27
Jesús Romadepemaarã poro waibɨamaa ateedap'edaa
(Mr 15.1; Lc 23.1-2; Jn 18.28-32)
Tap'eda weda p'aareerã poroorã judiorã poro waibɨarã ome pedeeteejida Jesús peet'aadait'ee. Jɨ̃dap'eda, ateejida Romadepemaarã poro waibɨa Poncio Pilatomaa. Mãgɨ́ Romadepema paji. Judea eujã ak'ɨpari paji.
Judas Iscariote piuda
Judas, Jesús traicionaadapa unuk'ãri Jesús peet'aadait'ee p'anɨ, t'ãri p'uadachi ichia traicionaada perã. Mapa ma p'arat'a tau treinta ichimaa p'aadap'edaa teenaji p'aareerã poroorãmaa mãik'aapa judiorã poro waibɨarãmaa. Mãgaji:
—Mɨa p'ek'au k'achia oojida aji, ma eperãpa k'achia ook'aata peepit'aada perã.
Mãpai ãchia p'anaujida:
—¡Tai-it'ee p'ua-e bɨda ajida, pɨata ooda perã!
Mãpai Judapa ma p'arat'a tau Ak'õre te waibɨade bat'ak'oop'eda, mamãik'aapa uchiaji. Maap'eda ichi juadoopa otau jɨ̃ atap'eda, ɨt'ɨ́ baijira beeji piurumaa.
Aɨ naaweda Judas Ak'õre te waibɨadeepa uchiak'ãri, p'aareerã poroorãpa ma p'arat'a tau p'e atajida mãik'aapa mãgajida:
—Na p'arat'a tau bɨdaik'araa bɨ p'arat'a ɨa bɨpatade Tachi Ak'õre-it'ee, tachi ũraade jara bairã p'arat'a p'aada eperã peeda pari teenaadamerã Tachi Ak'õremaa.
Maperã ma p'arat'apa eujã neto atajida aɨde ɨadamerã ãchi eujãde k'ĩra tewaraarã piurutaarã. Aɨ naaweda ma eujã t'ɨ̃jarapachida Chok'o K'apataarã Eujã. Mamĩda mãgá netodap'eda eperã peeda pari p'arat'apa, eperãarãpa t'ɨ̃ bɨjida “Waa Eujã.” Mãga paji Ak'õre pedee jarapari, Jeremiapa chonaarãweda jaradak'a:
‘P'arat'a tau treinta jitajida; Israel pidaarãpa bɨdap'edaak'a. 10 Ma p'arat'apa neto atajida Chok'o K'apataarã apata eujã Tachi Ak'õrepa mɨmaa jaradak'a.’ (Zac 11.12-13; Jer 18.1-7; 32.6)
Jesús Pilato k'ĩrapite
(Mr 15.2-5; Lc 23.3-5; Jn 18.33-38)
11 Jesús Pilato k'ĩrapite ateedak'ãri, Pilatopa iidiji:
—¿Pɨk'ã aji, Judiorã Rey?
Jesupa p'anauji:
—Mɨda aji, pɨa jara bɨk'a.
12 Mãpai p'aareerã poroorãpa judiorã poro waibɨarã ome Jesús ɨmɨatee jõnapachida. Mamĩda irua maarepida p'anauk'aa paji. 13 Mapa Pilatopa iidiji:
—¿Ũri-e bɨk'ã aji, pɨ k'ĩrapite jara p'anɨ?
14 Mamĩda Jesupa pedee apida p'anauk'aa paji. Mapa Pilatopa k'awa-e paji k'ãata ooit'ee.
Pilatopa Jesús peepida
(Mr 15.6-20; Lc 23.13-25; Jn 18.38–19.16)
15 Ma fiestade Pilatopa preso aba k'ena pëipachi, eperãarãpa iidirutata. 16 Maapai eperã t'ɨ̃jarapatap'edaa Jesús Barrabás carcelde baji. Eperãarãpa ma eperã t'o p'anajida, irua ne-inaa k'achia ooda k'aurepa. 17 Jesús at'ãri Pilato k'ĩrapite bɨde, Pilatopa see nɨ̃badaarãmaa iidiji:
—¿K'aita k'inia p'anɨma aji, mɨa k'ena pëimerã, Jesús Barrabás maa-e pɨrã Jesús, Mesías apata?
18 Pilatopa mãga iidiji ãchi k'ĩraupiit'ee, k'awa bada perã Jesús aneedap'edaarãpa iru k'ĩra unuamaa iru p'anadap'edaa.
19 Pilato at'ãri su-ak'ɨ bɨde poro waibɨa su-ak'ɨ beeparimãi, chi wẽrapa jara pëiji:
—K'ĩrak'aupai ne-inaa k'achia ooi jã eperã ome, irua k'achia ook'aa perã. P'ãrik'ua mɨ k'ãimok'araa k'achia nɨ̃bajida aji, iru ome.
20 Mamĩda p'aareerã poroorãpa judiorã poro waibɨarã ome eperãarãmaa jarajida iididamerã Pilatopa Barrabata k'ena pëimerã; jõdee Jesús peepit'aamerã. 21 Mãpai waya Pilatopa iidiji:
—¿Chisãgɨta k'inia p'anɨma aji, mɨa k'ena pëimerã?
Eperãarãpa p'anaujida:
—¡Barrabata k'ena pëipáde! ajida.
22 Mãpai Pilatopa iidiji:
—Mãgara mɨa ¿k'ãata ooyama aji, Jesús, Mesías apata ome?
Jõmaarãpa p'anaujida:
—¡Kurusode peepit'aapáde! ajida.
23 Mãpai Pilatopa mãgaji:
—¿K'ãare k'achiata oojima? aji.
Mamĩda waya eperãarãpa biajida:
—¡Kurusode peepit'aapáde! ajida.
24 Pilatopa unuk'ãri eperãarã mãgá audupɨara biuk'a nɨ̃beeruta, k'awaji ãchi ome p'oyaa-e pai. Maperã pania atapiji mãik'aapa jõmaarã taide jua sɨɨji. Mãpai mãgaji:
—Mɨa ne-inaa k'achia oo-e na eperã ome. ¡Pãchia oo k'iniata oodapáde! aji.
25 Mãpai jõma see nɨ̃badaarãpa p'anaujida:
—¡Ichi tai k'aurepa piuru pɨrã, auk'a tai warrarã k'aurepa adaipia bɨda! ajida.
26 Mãpai Pilatopa Barrabás k'ena pëiji. Maap'eda Jesús soopa wɨpiji ichi soldaorãmaa mãik'aapa pëiji kurusode baijira bɨdamerã piurumaa.
Romadepema soldaorãpa Jesús oo iru p'anadap'edaa
(Mr 15.16-20; Jn 19.2-3)
27 Pilato soldaorãpa Jesús ateejida ichi palaciode. Mama soldaorã chok'araara seedachida Jesús ik'aawa. 28 Iru p'aru ẽrat'aadap'eda, p'aru teesoo, p'oree jɨ̃ bɨjida. 29 Mãpai poro jɨ̃ra pak'uru jua ne-ɨɨrɨ-idaa bɨdee ooda jɨ̃ bɨjida. Ichiaba pak'uru jitapijida reypa jita iru baparik'a. Maap'eda iru oo iru p'aneejida. Iru k'ĩrapite bedabaidap'eda, mãgapachida:
—¡Ak'ɨ́tɨ Judiorã Rey!
30 Ichiaba irumaa idupachida mãik'aapa juade iru bada pak'urupa wɨpachida poromaa. 31 Mãgá oo iru p'anadap'eda, ma p'aru p'oree ẽrat'aajida mãik'aapa ichi p'aru waya jɨ̃ bɨjida. Mãpai ateejida kurusode baijira bɨdait'ee.
Jesús kurusode baijira bɨdap'edaa
(Mr 15.21-32; Lc 23.26-43; Jn 19.17-27)
32 P'uurudeepa uchia wãdade unujida eperã, t'ɨ̃jarapatap'edaa Simón. Mãgɨ́ eperã Cirene p'uurudepema paji. Mãgɨmaa Jesús kuruso ateepijida.
33 Panajida Gólgota apatap'edaamãi. (Gólgota jara k'inia bɨ “Tachi Poro Bɨɨrɨ.”) 34 Mama Jesumaa topijida vino hiel ome p'oiradap'edaa. Mamĩda Jesupa ma-ãri to chaap'eda, to-e paji.
35 Soldaorãpa Jesús jua mãik'aapa chi bɨɨrɨ kurusode merap'ejida mãik'aapa baijira bɨjida piumerã. Mãgɨɨrãpa suerte jemenejida k'awaadait'ee k'aipata iru p'aru atait'ee. 36 Maap'eda, su-ak'ɨ p'aneejida ak'ɨdait'ee. 37 Soldaopa iru poro ɨt'aik'a eere kurusode letrero merap'eji jarait'ee k'ãare-it'ee kurusode baijira bɨjida piumerã. P'ã baji: Nãgɨ́ Jesús; Judiorã Rey.
38 Ichiaba Jesús ik'aawa nechɨapataarã omé kurusode baijira bɨjida, aba ichi juaraare, chi apema juabi eere. 39 Chi arii wãyaa wã nipadap'edaarãpa irumaa ik'achia jarapachida. Ãchi poro p'ɨrap'ɨraa 40 mãgapachida:
—¿Pɨ-ek'ã ajida, Tachi Ak'õre te waibɨa t'eet'aap'eda ewari õpeemaa waya oo atayada ada? ¡Mãgara pɨchi itu jãmãik'aapa uchiadaríji! ¡Pɨ Tachi Ak'õre Warra pɨrã, kurusodeepa ɨrabaidaipáde! ajida.
41 Ichiaba mãgá oo iru p'anapachida p'aareerã poroorãpa Moisepa p'ãda jarateepataarã ome, judiorã poro waibɨarãpa paara. Mãgapachida:
42 —Awaraarã k'aripajida ajida. Mamĩda ichi itu p'oyaa uchia-e nadeepa. Israel pidaarã Rey pɨrã, ¡ɨrabaidaríji! ¡Mãgara taipa ijãadaipɨ! 43 ¡Tachi Ak'õrede ijãa bɨda apari perã, mãgara Tachi Ak'õrepa iru k'aripaipia bɨ, wãara k'inia iru bɨ pɨrã! ¿Jaraji-ek'ã ajida, ichi Tachi Ak'õre Warra?
44 Iru ik'aawa baijira p'anadap'edaarãpa ichiaba irumaa ik'achia jarapachida.
Jesús jai-idaada
(Mr 15.33-41; Lc 23.44-49; Jn 19.28-30)
45 Imat'ɨpa ak'õrejĩru k'iat'ɨdachi. Na eujã jõma p'ãriudachi las tres parumaa. 46 Ma hora Jesupa golpe biaji:
‘Elí, Elí, ¿lemá sabactani?’ (Ma pedee jara k'inia bɨ: ‘Mɨ Ak'õre, Mɨ Ak'õre, ¿K'ãare-it'ee mɨ atabaibëijima?’) (Sal 22.1)
47 Ũk'uru arii p'anadap'edaarãpa ũridak'ãri, mãgajida:
—Elías, chonaarãwedapema Ak'õre pedee jarapari, t'ɨ̃maa bɨda ajida.
48 Aramata eperã p'ira wãji mãik'aapa esponjak'a p'ẽesap'ẽesaa bɨ topa ataji vino achuchuade. Sia k'ɨ̃de jõi bɨp'eda, sãji mãik'aapa Jesús it'aimãi t'ɨ atanaji sõmerã, opisia bɨ jĩak'aapa. 49 Mamĩda apemaarãpa mãgajida:
—Ichiak'au bɨ́ji. Unu k'inia p'anɨda aji, Eliapa iru k'aripa chei wa mãga-e.
50 Mãga nɨde Jesús waya golpe biaji mãik'aapa jai-idaaji. 51 Mãɨmisa Jerusalende Tachi Ak'õre te waibɨade chi edupɨara bɨ cuarto t'ĩupatamãi p'aru teesoo eebai jira bada esajĩak'a jẽdachi ɨt'ɨɨpa edaa. Eujã wëre nɨ̃beeji mãik'aapa mãu tapɨa t'oop'ek'oodachida. 52 Mãu te piudap'edaarã ɨa jẽra bada ewat'ɨk'oodachida mãik'aapa chonaarãwedapema Ak'õrede ijãapatap'edaarã chok'ara chok'ai p'irabaijida. 53 Ãchi ɨa jẽra badamãiipa uchiajida mãik'aapa Jesús chok'ai p'irabaip'eda, wãjida Tachi Ak'õrepa jɨrɨt'erada p'uuru Jerusalendee. Mama eperãarã chok'araarãpa mãɨrã unujida.
54 Jesús ik'aawa bada soldaorã poro ichi jua ek'ari p'anadap'edaarã ome unudak'ãri eujã wëre nɨ̃bɨ mãik'aapa awaraa ne-inaa p'asa nɨ̃bɨ, audú p'eradachida. Mãpai mãgajida:
—¡Wãara, na eperã Tachi Ak'õre Warra paji!
55 Mama t'ɨmɨɨpapai ak'ɨ p'anajida wẽraarã chok'ara, Galilea eujãdeepa che p'anadap'edaa Jesús ome. Ãchia Jesús k'aripapachida. 56 Ãra ome baji María Magdalena. Ichiaba baji Santiago mãik'aapa José nawe t'ɨ̃jarapatap'edaa María. Ichiaba baji Zebedeo wẽra.
Jesús ɨadap'edaa
(Mr 15.42-47; Lc 23.50-56; Jn 19.38-42)
57 P'ãriupodopa pacheji eperã p'arat'ara bɨ, t'ɨ̃jarapatap'edaa José. Mãgɨ́ eperã Arimatea p'uurudepema paji. Ichiaba Jesude ijãapachi. 58 José wãji Pilatomaa Jesús k'ap'ɨa piuda iidide ɨait'ee. Pilatopa teepiji. 59 Mãpai Josepa Jesús k'ap'ɨa lienzo chiwidide pɨraji 60 mãik'aapa bɨji mãu te uria k'oropida ichi-it'ee iru badade. Made piuda apida waide ɨada-e p'anajida. Maap'eda ma mãu te uria t'ai jɨ̃a bëiji mãu choma bɨpa mãik'aapa wãji. 61 Mamĩda María Magdalena apema María ome su-ak'ɨ p'aneejida ma mãu te uria t'ai k'ĩrapite.
Jesús ɨadap'edaamãi jɨ̃apataarã pëidap'edaa
62 Aɨ norema ɨ̃ipata ewate paji. Ma ewate p'aareerã poroorã fariseorã ome wãjida Pilatomaa. 63 Mãganajida:
—Señor, taipa k'irãpa p'anɨ jã seewa-idaa bada chok'ai bak'ãri, jaraji ichi piup'eda ewari õpee parumaa chok'ai p'irabaiit'eeda ajida. 64 Mapa soldaorã pë́iji jãgɨ́ ɨadap'edaamãi jɨ̃ade k'ãima õpee paru misa, maa-e pɨrã chi k'õp'ãyoorã p'ãrik'ua chedap'eda, atadaridai iru k'ap'ɨa piuda mãik'aapa eperãarãmaa jaradai iru waya chok'ai bɨ. Mãga ooruta pɨrã, eperãarãpa ma seewa audupɨara ijãadayada ajida, naawedapema k'ãyaara.
65 Pilatopa p'anauji:
—Acha p'anɨ soldaorã atéetɨ mãik'aapa chi ɨadap'edaamãi jɨ̃a paraa bɨnadapáde aji.
66 Aramãgá mamaa wãdap'eda, ma mãu te uria t'aide mãu choma bɨpa t'ap'a bɨjida. Pi-ia sellaa ata bɨjida. Maap'eda soldaorã jɨ̃a paraa atabëijida mama.