14
Tobit i givim skul wanpela taim moa
1-2 Taim ai bilong Tobit i bagarap na i pas, em i gat 62 krismas. Na bihain em i kamap gutpela gen, na em i stap longpela taim yet na em i stap gutpela tru. Na em i givim gen planti samting long ol rabisman, wankain olsem em i bin mekim bipo. Na oltaim em i save litimapim nem bilong God, na em i save tokaut long ol bikpela samting God i bin mekim. Em i winim 112 krismas na em i dai. Na ol i planim em long Ninive, na ol i tingting long em na ol i mekim bikpela krai sori tru.
Bipo liklik long taim em i dai, Tobit i singautim pikinini bilong em Tobaias na i tokim em olsem, ‘Pikinini + bilong mi, yu mas kisim olgeta pikinini bilong yu, na nau tasol yu mas i go long kantri Midia. Long wanem, mi ting dispela bekim nogut, em profet Nahum i bin toktok long en, klostu em i laik kamap nau long dispela taun. Olgeta samting ol profet bilong Israel i bin tok long ol i mas kamap long taun Ninive na long kantri Asiria, ol dispela samting bai i kamap tru. Olgeta tok bilong ol dispela samting bai i kamap tru long taim God i makim bilong em i mas kamap.
‘Long bel bilong mi, mi pilim olsem olgeta tok God i givim pinis, em bai i kamap tru. God i no save brukim ol promis bilong em. Nogat. Olsem na ating mobeta yu mas lusim Asiria na Babilon na yu mas i go sindaun long kantri Midia. Ol bai i ranim ol dispela wantok Juda i stap yet long graun bilong Israel, na ol bai i kisim ol i go kalabus long narapela kantri. Olgeta hap bilong Israel bai i kamap ples nating. Samaria wantaim Jerusalem bai i stap nating, na bai i no gat man i stap long tupela. Haus lotu bilong God bai i paia na i pinis olgeta, na em bai slip nogut long graun inap sampela taim. Tasol bihain God bai i marimari gen long ol manmeri bilong em na em bai i bringim ol i go bek gen long kantri Israel. Ol bai i sanapim bek haus bilong God, tasol dispela nupela haus em bai i no wankain tru olsem haus lotu bilong bipo. Nogat. Em bai i stap bilong liklik taim tasol. Bihain God bai i makim wanpela taim, na olgeta manmeri bilong Israel bai i lusim kalabus na i kam bek gen, na ol bai i kirapim Jerusalem gen, na em bai kamap naispela taun tru olsem bipo. Na ol bai i wokim gen haus lotu long Jerusalem, olsem ol profet bilong Israel i bin tok bipo.
‘Long dispela taim olgeta lain pipel bilong graun bai i kam bek long God. Ol bai i lotu long God tru na ol bai i lusim ol dispela giaman god i bin pulim ol long mekim lotu i no stret. Olgeta pipel bilong graun bai i lotu long God i save stap oltaim na bai ol i mekim ol stretpela pasin olsem God i save laikim. Long dispela taim God bai i givim gutpela sindaun long olgeta manmeri bilong Israel, em ol i bin bihainim lo bilong em. Em bai i bungim ol long Jerusalem na ol bai i sindaun long graun bilong Abraham, na ol bai i sindaun gut tru inap oltaim. Olgeta man i save laikim God long bel bilong ol, bai ol i amamas. Tasol God bai i rausim ol manmeri bilong mekim sin na ol manmeri nogut i go longwe long pes bilong em. Yupela ol pikinini bilong mi, yupela harim tok bilong mi. Yupela i mas lotu long God long bel bilong yupela tru na oltaim yupela i mas mekim ol samting em i save laikim. Yupela i mas lainim ol pikinini bilong yupela long mekim stretpela pasin. Yupela i mas skulim ol olsem, oltaim ol i mas helpim ol manmeri i no gat planti samting, na oltaim ol i mas lotu long God long stretpela pasin.
10 ‘Tobaias, pikinini bilong mi, yu mas lusim Ninive na yu mas i go. Yu no ken i stap hia. Long taim yu planim mama bilong yu klostu long matmat bilong mi, long dispela de yet yu mas i go. Yu no ken i stap wanpela nait moa insait long banis bilong dispela taun. Ol kain kain sin na ol pasin nogut i pulap tru long dispela ples. Olgeta manmeri bilong dispela ples ol i no gat sem long ol pasin ol i save mekim.
‘Yu tingting long dispela pasin Nadap i bin mekim long Ahikar, smolpapa bilong em. Ahikar yet i bin lukautim em na mekim em i kamap bikpela, tasol Nadap i traim kilim Ahikar. Olsem na Ahikar i ranawe na i hait long wanpela matmat. Tasol God i bekim nogut long Nadap long dispela pasin em i bin mekim. Ahikar i kam bek gen long tulait, tasol Nadap i lus long tudak bilong oltaim, long wanem, em i bin mekim olkain pasin nogut. Ahikar i abrusim dispela hul Nadap i bin wokim bilong holimpas em. Tasol olsem wanem na Ahikar inap abrusim dispela hul? Em i abrusim, long wanem, oltaim em i save givim planti ol samting bilong en long ol rabisman. Tasol Nadap yet i pundaun na i lus long hul.*
11 ‘Orait nau, yupela ol pikinini bilong mi, yupela i ken lukim kain gutpela samting i save kamap long man i save tingting long helpim ol arapela man. Tasol rot bilong ol man i save mekim nogut long ol arapela man, em i rot bilong i dai. Tasol nau mi pilim, mi no gat strong moa.”
Orait ol i putim Tobit i slip long bet bilong em, na em i dai. Na ol i mekim bikpela krai sori long em. 12 Sampela taim bihain, mama bilong Tobaias i dai tu, na ol i planim em klostu long matmat bilong man bilong em. Na Tobaias wantaim meri bilong en i go bek long taun Ekbatana long kantri Midia. Na tupela i stap wantaim Raguel, tambu papa bilong Tobaias. 13 Tobaias i lukautim gut Etna na Raguel. Tupela i lapun pinis na em i save mekim gut tru long tupela. Taim tupela i dai, em i planim tupela long Ekbatana. Na Tobaias i kisim olgeta samting bilong Raguel, olsem bipo em i bin kisim bilong Tobit.
14 Taim Tobaias i kamap lapun tru na i gat 117 krismas, em i dai. 15 Tobaias i bin i stap longpela taim moa, na em i harim tok long ol birua i bin bagarapim biktaun Ninive. Na em i harim olsem King Siaksares bilong Midia i bin kalabusim ol Ninive yet. Na Tobaias i litimapim nem bilong God, long wanem, God i bin mekim save long ol pipel bilong Ninive na Asiria. Tobaias i save litimapim biknem bilong God, Bikpela i go inap oltaim oltaim. I tru.
+ 14:4 Nah 1.23.19 * 14:10 Tok bilong ol dispela samting i stap long wanpela olpela buk ol i kolim Buk Bilong Ahikar. Lukim tu Tobit 1.21-22 na 2.10 na 11.18.