10
Pitumɛ kɛfi nɛ pitɛ́ kɛ Yeesu uu n wɛ́ɛ
(Mɑriki 3:13-19; Luki 6:12-16)
Yeesu uu pɛɛ upirɛtiki kɛfi nɛ pitɛ́ séi uu ńnɑŋɛ pi hɛ pikɛ́ yɛ nɛ ɑníri lɑkɑsɛ ɑpi yɛ kɔ nɛ itói ncɔpuri nɛ ncɔ́ŋ ncɔpuri mɛɛ pisoi m pɛkɛsi pɔisɛntɛ. Pitumɛ kɛfi nɛ pitɛ́ pɛ̃ ɑnyiri yɛ nnyɛ́: Ufoí yɛɛ Simɔɔ kɑpi rinyíri n hɛ rɛ Piyɛɛ nɛ uuwɑ̃ Antiree, nɛ Yɑkupu nɛ uuwɑ̃ Yohɑni. Pɛ̃ kɛtɛ́ yɛ Sepetee piŋmɑ́nɛ lɛ, nɛ Filipu nɛ Pɑtelemii nɛ Tomɑɑ nɛ ulɑmpooyɔɔ́ Mɑtiyee nɛ Alifee uŋmɑ́nɛ Yɑkupu nɛ Tɑtee, nɛ Simɔɔ yɛɛ pɛɛ ukuyu pimúlɛ́ kɛcɑ́ɑ́ n tɔpu nɛ Yutɑsi Isikɑriyɔɔti yɛɛ Yeesu n tĩ́ uu pilɑ́ɑrɔ ɑnipɛ-i wɑi.
Pikɛi kɛ Yeesu uú nɛ pisoi pɛ̃ n tum
(Mɑriki 6:7-13; Luki 9:1-6)
Pisoi kɛfi nɛ pitɛ́ pɛ̃ kɛ Yeesu uú nɛ pikɛi tũ uu pi céési rɛ: Ani silõ sɛ-i kɛ mpuri sɑnɛ pikɔ́ ɑpi ń we n kɑɑsɛ. Áni kɑpɛ Sɑmɑrii pikɔ́ ɑyu kɛ́mɛɛ hɑ. Amɑ́ Isirɑyɛɛli pikɔ́ pɛɛ ń we yɑrɛ isɑ́ŋ yɛɛ m pɔ kɛ́mɛɛ kɑni yɛ́ hɑ. Ani icée kɛ́mɛɛ pi n símisi rɛ: Uléécɑɑ iyɔɔpi yɛ nyɑhɑimɛlɛ. Ani pitóikɔ́ m pɔisɛntɛ, ɑni pikpɔkpɔ yukusɛntɛ, ɑni tíyɛsɛ piyɔ̃́ pikɛ́ pɑnsɛ pisoi pɛɛ ɑ́pi mɛ́kpɛrinkpɛ m mɑ́, ɑni ɑníri lɑkɑsɛ. Fɑɑlɑɑ kɑni yɛ̃́, fɑɑlɑɑ kɛ nɔ́ɔ yɛ́ kɔ picɔ hɛ. Áni kɑpɛ nkpɑ́ni wurɑ nɛ́ɛ nwóóweni nɛ́ɛ mɛwóópipi kpísi nɔkɛ́ ɑwóólɔɔ-i wɑ nɔkɛ́ nɛ ripɛ́nɛ. 10 Áni kɑpɛ kulɔ́ɔ kpísi nɔkɛ́ nɛ ncée ritiki, ɑ́ni kɑpɛ kɔ kɛtúkɑnkɑ kɛsɛ kpísi. Áni kɑpɛ kɔ ɑnɛ́ɛ́ri nɛ́ɛ kusɛ́lɛ rimúlú. Li we rɛ ukɛikɔ́ yɛɛ yɛ upikɛi pilukɛ li.
11 Ḿpɑ́ kuyu mɑɑ-i nɛ́ɛ kɛyupi-i kɑni lompɔ, ɑni yɛ uyɛɛ yɛ́ ń ŋmurɛi uu nɔ́ yɔ́su wɛ́ɛ́si. Un n ŋmurɛi un nɔ́ n yɔsí, ɑni ukɛmɛɛ́ tonɛ ɑí hɑ nɛ nɔ́kɛnɛ́tɔ́ŋɛ́yɑɑ tulu. 12 Nɔn yɛ kɛ́yɔ kɛ́ye-i n lompo, ɑni yɛ kɛpikɔ́ yɑ́ɑ́si rɛ: Likɛ́ nɔ́ n niŋú! 13 Kɛ́yɔ kɛ̃ pikɔ́ pin nɔ́ n yɔsí, nkíŋniŋɛ kɑní nɛ pi ń lɑ nkɛ́ pikɛcɑ́ɑ́ n we. Amɑ́ pinsɑ́ nɔ́ n yɔsí, nkíŋniŋɛ kɑní nɛ pi ń lɑ nkɛ́ nɔ́kɛnɛ́mɛɛ pɛɛpɔ. 14 Pin kɛ́yɔ kɛnyinɛ-i nɛ́ɛ kuyu kunyinɛ-i n yɛ̀ rɛ ɑ́pi nɔ́ yɔ́sunɛ nɛ́ɛ ɑ́pi kɔ nɔ́nnɛ́símɛ́ kutu cɔnɛ, ɑni kɛ́yɔ kɛ-i nɛ́ɛ kuyu kpɛ-i léepɔ ɑni nɔ́ɑnɛ́nɑ nkoŋo péi ɑni pikuwɛ́ɛ́-mɛ̃ yɑɑpɔ. 15 Asei kɑm nní nɔ́ símisi rɛ kɛyɑ́ɑ kɛ̃ kɛ Uléécɑɑ uu n sɔ́nti ukɛ́ nɛ pisoi n túhɑɑnɛ, Sotɔm nɛ Komɔɔri pikɔ́ kɛ Uléécɑɑ uu nnɑ n ŋmɑɑsi iwɛ yɛ́ nɛ kuyu kpɛ̃ ikɔ́ kutɔsi wɑ.
Lɛ̃ kɑpí mɑsí kɛpirɛ pisoi n wéékusɛnɛ
(Mɑriki 13:9-13; Luki 21:12-17)
16 Yeesu uu kɔ pimɑ́ɑ pi kpɑ́ rɛ: Ani ńsɔnɛ kõ tɛ, kɑm nní nɔ́ n tum, ɑni isɑ́ŋ yɛɛ ɑ́kpɛ kɛcɔpɛ ń we mɛcɔ n sɔ́nɛ. Lɛ̃ nnyɑ, ɑni mɛsɔhɔ m mɑ́ yɑrɛ iwɑ́ɑ, ɑni ɑlɔ́ɔlɑ̃ mɛcɔ kɛ́yu m purú. 17 Ani nɔ́mɛnɛ́círɛ nɛ pisoi tĩ. Li yɛ́ kɑm ɑpi yɛ nɔ́ tini ɑpí nɛ sitúhɑɑnɛ-i sĩ́, ɑpi yɛ kɔ piɑyomɛyɑ́hɑɑlee-i isɛ́í nɔ́ súúkɛɛ. 18 Pi yɛ́ kɑm ɑpi yɛ nɛ̃́ nnyɑ píyukɔɔ́ nɛ piyɔ́ɔpi kɛ́mɛɛ nɔ́ séi rɛ nɔkɛ́ kɔ pɛ̃ kɛyu-i nɛ mpuri sɑnɛ pikɔ́ kɛyu-i inɛ́tɑnsei li nnyɑ. 19 Pin yɛ kɛtɑhɑi nɔ́ n sée, iwɑmɛ íi kɑpɛ yɛ nɔ́ wɑ rɛ ń-ye kɑni yɛ́ hɑ símisi nɛ́ɛ íye kɑni yɛ́ hɑ n símisi. Liituŋɛ in n tu, Uléécɑɑ yɛ́ ḿmɑɑ-mɑɑ nɔ́ hɛ ɑní mɑlɛ. 20 Ái nɔ́kɛnɛ́mɛɛ knn léerinɛ. Amɑ́ Nɔ́unɛ́sɑ́ɑ Uléécɑɑ Nfɑɑsɔnɛ yɛɛ nɔ́kɛnɛ́mɛɛ símisinɛ. 21 Usoi yɛ́ umɑ́rɛcɔ kpísi uú pɑ rɛ pikɛ́ kpu. Usoi uu kɔ ukɛpipi kpísi uú nɛ limɛcɔ wɑi. Siwɑ̃́ ɑsi pisɑ́ɑ nɛ píni kɛcɑ́ɑ́ nyɛrɛ ɑsi pi kpísi ɑsí pɑ rɛ pikɛ́ kpu. 22 Pisoi nnɛ́í yɛ́ kɑm ɑpi nɛ̃́ nnyɑ nɔ́inɛ́puri yulu. Amɑ́ nkó yɛɛ rinkɑ́hɑ́-kɑ́hɑ́ nɛ kɛ́tɔ-pɔ, Uléécɑɑ yɛ́ uriyu lɔ. 23 In kuyu kúye-i nɔ́ n wéékusɛlɛ̃, ɑni wuri ɑni kucɔ tɛ́ŋ́. Asei kɑm nɔ́ símisi rɛ ɑ́ni Isirɑyɛɛli ɑyu kɔ́ɔ́núnɛ nɔkɛ́ tɑ́ŋɛnɛ Usoi Kɛpipi kɛkɛ́ kɛlenɛ kɑm.
24 Upeikɛɛ úkɑ úu uucélɑɑ fe. Limɛcɔ, ukɛikɔ́ úkɑ úu ukɛisɑɑ fe. 25 Li nyɑm tɛ upeikɛɛ ukɛ́ ucélɑɑ kɛtulɛ tu. Li nyɑm tɛ ukɛikɔ́ ukɛ́ ukɛisɑɑ kɛtulɛ tu. Nɛ́ɛ nɔ́unɛ́yɔsɑɑ, nɛ̃́ kɑ́pi piséi tíyɛ rɛ Pɛlisepulɛ, wóo pɛɛ nɔ̃́ pinɛ́yɔkɔ́?
Uyɛ̃ kɑi m pisɛ rɛ usoi ukɛ́ n wuru
(Luki 12:2-7)
26 Yeesu uu kɔ pimɑ́ɑ pi kpɑ́ rɛ: Áni kɑpɛ pisoi n wuru. Lɛ̃ nnɛ́í lɛɛ m pékɑɑlɛ̃ nɛ lɛ̃ nnɛ́í kɛ úkɑ úu n nyu yɛ́ kɑm ɑi mɛtɛ́í kɛ́mɛɛ léeri ḿpɑ́ úye uu li yɛnu uu kɔ li ceru. 27 Mmɛ̃ kɑm nní kuŋmɑhɑ-i nɔ́ n símisi, ɑni hɑ mɛtɛ́í kɛ́mɛɛ n tiyóó. Ani hɑ kɔ mmɛ̃ kɑm nní kutu-i nɔ́ rinwɛ́í-wɛ́í, kɛcɑ́cɑ́-i nyɛrɛ ɑni yóó ḿpɑ́ úye ukɛ́ kṍ. 28 Áni kɑpɛ pɛpɛɛ yɛ usoi ń kpu ɑ́pi yɛ pɛɛ fe pikɛ́ ukumííri kpu n wuru. Amɑ́ Uléécɑɑ kɑni yɛ́ mɛníŋɛ n wuru rɛ u yɛ felɛ uu usoi kopu uu kɔ u nɛ ukumííri kpísi uu nnɑ tɛnɛcirɛ́ kɛ́mɛɛ wɑipɔ nnyɑ. 29 Ńté pi yɛ sinúipi yukɛ-yukɛ sitɛ́ yɑ́ɑ ɑí nɛ kɛ́tɑnkɑ́ kumúŋɛ́ sɑ́, nɛ́ɛ yo? Ḿpɑ́ nɛ lɛ̃, kɛ́kɑ ɑ́kɛ yɛ mɛ́woo kpu kɑ́i Nɔ́unɛ́sɑ́ɑ Uléécɑɑ mɛlɑ. 30 Ticuruu Uléécɑɑ yɛ nɔ́rinɛ́yu kɛcɑ́ɑ́ nnyúpi kɛɛnlɛ un n-nnɛ́í nyu. 31 Lɛ̃ nnyɑ, iwɑmɛ íi kɑpɛ yɛ nɔ́ wɑ. Nɔ Uléécɑɑ inipɛɛ-i ríyu mɑ́lɛ lin sinúipi yukɛ-yukɛ kulúi fe.
Yeesu mɛyɔ́ɔ́ nɛ umɛyulɛ kɛcɑ́ɑ́ nsímɛ́
(Luki 12:8-9)
32 Yeesu uu kɔ kpɑ́ rɛ: Úye un pisoi kɛcɔpɛ n ŋmurɛi rɛ u unɛ́kɔ́ lɛ, nɛ̃́ nɛ́ kɔ Unɛ́sɑ́ɑ yɛɛ kɛyómɛcɑɑ-pɔ ń we kɛyu-i ŋmurɛi rɛ nɛ́ɛ u te. 33 Amɑ́ úye un kɔ pisoi kɛcɔpɛ n kɛsi rɛ úu unɛ́kɔ́, nɛ̃́ nɛ́ kɔ Unɛ́sɑ́ɑ yɛɛ kɛyómɛcɑɑ-pɔ ń we kɛyu-i kɛ́si rɛ ɑ́m u nyu.
Yeesu úu nɛ nkíŋniŋɛ pisoi kɑ, ɑmɑ́ ɑtɔpi kuú nɛ pisoi kɑ
(Luki 12:51-53; 14:26-27)
34 Yeesu uu kɔ kpɑ́ rɛ: Áni kɑpɛ m músu rɛ ńniŋɛ kɑḿ nɛ kɛtẽ kɛcɑ́ɑ́ kɑ. Ái nkpɑ́ni ńniŋɛ, ɑmɑ́ ɑtɔpi kɑḿ nɛ kɑ. 35 Nɛ kɑlɛ kɛ́ uŋmɑ́nɛ nɛ usɑ́ɑ cɛ́ŋsɛ, ɑm kɔ ukpére nɛ úni nɛ ufɔsi nɛ unyɑ́ɑni cɛ́ŋsɛ. 36 Usoi kɛyɔ cirɛ pikɔ́ ŋmɑɑ pɛɛ ilɑ́ɑrɔ u wɑinɛ.
37 Usoi nkó yɛɛ usɑ́ɑ nɛ́ɛ úni ń lɑ ɑi tɔ́su lɛ̃ kuu nɛ́ ń lɑ úu nɛ sɑ́ rɛ ukɛ́ unɛ́pirɛtiki. Nkó yɛɛ kɔ uuŋmɑ́nɛ nɛ́ɛ uukpére ń lɑ ɑi tɔ́su lɛ̃ kuu nɛ́ ń lɑ úu nɛ sɑ́ rɛ ukɛ́ unɛ́pirɛtiki. 38 Nkó yɛɛ úu n ŋmurɛi rɛ ukɛ́ mɛnɛ́cɔ ukunɑpɛ́ɛ́kɔɔ́ riyɑ * ukɛ́ pɛɛ nɛ́ ritiki, úu nɛ sɑ́ rɛ ukɛ́ unɛ́pirɛtiki. 39 Nkó yɛɛ ń lɑ ukɛ́ unfɑɑ m múílɛ̃, yɛ́ kɑm uú nɛ n fómni. Amɑ́ nkó yɛɛ nɛ̃́ nnyɑ unfɑɑ n fóm, yɛ́ kɑm uu n yɛnu.
Ihɛ́ɛ́ kɛcɑ́ɑ́ icélɑɑ
(Mɑriki 9:41)
40 Yeesu uu kɔ pimɑ́ɑ pi kpɑ́ rɛ: Nkó yɛɛ nɔ́ n yɔsí, yɛ kɔ nɛ̃́ yɔsilɛ. Nkó yɛɛ nɛ́ n yɔsí, yɛ kɔ uyɛɛ nɛ́ n tummɛ yɔsilɛ. 41 Úye un ɑntepu unyinɛ n yɔsí rɛ ɑntepu lo nnyɑ kuu u yɔsí, Uléécɑɑ yɛ́ ihɛ́ɛ́ kuu yɛ́ ɑntepu ḿ pɑ icɔ u hɛ́ɛ́lɛ. Nkó yɛɛ kɔ uyɛɛ ɑsei nɛ Uléécɑɑ pikɛi n wɑi n yɔsí rɛ ɑsei ute lo nnyɑ kuu u yɔsí, Uléécɑɑ yɛ́ ihɛ́ɛ́ kuu yɛ́ ɑsei ute ḿ pɑ u hɛ́ɛ́lɛ. 42 Asei kɑm nɔ́ símisi rɛ nkó yɛɛ pisoi mpí kɛ úkɑ úu nní n wɑisɛlɛ̃ kɛcɔpɛ unyinɛ míni rińwuhúsɛ rɛ pi pinɛ́pirɛtiki lɛ nnyɑ, Uléécɑɑ yɛ́ liihɛ́ɛ́ u pɑ.
* 10:38 Kunɑpɛ́ɛ́kɔɔ́ piyɑ: ɑsei rɛ íwɛ pilukɛ Yeesu mɛcɔ