11
Taim Tobaias i go, bel bilong en i gutpela moa, na em i amamas tru. Em i litimapim nem bilong Bikpela bilong heven na graun, em i king bilong olgeta samting. Na em i tok tenkyu long God, long wanem, dispela wokabaut bilong en i bin kamap nambawan tru. Em i mekim promis, bai em i givim biknem long Raguel na meri bilong en i go inap long taim tupela i dai.
Tobaias i kam bek long ples
Taim ol i go kamap klostu long ples Kaserin, em i klostu liklik long Ninive, Rafael i tok olsem, “Tobaias, yu save, papa bilong yu i stap olsem wanem, taim mitupela i bin lusim em. Ating mobeta mitupela i go pas na i stretim ol samting long haus pastaim. Na meri bilong yu bai i kam bihain. Na yu no ken lusim ting long kisim blakpela lewa bilong pis i go wantaim yu.” Orait tupela i go pas na dok bilong Tobaias i ran i go wantaim tupela.
Long dispela taim Ana i sindaun i stap gen na i lukluk i go long rot, na i wetim pikinini i kam. Na taim ai bilong en i lukim Tobaias i kam, wantu em i singaut strong long Tobit olsem, “Lukim. Pikinini bilong mitupela i kam, na pren bilong em tu i kam wantaim.”
Tupela i no kamap yet long Tobit, na Rafael i tokim Tobaias olsem, “Papa bilong yu bai inap lukluk gen. Yu mas kisim dispela blakpela lewa bilong pis na putim tasol long tupela ai bilong em olsem wanpela plasta. Marasin bai i mekim dispela liklik skin i karamapim ai bilong en i kam lus na yu ken pulim em i go. Na papa bilong yu bai inap lukluk gen.” Ana + i ran i go long pikinini bilong em na i holim em pas long tupela han na i singaut olsem, “Pikinini, nau mi lukim yu i kam bek pinis, nau mi ken bel isi na mi ken i dai.” Na bikpela amamas bilong en i mekim wara i kamap long ai bilong em.
Ai bilong Tobit i kamap orait gen
10 Tobit i kirap na i wokabaut isi i go long dua bilong banis i raunim haus. 11 Na Tobaias i kamap long em na em i holim blakpela lewa bilong pis long han bilong em. Em i winim win bilong em i go long ai bilong papa bilong em na em i mekim papa i sanap stret. Na em i tok, “Papa, yu no ken pret nau.” 12-13 Na + Tobaias i putim marasin antap long tupela ai bilong papa, na bihain em i rausim dispela liklik skin i karamapim ai bilong em. 14 Tobit i putim han bilong em raun long nek bilong Tobaias na em i amamas tru na em i krai. Em i singaut olsem, “Nau mi lukim yu gen, pikinini bilong mi. Yu olsem lait bilong ai bilong mi. Nau yumi mas litimapim nem bilong God. Yes, yumi mas givim biknem long em. Yumi mas givim biknem long olgeta ensel holi bilong em. Bikpela marimari bilong en i ken mekim gut long yumi. Yumi mas givim biknem long ol ensel bilong em oltaim. 15 Em yet i bin salim dispela sik i kam long mi, tasol nau mi lukim yu gen, Tobaias, pikinini bilong mi.”
Na bel bilong Tobaias i gutpela tru na em i go insait long haus na em i singsing long God long strongpela nek, bilong litimapim nem bilong em. Na em i stori na i tokim papa long olgeta gutpela samting i bin kamap long em. Em i tok olsem, “Mi no bringim dispela mani tasol. Nogat. Mi kisim pinis wanpela meri bilong mi. Nem bilong em Sara. Em i pikinini bilong Raguel. Em i stap yet long rot, tasol liklik taim na bai em i kamap long hia.”
Sara i kam
16 Orait Tobit i wokabaut i go ausait long dua bilong banis bilong taun, bilong bungim meri bilong pikinini bilong em. Na bel bilong en i kirap tru na em i wok long litimapim nem bilong God. Taim ol manmeri bilong Ninive i lukim Tobit, ol i kirap nogut, long wanem, ol i lukim em yet i wokabaut na i no gat wanpela i holim han bilong em bilong soim rot long em. 17 Tasol Tobit i givim biknem long God na em i tokim olgeta manmeri long pasin God i bin marimari long em na i bin oraitim gen ai bilong em.
Taim Tobit i bungim Sara, em i givim gude long em na i tok, “Welkam, pikinini bilong mi. Yumi mas litimapim nem bilong God, em i bin bringim yu i kam hia long mipela. God i ken mekim gut long papa bilong yu, na em i ken mekim gut tru long yu wantaim pikinini bilong mi, Tobaias. Yu kam insait long nupela haus bilong yu. Bodi bilong yu i ken i stap gut, na bel bilong yu i ken amamas oltaim. Orait yu kam insait, pikinini bilong mi.”
Dispela em i de bilong bikpela amamas bilong olgeta lain Juda i stap long Ninive. 18-19 Tupela wanpisin bilong Tobit, em Ahikar na Nadap, tupela i kam na i bung wantaim Tobit long bikpela amamas bilong em.
+ 11:9 Stt 46.30 + 11:12-13 Ap 9.18