20
Nasasamaꞌ laꞌe-neuꞌ mana noi oka anggor
Boe ma Yesus nanori-nafada nae, “Manetualain hohomu pareta na, sama leoꞌ nasasamaꞌ ia: lahenda manuu okaꞌ esa liꞌu nee balahaan, ana kalua neu saka lahenda fo roi oka anggor na. Ana hapu lahenda mananoi, boe ma ara dedearaoꞌ fo roi faiꞌ esa, sona seseba na, doi perak esa, tuka beli biasa.* Hala haraꞌ basa, boe ma ana nadenu si reu roi nonoiꞌ nai ria oka na. Liꞌu sio balahaan, boe ma ana kalua leo pasar neu, de nita lahenda hida ratuu kukuaꞌ rai naa. Ana nafada si nae, ‘Ae, aꞌa kara, ee! Emi nau moi nonoiꞌ nai au oka ka, do? Neuꞌ ko au bae emi no malole.’ Ara ramanene leoꞌ na boe ma rataa, de reu roi nonoiꞌ. Liꞌu sanahulu dua ledo hanan, ma liꞌu telu leodaen, manuu okaꞌ a kalua neu saka lahenda mana noi bali. Ledo leodaen, bate liꞌu lima, boe ma manuu okaꞌ ria kalua bali. Ana mete neu-mai, te bei hapu lahenda rapadei hihiiꞌ. Ana natane si nae, ‘Ubeaꞌ taon, de emi mapadei hihiiꞌ memeꞌ balahaaꞌ a mai losaꞌ leodaen ia, ma ta tao hata-hata esa boeꞌ?’
Lahenda sira rataa ni rae, ‘Papa, ee! Ta hapu lahenda fee ami moi nonoiꞌ.’
Boe ma manuu okaꞌ a nae, ‘Kalu leoꞌ na, sona emi meu moi nonoiꞌ nai au oka ka leo!’
Basa jam nonoiꞌ a, boe ma manuu okaꞌ a naloo mandor na de nae, ‘Maloo lahenda mana noi ra, fo au bae sira esa-esa seseba nara. Mulai neme lahenda fo mai nesiꞌ buiꞌ, losa leo lahenda fo mai nauluꞌ a.’
Boe ma mandor naloo lahenda mana noi ra, mulai neme liꞌu lima leodaen. Ana fee si esa na sipo doi perak esaꞌ. 10 Basa de mandor naloo lahenda mana noi fekeꞌ sira, losa leo lahenda fo roi nonoiꞌ reme liꞌu nee balahaan. Lahenda fo roi reme balahaa anan ria mai a, afi rae tantu ara sipo desi lena neme lahenda fo roi mulai reme liꞌu lima leodaen. Sekona te, sira boe sipo doi perak bei esaꞌ. 11 Ara sipo ra, boe ma ramumuu manuu okaꞌ a rae, 12 ‘Aweꞌ! Bos, ta bisa leo iaꞌ fa! Sira mai resiꞌ buiꞌ, roi nonoiꞌ noi jam esaꞌ a. Tehuu ami moi nonoiꞌ sota maan seli meme balahaa anan ria mai, losaꞌ ami puse makeoꞌ ara! Tehuu tao leoꞌ bea, de bos bae ami sama leoꞌ sira?’
13 Boe ma manuu okaꞌ a nataa sira esa nae, ‘Aꞌa, ee! Au ta parnanake aꞌa fa. Huu fo aꞌa riꞌ sipoꞌ mae moi nonoiꞌ faiꞌ esa, sona seba doi perak esa. Tebe, hete? De au bae tuka ita nahelu na hete? 14 Malole lenaꞌ aꞌa sipo ma doi seseba ma fo fali leo. Maneniko au nau fee lahenda fo mai nesiꞌ buiꞌ a desi au fee aꞌa, sona ria nana au urusan ka. 15 Au riꞌ araa ator aok doi kara tuka au dale hihii ka. Ubeaꞌ taon de aꞌa eteꞌ ao ma, nana huu au dale malole ka?’
16 Leoꞌ na boe, tepoꞌ fo Manetualain dadi mane soa-neuꞌ lahenda ra, Ana balas lahenda nara tuka Ria hihii-nanaun. De lahenda fo mai nesiꞌ buiꞌ, neuꞌ ko ana sipo babatiꞌ, sama leoꞌ lahenda fo mai nauluꞌ. Ma lahenda fo mai nauluꞌ, neuꞌ ko ana sipo babatiꞌ sama leoꞌ lahenda fo mai nesiꞌ buiꞌ.”
Ramatua Yesus nafada kalaiꞌ telu na laꞌe-neuꞌ Ria mamate Na
(Markus 10:32-34; Lukas 18:31-34)
17 Boe ma Yesus asa mulai leo Yerusalem reu. Nai eno taladaꞌ, Ana naloo na ana mana tuka dea nara, de rabua ro noi mesaꞌ Ana. Boe ma Ana nafada bali nae, 18 “Emi nenene, ee! Besaꞌ ia ita sakaꞌ leo Yerusalem teu. Tehuu nai naa, lahenda seꞌo heni Au, Ana Lahenda ia, fee malaka agama Yahudi malaka nara, ma mesen agama ra. Ara raetuꞌ fo huku ramate Au. 19 Boe ma ara fee heni Au leo lahenda fekeꞌ fo riꞌ ta ralelaꞌ Manetualain. Ara ramumulu-ramamaeꞌ Au. Ma ara fepa-liꞌu ralulutuꞌ Au ao-ina Ka, basa de ara raisa Au nai ai kake a. Tetebes ara Au mate. Tehuu fai binesa na, te Au asoda seluꞌ.”
Yakobis no Yohanis mama na hule fo soꞌu ana nara dadi lahenda bau-inaꞌ
(Markus 10:35-45)
20 Boe ma Sabadeus sao na noo ana nara Yakobis ma Yohanis, ara sama-sama leo Yesus mai. Boe ma ana sundaꞌ undulaka na, ma fee hada-horomata fo dodoe-taiboni neuꞌ Yesus.
21 Yesus natane ni nae, “Mama parluu ubeaꞌ?”
Ana nafada nae, “Leo iaꞌ Papa! Au hule fo, maneniko Papa matuuꞌ homu pareta, sona Papa soꞌu ma au ana ki ia ra duas, fo ara homu pareta sama-sama ro Papa. Au hule fo Papa fee esa natuuꞌ nai Papa boboa ona Ma, ma esa nai boboa ii Ma.”
22 Yesus namanene ria huhule na, boe ma nafada Yakobis ma Yohanis nae, “Emi ta bubuluꞌ hata fo emi hule a. Huu fo neuꞌ ko Au hapu doidosoꞌ dodouꞌ. De leoꞌ bea? Dodoo maan nana emi mabeꞌi lepa doidoso ria sama-sama mo Au, do?”
Dua si rataa ratalolole rae, “Papa e, talalu bisa!”
23 Boe ma Yesus nataa si bali nae, “Tebe, emi boe neuꞌ ko lepa doidoso ria sama leoꞌ Au. Tehuu neuꞌ ko bea riꞌ natuuꞌ nai Au boboa ona, ma boboa ii Ka, ta Au riꞌ aetuꞌ fa. Manetualain riꞌ nanuu haak naetuꞌ ria. Ana naetuꞌ memaꞌ so, bea riꞌ natuuꞌ nai mamanaꞌ ria.”
24 Ana mana tuka dea kasanahulu fekeꞌ ara ramanene dua si huhule na leo naꞌ, boe ma eteꞌ ao nara. 25 Tehuu Yesus naloo na basa si, boe ma nae, “Leo iaꞌ! Emi bubuluꞌ so, hete? Lahenda bau-inaꞌ fo riꞌ homu pareta biasa ranete anaraun ara, losaꞌ ta bisa rababale. Ma malaka reme lahenda nusaꞌ fo riꞌ ta ralelaꞌ Manetualain, ara fee pareta seli uukuꞌ a, losaꞌ sira anarau nara ta bisa botiꞌ laka nara. 26 Tehuu emi ta bole tao leo naꞌ! Neme emi mai bea nau dadi lahenda bau-inaꞌ, ana muste dadi sama leoꞌ ana uma daleꞌ fo nalalau lahenda fekeꞌ. 27 Ma bea nau dadi malaka, ana muste tao aon sama leoꞌ ata. 28 Nenene, ee! Au boe leo naꞌ. Au, Ana Lahenda ia, mai fo alalau lahenda. Au ta mai fo lahenda ralalau Au. Au mai fo fee katemaꞌ soda Ka, ela soi-tefa lahenda dodouꞌ reme sira sala-siko nara mai.”
Ramatua Yesus puli na lahenda pokeꞌ dua
(Markus 10:46-52; Lukas 18:35-43)
29 Boe ma Yesus asa laꞌo raroo. Fai fo ara kalua reme kota Yeriko mai, lahenda dodouꞌ tuka si. 30 Nai naa, lahenda pokeꞌ dua ratuu rai enoꞌ a suu na. Ara ramanene rae, Yesus neme Nasaret mai riꞌ laꞌo nesiꞌ naa, boe ma ara bobouꞌ rambera rae, “Ramatuaꞌ! Daud tititi-nonosin, ee! Ami mahani Ramatuaꞌ a doꞌ a so! Kasian neuꞌ ami dei!”
31 Lahenda ra ramanenes bobouꞌ leoꞌ na, boe ma rasaꞌai si rae, “Ae! Emi dua bosoꞌ mahahara!”
Tehuu ara bobouꞌ rambera ina bali rae, “Ramatuaꞌ! Daud tititi-nonosin, ee! Kasian neuꞌ ami dei!”
32 Yesus namanene leoꞌ na, boe ma nateꞌe de natane si nae, “Emi nau Au tao ubeaꞌ soa-neuꞌ emi?”
33 Ara rataa rae, “Ramatuaꞌ, ee! Tulu-fali ami, fo ela bisa mita-dae dei!”
34 Ana namanene si dedea rae leoꞌ na, boe ma Ana kasian neuꞌ asa. Ana nafaroe mata nara, boe ma rita-dae tutiꞌ a. Basa de ara laꞌo tuka Ni.
* 20:2 Susura Makamoi dedea Yunani nai ia duiꞌ nae, “doiꞌ dinari esa”. Dinariesa, riꞌ lahenda mana noi esa kadi na faiꞌ esa katemaꞌ. 20:8 Malaka Agama ra Atoran 19:13; Tui Seluꞌ Laꞌe Neuꞌ Eno Sodaꞌ a 24:15 20:16 Mateos 19:30; Markus 10:31; Lukas 13:30 20:26 Lukas 22:25-26 20:27 Mateos 23:11; Markus 9:35; Lukas 22:26