10
Bulu yuwusan ta̱ ulinga wa̱ A̱sula̱
A̱mu, Bulu n ta patishi ɗu na̱ cine Yesu Zamawawa tarai aciya̱yi ili i ro shi na ankuri. Ama o ro a damma n ta̱ na̱ wono na̱ n ri oɓolo na̱ a̱ɗu amma na̱ n ri alanga na̱ a̱ɗu n tu usuɗuwu. A mantsa ma na ma̱a̱ da̱shi ta̱wa̱ n ka̱lyuwa̱ ɗu, n reve ta̱ n ta̱ da̱na̱ usuɗuwu a̱ tyo e ekere a ama a na aa dansa tsu ta̱ kurusu ure wu uvaɗi. N ciga i zuwa mu n yuwaan ɗu tsundolo shi. Tsu ta̱ nden a̱tsuma̱ o uvaɗi, amma tsaa yuwusan uvon ununa ama o uvaɗi aa yuwusan shi. Tsu ta yuwusan uvon ni itana yu uvon i na i ri koꞌo na aza a na uvaɗi waa yuwusaan ulinga. Itana yu uvon i tsu a̱ ta̱ nu ucira diga uba̱ta̱ wa̱ A̱sula̱ na aa gura lungusa̱ ba̱ta̱ a cira maꞌyuwatan. Tsu ta̱ lungususa̱ mawasan na̱ cuꞌun vu uꞌya̱sa̱sa̱n wa avangaci suru a na a putsusaa ama nu urevu wa̱ A̱sula̱. Tsu te remushe majiyan ma ama ma na ma̱ ri mejege shi, reve tsu zuwa le a yuwan tsutoni na̱ Zamawawa. Reve ni i roco na i kuruyi Zamawawa suru suru, tsu ta̱ da̱na̱ ufoɓu u na tsaa ca za na suru ꞌyuwain a yuwan tsutoni oforo.
I ta̱ ka̱lyuwusa̱ ili ne esu a na a̱ ri a̱tsuma̱ a̱ lipu ɗu. Ni i ciga i ꞌyuwan i cuwan a na a̱tsu aza a Zamawawa ɗa ununa aza a na a dansa na afalu a na ele aza a Zamawawa ɗa. Amayun a ɗa tsu ta yuwusan adanshi a̱bunda̱ na afalu e ekere o ucira u na Zagbain ca ntsu na tsaa kamba ɗu, amma gba adama a na tsaa amaton ɗu ɗa shi. Agba maa uwwusa wono adama o ndolo shi. Na̱ n ɗanaa ɗu, n ciga ɗu i uwa majiyan gashi n to mpolo n na maa ca ɗu wovon ɗa shi. 10 Ama o ro a ta dansa, “Mpepelime ma̱ Bulu n ta̱ nu ucira waru gashi ili ya amayun i ɗa, agba nu u ri oɓolo na̱ a̱tsu a̱da̱limba̱ a ɗa. Waru adanshi a̱ yi ili i ro i ɗa shi.” 11 Lyawa le e reve nda: Tsu ɗe oɓolo na̱ a̱ɗu gogo shi, ɗaɗa tsaa ɗanasa adanshi a nda a̱ mpepelime. Amma na̱ tsu ɗe oɓolo na̱ a̱ɗu, tsu to roco tsugbain ununa tsoo rocosu a̱tsuma̱ a̱ mpepelime n tsu.
12 Tsu kawan tara aciya̱tsu una̱ta̱ na aza a na a tarai aciyele ili i ro shi. A yuwaan ta̱ aciyele ronutsu reve o rito aciyele na̱ a̱yi. Waru e te geꞌetosu aciyele ni ili i na ele na aciyele a̱ ri. A̱yi nda u roco ta̱ e reve ili shi. 13 Agba tsaa yuwan afalu adama e ili i na i ri alanga nu ulinga u na A̱sula̱ a ca ntsu tsu yuwan shi. Tsu ta yuwan afalu adama o ulinga u na u lyungu ntsu tsu yuwan goon, waru a̱ɗu fo a̱tsuma̱ o ulinga u ɗaɗa i ri. 14 Ana a̱ɗu fo a̱tsuma̱ o ulinga a ɗaɗa i ri, tsaa yuwusan afalu upasu na̱ cine u lobonoi tsu yuwan shi. A̱yi ɗa nda gba, a̱tsu ɗa aza a na tsu fara ta̱wa̱a̱ nɗu na Alabari a Saꞌani a Zamawawa.
15 Tsaa yuwusan afalu adama e ili i na ama o ro a yuwain shi, gashi a̱tsu ɗa tsu yuwain iliꞌi na aciya̱tsu. O una̱ u ndolo, tsu ta zuwusa okolo a na ucawu wo okolo a̱ ɗu u ta kungwa, reve waru ulinga u tsu a̱tsuma̱ a̱ ɗu u lyuwa elime lon. 16 Tsu ciga ta̱ tsu ꞌya̱wa̱ ba̱ta̱ va alanga tsu ca Alabari a Saꞌani. Tsu ciga tsu yuwan afalu adama o ulinga u na ama o ro a yuwain ɗe uba̱ta̱ u le shi. 17 Adanshi a̱ A̱sula̱ a damma ta̱, “Na̱ vu ciga vu ꞌya̱sa̱n avangaci, vu ꞌya̱sa̱n adama e ili i na A̱sulazuva a yuwain.” 18 Adama a na za na tarai u ta̱ tsura̱ ica na aciya̱yi a̱yi ɗa u tsu tsura̱ icaꞌa shi. Agba na̱ A̱sulazuva a zuwa vuma ta̱ tsura̱ ica, a̱yi ɗa za na tsu tsura̱ ica ya amayun.
10:17 Irm. 9:24.