5
ꞌBu̱hu̱ xiñho ngetho yotꞌahu̱ Jö
Umba ri mu̱ihu̱ gi te̱mfu̱ ár mꞌu̱i Jö, ngetho go yá hmöka bötsiꞌihu̱.
ꞌBu̱hu̱ gi mhöhu̱ nꞌa ngu nꞌa ngu bi mökagihu̱ ar tsi Hmu Hesukristo. Bi gutka ma tha̱ihu̱ núꞌmu̱ mi unga ár te har pontꞌi, ngu nꞌar mꞌo̱ñho̱ yu̱ni xiñho mꞌo̱ꞌspa Jö.
Nuꞌu̱ xka jamfihu̱, yo gi ꞌbe̱ngwihu̱ nꞌar jöꞌi nöꞌö hingo ri nthötihu̱, yo gi benthu̱ nöꞌö xintsꞌotho, yo xa gi möhu̱ ar bojö, hingi no̱ñhu̱ nuya tsꞌokiyu̱. ꞌBu̱hu̱ ngu di ꞌñepi da mꞌu̱ nꞌar gamfi.
Yo gar tsꞌonehu̱, yo gi ñöhu̱ ñꞌentho, yo gi ñꞌöntꞌu̱hu̱, ngetho hingi ho da ꞌyo̱tꞌa njapꞌu̱ ya gamfi. Nöꞌö xiñho gi ꞌyo̱thu̱, umfu̱ njamödi Jö.
Pöhu̱ xiñho hinda ma da yu̱tꞌa da ndöwi ar tsi Hmu Hesukristo bi ꞌbu̱hwi Jö, gatho nuꞌu̱ ꞌbe̱ngwi ya jöꞌi, nuꞌu̱ te̱nga ar tsꞌoki, ne nuꞌu̱ xa mö ar bojö, po̱ntho ndöñꞌu̱.
Yo ma gi ñhe̱hu̱ togo da hya̱ꞌahu̱ ya nemhñö, ngetho nuya tsꞌokiyu̱ japi da e ár kwe̱ Jö da zu̱ nuya me̱ꞌsku.
Jange yo gi ñꞌowihu̱ nuꞌu̱ togo o̱tꞌa nuya tsꞌoꞌbe̱fiyu̱.
Mamꞌe̱tꞌo ngi ꞌbu̱hu̱ har ꞌbe̱xui, ha nupya gi ꞌbu̱hwihu̱ ar tsi Hmu har hyatsꞌi. ꞌBu̱hu̱ ngu nuꞌu̱ ꞌyo hár hyatsꞌi Jö.
Ngetho nuya ꞌbu̱ har hyatsꞌi, ár Hñö Jö fa̱tsꞌi da ñhogajöꞌi, da me̱ꞌsa ar hogamꞌu̱i, ne di mönga nöꞌö majöni.
10 Umba ri mu̱ihu̱ gi ꞌyo̱thu̱ nöꞌö numañho ar tsi Hmu.
11 Ne yo gi te̱mfu̱ yá ꞌbe̱fi nuꞌu̱ togo ꞌbu̱ har ꞌbe̱xui, hinte ár ñho. Nöꞌö gi ꞌyo̱thu̱, xipabihu̱ hingi ho nöꞌö pe̱ꞌu̱.
12 Ngetho nꞌar mꞌe̱tsa̱ ga no̱ñhu̱ nöꞌö o̱tꞌu̱ ñꞌöntho.
13 Ha nuꞌmu̱ da tꞌeꞌspa ar ñotꞌi nuya tsꞌoꞌbe̱fi pe̱ꞌu̱, nuꞌmú̱ hö, da födi tema di bo̱nga nuya te pe̱ꞌu̱, ngetho har ñotꞌi ka nhekinu̱ xo̱ge.
14 Jange xi tꞌenö njawa:
Nuꞌge gi öhö, nuhu,
po̱nga nupꞌu̱ hár tꞌa̱gi nuꞌu̱ xi du,
ne ar tsi Hmu Hesukristo da yotꞌaꞌi.
15 Pöhu̱ xiñho hanja gi ꞌbu̱hu̱. ꞌBu̱hu̱ ngu nuꞌu̱ pe̱ꞌsa yá mfödi, hingi ꞌbu̱hu̱ ngu nuꞌu̱ hinte pödi.
16 Yo gi huhu̱, umba ri mu̱ihu̱ gi ꞌyo̱thu̱ nöꞌö xiñho, ngetho nuya payu̱ di ꞌbu̱hu̱ xintsꞌotho.
17 Yo gi ñhe̱hu̱tho, umba ri mu̱ihu̱ gi pöhu̱ nöꞌö ne Jö gi ꞌyo̱thu̱.
18 Yo gi ntihu̱, ngetho ar mihni ma da jaꞌahu̱ gi ntsꞌoju̱. Nöꞌö xiñho gi ꞌyo̱thu̱, hyoñhu̱ xa di ziñꞌahu̱ ár Hñö Jö.
19 Núꞌmu̱ gi ñöhu̱, no̱ñhu̱ ya hoga nsa̱di, ya jöhñö ne ya hoga thuhu. Tuthwu̱ ne gi ꞌye̱ntꞌa ri mu̱ihu̱ gi xa̱thu̱ Jö.
20 Gatho nöꞌö di ꞌñepꞌahu̱, umfu̱ njamödi Jö ar Dada hár thuhu ma tsi Hmuhu̱ Hesukristo.
Ñꞌo̱thu̱ nꞌa ngu nꞌa ri kuhu̱
21 Ngetho gi tsufu̱ ar tsi Hmu, ñꞌo̱thu̱ nꞌa ngu nꞌa.
22 ꞌBe̱hñöhu̱ xka nthöthu̱, ꞌyo̱thu̱ ri dömese̱hu̱ ngu gi o̱thu̱ ar tsi Hmu Hesukristo.
23 Ngetho ar döme gehnu̱ ár ñöxhmu ar ꞌbe̱hñö, ngu ar tsi Hmu Hesukristo ár ñöxhmu ar nijö, ne ar nijö gehnu̱ ár ndoꞌyo ar tsi Hmu togo ár Po̱ho̱te.
24 Jange ngu ar nijö o̱ta ar tsi Hmu Hesukristo, njapꞌu̱ nuya ꞌbe̱hñö da ꞌyo̱tꞌa gatho nöꞌö te da xipa yá döme.
25 Dömehu̱, mö ri ꞌbe̱hñöhu̱ ngu ar tsi Hmu Hesukristo bi mö ár nijö, ne bi unse̱ ár te bi po̱ho̱.
26 Bi du, ne njapꞌu̱ bi hñögagihu̱ ma tsꞌokihu̱, mi xu̱ga ma mu̱ihu̱ ndi o̱ꞌsfu̱ ne ndi o̱thwu̱ ár mhö.
27 Bi xu̱gagihu̱ ne nda ꞌba̱bgagihu̱ hár nthandise̱ ngu ár nijö xa nza̱tho, hinte xi ja̱xtꞌi ne hinxi gu̱xtꞌi, da thandi dar ntꞌaxi ne xa ꞌbu̱i xiñho.
28 Njahu̱pꞌu̱ nuꞌahu̱ gar dömehu̱ nꞌehe, möhu̱ ri ꞌbe̱hñöhu̱ ngu gi möse̱ ri ndoꞌyohu̱. Nöꞌö to mö ár ꞌbe̱hñö, mhöse̱ nꞌehe.
29 Ngetho hinto u̱tsase̱ ár ndoꞌyo, gi pöhu̱ ꞌwini ne su, jangu ar tsi Hmu Hesukristo su ar nijö.
30 Geju̱ ár ndoꞌyogihu̱ ar tsi Hmu Hesukristo, ne nꞌa ngu nꞌa dar nꞌa xe̱nigihu̱ ár ndoꞌyoꞌö.
31 Jange enga hár Tꞌofo Jö, ar ñꞌo̱ho̱ da zopꞌu̱ ár dada ne ár nönö, ne da mꞌu̱hwi ár ꞌbe̱hñö, ne nuya yohoyu̱ ma da nꞌatho.
32 Xa xi ñhembi nunar ntꞌutinu̱, mödi nuga di he̱ka ar tsi Hmu Hesukristo ne ár nijö.
33 Jange ma ga xiꞌahu̱: Nꞌa ngu nꞌa möhu̱ ri ꞌbe̱hñöhu̱ ngu gi mhöse̱hu̱, ne nuya ꞌbe̱hñö dá ꞌyo̱ta yá döme.