12
Zagbain rocoi Bulu alavu alavu
N ciga n ꞌyuwan n yuwan uvaɗu. Ko ili n tsura̱ na̱ ne shi, agba lyawa n ꞌya̱sa̱n avangaci adama a alavu alavu na̱ wenu u na Zagbain roco numu. Aꞌwan kupa na̱ a̱za̱ a̱ na̱shi na a̱ ka̱ra̱i, A̱sula̱ a̱ ushi ta̱ za vi Itoni vu Zamawawa ro a̱ tyo zuva suru suru. N reve shi ko lipu va̱ yi ɗa ka̱ra̱i, ko ruhu va̱ yi, A̱sula̱ a ɗa e revei. 3-4 N ka̱mbisa̱ ta̱ n yuwan adanshi, n reve ta̱ a tara ta̱ vuma nda a̱ tyo o uꞌwa u wivuwun† ɗe zuva, n gura reve ulobonu shi, ko lipu va̱ yi ka̱ra̱ ta̱ zuva ko gba ruhu va̱ yi ɗa goon, A̱sula̱ a ɗa e revei. Wu uwwa ta̱ ili i na aa gura cuɗuwa shi, ni ili i na A̱sula̱ aa lyawa nanza damma shi. Adama o ndolo n ta yuwan uvaɗu adama a vuma ndolo, agba maa yuwan afalu adama a aciya̱va̱ shi, she adama e ili i na yoo rocosu n ri nu ucira shi goon. Amma na̱ n ciga n yuwan afalu adama a aciya̱va̱, moo oꞌwo ulo shi, adama a na amayun a ɗa ma̱a̱ da̱na̱ a dansa. Agba maa yuwan afalu adama a aciya̱va̱ shi. N ciga ama a ca mu tsugbain tsa na tsa laꞌai ili i na e ene numu a yuwusan ko a dansa shi.
Agba na̱ n ciga n ꞌyuwan n kuɗa̱ yuwan uvaɗu a̱bunda̱ adama e ili ya asalama i na A̱sula̱ o roco numu. A̱yi ɗa i zuwai u ca numu mɓa̱la̱ n ro na moo sowuso a̱tsuma̱lima̱, cine aawanda a tsu sapa lipu. U rotso ta̱ gashi malingata ma Male mo foɓo ta̱ adama u ca mu a̱tsuma̱lima̱ adama a putsaa mu a na maa yuwan uvaɗu. M pati ta̱ Zagbain toto utaꞌatsu u tawa mu addama a nda. Agba u damma mu ta̱, “Isaꞌani i va̱ i rawa wu ta̱. A mantsa ma na vu ri ta̱ka̱lya̱, ɗaɗa ucira u va̱ u tsu da̱na̱ mejege a̱tsuma̱ a̱ wu.” Adama o ndolo gogo n ta̱ ma̱za̱nga̱ n yuwan afalu adama o ulambu wu ucira u va̱, adama ucira wu Zamawawa yuwan ulinga a̱tsuma̱ e ekere a̱ va̱. 10 Na̱ n ri nu ucira shi, na̱ tsundolo a̱a̱ ta̱wa̱a̱ Zamawawa ni isaꞌani, n ta yuwan ma̱za̱nga̱. Na ama e isula mu, ko n lamba ili, na̱ tsundolo a̱ ta̱wa̱a̱ yi ni isaꞌani, n ta yuwan ma̱za̱nga̱. Waru ko ama o ɓongi mu ko n sowo a̱tsuma̱lima̱, n ta yuwan ma̱za̱nga̱ na̱ cuꞌun ndolo a̱ ta̱wa̱a̱ Zamawawa ni isaꞌani. U to oꞌwo na̱ n ri nu ucira shi, a mantsa mo ndolo ma ɗa moo oꞌwo nu ucira.
Bulu ciga ta̱ ama a̱ Korinti
11 N ta yuwusan adanshi ana ulo, agba a̱ɗu ɗa i zuwa numu n yuwain ne. A̱ɗu ɗa aza a na u lobonoi i damma ili i na i ri ulobonu a̱ tyo e ekere a̱ va̱. Adama a na ko na̱ n ri ili i ro shi, aza a na a dansa ele “ajiya a gbagbain” a ɗa a laꞌa mu shi. 12 Ana n shi oɓolo na̱ a̱ɗu, n shi ta̱ na ankuri hali n yuwan linga vu ucira ni iroci ni ili ya asalama na aajiya a amayun a tsu yuwan. 13 Adama o ndolo i tsura̱ ta̱ ili i na a̱ꞌisa̱ a̱ a̱za̱ e Itoni o ro a̱ tsura̱i. Ili i ta̱ i ɗa goon i shi i tawai koꞌo: mo oꞌwoto aciya̱va̱ itana yu ume e ekere a̱ ɗu shi. I yuwaan mu gafura adama o ndolo!
14 N te ifoɓi i na ma̱a̱ ka̱lyuwa̱ ɗu wa taꞌatsu. Agba ko na̱ n shi n ta̱wa̱ moo oꞌwo ɗu itana shi. A̱ɗu ɗa n cigai, amma ikebe i ɗu shi. U ri ulobonu muwun n zuwusa ikebe adama a̱ ka̱lyuwa̱ aza a na a matsan nle shi. Ne ɗa shi! Mbara n ɗa n tsu ka̱lyuwa̱ muwun n le. 15 Adama o ndolo n ta̱ ma̱za̱nga̱ adama n ca ili i na n ri na̱ a̱yi suru adama a̱ ɗu, hali gba na aciya̱va̱. I ta jiba icigi i va̱ adama a na n laꞌa ciga nɗu?
16 Ozo o ro a̱ ɗu a̱ usu ta̱ mo oꞌwo ɗu itana shi. Agba a buwa ta̱ a majiyan n yuwan ta̱ ugbozu, reve n yuwan epen adama n tsura̱ maa azu ɗu. 17 A̱tsuma̱ a ama a na n lyunguwa̱ nɗu, za ro paala ɗu ta̱? 18 M pati ta̱ Titu u ꞌya̱wa̱ ya̱ꞌa̱ ɗu, a̱vu n lyungu za vi Itoni ro oɓolo na̱ a̱yi. Agba a̱yi u paala ɗu shi. Waru i reve ta̱ a na a̱mu na̱ a̱yi ili i ta̱ i ɗa tsu yuwain, waru tsu ta̱ no okolo a̱ ta̱.
19 I ta gura yuwan majiyan gashi tsu ta dansa ili i nda suru adama tsu roco tsu ta̱ mejege. Ne ɗa u ri shi. Tsu ta yuwusan adanshi cine Zamawawa aa ciga tsu tsu yuwan adanshi a̱ ma̱ka̱ka̱n ma̱ A̱sula̱. A̱ɗu nꞌutsa̱ n tsu n ɗa, waru ili i na tsaa yuwusan suru adama tsu gbamato ɗu ɗa. 20 N ta uwwusa wovon na̱ n ta̱wa̱ n ka̱lyuwa̱ ɗu, nden n ɗu moo yoꞌono mu shi, adama o ndolo, nden n va̱ moo yoꞌono ɗu shi. N ta uwwusa wovon u na ma̱a̱ ta̱wa̱ n cina ɗu a mawasan waru i ta̱ tsushuꞌun tsi ili i na ama a̱ ri na̱ a̱yi. Waru n ta uwwusa wovon na̱ n ta̱wa̱ ya̱ꞌa̱ ɗu n cina ɗu a yisaali nu upan, a̱vu waru i ciga ili biti adama a aciya̱ɗu. N ta uwwusa wovon n ta̱wa̱ n cina ɗu a dansa ili i vama adama a ama o ro, a̱vu waru i da̱na̱ a yuwusan idami. Na̱ n ta̱wa̱ n ciga n cina ɗu a̱ ꞌya̱sa̱sa̱n avangaci shi, waru n ciga ɗu i yuwusan nden iwa̱wu shi. 21 Amayun, n ta uwwusa wovon na na̱ n ta̱wa̱, A̱sula̱ a̱ ta̱ ka̱ɗa̱to mu adama a̱ ɗu. N ta yuwan mesun adama a aza a na a yuwain ɗe unusu agba koto a lyawa nden ma̱ a̱shinda̱ shi, na̱ tsipere, ni ili i wono.