11
Bulu na ajiya e epen
N ta zuwusa okolo i ta yuwan ankuri na̱ a̱mu ko na̱ shi n yuwan gashi n reve ili i shi. Ee, n ta patishi ɗu i yuwan ankuri. N ta aɗa a̱ ɗu ununa A̱sula̱ a̱ ri aɗa a̱ ɗu. I rotso ta̱ usheli u na koto u revei vali shi, za na n yuwayin nzuwulai n lolo na̱ vali ta̱ goon, a̱yi ɗa Zamawawa na aciya̱yi. Agba gogo n ta uwwusa wovon u na a̱a̱ pusa̱n okolo a̱ ɗu adama i lyawa itoni yi Zamawawa a̱tsuma̱ a amayun na akiza, cine yo luluma̱i Hawa† o ure u vama wa̱ yi. Tsu damma ɗu ta̱ adama e Yesu, reve i tsura̱ Ruhu va Akiza a̱vu i usu ikaka i tsu. Agba reve i lyawa ama o ro a dansaa ɗu ili i ro koꞌo adama e Yesu. Gogo nda i tu ufoɓu na ya̱a̱ ushi ruhu ro koꞌo reve i ushi ikaka i ro koꞌo. N reve ta̱ aza a na ee ɗesu aciyele “ajiya a gbagbain” a laꞌa mu shi. Maa yuwan adanshi ulobonu cine ele aa yuwusan shi, agba n reve ta̱ ili i na maa dansa. Tsu roco ɗu ta̱ ne a alanga e eteshe o ure biti.
N zuwa ɗu i tsupa mu adama a Alabari a Saꞌani a na n yuwaan nɗu alajiya shi. Mo oꞌwoto ta̱ aciya̱va̱ za̱la̱ reve n ca ɗu tsugbain. Unusu u ɗa ndoloꞌo? U yuwan ta̱ gashi n te ivusa̱ a̱ꞌisa̱ a̱ a̱za̱ e Itoni o ro, ana n ushiyi ikebe i le adama n yuwaan ɗu a̱ga̱nda̱. Na̱ n lamba ili i ro a mantsa ma na n shi oɓolo na̱ a̱ɗu, m pati ɗu i kamba mu shi. A̱za̱ a̱ tsu a na o uta̱i Makidoniya a̱vu a rawa ɗe ele ɗa a ca numu ili i na n cigai suru. Ko keꞌen koto m pati ɗu ikambi i ro shi, waru maa yuwan ne shi, ko keꞌen. 10 Ko za a̱tsuma̱ e iɗa ya Akataya aa zuwa mu n lyawa adanshi a̱ a̱bunda̱ adama o ndolo shi. N ta dansa ili i nda na amayun a Zamawawa na ri a̱tsuma̱ a̱ va̱. 11 Na̱ n damma maa zuwaa ɗu itana yu ume shi, o una̱ u na n ciga nɗu ɗa shi? Oꞌo! A̱sula̱ e reve ta̱ na n ciga nɗu.
12 Waru n ta lyuwa elime ni ili i na maa yuwusan gogo, adama a na n cigai m putsa ama o ndolo nu ure wu uꞌya̱sa̱sa̱n wa avangaci. A ta ciga a damma ulinga u na a̱a̱ ꞌya̱sa̱sa̱n avangaci adama a̱ yi, ili i ta̱ i ɗa na̱ za tsu. 13 Ama a nda ajiya e epen a ɗa. A ta yuwusan epen adama o ulinga u le, reve a vadala aciyele tsa̱ra̱ o rotso ajiya a amayun a Zamawawa. 14 Amma ili ya asalama i ɗa mu shi! Ko Male† ma tsu vadalasa ta̱ aciya̱yi o rotsuso malingata ma̱ A̱sula̱ me ekan. 15 Adama o ndolo wo oꞌwo tsu ili ya asalama shi, na agbashi a Male fo a zuwa aciyele o rotso agbashi a na aa yuwusan ulinga u na u ri mejege. Agba o ukosu a̱ ta̱ tsura̱ a̱tsuma̱lima̱ a na a ntsayi adama e ili i na a yuwain.
Bulu yuwain adanshi a̱ a̱tsuma̱lima̱ a̱ yi
16 N ta̱ da̱shi dansaa ɗu: Ko za tara mu gashi n reve ili shi. Agba na̱ ne ɗa majiyan ma̱ ɗu, to, poloo numu atsuvu, ununa yoo poloo za na revei ili shi atsuvu, a̱vu fo n yuwan afalu neꞌen keꞌen. 17 A mantsa ma na maa cuwusa aciya̱va̱ ne tsundolo, maa yuwusan adanshi cine Zagbain aa yuwan shi, amma tsu za na revei ili shi. 18 Ama na̱ a̱bunda̱ a ta yuwusan afalu adama e ili i na a yuwain a̱tsuma̱ o uvaɗi. Adama o ndolo a̱mu fo n ta yuwusan afalu. 19 A̱ɗu aza a na i ri a majiyan i ta̱ nu ugbozu, i ta uwwusa uyoꞌo o polusoo olo atsuvu! 20 Hali i ta yuwusan ankuri na aza a na a̱a̱ ka̱mbuwusa̱ ɗu agbashi e le, ko aza a na aa paalasa ɗu, ko aza a na aa yuwusaan ɗu epen. I ta yuwusan ankuri na aza a na a tarasa a laꞌa ɗu ta̱, ko aza a na aa ɓasasa ɗu a agbaguzu. 21 N ta uwwusa wono ana n dammai a na tsu ri nu ucira u na tsaa yuwan ili i na aa yuwusan shi.
Na aa yuwusan afalu, a̱mu fo n ta yuwusan, agba uyuwusan ne tsulo tsa ɗa. 22 A ta dansa ele mmaci ma Ibrahim n ɗa, ko? A̱mu fo maci va Ibrahim ɗa. Ele aza a Israꞌila a ɗa? A̱mu fo ne ɗa. Ele muwun n tsukaya ma Ibrahim n ɗa? A̱mu fo ne ɗa. 23 Ele agbashi a Zamawawa ɗa? Na̱ n damma n laꞌa le ta̱ yuwaan yi a̱ga̱nda̱ mo oꞌwo ta̱ gashi ulo. N laꞌa le ta̱ yuwan ulinga lon. A zuwa mu ta̱ o uꞌwa wa ali kuci hali u laꞌa cine a zuwa nle o uꞌwa wa ali. Wufabu u na a faba numu u laꞌa ta̱ cine a faba nle. N yuwan ta̱ zuzu nu ukwa̱ na̱ a̱bunda̱. 24 Aza a Israꞌila a faba mu ta̱ mataꞌatsu na̱ kucci.* A yuwan ta̱ ne toto uton. 25 A̱za̱ a̱ Roma a faba mu ta̱ na aɗanga. A yuwan ta̱ ne toto utaꞌatsu. A vara mu ta̱ na atali azama o una mu u ta̱. N shi ta̱ a mmalu a wantsun reve wu ɓoso. A yuwan ta̱ ne utaꞌatsu. Reve n da̱na̱ o uda̱su a̱ mini diga ili yu ulivu hali ulivu u ro. 26 A̱tsuma̱ a mmalu ma̱ a̱bunda̱, n uwa ta̱ a̱tsuma̱ e meleshe adama o ɗolu na shiwain, oɓolo na̱ a̱za̱ a̱ nga̱la̱la̱i waru. N uwa ta̱ e meleshe e ekere a ama a̱ va̱, aza a Israꞌila, ne e ekere a Atakpaci. N uwa ta̱ e meleshe e ilyuci i gbagbain, na̱ a̱tsuma̱ o una, na̱ a̱tsuma̱ a mala. Waru n uwa ta̱ a̱tsuma̱ e meleshe e ekere a ama a na a dansa ele a̱za̱ e Itoni a ɗa, agba ne ɗa a̱ ri shi. 27 N yuwan ta̱ ulinga wu ucira hali n ta̱ka̱lyuwa̱, waru mantsa na̱ a̱bunda̱ n lantsa shi. N da̱na̱ ta̱ na ambulu na akuli, waru a mantsa na̱ a̱bunda̱ n lamba ta̱ ilyalya. N sowo ta̱ uta̱nu kuci adama a na itana i ka̱la̱ma̱ numu. 28 Uda̱shiyi e ili i nda suru, wo oꞌwo ta̱ gashi n tu utanuwu ni itana yu ume urana suru adama a na n ri udamu adama a̱ a̱ꞌisa̱ a̱ a̱za̱ e Itoni suru. 29 Ana ozo o ro a̱ da̱na̱i lagaga, a̱mu fo n da̱na̱ ta̱ lagaga. Na̱ a̱ luluma̱ nanza hali u yuwan unusu u tsu damaton mu ta̱ lon.
30 Na̱ hali maa cuwa aciya̱va̱, n ta yuwan ne adama e ili i na i rocoi n ri nu ucira shi. 31 A̱sula̱ e reve ta̱ maa yuwusan epen shi. A̱yi ɗa A̱sula̱ na̱ Dada va̱ Yesu Zagbain, waru a ta cuwa yi babu ukotu. 32 A mantsa ma na n shi Dimaska, gwamna (ana Areti da̱na̱i mogono) shi ta̱ ciga u reme mu ɗaɗa u zuwai a̱soja a̱ ka̱nda̱ruwa̱ lyuciꞌi. 33 Agba a̱vu nꞌutsa̱ n va̱ mu ta̱lyuwa̱to mu a̱tsuma̱ a aasaka a̱ wungu wu ukari u lyuciꞌi. Ne ɗa n laꞌai e ekere a gwamnaꞌa.
* 11:24 A mantsa mo ndolo, na a faba vuma toto amunga, u tsu kuwa̱ ta̱. A tsu faba yi ta̱ mataꞌatsu na̱ kucci adama u sowo a̱tsuma̱lima̱ lon agba wa̱a̱ kuwa̱ shi.