Scrisoarea lui Pavel către Coloseni
1
Pavel, apostol al lui Isus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, și Timotei, fratele nostru, către sfinții și frații credincioși în Hristos din Colose: Harul și pacea să vă fie vouă, de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Isus Hristos.
Mulțumim lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, rugându-ne totdeauna pentru voi, după ce am auzit de credința voastră în Hristos Isus și de dragostea pe care o aveți față de toți sfinții, din pricina nădejdii care vă este păstrată în ceruri, despre care ați auzit mai înainte în cuvântul adevărului bunei vestiri care a ajuns la voi, așa cum este în toată lumea și care dă roade și crește, așa cum este și în voi, din ziua în care ați auzit și ați cunoscut harul lui Dumnezeu în adevăr, așa cum ați aflat de la Epafras, iubitul nostru tovarăș de slujbă, care este un slujitor credincios al lui Hristos în numele vostru, care ne-a și vestit dragostea voastră în Duhul Sfânt.
De aceea și noi, din ziua când am auzit aceasta, nu încetăm să ne rugăm și să facem cereri pentru voi, ca să fiți plini de cunoștința voii Lui în toată înțelepciunea și priceperea spirituală, 10 ca să umblați în chip vrednic de Domnul, ca să-I plăce în toate privințele, aducând roade în orice lucrare bună și sporind în cunoștința lui Dumnezeu, 11 întăriți cu toată puterea, după puterea slavei sale, pentru toată stăruința și perseverența cu bucurie, 12 mulțumind Tatălui, care ne-a făcut apți să fim părtași la moștenirea sfinților în lumină, 13 care ne-a izbăvit din puterea întunericului și ne-a transferat în Împărăția Fiului iubirii sale, 14 în care avem răscumpărarea noastră, iertarea păcatelor noastre.
15 El este chipul lui Dumnezeu cel nevăzut, întâiul născut al întregii creații. 16 Căci prin el au fost create toate lucrurile în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie tronuri, fie stăpâniri, fie principate, fie puteri. Toate lucrurile au fost create prin el și pentru el. 17 El este înaintea tuturor lucrurilor și în El toate lucrurile sunt ținute împreună. 18 El este capul trupului, al adunării, El este începutul, Cel întâi născut din morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea. 19 Căci toată plinătatea a binevoit să locuiască în el, 20 și prin el să împace toate lucrurile cu sine prin el, fie cele de pe pământ, fie cele din ceruri, făcând pace prin sângele crucii sale.
21 Pe voi, care în trecut erați înstrăinați și vrăjmași în mintea voastră prin faptele voastre rele, 22 dar acum v-a împăcat în trupul trupului Său, prin moarte, ca să vă înfățișeze înaintea Lui sfinți, fără cusur și fără prihană, 23 dacă rămâneți în credință, întemeiați și neclintiți, fără să vă abateți de la nădejdea Bunei Vestiri, pe care ați auzit-o, și care este vestită în toată făptura de sub ceruri, și de care eu, Pavel, am fost făcut slujitor.
24 Și eu mă bucur de suferințele mele pentru voi, și împlinesc ceea ce-mi lipsește din suferințele lui Hristos în trupul meu, pentru trupul Lui, care este Adunarea, 25 a cărei slujbă am fost făcut slujitor, potrivit cu slujba lui Dumnezeu, care mi-a fost dată față de voi, ca să împlinesc cuvântul lui Dumnezeu, 26 taina care a fost ascunsă de veacuri și de generații. Dar acum a fost descoperit sfinților Săi, 27 cărora Dumnezeu a binevoit să le facă cunoscut care sunt bogățiile slavei acestui mister printre neamuri, care este Hristos în voi, nădejdea slavei. 28 Noi îl vestim, sfătuind pe fiecare om și învățând pe fiecare în toată înțelepciunea, ca să prezentăm pe fiecare om desăvârșit în Hristos Isus; 29 pentru care și eu mă străduiesc, străduindu-mă după lucrarea Lui, care lucrează în mine cu putere.