11
Yohɑni Úniwolɛ pitumɛ
(Luki 7:18-35)
Kɛ Yeesu uu upipirɛtiki kɛfi nɛ pitɛ́ pɛ̃ uicélɑɑ pípɑ ḿ mɑsí, uu kei yisi uú hɑ kɛtẽ kɛ̃ ɑyu kɛ́mɛɛ n céési un kɔ Nléécɑɑsimɛ́ yóólɛ̃. Yohɑni Úniwolɛ yɛ pɛɛ likumúŋɛ́ kpɛ-i kukpɑniilee-i wepɔlɛ. Uu Kirisi pikɛi kuu n wɑi nkɔ́ kóm, uu pɛɛ upipirɛtiki yukusɛ uu ukɛmɛɛ tum tɛ pikɛ́ hɑ u pisɛ rɛ uyɛɛ usoi uyɛ̃ kɑpi mɛkɛɛ-mɛ n tee rɛ u sɔ́nti nɛ́ɛ unyinɛ ucɔ yɛ kɛpirɛ wemɛlɛ? Kei kɛ Yeesu uu pɛɛ pi pɛsɛ rɛ: Ani hɑ lɛ̃ kɑni n kómɛi nɔn kɔ nyɑ́ni Yohɑni símisi, lɛlɛɛ rɛ pinyíyɛ yɛ nyɑ́nilɛ, síkɑnkɑ́lɑ́kɑ́ sin sɔ́nɛ, piyɔ̃́ pin wolɛ pin funi, pitusuí pin kómɛi, pikpɔkpɔ pin yisikɛɛ, píwɛkɔɔ́ pin kɔ Nsímɛ́ Kɛcirɛ kɛ pisoi ɑpi pi n yóólɛ̃ kómɛi. Úye unsɑ́ nɛ̃́ nnyɑ n loó, liute yɛ únɑrɛkomɛ lɛ.
Kɛ Yeesu uu lɛ̃ pisímɛ́ pi ḿ mɑsí ɑpi tɔ́mpɔ, uu pɛɛ Yohɑni kɛcɑ́ɑ́ nsímɛ́ pisoi pɛɛ n cɑ́pinɛlɛ̃ n símisi, uu rɛ: Yo kɑni kucɛsi kóimɑ-i piyɛ́nɛ hɑ? Kɛkpɑ́pi kɛ kuyɔ ɑku n fíkiisɛɛ? Usoi yɛɛ mɛlɑpɛ kɛcirɛ n lɑpɑɑlɛ̃ yɛɛ kei we, nɛ́ɛ yo? Amɑ́ piyɔ́ɔpi ɑkpɑ́ŋɑ́-i kɛ pɛpɛɛ mɛlɑpɛ kɛcirɛ m mɑ́ ɑpí we. Yɑrɛ yo kɛcirɛ ŋmɑɑ kɑni mpíí piyɛ́nɛ hɑ? Antepu unyinɛ nɛ́ɛ yo? Amɑ́ ɑsei kɛcɑ́ɑ́ uyɛ̃ kɑni nní ń yɛ̃́ nɛ ɑntepu felɛ. 10 Ukɛcɑ́ɑ́ kɑi wɔ́lɑɑlɛ̃ tɛ: Unɛ́tumɛ yɛ nkó kɑm n tummɛ ukɛ́ nɛ kɛkpéẽ pɔ́ wɑ ukɛ́ mpɔ́cée nyɔ́ɔnsɛ. 11 Asei kɑm nní nɔ́ símisi rɛ kɑí nɛ n wemɛ, ɑ́pi unyinɛ mɑrɑɑlɛ̃ yɛɛ Yohɑni Úniwolɛ n fe. Ḿpɑ́ nɛ lɛ̃, pɛpɛɛ Uléécɑɑ iyɔɔpi kɛ́mɛɛ ń we kɛcɔpɛ, uyɛɛ n fíílɛ̃ yɛ u felɛ. 12 Kɑí nɛ kumúŋɛ́ kpɛ-i kɛ Yohɑni uu Uléécɑɑ Nsímɛ́ n yóólɛ̃ n kpíimɛ ɑí nɛ kumúŋɛ́ nkú-i tuiri, pisoi yɛ Uléécɑɑ iyɔɔpi nnyɑ tɔpulɛ pin nɑ́ɑ́si pikɛ́ i yɛ̃, pinɑ́ŋɛ-nɑŋɛ pɛɛ yɛ i yɛ̃. 13 Antepuyɛ nnɛ́í nɛ isé yɛ Uléécɑɑ iyɔɔpi nsímɛ́ símɑɑrilɛ ɑí weri ɑí nɛ Yohɑni ikɑmɛtuŋɛ tulu. 14 In tɛ nɔ mɛsei lɑ nɔkɛ́ nnɛ́símɛ́ kṍ, Yohɑni yɛɛ Elii uyɛ̃ kɑpí pɛɛ n tee rɛ u wemɛ. 15 Úye un ukómɛ uu kóm!
16 Uu kɔ pimɑ́ɑ pi kpɑ́ rɛ: Yo kɑm yɛ́ fe kɛ́ nɛ nfɑ́ɑni pisoi múŋɛisɛnɛ? Pi nkpɑ́ni yɑrɛ siwɑ̃́ sɛɛ kɛ́yɑɑ́lɑ-i n tṹ si nɛ sisicɔ sin nɛ ipupɛi séleinɛ, ɑsi yɛ rɛ: 17 Tɔ ɑsũ nɔ́ símisilɛ rɛ ɑni yesi, ɑni yúlu, ɑri sikpɔyomɛ yom, ɑ́ni tẽ́. 18 Mɛsei kɛ Yohɑni uú kɑ, úu yɛ ilukɛ li, úu yɛ pítɑ n ntí, ɑni rɛ ɑníri kuu héesi. 19 Usoi Kɛpipi pɔ́ɔ weri kɛn le kɛn níru, ɑni kɔ rɛ: Pilukɛ nɛ pítɑ nirɛ́ ŋmɑnɛ nkɔ́ mɛɛ uyɛ̃ we. U kɔ pilɑmpooyɔɔ́ nɛ pikópɛkɔɔ́ usɑnɛ lɛ. Amɑ́ li pɛɛ umɛwɑi kɛ́mɛɛ nyísɛlɛnlɛ rɛ Uléécɑɑ mɛwɛ́ɛ́sɛsɔhɔ yɛ mɛ.
Ayu nyɛɛ ɑ́ɑ Yeesu nsímɛ́ ń ŋmurɛi
(Luki 10:13-15)
20 Lɛ̃ mɛmɑ́ɑ́, Yeesu uu pɛɛ ɑyu nyɛ-i kuu mɛwɑisɑŋɑ mɛyɑ̃ n wɑpisi pikɔ́ picɛ́ kɑ́pɑ́ɑ́ kɑ́pi nɛ mɛfinɛ n consɛ nnyɑ. U nɛ pi cɛ́si rɛ: 21 Nɔ̃́ Korɑsin pikɔ́, íwɛ kɑni topori. Nɔ̃́ Petisɑyitɑ pikɔ́, íwɛ kɑni topori! Likumúŋɛ́ rɛ mɛwɑisɑŋɑ kɑpi nɔ́kɛnɛ́mɛɛ n wɑpisi mɛn pɛɛ Tiiri nɛ Sitɔɔ kɛ́mɛɛ n wɑ, ɑi nní ń we pin piɑkópɛ kɛpirɛ ritɔ ɑpi ɑ́fɔrɔnti tɑni ɑpi pimɛcirɛ nfúrɔ̃ kɔikɛɛ likɛ́ nyísɛ rɛ pi consɛ. 22 Lɛ̃ nnyɑ kɑm nɔ́ símisi rɛ Tiiri nɛ Sitɔɔ pikɔ́ iwɛ yɛ́ hɑ kɛtúhɑɑnɛyɑɑ kɛ̃ nɛ nɔ́inɛ́kɔ́ kutɔsi wɑ. 23 Ńté nɔ̃́ Kɑpɛrinɑwum pikɔ́, nɔ músu rɛ kɛléécɑɑ-mɛ̃ kɑní tɑɑ́lɛ̃? Ái nkpɑ́ni lɛ̃. Amɑ́ kukúlɑ̃yu-i kɛ Uléécɑɑ uu kɛtẽ-mɛ̃ nɔ́ lɑ́upɔlɛ. Ái líkɑ nnyɑ, pin pɛɛ mɛwɑisɑŋɑ mmɛ́ kɑpi nní nɔ́kɛnɛ́mɛɛ n wɑpisi mɛcɔ Sotɔm kɛ́mɛɛ n wɑpisi, li yɛ́ pɛɛ nní ń we kuyu kpɛ̃ kun nɛ we. 24 Lɛ̃ nnyɑ kɑm nɔ́ símisi rɛ kɛyɑ́ɑ kɛ̃ kɛ Uléécɑɑ uú nɛ pisoi n túhɑɑnɛnɛ, Sotɔm pikɔ́ iwɛ íi nɔ́inɛ́kɔ́ nɛ kutɔsi wɑ.
Yeesu yɛ rɛ pisoi pikɛ́ ukɛmɛɛ piwéntɛ hɑpɔ
(Luki 10:21-22)
25 Yeesu uu pɛɛ likumúŋɛ́ kpɛ-i mɑɑ rɛ: Sɑ́ɑ, kɛtẽ nɛ kɛyómɛ Upiimɑ, nɛ pɔ́ pɑkɑrɛ rɛ pɔ tíyɛsɛ siwɑ̃́ síńsɑ́pi ɑsi nsímɛ́ mmɛ̃ kɑɑ pisɔhɔɔ nɛ pinyuwɛ ḿ pesí ɑsei kom. 26 Pɔ́ɔ lɑ rɛ likɛ́ lɛ̃ wɑ kɑi kɔ mɛsei lɛ̃ wɑ, Sɑ́ɑ.
27 Yeesu uu kɔ limɛmɑ́ɑ́ pi mɑɑ rɛ: Unɛ́sɑ́ɑ yɛ ḿpɑ́ yo nnɛ́í nɛ́ pɑlɛ. Úkɑ ucɔ úu nɛ̃́, Ukɛpipi nyu Unɛ́sɑ́ɑ mɛmɑ́ɑ́. Úkɑ ucɔ úu kɔ Unɛ́sɑ́ɑ nyu insɑ́ nɛ̃́ Ukɛpipi nɛ pɛ̃ kɑm n tíyɛsɛ ɑpi u ceru. 28 Nɔ́ mpí nnɛ́í nɔ́ɔ nní ncɔni mulɛ-mulɛ nɛ n nɑ́kɑɑnkɛɛ lin nɔ́ pelɑɑlɛ̃, ɑni kɛnɛ́mɛɛ́ kɑm kɛ́ nɔ́ topilɛ ɑni wéntɛ. 29 Ám lɑ kɛ́ nɔ́ n nyikilɛ̃ lin nɔ́ pelɑɑlɛ̃. Ani ncɔni kɑḿ nɛ nɔ́ ń lɑ ŋmurɛi ɑni cɔni, ɑni tíyɛ kɛ́ nɔ́ n céési. Nɔ́ pɛɛ yɛ̃́ kɑni yɛ́ ń wéntɛ. Nɛ kɛfɑ lɑ́ɑ́rúlɛ. Mɛnɛ́kɔ́ ɑ́mɛ kɔ pɔ́ɔ́lú. 30 Ncɔni mmɛ̃ kɑm nní nɛ nɔ́ ń lɑ rɛ ɑni cɔ̃ yɛ fɑ́kúlɛ, ńn nkpɑ́ni mulú.