7
Kanaan nuiti ta ta-ɠɔɔɠɔ ganigiti
(Ɛgezɔde 34:11-16)
Siɛgi zu Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI ʋaazu la ga woye, zooi naa zu wo seɠezu ga wɔnɔ, é ziiti kpein kpɛ wo luɠɔ, Ɠɛte nuiti, ta Giilegase nuiti, ta Amɔɔl nuiti, ta Kanaan nuiti, ta Feeleeze nuiti, ta Ɠeeve nuiti, ta Yeeɓuse nuiti, zii lɔfela ti mɔinɗai, ti-zɛbɛi wɔɔlɔ wɔnɔi ʋa, a ti lɔɔna wo yeezu, wa zobo sɔlɔɔna ti ma, wa ti zuwuɠaaleʋe. À mina minazeɠe nɔpɛ kɛ ti ʋɛ, à mina ti maawɔinɠa. À mina vulu ɓɔɠɔ ma wa nuɓusɛi naati. À mina wo-loun anzanu ve ti-loun zunu ʋɛ, wo mina ti-loun anzanu zeɠe wo-loun zunu ʋɛ. Ni naa laade, ta wo-lointi seɠezu Ɠɔoɠɔ GALAGI ʋa, ti ɗa gala kiligiti dɛbi. Ɠɔoɠɔ GALAGI ɠa yiiɠaawana wo laalɔɠɔma, é wo-ma zuwu ɠaaleʋe gaamago nɔ. Wɛlɛ ʋelei wa ti zo da: Wa ta-zalaɠa ɠulazuʋɛti golo, wo ta-zale ɠɔɔ ɠɔtuiti kpezeɠele, wo ta-zale ɠɔɔ wuluiti teʋe ga, wo ta-ɠɔɔɠɔ ganigiti gala. Mazɔlɔɔ wa ga nuɓusɛiti ti ɲadegai Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI ʋɛ. É yiimazeɠeni ga woye ziiti kpein saama eteai zu, ga wo ɠɛ ga nuɓusɛiti ti wola vizɔgai.
Maliɠii ná-wooɠɛɠiladai
ná-minazeɠe fai zu
É la ga wo mɔin ɠa bogai zɔɔma nuɓusɛiti ba, naa ɠa é kɛai, Ɠɔoɠɔ GALAGI ɠiliai la wo ʋa, é yiimazeɠe ga woye, mazɔlɔɔ wɔun ka wo lɔiɗai nuɓusɛiti kpein saama. Kɛlɛ tɔɔzei Ɠɔoɠɔ GALAGI wo nɛɛʋɛ ʋɛ, tɔɔzei toɠa pɔ ga é ná-minazeɠe konai laazeeli, nii é boni wo-mɛmɛwolani ma, naa ɠa é kɛa, é wo ɠula ga ná-zeeɠaaɓaai duɔla ʋɛlɛi wu, é wo ɠula Ezipete masagi Falaɠɔn ya. À suɠwɛɛ deɠɛmu ga Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI ɠa é ga gaama ƓALA gila kpegi. Wooɠɛɠila GALAGI, é ná-minazeɠegi ta ná-wooɠɛɠiladai makɛsu eyɛsu é zeeli yamani waagilasiɛi (1 000) ma, naati bɛ, niiti ti nɛɛzu ʋɛ, ta ti ná-deveiti sosu. 10 Kɛlɛ toɠa ɗa naati sala gaamago nɔ, é zoloo ta-ɠɛɛwotiiti ma, niiti ti maayoseɠezu, é ti undaaʋili. Toɠa naama nui zala gaamago nɔ, nii é maayoseɠezu, é zoloo ná-kɛɛwotii ma. 11 Wa deveiti so mu, ta tɔgiti, ta kala gooiti, wo ti makɛ, niiti gè ti veezu wo ya za, wo ɗa ziɛ ga tiye.
Tuyai é koloi zu
(Tɔ Sɛʋɛi Velesiɛi 28:1-14)
12 Ni nɔ wa yɛ woilosu tɔgiti ma, wo ti zo, wo ziɛ ga tiye, Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI ɠa ná-minazeɠegi ta ná-wooɠɛɠiladai makɛ wo ʋɛ, eɠɛʋelei é ɠonani la wo-mɛmɛwolani bɛ. 13 Toɠa wo nɛɛ ʋɛ, é tuya loo wo ʋɛ, é wo maamɔin, é doun mɔinmɔin fe wo ya. Toɠa tuya loo wo ʋɛ zooi ʋa lɔnɔgiti ma: wa-moloi é ga ɓeleegi, ta wa-lɔɔ ɓɔigi, ta wa-wulɔi, é wa-loganiiti ma wolaiti ta ma goiti kpuɠu vai maawɔɔlɔ zooi zu, ʋelei é minazeɠeni la, é ɠona wo-mɛmɛwolani bɛ, ga é fe wo ya. 14 Wa-luyai ɠa wɔɔlɔ ziiti kpein tɔnɔi ʋa. Zunu ɓaa anzanu la ɠɛa wo zaama ga doun zɔlɔɔtala nu, wa-logani ɓulugi zu, gila kpalaa ge la ɠɛa ti zaama ga ziʋo ʋuulala gele. 15 Ɠɔoɠɔ GALAGI ɠa seeɓɛ ɲɔiti kpudɛ wo maazu, é la naama ɗɔfɔ ɲɔi tanɔpɛ pɛa wo ʋa, niiti ti zeelini Ezipete yooi ma, wo naa zuɠwɛɛ, kɛlɛ toɠa ti leʋe naati ma, niiti ti wo maayoseɠezu ʋɛ.
16 Wa nuɓusɛi kpein suwuɠaaleʋe, niiti Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI ti lɔɔzu wo yeezu, ta maawɔin mina wo zo. À mina ta-ɠalagiti dɛbi, toɠa ɠɛ ga balii wo ʋɛ.
Maliɠii ɠa ga ná-nuɓusɛiti makɛ nui
17 Wa ɠisiɛzu tanisu ga: «Zii niiti mɔinʋɛ gi ʋa, gá ti zoo ɠale?» 18 À mina lua ti ʋa. À ɠitoo naa zu nɔ, nii Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI kɛɛni ga Falaɠɔn, ta Ezipete yooi kpein, 19 ʋoluɠula wolaiti wo-ɠaazuʋɛ ti ɠaani, poogiti, ta laavɔɔ vaa wolaiti, Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI ná-zeeɠaaɓaai, é wo ɠulani la Ezipete yooi ʋa. Ʋele nɔ ɠana Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI a naama nuɓusɛiti kpein so da, niiti wo luazu ti ʋa. 20 Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI ɠa kaogiti teʋe ti laalɔɠɔma, eyɛsu ti naati kpein paa, niiti ti yɛsu ná, ti lɔɔɠuzu wo ʋa. 21 Wo zasu mina ɓali ti ɠaazu, mazɔlɔɔ Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI ɠa wo zaama, GALAGI ʋe, bɔɔlɔai, ta maayikiai. 22 Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI ɠa zii naati kpɛ wo luɠɔ vaavaa, wo la zooga wo ʋa ti-ma zuwu ɠaaleʋe gaamago nɔ, naa ɠa a kɛ, dɔɓɔ zuaiti ti mina mɔin, ti ʋa wuzeɠe wo laalɔɠɔma. 23 Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI ɠa niima nuɓusɛiti dɔ wo yeezu, ti ɠɛ unga wuulee, eyɛsu ti undaaʋili. 24 Toɠa ta-masagiti dɔ wo yeezu, wa ti-laaseigi ɠaaʋa geeɠɔlɔgi wu zooi ma, taɠila kpalaa ge la loga wo luɠɔ, eyɛsu wo ti pɛ koloɠolo. 25 Ta-ɠalagiti ti ga vololibaiti, wa naati gala. À mina ɠaazuɠula wali ʋa ɓaa zanugi, nii é zɛlɛni ti ʋa. À mina ta zeɠe ʋɛ, a ʋa ɠɛ wo ʋɛ ga balii, mazɔlɔɔ Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI ti wɔinzeɠeʋɛ. 26 À mina lɛ ga kɔzɔba ani wa-ʋɛlɛiti bu, wo ʋa ɠɔzɔ ga tɔun kɛʋele. À naama anii ɠoloɠolo, wo ɠɛlɛ ba, wo deve ga kɔzɔba anii, mazɔlɔɔ tɔgi ɠa ma.