, tə nə yɩ tʋtʋ, dàn ká kə n nii lá. N yə̀ə́ də, tə mʋ̀ nə pɩn, lɩ̀à tə fwa jara də duən. 24 Kʋ wà mɛ, sə Yuu-Tiu tʋ̀tʋ̀nʋ̀ dɩ jara. Ʋ mɛ, sə ʋ zìlí lɩ̀à tə mama, sə ʋ ya lìù tə, ʋ nə wàá ʋ kàrɩ̀, sə ʋ ga ja pɩ́nʋ́ də ba. 25 Ʋ mɛ, sə ʋ ja bɩcabwanʋ, ʋ ma bɩrɩ lɩ̀à tə, ba nə zɩga ʋ nə. Kʋ wàá kʋ pɩn, Yɩɩ twá kʋ nə, ʋ pɩn ba vəvəri ba kwa, ba ma sé ba cʋna. Yá ba ga lwarɩ cɩ́gá sʋgʋ tə. 26 Kʋ wàá kʋ pɩn ba pubʋŋa pìí, ka twi cɩ́gá sʋgʋ tə nə, ba ga jon ba tɩ̀àn *Sɩtana jɩ̀àn wa, ʋ yà nə jɩn ba ndə nyalɩ, nə jɩn won nətʋ, ʋ pa, ba tʋŋa kʋ tə, ʋ nə swə.