12
Ensel Rafael i givim tok long Tobit na Tobaias
Taim bikpela pati bilong marit i pinis, Tobit i singautim Tobaias i kam na i tokim em olsem, ‘Pikinini, yu no ken lusim tingting long givim pe long poroman bilong yu i bin i go wantaim yu. Na yu mas givim em narapela samting tu antap long pe bilong em.”
Orait Tobaias i askim em olsem, ‘Papa, yu ting bai mi mas givim hamas pe long em? Mi ting mi mas givim hap bilong olgeta samting mipela i bin bringim i kam bek wantaim mipela. Em yet i bin bringim mi na mi kam bek orait. Em yet i bin i go na kisim mani long Gabael na i kam givim long mi. Em yet i bin rausim spirit nogut long meri bilong mi, na em yet i bin oraitim ai bilong yu. Orait hamas pe tru mi mas givim long em?” Tobit i bekim tok olsem, ‘Tingting bilong yu i stret. Yu givim em hap bilong olgeta samting em yet i bin helpim yu long kisim i kam.”
Orait Tobaias i singautim Rafael i kam na i tokim em olsem, ‘Yu mas kisim hap bilong olgeta samting yu yet i bin helpim mi long karim i kam. Yu mas kisim ol dispela samting olsem pe bilong yu. Na God i ken helpim yu long wokabaut gut i go bek long ples bilong yu.”
Orait na Rafael i kisim Tobit na Tobaias i go arere liklik, na em i tokim tupela olsem, ‘Yutupela i mas litimapim nem bilong God, na yutupela i mas tokaut long ol gutpela wok God i bin mekim long yutupela, bai ol manmeri tu i ken litimapim nem bilong God na singsing long em. Yutupela i mas mekim olsem bai olgeta manmeri i ken save long ol samting God i bin mekim. Yutupela i mas litimapim nem bilong God oltaim.
‘Em + i tru, ol man i no ken autim tok hait bilong king. Tasol long olgeta hap yumi mas tokaut long ol bikpela wok God i bin mekim, bai olgeta manmeri i ken givim biknem long em na tenkyu long em. Oltaim yu mas mekim gutpela pasin, bai samting nogut i no inap long daunim yu.
‘Pasin + bilong mekim gutpela prea na bihainim laik bilong God na helpim ol man i stap rabis, em i winim pasin bilong man i gat planti samting na i mekim ol pasin nogut. Pasin bilong givim mani long ol man i sot long ol samting, em i winim pasin bilong bungim planti gol i stap long haus bilong yu. Dispela + pasin bilong givim planti samting long ol arapela man, em i ken banisim yu bai yu no i dai. Na tu em i save rausim ol sin bilong yu. Olgeta man i save helpim ol rabisman, ol i save stap gut tru. 10 Tasol ol man i mekim sin na olkain pasin nogut, ol i bagarapim ol yet.
11 ‘Mi bin tokim yutupela pinis olsem, ol man i no ken autim tok hait bilong king, tasol long olgeta hap yumi mas tokaut long ol samting God i bin mekim. Olsem na nau mi laik tokaut klia long ol samting i tru, na mi no ken haitim wanpela tok. 12 Tobit, + taim yu na Sara i mekim prea long God, mi yet mi bin karim dispela prea bilong yutupela i go kamap long pes bilong God. Na tu olgeta taim yu bin planim wanpela man i dai pinis, mi bin bringim dispela wok i go kamap long God. 13 Long dispela de yu bin kirap na lusim kaikai na yu bin i go bilong planim bodi bilong man i dai pinis, God yet i salim mi i kam bilong traim yu. 14 Tasol em tu i bin salim mi i kam bilong mekim yu i orait gen. Na em i bin salim mi i kam bilong rausim dispela spirit nogut i stap long Sara, pikinini bilong yu. 15 Mi + Rafael, mi wanpela bilong ol 7-pela ensel i save sanap long pes bilong God, na oltaim ol i save redi long mekim wok bilong God.”*
16 Tobit na Tobaias i harim dispela tok na tupela i kirap nogut tru, na tupela i pundaun long graun. Tupela i pret tru na i guria i stap. 17 Tasol Rafael i tokim tupela olsem, ‘Yutupela i no ken pret. Gutpela taim i ken i stap long yutupela. Yutupela i no ken lusim pasin bilong litimapim nem bilong God oltaim. 18 Long laik bilong God tasol na mi bin kam bilong helpim yutupela. Mi no bin kam long laik bilong mi yet. Nogat. Orait long olgeta de bilong laip bilong yutupela, yutupela i mas singsing long God bilong tenkyu long em na litimapim nem bilong em. 19 Yutupela i ting olsem yutupela i bin lukim mi i kaikai. Tasol nogat. Mi no bin kaikai tru wanpela samting. I luk olsem tasol. 20 Long olgeta taim yutupela i stap long dispela graun, yutupela i mas litimapim nem bilong God na tenkyu long em. Nau mi mas i go bek long God, em i bin salim mi na mi kam. Na yutupela i mas raitim stori bilong olgeta samting i bin kamap long yutupela.”
21 Orait Rafael i lusim tupela na i go. Na Tobit na Tobaias i sanap, na tupela i no lukim em moa. 22 Na tupela i singsing long God na litimapim biknem bilong em. Na tupela i tok tenkyu long ol bikpela wok em i bin mekim long tupela long taim Rafael i bin i stap wantaim tupela.
Tobit i stap gut tru
(Sapta 13-14)
+ 12:7 1 Pi 3.13 + 12:8 Sir 29.8-13 + 12:9 Snd 11.4, Dan 4.27, Sir 3.30 + 12:12 Jop 33.23-24, Ap 10.4, KTH 8.3-4 + 12:15 Sek 4.10, Lu 1.19 * 12:15 Long olgeta hap bilong buk Baibel i gat nem bilong tripela ensel tasol i stap, em Rafael na Gebriel (lukim Daniel 8.16 na Luk 1.19) na Maikel (lukim Daniel 10.13 na Jut 1.9 na Kamapim Tok Hait 12.7). Tasol Kamapim Tok Hait 8.2 tu i gat tok long ol 7-pela ensel bilong God.