13
Sapos yu holim kolta, em bai i pas long han bilong yu. Olsem tasol, sapos yu stap wantaim ol hambak manmeri bai yu kamap wankain olsem ol. Yu no ken traim long litimapim samting i hevi tumas long yu. Na yu no ken bung wantaim ol manmeri i antap tumas long yu na i winim yu long planti mani samting. Yu no ken putim sospen graun klostu long sospen ain. Sapos tupela i bam wantaim, sospen graun bai i bruk. Sapos maniman i mekim rong, em bai i tok hambak long rong. Sapos ol i rongim wanpela rabisman, rabisman yet i mas tok sori antap long hevi em i kisim. Sapos maniman i laikim ol samting bilong yu, bai em i wok long pulim nating tasol. Na sapos yu sot long wanpela samting, bai em i givim baksait long yu. Sapos yu gat mani samting, bai em i stap wantaim yu, na bai em i no wari long pinisim olgeta samting bilong yu. Na sapos em i singautim yu long helpim em, orait bai em i trikim yu. Na bai em i mekim switpela tok long yu olsem, “Inap mi helpim yu long wanpela samting?” Em bai i givim yu planti kaikai bilong semim yu. Tasol em i tingting long pinisim olgeta samting bilong yu. Em i mekim olsem tupela o tripela taim, na las tru em i lap tasol long yu. Na sapos em i lukim yu gen, em i no laik save moa long yu. Em i tantanim het tasol.
Lukaut, nogut ol i paulim yu, na longlong pasin bilong yu i semim yu olgeta. Sapos wanpela bikman i singautim yu i kam, yu wet pastaim, na bai em i strong moa long askim yu long kam. 10 Yu no ken kam hariap, nogut em i rausim yu. Na tu, yu no ken i stap longwe tumas, nogut em i lusim tingting long yu. 11 Yu no ken ting em i poroman tru inap yu ken gris wantaim em, na yu no ken bilip long ol planti toktok bilong em. Long wanem, taim em i mauswara, em i laik traim yu. Na taim em i lap wantaim yu, em i wok long skelim pasin bilong yu.
12 Man i save stori nabaut long samting yutupela i bin toktok long en, em i no man bilong marimari liklik. Na bai em i no surik long bagarapim na kalabusim yu. 13-14 Mobeta yu sarap na lukaut gut, long wanem, yu wokabaut wantaim ol manmeri i laik bagarapim yu.*
15 Ol kain kain animal i save poromanim ol wanlain bilong ol yet, na ol manmeri tu i save bung wantaim ol wantok bilong ol. 16 Ol samting i gat laip i save painim ol wanlain bilong ol, na ol manmeri tu i save bung wantaim ol manmeri i wankain olsem ol. 17 Olsem wanem, ating weldok bilong bus inap long pren wantaim pikinini sipsip? Olsem tasol, ol manmeri bilong mekim sin i no inap long bung wantaim ol stretpela manmeri. 18 Olsem wanem, ating weldok bilong bus inap long i stap gut wantaim dok bilong ples? Olsem tasol, maniman i no inap long i stap wanbel wantaim rabisman. 19 Ol laion i save kaikai ol wel donki long ples nating. Olsem tasol, ol maniman i save kaikaim ol samting bilong ol rabisman. 20 Pasin bilong daunim yu yet, em i samting nogut tru long ai bilong ol hambak manmeri. Olsem tasol, rabisman em i samting nogut tu long tingting bilong maniman. 21 Taim maniman i laik pundaun, ol pren bilong em bai i helpim em long sanap stret. Tasol taim ol manmeri i no gat nem ol i pundaun, ol pren bilong ol bai i lusim ol. 22 Taim maniman i pundaun pinis, planti manmeri i wok long helpim em. Em i mekim ol kranki toktok, na ol i tok orait long en. Tasol taim manmeri i no gat nem i pundaun pinis, ol arapela manmeri i krosim ol. Ol i autim gutpela toktok, tasol ol manmeri i no harim ol. 23 Taim maniman i toktok, orait olgeta manmeri i save sarap, na ol i kolim toktok bilong en i nambawan tru. Tasol taim rabisman i toktok, ol i save askim olsem, “Em husat?” Na sapos em i laik pundaun, bai ol i kikim em.
24 Ol mani samting i gutpela, sapos ol manmeri i no kisim long pasin bilong sin. Na ol manmeri bilong mekim sin tasol i save tok, “Pasin bilong i stap rabis em i nogut tru.” 25 Ol tingting i stap long bel bilong ol manmeri bai i mekim pes bilong ol i kamap gutpela o nogut. 26 Sapos ol manmeri i pilim belgut, orait pes bilong ol bai i amamas. Tasol sapos ol i laik kamapim olkain gutpela tingting, het bilong ol bai i pen.
* 13:13-14 Sampela olpela buk bilong bipo tru i gat narapela hap tok tu i stap long dispela lain. Dispela tok i olsem, “Sapos yu harim ol dispela samting long taim yu slip, orait yu kirap. Olgeta de yu mas laikim Bikpela, na singaut long em bai em i mekim yu i orait.”