13
Tobit i singim song
bilong litimapim nem bilong God
Orait Tobit i mekim dispela prea,
‘Litimapim nem bilong God
i save stap oltaim.
Em i lukautim olgeta samting
gutpela tru.
Em i mekim save long mipela,
tasol bihain em i marimari.
Em i salim mipela i go long hap
bilong ol man i dai pinis.
Tasol bihain em i rausim mipela gen
long matmat.
Tru tumas, i no gat wanpela
inap long ranawe
long han bilong em.
 
“Yupela ol manmeri bilong Israel,
long taim yupela i stap namel
long ol arapela man
yupela i mas givim tenkyu
long God.
God i bin salim yupela i go kalabus
namel long ol lain pipel nabaut.
Na + long dispela hap tu
em i bin soim
bikpela strong bilong em.
Yumi litimapim nem bilong God.
Em i Bikpela,
na em i Papa bilong yumi.
Olsem bai olgeta lain pipel
i ken harim na i ken save olsem,
em i God tru bilong mipela
inap long oltaim tru.
 
“Tru, em i bin givim pen long yupela,
long wanem, yupela i bin mekim
olkain pasin nogut.
Tasol maski,
bihain bai em i marimari
na em bai i painim yupela
namel long ol arapela lain pipel
na em bai i bringim yupela
i kam bek
long kantri bilong yupela.
Yupela i mas tanim bel
bilong yupela
i go long God olgeta
na yupela i mas bihainim tru
tok bilong em,
na em bai i tanim pes bilong en
i go long yupela
na em bai i helpim yupela.
Em bai no i no inap hait moa,
na yupela bai inap long lukim gen
pes bilong em.
Yupela i no ken lusim tingting
long olgeta samting
God i bin mekim long yupela.
Yupela i mas givim tenkyu long em
long bel bilong yupela olgeta.
Yupela i mas litimapim nem
bilong God i stret olgeta.
Yupela i mas litimapim nem
bilong King i save stap oltaim.
 
“Maski mi stap kalabus
long narapela kantri,
mi laik tenkyu long Bikpela.
Na mi laik tokaut olsem
long ol dispela man
bilong mekim sin,
‘God i gat bikpela strong.
Yupela i mas lusim
ol pasin bilong sin,
na yupela i mas mekim ol samting
God i save laikim.
Ating em bai i belgut
long yupela gen,
na em bai i marimari long yupela.’
 
“Mi litimapim nem
bilong God bilong mi
na mi amamas
long bikpela strong bilong em.
King bilong heven,
olgeta strong bilong mi
i litimapim nem bilong yu.
Olgeta man i mas tokaut
long bikpela strong bilong God
na singsing long em
long Jerusalem.
 
“Jerusalem, + yu biktaun
bilong God stret.
God bai i mekim save long yu,
long wanem, ol manmeri i stap
insait long banis bilong yu
ol i bin mekim sin.
Tasol em bai i marimari gen
long olgeta manmeri
i save mekim stretpela pasin.
10 Olsem na yu mas givim tenkyu
long God, em i gutpela.
Na litimapim nem
bilong King i save stap oltaim.
Bai ol i sanapim gen
haus lotu bilong yu
na olgeta manmeri bilong yu
bai i amamas gen.
Bikpela i ken mekim bel
bilong ol kalabusman bilong yu
i amamas gen.
Na ol manmeri i karim pen nau,
em i ken lukautim ol
i go inap long de bihain tru.
 
11 “Jerusalem, bikpela lait bilong yu
bai i go
long olgeta hap bilong graun
na planti manmeri
bilong ol longwe ples
bai i kam long yu.
Olgeta lain pipel bai i kam
bilong givim biknem long God,
Bikpela bilong yu,
na ol bai i bringim ol presen
i kam long God,
em i King bilong heven.
Long olgeta rot bilong yu,
ol bai i singsing amamas long God.
Na nem bilong yu bai i stap bikpela
inap long oltaim,
long wanem, God i bin makim yu
olsem taun bilong em stret.
12 God bai i bekim nogut long ol man
i save tok nogut long yu,
na long ol man i laik daunim yu
na brukim banis bilong yu,
na long ol man i pulim daun
ol taua
na kukim ol haus i stap insait
long banis bilong yu.
Tasol ol man i mekim gut long yu,
ol bai i kisim blesing bilong God
inap oltaim.
 
13 “Jerusalem, yu ken amamas
long ol stretpela manmeri
bilong yu.
Bihain bai ol i lusim kalabus
na kam bek,
na ol bai i bung
insait long banis bilong yu
na ol bai i litimapim nem
bilong Bikpela i stap oltaim.
14 Olgeta manmeri i laikim yu,
ol i ken belgut na amamas,
long wanem, ol i bin lukim yu
i kamap gutpela.
Olgeta dispela manmeri i sori nau,
long wanem, yu karim hevi,
bihain bai ol i amamas.
Na amamas bilong yu
bai i bringim gutpela taim long ol
i go inap oltaim.
 
15 “Mi litimapim nem bilong God,
em i bikpela King.
16 Ol bai i wokim bek Jerusalem
na em bai i stap ples
bilong God bilong oltaim.
 
“Jerusalem, mi bai amamas moa yet,
taim ol pikinini bilong mi i lukim
ol bilas bilong yu
na ol i givim tenkyu
long King bilong heven.
Ol bai i kisim ol gutpela gutpela
blupela na grinpela ston
na wokim ol dua bilong yu
na ol bai i wokim
olgeta banis bilong yu
long ol gutpela ston i dia tumas.
Ol bai i wokim ol taua bilong yu
long gol.
Ol bai i kisim gutpela gol tru
na wokim ol banis bilong yu.
17 Ol bai i wokim ol rot
long ol gutpela retpela ston
na long ol ston i lait tumas.
18 Long olgeta dua bilong yu
ol bai i harim
ol song bilong amamas,
na long ol haus bilong yu
ol manmeri bai i singsing olsem,
‘Aleluya, litimapim nem
bilong God bilong Israel.’
Jerusalem, God bai i blesim
ol manmeri bilong yu
na ol bai i litimapim
nem holi bilong em
inap oltaim oltaim.”
Long dispela tok Tobit i pinisim singsing bilong litimapim nem bilong God.
+ 13:4 Ais 63.16, Jer 3.4, GST 14.3, Sir 23.1-4, Mt 6.9 + 13:9 Ais 60.1-22, KTH 21.922.5