21
Ramatua Yesus masoꞌ kota Yerusalem sama leoꞌ Maneꞌ
(Markus 11:1-11; Lukas 19:28-40; Yohanis 12:12-19)
Yesus asa laꞌo raroo de losa rai koroꞌ esa nade Betfage, nai lete Saitun suu na.* Koroꞌ ria naneneaꞌ noo kota Yerusalem. Ara hahae ao nara rai naa. Boe ma Ana nadenu ana mana tuka dean dua fo reu rauluꞌ. Ana pareta si nae, “Emi dua leo koroꞌ a riꞌ eleꞌ meu. Emi meu, te neuꞌ ko mita keledei inaꞌ esa noo ana na, nanahekeꞌ rai naa. Emi meu sefi heni tali nara, fo hela meni si mai fee Au. Tehuu maneniko lahenda natane emi nae, ‘Ubeaꞌ taon, de emi hela meni lahenda keledei na?’ Sona emi mataa mae, ‘Ramatuaꞌ a nau pake. Maneniko Ana pake basa, sona neuꞌ ko fee faliꞌ ana.’
Basa ia ra muste dadi, tuka hata fo Manetualain mana nesi mata nara duiꞌ memaꞌ rae,
‘Ae, lahenda Yerusalem emin!
Mai mete-relu nai ia dei!
Huu fo emi Mane ma mai.
Ana mai noo dale naloe-nadae aoꞌ.
Ana mai saꞌe keledei anaꞌ.’ ”
Boe ma ana mana tuka dea sira reu, ma tao tuka basa-basan sama leoꞌ Yesus helu si a. Ara hela reni keledei inaꞌ ria noo ana na leo Yesus reu. Boe ma ara bela lafa nara reuꞌ keledei ria, ela Yesus saꞌe neuꞌ lain fo sakaꞌ leo kota daleꞌ reu. Ara sakaꞌ masoꞌ kota daleꞌ, boe ma lahenda dodouꞌ hai ra lafa, ma lafa ana nara bela si reuꞌ enoꞌ lain. Ruma reu beta reni palam dooꞌ fo kakari neuꞌ enoꞌ a talada. No ria na, ara tao tanda nae, ara sipoꞌ Ana sama leoꞌ lahenda bau-inaꞌ. Lahenda ruma laꞌo uluꞌ Yesus resiꞌ mata, ma ruma resiꞌ deaꞌ boe. Ara heꞌi rame-rame rae,
“Hosana! Ami io-oa Manetualain!§
Nana huu Daud tititi-nonosin mai!
Hosana! Ami io-oa Manetualain!
Nana huu Manetualain nadenu Lahenda ia mai.
Hosana! Ami io-oa Manetualain!
Nana huu Manetualain natuuꞌ pareta memaꞌ nai lalai poi na!”
10 Fai fo Yesus masoꞌ Yerusalem no rame-rame leo naꞌ, boe ma basa kota isiꞌ a kalua mai de ratane rae, “Awii! Bea riꞌ maiꞌ ia?”
11 Lahenda makadotoꞌ sira rataa rae, “Ia nana, Manetualain mana nesi matan. Nade Yesus, lahenda Nasaret, neme propensi Galilea mai.”
Ramatua Yesus masoꞌ leo Uma Mamaso Yahudi Ina a neu fo fate heni pasar nai naa
(Markus 11:15-19; Lukas 19:45-48; Yohanis 2:13-22)
12 Yesus asa laꞌo raroo, de masoꞌ leo Manetualain Uma Mamaso Yahudi Inan reu. Nai Uma Mamasoꞌ a kintal na, lahenda ra taon dadi neuꞌ pasar, de ara raseꞌo manupui kalasi fo riꞌ lahenda paken dadi tutunu-hohotuꞌ soa-neuꞌ huhule-haradoiꞌ. Yesus nita leoꞌ na, boe ma neu usi heni si. Ana rua nabuu mei fo riꞌ ara pake si ela lahenda nusa dea mai tukar doi nara a, ma fae naleka-natono baku fo ara pake si ela seꞌo reniꞌ manupuiꞌ a. 13 Ana nafada si nae, “Manetualain mana nesi mata na duiꞌ nae,
‘Au afoa Uma ia,
fo ela lahenda bisa mai hule-haradoi nai ia.’
Manetualain hihii-nanaun leo naꞌ, tehuu emi tao Uma ia dadi neuꞌ parampok ara mamana nabua-naesan!”
14 Boe ma lahenda pokeꞌ, ma lahenda lukuꞌ ara leo Yesus mai nai Manetualain Uma Mamaso Yahudi na. De Ana puli na katemaꞌ asa. 15 Malaka agama Yahudi malaka nara, ma mesen agama ra rai naa boe. Ara rita Yesus tao tanda heran leo naꞌ, boe ma eteꞌ ao nara. Lena-lenaꞌ bali, fai fo ramanene anaꞌ sira bobouꞌ rame-rame rai Uma Mamasoꞌ a rae,
“Hosana! Ami io-oa Manetualain!
Nana huu mane Daud a tititi-nonosin mai so!”
16 Boe ma malaka sira rafada Yesus rae, “Ae! O mamanene anaꞌ sira dedean? Ria ta laꞌe fa!”
Tehuu Yesus nataa si nae, “Au amanene. Te ubeaꞌ taon? Emi bei ta parnaa les nai Manetualain Susura Makamoi Na laꞌe-neuꞌ anaꞌ ara io-oa Manetualain, do? Mana duiꞌ nai naa nae,
‘Manetualain sadia memaꞌ ana boki beuꞌ ma ana aanaꞌ ara,
fo ara io-oa Ni.’ ”
17 Boe ma Yesus asa kalua ela kota ria, de reu suku rai koro Betania.
Ramatua Yesus pareta ai huuꞌ esa fo bosoꞌ naboa bali
(Markus 11:12-14, 20-24)
18 Balahaaꞌ balahaa anan, Yesus asa fali seluꞌ leo kota Yerusalem reu. Tehuu nai eno taladaꞌ, Ana namalaa. 19 Ana nita ai huuꞌ esa nai enoꞌ a suu na, lahenda biasa raa boan na.* De Ana naneneaꞌ leo ai huuꞌ ria neu, fo nau mete nanenin, hapu boaꞌ, do taꞌa. Tehuu Ana losa ai huuꞌ ria, Ana ta nita boaꞌ esa boeꞌ, huu fo ai huuꞌ ria besaꞌ ko nadoo beu. Boe ma Ana dedea neuꞌ ai huuꞌ ria nae, “Huu no ta kalua boa ma fee Au, de neuꞌ ko o ta maboa soꞌ!” Ana dedea basa, boe ma ai huuꞌ ria namatuu tutiꞌ a.
20 Ria ana mana tuka dea nara rita leo naꞌ, boe ma kekes ara. Ara ratane rae, “Ubeaꞌ taon, de kekeneu te, ai huuꞌ ia namatuu tutiꞌ a?”
21 Boe ma Ana nataa si nae, “Nenene matalolole! Kalu emi mamahere tebe-tebe Manetualain, ma dale mara ta kadudua fa, emi bisa tao sama leoꞌ Au tao a. Emi boe bisa tao lena neme na. Conto leo-leoꞌ: emi bisa pareta leteꞌ esa narali leo tasiꞌ a neu. Tantu Manetualain fee leteꞌ ria narali tutiꞌ a, sadi emi mamahere tebe-tebe neuꞌ Ana. 22 Basa hihii-nanauꞌ fo emi hule neuꞌ Manetualain, neuꞌ ko emi sipo si, sadi emi mamahere tebe-tebe neuꞌ Ana.”
Malaka ra ratatane aoꞌ laꞌe-neuꞌ Ramatua Yesus haak Na
(Markus 11:27-33; Lukas 20:1-8)
23 Boe ma Yesus asa laꞌo raroo. Losa Yerusalem, boe ma ara masoꞌ seluꞌ leo Uma Mamaso Yahudi Ina a kintal na reu. Ana nanori-nafada laꞌenauꞌ Manetualain eno masoda Na, boe ma malaka agama Yahudi malaka nara, ma lasi hadas ara mai ratatane aoꞌ ro Ni rae, “Useleꞌ a bea riꞌ nadenu o mai tao liuaari nai ia? Bea riꞌ fee o haak ria?”
24 Tehuu Ana bubuluꞌ ara saka enoꞌ fo nau ratuda Ni. Boe ma Ana balas nae, “Au boe nau atane emi. Emi mataa Au dei, besaꞌ ko Au ataa emi. 25 Au atane leo iaꞌ: Emi basa malelaꞌ Yohanis mana saraniꞌ a, hete? Bea riꞌ fee ni haak fo sarani lahenda? Manetualain do, lahenda dae-bafoꞌ a?”
Boe ma ara afi reu-mai, ma ara dedearaoꞌ rae, “Awii! Nala seluꞌ ita ia so! Maneniko ita tataa tae, ‘Manetualain riꞌ fee haak’, neuꞌ ko Ana balas nae, ‘Kalu leoꞌ na, sona ubeaꞌ taon de emi ta mamahere Yohanis fa?’ 26 Tehuu ita boe ta bisa tae, ‘Lahenda nai dae-bafoꞌ a riꞌ fee haak’, neuꞌ ko basa lahenda fo rai ia mai suu ita. Nana huu ara ramahere rae, Yohanis nana, Manetualain mana nesi matan.” 27 Huu ria na, de ara rataa Yesus rae, “Ami ta bubuluꞌ fa.”
Boe ma Yesus balas nae, “Kalu leoꞌ na, sona Au boe ta parluu afada ae bea riꞌ fee Au haak.”
Ramatua Yesus fee nasasamaꞌ laꞌe-neuꞌ touꞌ esa no ana manen dua
28 Yesus dedea naroo no malaka sira nae, “Emi aafi ma leo beaꞌ neuꞌ nasasamaꞌ ia? Touꞌ esa no ana manen dua. Ana pareta ana uluꞌ a nae, ‘Ana ki on! Faiꞌ ia o muu moi nonoiꞌ nai okaꞌ dei.’
29 Anaꞌ ria nataa nae, ‘Eeh! Au ta uu fa.’ Tehuu basa boe ma ana nasale dale de neu.
30 Boe ma touꞌ ria nadenu ana kadua a nae, ‘Ana ki on! Faiꞌ ia o muu moi nonoiꞌ nai okaꞌ dei.’
Anaꞌ ria nataa nae, ‘Malole a papa. Neuꞌ ko au uu’. Sekona te ta neu fa.”
31 Yesus tui basa nae leoꞌ na, boe ma natane si nae, “Au sakaꞌ atane leo iaꞌ: Neme anaꞌ sira dua mai, bea riꞌ tao tuka papa na paretan?”
Ara rataa rae, “Masososaꞌ a!”
Boe ma Ana dedea nae, “Hoo. Tehuu nenene matalolole, huu fo Au dedea teteaꞌ. Lahenda fo emi mae sira lahenda masala-masikoꞌ, leo-leoꞌ mana susu bea, ma ina manasosoa, neuꞌ ko ara dadi reuꞌ Manetualain lahendan rauluꞌ reme emi mai. Huu fo emi mataa neuꞌ Manetualain mae ya, tehuu ta tao tuka Ria hihii-nanaun fa. 32 Fai a ulu na Yohanis mana saraniꞌ a nanori-nafada emi eno na leo beaꞌ, fo emi bisa masoda roo-tetuꞌ. Tehuu emi ta nau mamahere ni. Sekona te, tepoꞌ fo lahenda masala-masikoꞌ ara ramanene Yohanis, sira saledale-tuꞌetei nara, de tuka ria nanori-nafadan. Emi bubuluꞌ basa sira so boe. Tehuu emi ta nau saledale-tuꞌetei mara, fo tuka Manetualain hihii-nanaun.”
Ramatua Yesus fee nasasamaꞌ laꞌe-neuꞌ lahenda tadaluꞌ mana noi oka anggor
(Markus 12:1-12; Lukas 20:9-19)
33 Boe ma Yesus tui seluꞌ nasasamaꞌ esa bali nae, “Manuu daeꞌ esa nau sele ai anggor neuꞌ ria daen bibiaꞌ esa. Ana heu kofeoꞌ naan, ma tao bak fo ela hee oe anggor neuꞌ daleꞌ. Ma nafoa uma nanea demaꞌ esa. Ana seba okaꞌ ria fee mana noi ra, fo ara roin ela rabatiꞌ buna-boaꞌ ro ni. Boe ma ana leo nusa dea neu.
34 Losa fai eetu boa anggor, boe ma manuu okaꞌ a nadenu ata nara leo mana noi ra reu, fo hule ria nuu babati na. 35 Tehuu mana noi sira ta tao daleꞌ neuꞌ ana uma daleꞌ ara. Esa hapu fefepa-liliꞌu, fekeꞌ a raisa ni, ma fekeꞌ a bali roi piaꞌ ana reniꞌ batu. 36 Tehuu manuu okaꞌ ria, nadenu seluꞌ ana uma dalen bubuaꞌ esa dodouꞌ lena heni masososaꞌ a. Tehuu mana noi sira tao tadalu leo naꞌ neuꞌ basa si boe.
37 Mateꞌe na boe ma manuu okaꞌ a nadenu ana boki na. Ana afi nae, ‘Maneniko au fee ana boki ka neu, tantu ara sipoꞌ no malole, ma ramanene ni.’
38 Tehuu mana noi ra rita anaꞌ ria, boe ma dedearao nara rae, ‘Ae, emi mete dei! Tou lasiꞌ a fee ana boki na mai so. Neuꞌ ko ria riꞌ sipo katemaꞌ tou lasiꞌ a posaka nara. De mai fo taisa ni, fo ela ita tanuu okaꞌ ia.’ 39 Boe ma ara hopu ra anaꞌ ria tuꞌun leo okaꞌ deaꞌ neu de raisa ni.”
40 Yesus tui basa, boe ma Ana natane si nae, “Au nau atane leo iaꞌ: maneniko manuu okaꞌ ria fali main, sona ana tao mana noi sira leoꞌ bea?”
41 Lahenda Yahudi ra malaka nara rataa rae, “Tantu ana naisa basa lahenda tadaluꞌ sira. Boe ma ana seba okan ria neuꞌ lahenda fekeꞌ, fo neuꞌ ko naraa laꞌe ledo-fain, sona bati buna-boaꞌ.”
42 Boe ma Yesus dedea no si nae, “Bate emi bei ta parnaa lees hata fo manduiꞌ nai Manetualain Susura Makamoi Na nae,
‘Hapu batu esa, tukan batu a tuꞌu henin so,
tehuu besaꞌ ia batu ria dadi neuꞌ uma a batu natenden!
Manetualain riꞌ here batu ria, boe ma natende ni.
Huu ria na, ita tita ni malole na seliꞌ!’ ”
43 Yesus dedea naroo nae, “De, emi afi matalolole e. Fai a ulu na, Manetualain teka-here ita lahenda Yahudi a, fo dadi teuꞌ Ria lahendan. Tehuu no emi ta nau tao daleꞌ neuꞌ Au, de neuꞌ ko Manetualain teka-here lahenda fekeꞌ. Lahenda bea nasoda tuka Ria hihii-nanaun, riꞌ bisa dadi neuꞌ Ria lahendan. 44 [Au tui neuꞌ tea na. Au ia, nana riꞌ batu natendeꞌ ria. Lahenda bea tuda laꞌe batu ia, neuꞌ ko lahenda ria nalulutuꞌ. Ma kalu batu ria tuda laꞌe lahenda, neuꞌ ko lahenda ria nasosopuꞌ.]”§
45 Malaka agama Yahudi malaka nara, ma lahenda Farisi ra ramanene Yesus tutui Na, boe ma ara bubuluꞌ rae, Ana dedea laꞌe-neuꞌ sira. Sira sama leoꞌ mana noi ra, ma tukan batu fo tuꞌu heni batu natendeꞌ ria. 46 De, ara ramanasa raan seli. Boe ma ara ator eno na fo nau hopu Ni. Tehuu ara bei lele lahenda kadodouꞌ, fo riꞌ rae Yesus nana Manetualain mana nesi matan. Huu ria na, de ara ta bisa tao Ni leoꞌ bea boeꞌ.
* 21:1 Nai leteꞌ ria ara feen nade ‘Saitun’, nana huu nai naa hapu oka ai huu saitun dodouꞌ. Ara biasa hee ai saitun boa na fo hapu mina na. Lete Saitun a dodoo na, bate kilo esa neme kota Yerusalem mai. 21:5 Susura Makamoi dedea Yunani nai ia, duiꞌ nae, “Sion ana feto na”. Sion nana riꞌ Yerusalem nade feken. De nai ia Sakaria pake dedea balaroe-balanauꞌ fo naloo bou-bou soa-neuꞌ kota Yerusalem lahenda nara. 21:5 Sakaria 9:9 21:8 Mateos dudui tea na nae, ‘rana dooꞌ’. Tehuu ita bubuluꞌ neme Yohanis babati kasanahulu duan lalane kasanahulu telun nae palam dooꞌ. § 21:9 Sira dedea Aram na nae, ‘Hosana’. Ria sosoa fai ulu na nae, ‘ana poꞌi-tata naa lahenda’. Tepoꞌ fo Ramatua Yesus bei nasoda nai dae-bafoꞌ ia, ara biasa pake dedeaꞌ ia fo io-oa neuꞌ Manetualain. 21:9 Sosoda Iꞌio-oꞌoaꞌ ara 118:26 21:13 Yesaya 56:7; Yeremia 7:11 21:16 Sosoda Iꞌio-oꞌoaꞌ ara 8:3 * 21:19 Dedea Indonesia pake ‘ai kaaꞌ’ dedea Yunani a nae συκῆ (sukē). Tehuu Manetualain Susura Makamoi Na natudu ai huuꞌ esa nai naa lahenda biasa selen, ma raa boa na. Nai Indonesia pooꞌ dulu, lahenda ta raa ‘ai kaaꞌ’ a boa na. De ‘ai kaaꞌ’ nai Manetualain Susura Makamoi Na, ta sama no ita ai kaan fo nai ia. 21:21 Mateos 17:20; 1 Korintus 13:2 21:29 Susura Makamoi dedea Rikou nai ia duiꞌ laꞌe matetu no dudui Yunani teteaꞌ. Tehuu feke neme manaduiꞌ Susura Makamoi dedea Indonesia TB1. 21:32 Lukas 3:12; 7:29-30 21:33 Yesaya 5:1-2 21:42 Sosoda Iꞌio-oꞌoaꞌ ara 118:22-23 § 21:44 Duduiꞌ dedea Yunani ruma ta duiꞌ lalane kahaahulu haaꞌ ia.