2
N ciga ɗu ta̱ i reve cine n yuwain a̱tyo a na maa yuwan adama a̱ ɗu, waru adama a̱ a̱za̱ e Itoni a̱tsuma̱ a Lawudikiya, waru na adama a̱ a̱za̱ e Itoni a na koto a gaꞌain na̱ a̱mu shi. N yuwan ta̱ ili i ndolo adama n da̱shi le ugbamu wo okolo waru adama o ɓoluloi ni icigi. A̱yi nda u ta lyawa le a̱ tsura̱ ili i saꞌani ya̱ a̱bunda̱ i na i tsu ta̱wa̱ ne e reve ili yu usokowu ya̱ A̱sula̱. Adanshi a̱ Kristi Zamawawa ɗa maa yuwusan. A̱yi ɗa za na ri uguzu ni ili yu ugbozu suru waru nu urevu u na tsee ene shi. N damma ɗu ta̱ ili i nda adama she za gura pusa̱n ɗu ugbozu wan na a yuwan ulinga nu urevu wu uvaɗi, waru a yuwan mawasan na̱ a̱ɗu. Ko na wo oꞌwoi n ri zuzu na̱ a̱ɗu shi, okolo a̱ va̱ o to oɓolo na̱ a̱ɗu. Agba n ta̱ a̱ ma̱za̱nga̱ ma̱ a̱bunda̱ adama a na i ri a yuwusan nden n wuma na wu ntsayi, waru adama a na i ri nu ucawu wo okolo wu ucira a Zamawawa.
Zamawawa ta̱wa̱a̱ ta̱ na̱ wuma wa amayun
Gogo gba a na i ushiyi Yesu Zamawawa, Zagbain ɗu, i lyuwa elime ni itoni ya̱ yi. I shuwa̱ aralu a̱ ɗu a̱tsuma̱ a̱ yi reve i kungwa a̱tsuma̱ e le. Ne ɗa ucawu wo okolo a̱ ɗu a̱ tsura̱ ikyun yu ugbamu, cine o rito nɗu. Ne ɗa waru yaa shiwan nu ugodyusho.
She i lyawa nanza reme ɗu a̱tsuma̱ a mawasan me pere wan. Mawasan mo ndolo ma̱ ta̱ da̱na̱ gashi urevu u ɗa, agba uritosu u vuma u ɗa goon. A̱ ta̱wa̱ ta̱ o ucira u ruhu wu uvaɗi u nda amma uba̱ta̱ wa̱ Kristi Zamawawa ɗa shi. Ili i na i ri pe a̱tsuma̱ a̱ A̱sula̱ suru a̱ ta̱ pe a̱tsuma̱ a̱ Kristi Zamawawa. 10 I to oɓolo na̱ a̱yi, adama o ndolo ili i na i ri a̱tsuma̱ yi suru a̱ ta̱ pe a̱tsuma̱ a̱ ɗu fo. Waru u ta yuwusan tsugono a aci a cira suru na ama a gbagbain suru.
11 Ana i ta̱wa̱i ya̱ Yesu Zamawawa u paɗa ɗu ta̱ uryumbu o ure u ruhu. Mapaɗa mo uryumbu mo ndolo cine vuma tsu paɗa vuma uryumbu ɗa shi. Ili i na gba Kristi Zamawawa yuwain a̱yi ɗa u paɗa ta̱ wuma vu nusu ɗu. 12 Ana a yuwaan ɗu urumbusu, a̱ ciɗo ɗu ta̱ oɓolo na̱ Yesu Zamawawa. Reve a̱ ꞌya̱sa̱n ɗu a̱ tyo a wuma adama a na i ri nu ucawu wo okolo a̱tsuma̱ o ucira wa̱ A̱sula̱, za na ꞌya̱sa̱in Kristi Zamawawa a̱tsuma̱ a̱ a̱kwa̱kwa̱. 13 I da̱na̱ ta̱ a̱kwa̱kwa̱ adama a̱ nusu ɗu waru adama a na i da̱na̱i no okolo a̱ nusu. Amma A̱sula̱ a zuwa ɗu ta̱ i da̱na̱ wuma a̱tsuma̱ e Yesu Zamawawa. U yuwaan ɗu ta̱ gafura vu nusu ɗu suru.
14 Udaru vu nusu da̱na̱ ta̱ lo uɗanu, waru udaru u nda u ta̱ a aci a̱ tsu. Amma A̱sula̱ a̱ kimusa̱ ta̱ udaruꞌu, u tara le ta̱ reve u lungusa̱ le ana a vara nle akpata a̱ Kristi Zamawawa. 15 O ure u nda u ɗa, A̱sula̱ a tawai ucira wu cira na aza a tsugbain. U ca le ta̱ wono a alanga e eteshe a na u lyuwai aci e le a akpata† a̱ Kristi Zamawawa.
16 Adama a nda, she i lyawa nanza kototo ɗu, adama e ili i na yoo sowo ko i lyuwa wan. She i lyawa le o kototo ɗu adama a na i kuɗa̱i a yuwan a̱buki a rana va akiza o ro wan, ko a yuwan a̱buki o Woto Saꞌavu wan, ko a na i kuɗa̱i o toni wila̱ wa Ashibi wan. 17 Adama a na wila̱ u ndolo oroci e ili i na i ri amayun a ɗa. Zamawawa a aciya̱yi a̱yi ɗa ili i na i ri amayun. 18 Ama o ta̱ lo a na a uwwusa uyoꞌo lon na a tarasa aciyele ili i ro i ɗa shi ne epen, waru a na yuwusaan nlingata ma̱ A̱sula̱ a̱ga̱nda̱. She i lyawa ama o ndolo e geshe ɗu ana ya̱a̱ ushi ili i na yi ntsayi i ushi a na i lyuwai aci wan. Cuꞌun va ama ndolo a tsu damma ta̱ ili suru i na e enei, waru wuma u babu a akiza e le u tsu zuwa le ta̱ a̱ ꞌya̱sa̱n avangaci a̱tsuma̱ o urevu u tsulo tsa̱ le. 19 Ama a nda a̱ ri oɓolo na̱ Yesu Zamawawa Aci a̱ lipu shi. Adama a na tsu tu uɓolu na̱ a̱yi a̱ lipu e ekere a aruva o ugbamu a̱ yi, waru tsu ta kungwa nna̱ tsu tsura̱ ilyalya i tsu nu ucira u tsu diga a̱ A̱sula̱ goon.
20 I kuwa̱ ta̱ oɓolo na̱ Zamawawa, reve wo oꞌwoto ɗu fa̱a̱n diga o ucira wu uvaɗi u nda. Adama a̱ nye i ri oo tono wila̱ wu uvaɗi u nda vadamma a̱ɗu a̱za̱ o uvaɗi a ɗa? 21 Wila̱ u nda u damma ta̱, “She i guza̱ ili i nda wan!” ko “She i lyuwa ili i nda wan!” ko “She i juꞌwa̱n ili i nda wan!” 22 Wila̱ u nda u ta adanshi a aci e ili i nda i na i tsu jima shi. Nna̱ tsu yuwan ulinga ni ili i nda, tsu tso oco le ta̱. Ne ɗa fo wila̱ u na ama a zuwai. 23 Wila̱ u nda a̱ ta̱ gashi a̱ tu ulobonu adama a na a zuwa ta̱ ama a yuwan ukadu o yoꞌonoto A̱sula̱ okolo, ko o roco uka̱ɗa̱tosu wa aci. Agba epen a ɗa, waru a tsu zuwa ta̱ ama a ca aciyele a̱tsuma̱lima̱ adama o yoꞌonoto A̱sula̱ okolo. Agba wila̱ u nda u tsu kamba vuma na cigai lyawa majiyan me iwuya ni icigi yi iwuya shi.