3
Kərisə lɩ̀à tə nə yɩ nətʋ
(1 Piyɛrə 2.13-16; Efɛzə tɩ̀án 2.1-10; Romə tɩ̀án 16.17-18)
Lìí *Kərisə lɩ̀à tə də, ba mɛ, sə ba sɛ̀e pɛ̀egá tə də yáá tɩ̀án tə duən tə, ba nə ywàŋá ba lʋʋ tə yuu nii. Ba mɛ, sə ba sóní ka fwa yozəŋə máŋá mama. Swɩ̀n ba con də, ba wà mɛ, sə ba swɩ̀n yolwan ba pa lìù nə. Ba wà mɛ, sə ba fwa jara də duən. Ba mɛ, sə ba yà lɩ̀à tə ba nə zìlí lɩ̀à tə, sə ba ya bwàbwà, lɩ̀à tə duən tə yáá con.
Nə də tətə yà yɩn ləyərən máŋá don wa. Nə yà ba nii zìlí. Nə yà ken nə waa yìə̀n nə, tə nə tà cɩ́gá. Nə yà yɩ nə fwa nə pùə́ yokʋkwɩnan tə, tə nə yɩ nə fɩra yìə̀n cɩcɩ, nə wàá nə fwa. Nə yà yɩ tə mʋ̀ yìə̀n təntə nə nə tʋŋa máŋá mama. Nə zɩga lɩ̀à duən nə kʋ tɩ̀án wiən yɩrɩ. Lɩ̀à tə yà dʋŋa nəba, nə də ga dʋŋa ba. Də kʋ nətʋ mama, máŋá tə wa, Yɩɩ nə bɩrɩ də, ʋ waa ywán lɩ̀à tə yuu wa, ʋ ga swə ba zənzən, ʋ jon nəba nə cʋna wa. Kʋ tà nə nə tʋŋa cɩ́gá yìə̀n tə yɩrɩ. Kʋ ya nə yinəgə zənzən nə jɩn wá. Ʋ sɩn nə yuu cʋna tə, sə nə yà lɩ̀à tə, ba nə lʋrɩ dʋra. Ʋ *Siŋu tə dɩ̀àn nə, ʋ ma tʋn kʋ yoo təntə, sə nə wànɩ́ nə na mɩɩ nədʋn tə. Ʋ twá Zwezi-Kərisə nə, ʋ nə jon nəba nə cʋna wa, ʋ pa nəba ʋ Siŋu tə. Ʋ pɩn kʋ sú nəba mɩ́ámɩ́án. Yɩɩ pubwanʋ tə nə pɩn ʋ jələ nəba, ndə lɩ̀à tə nə, ba nə yɩ cɩ́gá tɩ̀án ʋ yáá con. Yá nə jə yala də, nə wá twá nə na mɩɩ tə, kʋ nə ba zwɛ̀e ʋ con.
Sʋgʋ kʋ tə ya cɩ́gá sʋgʋ. Yá à dàń pɩ̀à, sə n swɩ̀n kʋ yoo də n bwé, sə kʋ dàn lɩ̀à tə jɩ̀àn, ba nə ken ba waa Yɩɩ nə, sə ba kwɛn ba tʋn yozəŋə. Mə yoo nə kʋ nə ziən, kʋ ga jə nywarɩ kʋ pa lɩ̀à nə. Cɩ n tɩ̀àn nə də tʋ́tʋ̀ná tə, tə nə ba də̀ń jə. Lɩ̀à nə tʋ́tʋ̀nɩ́ duən nɩbara-ba tə yìə̀n yuu wa, dàn ká kə n nii lá. Dàn ká pa, n mʋ̀ də ba dɩ jara də duən, n ga dàn ká tʋ́tʋ̀nɩ́ də ba Yɩɩ *nii tə, ʋ nə pɩn *Moyizə nə, tə yuu wa. Tə yìə̀n təntə yɩ tʋtʋ, tə ga ba lɩ̀à nə saŋa. 10 Də lìù nə sugə Kərisə lɩ̀à, ʋ pa ba pwɛ̀e duən nə, dí yáá n dù súú ʋ nii nə naa nədʋ. Ʋ tə nə wà yá, sə n tə bwé n dù súú ʋ nii nə. Kʋ nətʋ kwa nə, ʋ tə nə wà yá, sə n lɩ n tɩ̀àn ʋ yɩra mɩ́ámɩ́án. 11 N yə̀ə́ də, kʋ mʋ̀ ləzwənyiri təntə kʋ́ʋ̀ tə̀lə́ cɩ́gá tə wa. Ʋ dàń yɩ cʋnʋ tə, ʋ tʋtʋnɛɛ nə bɩrɩ də, Yɩɩ wá bʋ̀rɩ̀ ʋ bʋ̀rà, sə ʋ cʋ̀gʋ̀ wá.
Sagɩ tə yígúrə́ sʋ̀ràn
(1 Korɛntə tɩ̀án 16.20-24)
12 À wá tʋn Arətemasə, nə à yə̀ə́ Tiswikə n con. Máŋá tə, ba nə yí lá, sə n kə dɩ̀àn, sə n bà n yí nə Nikopolisə nə. À ken à sírí, sə à va à ya lá, də waran tə máŋá ma lɛ. 13 Kʋ dàń mɛ, sə n kə dɩ̀àn n san Zenasə nə ʋ nə yɩ lìù tə, ʋ nə zɩga nə jɩrɩmʋ nə bʋ̀rà tə wa, də Apɔlɔsə nə, sə ba wànɩ́ ba va ba cwəŋə tə. San ba zəni, sə won dàn ká mùrì ba. 14 Nə *Kərisə lɩ̀à tə də mɛ, sə ba kwè nətʋ tə, ba nə wá fwa yozəŋə máŋá mama wuuu, sə ba ma san lɩ̀à tə nə wiən nə mùrì ba. Də ba nə fwa nətʋ, kʋ tə, ba nə yɩ, tə bá ya tʋtʋ.
15 Lɩ̀à tə mama, ba nə wulə à con, jʋ̀nɩ̀ mʋ́. Jʋn Kərisə lɩ̀à tə də mama. Ba də ken ba waa Zwezi nə ndə nə nə, yá ba ga swə nəba. Yɩɩ nə wá fwa pubwanʋ á mama yɩra.