21
Gud ser våra motiv
Gott ledarskap i Herrens hand är som en vattenbäck,
han låter det mynna ut var helst han vill.
 
Människan anser, från sitt perspektiv, att alla hennes vägar (beslut) är rätta,
men Herren prövar (väger) hjärtat.
[Människan rättfärdigar sina handlingar men Gud ser bakomliggande motiv och intentioner].
 
Att leva rent och rätt [inför Gud och människor]
betyder mycket mer för Herren än ett religiöst offer [ett religiöst yttre].
 
Stolta ögon (då man anser sig själv vara överlägsen) och ett högmodigt (arrogant) hjärta kännetecknar onda människor,
men även de ogudaktigas plöjande är synd.
[Ordet plöja kan också översättas ”lampa”, oavsett så är versens budskap klart: Den ogudaktiges hela liv, både arbete och glädjeämnen är synd i Guds ögon.]
 
Att planera noggrant ger vinst i det långa loppet,
medan hastverk (oöverlagt handlande) bara leder till förlust.
 
Rikedom införskaffad genom lögn (en ljugande tunga, omoraliska metoder) är som ånga
[som snabbt avdunstar och försvinner] och drivs hit och dit [av vinden],
den som söker sådan rikedom söker döden.
 
De ogudaktigas våld (förstörelse, skada) kommer tillbaka över dem själva,
eftersom de vägrar handla rättfärdigt.
 
För den oärlige är vägen krokig (svår),
men den rättfärdiges arbete (handlande, inkomst från arbete) är som en rak väg (rätt).
 
Det är bättre att bo i ett hörn på [det platta] hustaket
än att dela ett hus (familj) med en grälsjuk (stridslysten, hetlevrad) kvinna.
[Det var inte ovanligt att man byggde ett gästrum på det platta hustaket, det är antagligen detta som syftas på här, se 2 Kung 4:10.]
 
10 Ogudaktiga människor längtar (har begär) efter det onda,
de har ingen medkänsla för andra människor (vänner, grannar).
 
11 När den arrogante (skrytsamme) blir straffad,
ser den oförståndige (en naiv människa som blivit vilseledd) detta och blir vis,
men människor med [Guds] vishet lär sig genom att ta emot undervisning.
[Kontrasten i denna vers är mellan den oförståndige och den vise. Den arrogante förändras inte, men när han tillrättavisas så ser den oförståndige det och får visdom. Bäst är dock att ha ett öppet hjärta och ta emot undervisning och bli vis den vägen.]
 
12 Den rättfärdige studerar de ogudaktigas hus (familj),
hur de ogudaktigas liv [utan Guds beskydd] vänds upp och ner.
 
13 Den som väljer att inte höra (stänger sitt öra för) den fattiges rop,
kommer själv att ropa utan att få svar.
 
14 En gåva från en anonym givare lugnar en irriterad person,
en present (belöning) given i hemlighet stillar det starkaste raseri (ursinne).
 
15 När sanningen segrar gläder sig de rättfärdiga,
men det är de ondas skräck.
 
16 Den som viker av ifrån den rätta vägen
hamnar i de dödas sällskap.
 
17 Den som älskar nöje (tillfredsställelse, glada dagar) blir fattig,
den som älskar vin (alkohol) och olja [symbol på välgång och framgång] kommer aldrig att bli rik.
 
18 Den onde blir till lösen för den rättfärdige,
och den ogudaktige får ta den rättfärdiges plats [eftersom det onda de planerar mot de goda, drabbar dem själva].
 
19 Bättre att leva i ödemarken
än att bo med en tjatig (grälsjuk, stridslysten, hetlevrad) kvinna.
 
20 Det finns dyrbara skatter och olja [symbol på välgång och framgång] i den vises hus (hem),
men en självgod dåre gör snabbt slut på sina tillgångar (slösar bort dem).
 
21 Den som söker (strävar) efter det som är rätt [och gör det]
den människan finner livet och blir också ärad.
 
22 En vis man kan storma en mäktig stad,
och bryta ner det starka fäste som stadens invånare förtröstat på.
[Vishet kan rent bokstavligt bryta ner starka fästen, men även mentala tankebyggnader.]
 
23 Den som tänker efter innan han yttrar sig (vaktar sin tunga)
slipper många bekymmer.
 
24 Hädare kallar man en arrogant och högmodig person
som i allt han gör agerar med måttlöst övermod.
 
25 En lat människa dör till sist av hunger,
därför att hans händer vägrar att arbeta.
26 Han längtar ständigt efter (åtrår) det som inte är hans,
medan de rättfärdiga ger frikostigt utan att hålla tillbaka.
 
27 De ogudaktigas offer [religiösa yttre handlingar] är avskyvärda (motbjudande, vidriga) [inför Gud],
hur mycket värre är det då inte när det också frambärs med onda avsikter.
 
28 Ett falskt (oärligt, ljugande) vittne är dömt (försvinner),
men den som lyssnar uppmärksamt [när han är kallad att vittna] får respekt, [hans vittnesbörd består] och han blir oemotsagd.
 
29 En ogudaktig människa måste ta på sig en yttre fasad av styrka,
medan den rättfärdige planerar (förstår) sina vägar [med en inre trygghet och tillförsikt].
 
30 Det finns ingen mänsklig vishet,
kunskap eller vägledning som kan mäta sig mot Herrens vishet.
 
31 Stridshästen kan vara redo på stridens dag,
men befrielse (seger) kommer från Herren.