9
Wati paanga palyalku
Yiitjulu ruutuwana yankula wati paanga nyangu. Paluru pipirri wiima paanga nyinarra kutu paanga nyinapayi. Palumpa kutunguḻu tjuṯangku Yiitjunya tjapiṉu, “Nintilpayi. Palatja paanga nyinanyi, kuya puntu palyara, yilta? Pipirri wiimangku wiya kuya palyalpayi, wiya. Tjinguru palumpa paapangku tjinguru maamangku kuya puntu palyaṉutjangka paluru paanga nyinanyi, yilta?” Yiitjulu tjananya watjaṉu, “Wiyanyurra kulintjaku paluru kuya palyaṉutja paanga nyinanyi. Wiya palumpa paapangku maamangku kuya palyaṉutjangka, paluru paanga nyinanyi, wiya. Katutjalu yurrunpa kuliṉu, ‘Ngaatjanya ngayulu palyalku yaṉangu tjuṯangku palyaṉutjangka nyakula ngayunya waḻkuntjaku.’ ” Yiitjulu tjananya piyuku watjaṉu, “Ngayulu kutu Katutjaku waarrka mantangka palyantjaku. Paluruṉi yalatji palyantjaku mantakutu ngalya wantirriyaṉu. Ngula ngayulu wiyarringkula wiya mantangkalpi palumpa waarrka palyalku. Nyurrangarriṯarra mantangka nyinarra palumpa waarrka palyantjaku. Ngayulu kutu Katutjaku waarrka palyalku. Yaṉangu yuwankarrangku ngayuku wangka yutitja kulira tjukarurru nyinanytjaku. Wati ngaangkuṯarra ngayunya yuti nyakula ngayuku wangka kulintjaku.”
Panyapa wangkarra Yiitjulu mantangka nyunypatjunu. Nyunypatjunkula mantaṯarra mantjira kurungka paangangka tjunu. Paanga palunya watjaṉu, “Yankula yuṉpa paltjilanku kapi Tjalumala!” Yankula kapi palula paltjira nyangu palya. Kuru alytjurarrirra ngaṉṯikutu yanu Yiitjulakutu. Kapi yini, “Tjalumanya” wangka tjanampa, wangka nganampa, “Wantirriyaṉutja.” 8-9 Yurrunpa yaṉangu tjuṯangku paanga palunya nyakupayi yiwarrangka nyinarra yinkanyingka. Paluru tjana palumpa walytja tjuṯangkuṯarra paangatjanu palunya nyakula wangkarra waṉingi, “Palatja yuṉpa paanga palunya nguwanpa wati kutjupa, tjinguru palumpa walytja.” Kutjupa tjuṯangku tjananya watjaṉu, “Wiya. Paluru yilta paangatjanu.” Wati paangatjanu paluru tjananya kulira watjaṉu, “Yiltaṉa paangatjanu paluru.” 10 Tjana palunya tjapiṉu, “Yaalytjiyaalytji nyuntu kuru alytjurarringu?” 11 Watjaṉu tjananya, “Wati yini Yiitjulu mantangka nyunypatjunkula mantaṯarra mantjira kurungkaṉi tjunu. Paluruṉi watjaṉu kapi Tjalumalakutu yankula paltjintjaku. Yankula ngayulu paltjiraṉatju kuruṉa alytjurarringu.” 12 Tjana piyuku palunya tjapiṉu, “Paluru Yiitjunya yaalytjirringu?” Paluru ngurrpa wangkangu tjanalakutu.
Paratji tjuṯangku palyaṉutja tjapilku
13-14 Yiitjulu wati palula mantangka nyunypatjunkula mantjira kurungka tjunu tjiṉṯu Tjarritiyingka. Tjiṉṯu palula Tjuwu tjuṯaya waarrkawiya nyinapayi. Yalatji luwu tjanampa ngarangu. Kutjupa tjuṯangku paangatjanu palunya katingu Paratji tjuṯakutu tjana palunya palyaṉutjangka tjapira kulilkitjangku. 15 Paratji tjuṯangkulpiya palunya tjapiṉu, “Kuru paangatjanu yaalytjiyaalytji nyuntu kuru alytjurarringu?” Tjakultjunangi tjananya yalatji, “Paluru mantangka nyunypatjunkula mantaṯarra mantjira kurungkaṉi tjunu. Paltjiraṉatju kuru alytjurarringu.” 16 Paratji tjuṯangku puṯu kulira wangkarra waṉingu, “Wati paluru Yiitjunya wiya Katutjakuṉu nyinanyi. Paluru nganampa luwu kilytjuntanu Tjarritiyingka palatja palyara. Paluru ilta kuya palyalpayi.” Paratji kutjupa tjuṯangkuya watjaṉu, “Wati paluru wiya kuya palyalpayi. Paluru Katutjakuṉu ngangkaritjarrangku palatja palyaṉu, kutjupa tjuṯaṯarra.” 17 Yalatji tjana wangkarra tjanampaṉu mayutju tjuṯangku paangatjanu palunya watjaṉu, “Nyuntu watjaṉu, ‘Paluruṉi kuru alytjuranu.’ Yaalytjin nyuntu wati palunya kuliṉi?” Paangatjanungku tjananya watjaṉu, “Paluru Katutjaku wangka watjalpayi.” 18 Mayutju paluru tjana wangkarra waṉingu, “Palatja wiya paanga nyinapayi, ngunytjinytju wangkapayi.” Tjana yalatji kulira palumpa paapa maamaṯarra yaḻṯingu. 19 Tjana palunya kutjarra yalatji tjapiṉu, “Palatja nyupalimpa katja, yilta?” Yuwa wangkangupula. Tjana piyuku palunya kutjarra tjapiṉu, “Yurrunpa nyupali watjaṉu palatja kuru paanga nyinangi. Yaalytji paluru kuru alytjuralpi nyinanyi?” 20 Paluru kutjarra tjananya watjaṉu, “Yilta, palatja katja ngalimpatju. Paluru pipirri wiima paanga ngarringu, kuwarri paluru paanga kutu nyinangi. 21 Ngali puṯu kuliṉi. Yaalytjiyaalytji paluru kuru palyalpi nyinanyi? Nganalu palyaṉu? Ngalitjuṯarra puṯu kuliṉi. Palatja wati ngaranyi, pipirri wiimawiya. Palunyanyurra tjapintjaku ngaranyi.” 22-23 Yalatji paluru kutjarra tjananya watjaṉu mayutju paluru tjana payiltjipingkamarra. Yurrunpa Paratji tjuṯangku yaṉangu tjuṯangka yalatji watjaṉu, “Tjinguru yaṉangungku Yiitjunya Katutjalu watjara wantirriyaṉutja watjaṉutjangka, nganaṉa palunya payira wantirriyalku, nganampa tjaatji tjuṯangkamarra. Wiya paluru yaṉangu tjuṯangka tjungurringkula tjaatjingka nyinaku.”
24 Mayutju paluru tjana paangatjanu palunya yaḻṯirra tjingapungangi wangkanytjaku, “Nganaṉa kuliṉi wiya Katutjakuṉu katja paluru nyinanyi. Yalatji nyuntu kulintjaku. Katutjangka kurungka nyuntu nganaṉanya tjukarurru watjala yalatji!, ‘Yiitjunya wiya Katutjakuṉu katja nyinanyi, paluru Katutjaku luwu kilytjuntankupayi.’ ” 25 Watjaṉu tjananya, “Tjinguru paluru Katutjaku luwu kilytjuntanu, tjinguru wiya. Ngayulu yalatji kutju kuliṉi. Yurrunpa ngayulu kuru paanga nyinangi, kuwarrilpi ngayulu kuru alytjuralpi nyinanyi.” 26 Mayutju paluru tjana palunya piyuku tjapiṉu, “Palurunta yaalytjinu?, kuru palyalkitjangku.” 27 Paangatjanu paluru tjananya watjaṉu, “Yurrunpa kalaṉa nyurrangarrinya tjakultjunu wangka panyapa. Ngayuku wangkanyurra kulira wantingu. Ngayulu palumpa wangka kulira walytjarringkula nyinanyi. Wiyanyurra yunytjurringanyi palumpa wangka kulira walytja nyinakitja. Ngayulu nyurrangarrinya wiya piyuku tjakultjunku.” 28 Paluru tjana wati palunya payiṉu, “Yiitjunya wati paluru mungutja. Nyuntu palumpa wangka kulira walytja nyinanyi, kanya nganaṉatju Muutjaku wangka kulira palumpa walytja nyinanyi. 29 Katutjalu yilta Muutjala palumpa wangka yirriṯi tjakultjunu. Muutjanya palumpa walytja nyinangi. Wati palunya Katutjalu wiya tjakultjunu, paluru wiya Katutjaku walytja nyinanyi. Katutjaku ngurranguru wiya paluru ngalyanu.” 30 Paluru tjananya watjaṉu, “Paluruṉi Katutjakuṉu ngangkari tiṉatjarrangku kuru alytjuraṉu. Nyurrangarriṯarra Katutjaku katja palunya kulinmara. 31-33 Pipirri wiima paanga nyinarra ngayulu rawa kutu paanga nyinapayi. Kutjupa tjuṯa paanga ngayunya nguwanpa yirriṯi nyinapayi. Tjana kutu paanga nyinanyi palyarrinytjawiya, ngangkari tjuṯangku tjananya puṯu ngangkarinkupayi. Kuwarri, ngayunya kutju paluru ngangkari tiṉatjarrangku palyaṉu. Paluru Katutjaku tjukarurru nyinanyi, palumpa walytja. Katutjaku yunytjurringkula palumpa wangka paluru kulira nyinapayi. Paluru Katutjanya tjapintjala Katutjalu kulira ngayunya kuru alytjuranu. Wiya Yiitjunya mungutja, paluru ilta Katutjakuṉu.”
34 Paangatjanu palunyaya pikarringkula warrkiṉu. Paluru tjana palunya payiṉu yalatji, “Wiya nyuntu nganaṉanya nintintjaku. Nyuntu mungutja, nyuntu kuya palyalpayi, nyuntupa paapangku maamangkuṯarra. Palulanguru Katutjalunta kuyaṉu paanga nyinanytjaku.” Paluru tjana palunya piyuku yalatji payiṉu, “Kala, nyuntu wiya nganampa tjaatji tjuṯangka tjarrparra Katutjanya waḻkuntjaku, wantilpi!” Yalatji mayutju paluru tjana paangatjanu palunya payira wantirriyaṉu.
35 Paangatjanu palunya tjana wantirriyaṉutjangka Yiitjululpi tjakulpa kuliṉu. Kulira paluru wati paangatjanuku ngurririnkula nyakula tjapiṉu, “Yaṉanguku katjaku wangka nyuntu kuliṉi, yilta?” 36 Paluru Yiitjunya watjaṉu, “Yunytjurringanyiṉa palumpa wangka kulilkitja. Ngananya yaṉanguku katja?” 37 Yiitjulu palunya watjaṉu, “Ngayunya nyuntu yurrunpa nyangu. Ngayuluṉanta yaṉanguku katja wangkanyi.” 38 Paluru Yiitjunya watjaṉu, “Mayutju. Ngayulu kuliṉi nyuntu Katutjakuṉu. Nyuntupa wangkawana ngayulu kuliralpi nyinaku.” Pupakatirra Yiitjunya paluru waḻkuṉu. 39 Yiitjulu paangatjanu palunya watjaṉu, “Paanga tjuṯa nyinanyi, wiyaya tjana watiya tjuṯa tjukarurrungku nyanganyi yutitja, nyakunytjawiya. Paanga tjuṯa nguwanpa yaṉangu tjuṯa nyinanyi Katutjaku wangka yutitja kulintjawiya. Palumpa wangkaku tjana ngurrpa nyinanyi. Palunya tjananya nintilkitja ngayulu mantakutu ngalyanu, tjana ngayuku wangka kulira walytjarrinytjaku. Kutjupa tjuṯangku ngayuku wangka kulira wantipayi. Ngula ngayulu walytja tjuṯa tjungura watjalku Katutjaku ngurrangka tjana nyinanytjaku. Kulira wantipayi tjuṯa ngayulu tjananya watjara iyalku warukutu.” 40 Paratji tjuṯangku yila ngarala palumpa wangka kulira watjaṉu, “Nganaṉa wiya paanga palunya tjuṯa nguwanpa nyinanyi.” 41 Yiitjulu tjananya watjaṉu, “Tjingurunyurra paanga palunya tjuṯa nguwanpa Katutjaku wangkaku ngurrpa nyinanytjala Katutjalu nyurrangarrimpa kuya waṉimara. Nyurrangarri ngayuku wangka wantirra yalatji kuliṉi, ‘Nganaṉa Katutjaku wangkaku ninti nyinanyi.’ Yalatji nyurrangarri ngayuku wangka wantingutjangka Katutjalu wiya nyurrangarrimpa kuya waṉiku, wantiku nyurranya.”