12
Sapos + yu laik mekim gut long ol manmeri, orait skelim gut ol dispela manmeri yu laik helpim. Olsem na bai yu kisim tenkyu long ol gutpela wok bilong yu. Sapos yu mekim gut long ol stretpela manmeri, orait bai ol yet i bekim pe long yu. Sapos nogat, Bikpela Antap Tru bai i givim pe long yu. I no gat wanpela gutpela samting bai i kamap long ol manmeri i pas long ol samting nogut, na long ol manmeri i no save helpim ol rabisman. Mekim gut long ol stretpela manmeri, tasol yu no ken helpim ol manmeri i save mekim sin. Yu mas mekim gut long ol manmeri i no gat nem. Yu no ken givim samting long ol manmeri nogut, na yu no ken givim nating kaikai long ol. Mobeta yu pasim kaikai i stap, nogut ol i painim rot bilong bagarapim yu nau. Long wanem, bai ol i bekim pe nogut tru long yu, maski yu bin mekim ol gutpela pasin long ol. Bikpela Antap Tru i save bel nogut long ol manmeri bilong mekim sin, na bai em i mekim save tru long ol. Mekim gut long ol stretpela manmeri, tasol yu no ken helpim ol manmeri i save mekim sin.
Long gutpela taim, yu no inap save husat i pren tru bilong yu. Tasol long taim nogut, ol birua bilong yu i no save hait. Long taim ol samting bilong yu i stap gut, ol birua i save bel hevi. Na long taim ol samting bilong yu i bagarap, ol pren tu bai i lusim yu. 10 Yu no ken bilipim birua bilong yu. Nogat tru. Long wanem, bai em i bagarapim yu olsem ros i bagarapim kapa. 11 Maski em i daunim em yet na em i grisim yu, yu mas lukaut na was gut long ol dispela kain manmeri. Wok hat long skelim pasin bilong ol, olsem man i save wok hat long klinim glas bilong lukluk, tasol em i painim hap pipia i stap yet. 12 Yu no ken mekim ol i sindaun klostu long yu. Nogut ol i rausim yu na i kisim ples bilong yu. Yu no ken larim ol i sindaun long han sut bilong yu, na nogut ol i pulim wok bilong yu. Na tru tumas, bihain bai yu painimaut olsem, mi bin tok tru. Na tok mi bin autim bai i sutim tru bel bilong yu. 13 Sapos ol manmeri i save lukautim ol snek, na snek i kaikaim ol, husat bai i sori long ol? Na ol manmeri i go klostu long ol wel abus, husat bai i sori long ol? 14 Olsem tasol, ol bai i no inap marimari long wanpela man o meri i save poromanim ol manmeri bilong mekim sin, na i go insait tru long ol wok nogut bilong ol.
15 Liklik taim tasol bai ol i stap wantaim yu, tasol sapos yu laik bihainim narapela rot, bai ol i lusim yu. 16 Tok gris bai i pulap long maus bilong birua, tasol long bel bilong em, em i tingting long tromoim yu i go daun long hul. Ai bilong birua bai i krai, tasol em bai i wet long painim rot bilong dringim blut bilong yu. 17 Sapos trabel i bungim yu, birua i sambai pinis i stap, na em bai i giaman long helpim yu. Tasol em bai i kikim lek bilong yu na bai yu pundaun. 18 Em bai i kamap narakain man olgeta. Bai em i tanim het bilong em na paitim han na mekim planti tok baksait long yu.*
+ 12:1 Mt 7.6 * 12:18 Dispela pasin bilong tanim het na paitim han, em i olsem pasin bilong tok bilas. Lukim Jop 16.4 na Song 22.7 na 109.25 na Esekiel 25.6 na Nahum 3.19 na Matyu 27.39.