21
Jesús Jerusalén p'uurudee wãda
(Mr 11.1-11; Lc 19.28-40; Jn 12.12-19)
Jerusalendee wãdak'ãri, panajida Betfagé p'uuru k'idaa. Ma p'uuru Olivo Eede baji, Jerusalén k'ait'a. Mama p'anɨde Jesupa chi k'õp'ãyoorã omé naa pëiji p'uurudee. Mãgaji:
—Wã́tɨ ara bɨ p'uuru tachi k'ĩrapite bɨmaa. Jãma ununadait'ee burro wẽra jɨ̃ bainɨ̃ bɨ chi warra ome. Ẽra atátɨ mãik'aapa anéetɨ. Apidaapa ateepi-e pɨrã, jarátɨ: “Tachi Waibɨapa arak'atɨa atee k'inia bɨ. Waya tee chedait'eepɨ.”
Mãga paji chonaarãweda Ak'õre pedee jaraparipa jaradak'a:
‘Jarátɨ Sión p'uurudepemaarãmaa: “¡Ak'ɨ́tɨ! Pãchi Rey cheru, chupɨria beerã chepatak'a burro ɨ̃rɨ. Cheru ne-animal ne-inaa uapata warra, burro chak'e ɨ̃rɨ.” ’ Zac 9.9
Jesús k'õp'ãyoorã wãjida mãik'aapa oojida irua jaradak'a. Aneejida ma burro wẽra chi warra chai ome. Maap'eda ma ɨ̃rɨ ata bɨjida ãchi ɨ̃rɨpema p'aru jɨ̃patap'edaa, Jesús bataup'eda aɨde su-ak'ɨ beemerã. Eperãarã ode see nɨ̃baji. Ũk'uruurãpa ãchi p'aru t'õ jẽra bɨjida o jãde, Jesús aɨde wãmerã. Awaraarãpa k'iru t'ɨap'edap'eda, bɨpachida ma o jãde, ãchi rey pai jĩak'aapa. Jesús naa wãdap'edaarãpa mãik'aapa t'ẽe che wãdap'edaarãpa o-ĩa biapachida:
‘¡Hosana! ¡Tachi K'aripapari, Rey David Warra cheru! ¡Tachi Ak'õrepa ichita pia ak'ɨ bapariit'ee ichia rey pëida! ¡K'ĩra wãree Ak'õre eujãde, Tachi K'aripapari cheru perã! ¡Hosana!’(Sal 118.25-26)
10 Jesús Jerusalén p'uurude panak'ãri, p'uuru pidaarã jõma biuk'a nɨ̃beeji. Chok'araarãpa iidipachida:
—¿K'aima ajida, jãgɨ́?
11 Mãpai awaraarãpa p'anaujida:
—Nãgɨ́ Jesús, Tachi Ak'õre pedee jaraparipɨ, Nazaret p'uurudepema. Mãgɨ́ p'uuru Galilea eujãde bɨ.
Jesupa ne-inaa netopataarã jërek'ooda Ak'õre te waibɨadeepa
(Mr 11.15-19; Lc 19.45-48; Jn 2.13-22)
12 Maap'eda Jesús Tachi Ak'õre te waibɨade t'ĩuji mãik'aapa net'aa netopataarã taawaa jërek'ooji. P'arat'a tau t'erabaipataarã mesa sĩa bat'ak'oo wãji, paloma netopataarã banco paara. 13 Mãpai mãgaji:
—Tachi Ak'õre Ũraa p'ã jẽra bɨde jara bɨ:
‘Mɨ te ɨt'aa t'ɨ̃pata teda apataadait'ee.’ (Is 56.7)
‘Mamĩda parãpa nechɨapataarã ték'ata oo iru p'anɨ.’ (Jer 7.11)
14 Jesús at'ãri Ak'õre te waibɨade bɨde, irumaa chejida tau p'ãriu beerã mãik'aapa chiwa beerã. Mãpai Jesupa jõma jɨpak'ooji. 15 Mamĩda p'aareerã poroorã Moisepa p'ãda jarateepataarã ome k'ĩraudachida unudak'ãri Jesupa ma ne-inaa pia oo bɨ mãik'aapa ũridak'ãri warrarã nãga bia para bɨ Tachi Ak'õre te waibɨade: “¡Hosana! ¡Tachi K'aripapari, Rey David Warra!” 16 Mãpai Jesumaa mãgajida:
—K'ĩup'ee beepipáde ajida. ¿Ũri-e bɨk'ã ajida, ãchia jara jõnɨ?
Jesupa p'anauji:
—Ũri bɨda aji. ¿Parãpa nãgɨ́ leeda-e p'anɨk'ã?
‘Ak'õre, pɨa warra chak'eerãmaa k'aripipari mãik'aapa jude beerãmaa t'ãri o-ĩa ɨt'aa t'ɨ̃ k'awapipari.’ (Sal 8.2)
17 Mãpai Jesupa mãɨrã atabëiji mãik'aapa wãji Betania p'uurudee k'ãide.
Jesupa higuera bɨɨrɨmaa ijɨ̃atɨ pedeeda
(Mr 11.12-14, 20-26)
18 Tap'eda Jesús waya chek'ãri p'uurudee, jarrapisia nɨ̃beeji. 19 Ma che wãde higuera bɨɨrɨ unuji o bi ik'aawa bainɨ̃ bɨ, k'iru paraa. Mãpai araa ak'ɨnaji, chau bɨ jĩak'aapa. Mamĩda chau-ee baji. Chi k'iru aupaita unuji. Mãpai ma higuera bɨɨrɨmaa mãgaji:
—¡Pɨ waa chauk'aa pait'eeda! aji.
Aweda ma higuera bɨɨrɨ pɨɨdachi. 20 Mãga unudak'ãri, chi k'õp'ãyoorã ak'ɨtrua para beeji mãik'aapa mãgajida:
—¿Sãap'eda aweda jã higuera bɨɨrɨ jãgá pɨɨdachima? ajida.
21 Jesupa p'anauji:
—Mɨa wãarata jararu. Parãpa Tachi Ak'õrede wãara ijãaruta pɨrã, iididaipia bɨ irua ne-inaa oomerã; pãchi t'ãridepai k'ĩsiada-ee: “¿Tachi Ak'õrepa ooik'ã?” Mãgara mɨa oodak'a jã higuera bɨɨrɨ ome, parãpa oodai. Ma awara ara bɨ eemaa jararutara “Jãmãik'aapa ãyaa wã́ji mãik'aapa p'usa jãde baaináji”, mãga oopidaipɨ. 22 Parãpa ne-inaa jõma iidiruta ɨt'aa t'ɨ̃ p'anɨde t'ãripa ijãa p'anadairã, ma ne-inaa iru p'anadait'ee.
Tachi Ak'õrepa Jesús pëida
(Mr 11.27-33; Lc 20.1-8)
23 Ma t'ẽepai Jesús t'ĩunaji Tachi Ak'õre te waibɨade. Mama jarateemaa bɨ misa, p'aareerã poroorãpa judiorã poro waibɨarã ome Jesumaa iidijida:
—¿Tachi Ak'õrepa tai bɨji-ek'ã ajida, ichi te waibɨa ak'ɨdamerã? ¿K'aipa pɨmaa nãga oopi bɨma? ajida.
24-25 Jesupa p'anauji:
—Mɨa pida parãmaa iidiit'ee: ¿K'aipa pëijima aji, Juan Bautista poro choo chemerã; Tachi Ak'õrepa maa-e pɨrã eperãarãpa? Parãpa p'anaurutara, mɨa pida jarayada aji, k'aipa mɨmaa nãga oopi bɨ.
Mãpai ãchi pitapai pedee para beeji:
—Tachi Ak'õrepa pëidada aruta pɨrã, irua iidiit'ee: “Mãgara ¿sãap'eda Juan ũraa ijãada-e pajima?” 26 Jõdee jararuta pɨrã “eperãarãpa Juan pëijida”, jõmaweda k'ĩraudaridait'ee tachi ome, ãchia ijãapata perã Juan Tachi Ak'õre pedee jarapari paji.
27 Mapa p'anaujida:
—K'awada-e p'anɨda ajida, k'aipa Juan pëiji.
Mãpai Jesupa mãgaji:
—Mãgara mɨa pida jara-eda aji, k'aipa mɨmaa nãga oopi bɨ.
Jesupa warrarã omeede nepɨrɨda
28 Mãpai Jesupa iidiji:
—¿K'ãata k'ĩsia p'anɨma aji, parãpa? Eperãpa warrarã omé iru baji. Abaamaa jaraji: “Warra, wãpáde aji, mimiade mɨ uva k'ãide.” 29 Chi warrapa p'anauji: “¡Mɨ wã k'inia-eda!” aji. Mamĩda t'ẽepai, k'ĩsia awara ataji mãik'aapa wãji mimiade. 30 Maap'eda ma eperãpa chi apema warramaa auk'a jaranaji. Ma warrapa p'anauji: “Ak'õre, mɨ wãit'eeda aji, mimiade.” Mamĩda mimiana-e paji.
31 Mãpai Jesupa iidiji:
—¿Chisãgɨ́ warrapa oojima aji, chi ak'õrepa k'inia badak'a?
P'anaujida:
—Chi naa chok'ada warrapa.
Mãpai Jesupa mãgaji:
—Mɨa wãarata jararu. Cesar-it'ee impuesto p'epataarã mãik'aapa prostitutaarã Tachi Ak'õredeerã p'aneedait'ee parã naa. 32 ¿Sãap'eda? Juan Bautista chek'ãri jarateede eperãarãpa p'ek'au k'achia oo amaadamerã mãik'aapa t'ãri pia p'anapataadamerã, parãpa ijãada-e paji. Jõdee ma Cesar-it'ee impuesto p'epataarã mãik'aapa ma prostitutaarãpa ijãajida Juan pedee mãik'aapa oojida irua jaradak'a. Mamĩda parãpa mãga unujida mĩda, k'ĩsia awara atada-e paji iru pedee ijãadait'ee.
Jesupa mimiapataarã k'achia beerãde nepɨrɨda
(Mr 12.1-12; Lc 20.9-19)
33 —Ũrítɨ mɨa nepɨrɨru jarateeit'ee: Eujã chiparipa uva eujã uuji mãik'aapa t'ɨak'auk'ooji. Ichiaba bõgo mãudee ooji uva aɨde piart'ɨdait'ee. Mãpai te ɨt'ɨa ooji ɨt'ɨɨpa uva eujã jõma ak'ɨ p'anadamerã. Maap'eda ne-uu eujã ak'ɨpataarã jɨrɨji aɨde mimiadamerã mãik'aapa awara ãyaa wãji. 34 T'ẽepai uva oropata ewari pak'ãri, pëiji chi mimiapataarã iidinadamerã ichi eere bee bɨ chauda tee pëidamerã. 35 Mamĩda chi eujã ak'ɨpataarãpa ma mimiapataarã jita atadak'ãri, aba sĩk'oojida, awaraa jĩp'a peejida mãik'aapa awaraamaa mãupa bat'ajida. 36 Maap'eda ma eujã chiparipa awaraa mimiapataarã pëiji. Mamĩda ma ne-uu ak'ɨpataarãpa naaweda oodap'edaak'a oojida mãɨrã ome.
37 ’Maap'eda, chi warra pëiji. K'ĩsiaji: “Mɨ warra perã iru waaweedait'ee.” 38 Mamĩda mãgɨ́ unudak'ãri, mãgajida: “Jãgɨpa ichi ak'õre net'aa jõmaweda atait'ee chi ak'õre piuk'ãri. Peet'aadáma ajida. Mãgá na eujã jõmaweda tachide payada” ajida. 39 Mãga k'ĩsiadap'edaa perã, chi warra atadachida mãik'aapa ma uva eujãdeepa uchia atadap'eda, peet'aajida.
40 Mãpai Jesupa mãgaji arii p'anadap'edaarãmaa:
—Chipari wãk'ãri ma eujã ak'ɨpataarãmaa, ¿k'ãata k'ĩsia p'anɨma aji, irua ooit'ee ma ak'ɨpataarã ome?
41 P'anaujida:
—Ma eujã ak'ɨpataarã jõmaweda peek'ooit'ee, chupɨria k'awa-ee. Mãpai ma uva eujã bɨyada ajida, awaraarã jua ek'ari, chaujara pak'ãri ãchia teedamerã ichi eerepema.
42 Mãpai Jesupa mãgaji:
—¿Parãpa waide nãga leeda-e p'anɨk'ã aji, Tachi Ak'õre Ũraa p'ã jẽra bɨde?
‘Te oopataarãpa mãu k'iniada-e padap'edaa pipɨara padachi. Tachi Ak'õrepa mãga ooji, tachia unudamerã mãik'aapa ak'ɨtrua para beemerã.’ (Sal 118.22-23)
43 Maperã mɨa jara bɨ: Tachi Ak'õrepa parã bɨ-e pait'ee ichi jua ek'ari, ichideerã p'aneedamerã. Ma k'ãyaara awaraarãta ichideerã p'aneedait'ee, ãchia teepata perã ichi eerepema chauru, parãpa teedai k'ãyaara.
44 ‘Eperã ma mãu pipɨara bɨ ɨ̃rɨ t'ĩutɨru pɨrã, mãgɨ́ p'u oodaipari, p'arat'u mãu ɨ̃rɨ baaik'ãri ãridaiparik'a. Jõdee ma mãu eperã ɨ̃rɨ baairu pɨrã, mãgɨ́ jõt'aait'ee mãu choma p'arat'u ɨ̃rɨ baaik'ãri jõdaiparik'a; chi p'ora aupai beeparik'a.’ (Is 8.14)
45 P'aareerã poroorãpa fariseorã ome Jesupa nepɨrɨda ũri aupadak'ãri, k'awaajida irua ãchideta jara baji. 46 Mapa iru jita atapi k'iniadachida. Mamĩda waawee p'anajida eperãarãpa ijãa p'anadap'edaa perã Jesús Tachi Ak'õre pedee jarapari.