2
Ajiya a̱ ushiyi Bulu
Ana a yuwain aꞌwan kupa na̱ a̱za̱ a̱ na̱shi, reve n ka̱mbisa̱ Urishelima oɓolo Banaba, waru n tara ta̱ Titu. N ꞌya̱wa̱ ta̱ ɗe adama a na A̱sula̱ o roco numu alavu alavu adansa mu n ka̱ra̱. A̱mu ɗe, n yuwan ta̱ adanshi na azagbain a̱ a̱a̱ꞌisa̱ a̱ a̱za̱ e Itoni goon. N shi ta̱ n ciga n zuwa le e reve ikaka i na maa dansaa Atakpaci. N shi ta̱ n ciga ajiyaꞌa a̱ lyungwa̱ ili i na moo ritosu. Nna̱ a̱ usu uritosu u va̱ shi, uritosu u na n yuwain hali a̱ tyo a mantsa ma nda u to oꞌwo ili ye pere. Ana a uwwai ili i na n dammai, a̱ usu yi ta̱. A zuwa a paɗa iꞌutsa̱ i va̱ Titu za na shi oɓolo na̱ a̱mu uryumbu shi, ko na wo oꞌwoi a̱yi Takpaci* ɗa.
A̱za̱ e itoni e epen o ro o oɗoru ta̱ a uwa a̱tsuma̱ a̱ tsu. A uwa ta̱ a̱tsuma̱ a̱ tsu gashi aza a matawa mo utyo adama e reve ufa̱lu u na Yesu Kristi Zamawawa ca ntsu. A ciga ta̱ a̱ ka̱mba̱to tsu agbashi. Ama o ndolo a ɗa a zuwa ntsu tsu yuwain adanshi a mapaɗa mo uryumbu.† Amma tsu tonoo aɗa a̱za̱ e itoni e epen o ndolo shi, ko keꞌen. Tsu ciga ta̱ amayun a Alabari a Saꞌani a̱ da̱na̱ oɓolo na̱ a̱ɗu.
(Ozo o ro a̱tsuma̱ a̱ a̱a̱ꞌisa̱ a̱ a̱za̱ e Itoni a nda a tara ta̱ aciyele gashi azagbain a ɗa, amma a̱yi ndolo ili i ro i ɗa shi ya̱ꞌa̱ va̱. A̱sula̱ a ta tarasa ama ili i ta̱.) Ne ɗa aa vadala Alabari a Saꞌani a na n yuwain shi. E ene ta̱ A̱sula̱ a ca mu ta̱ ulinga wa alajiya a Alabari a Saꞌani a̱ tyo uba̱ta̱ wa Atakpaci, cine u cayi Bituru ulinga wa alajiya a̱ tyo uba̱ta̱ wa aza a Israꞌila. A̱sula̱ a ca ta̱ Bituru ucira u na waa yuwan ulinga wa aajiya a̱tsuma̱ a ama a Israꞌila. Ne ɗa fo u ca numu ucira u na maa yuwan ulinga wa aajiya a̱ tyo uba̱ta̱ wa Atakpaci.
Ana Yakubu na̱ Bituru na̱ Yahaya† (aza a na ama suru e revei azagbain a ɗa) e revei A̱sula̱ a ca mu ta̱ uneꞌe u gbain u nda, reve a̱ ushi mu na̱ Banaba alingi a̱tsuma̱ a aza a na aa yuwusan ulinga oɓolo. A̱ da̱shi tsu ta̱ asuvu ugbamu tsa̱ra̱ tsu lyuwa elime a yuwusaan Atakpaci alajiya, waru a mantsa ma̱ ta̱ a ta lyuwa elime nu ulinga u le a̱tsuma̱ a aza a Israꞌila. 10 Ili i ta̱ i na a pati ntsu tsu yuwan, a̱yi ɗa tsu cuwan na alambi, waru n da̱na̱ ta̱ no okolo a na maa yuwan ne!
Bulu ɓara ta̱ Bituru
11 Urana u ro, ana Bituru ta̱wa̱i a̱tsuma̱ a Antakiya, u yuwusan ta̱ ili i babu ulobonu lon, reve a̱mu adama o ndolo m ɓara yi a̱ ma̱ka̱ka̱n ma̱ a̱za̱ e Itoni. 12 Apa ili i na i farai: Ana u fara rawai, u lyuwusa ta̱ oɓolo na Atakpaci a̱za̱ e Itoni. A̱vu Yakubu lyungu a̱za̱ e Itoni o ro aza a Israꞌila a̱ tyo Antakiya. Ana ama a nda a rawai, Bituru da̱shi lyuwisa na Atakpaci waru shi, adama a na u da̱na̱ ta̱ a uwwusa wovon wi ili i na ama a nda aa damma adama a̱ yi. 13 Reve akapi a̱ a̱za̱ e Itoni a Israꞌila fo o toni yi na̱ mayan me ikpaꞌa ne, hali fo na̱ Banaba toni le ta̱ na̱ mayan me ili i babu i mejege i nda.
14 Ana me enei oo tono mejege ma amayun a Alabari a Saꞌani shi, reve n yuwan adanshi na̱ Bituru a̱ ma̱ka̱ka̱n me le suru. A̱vu n damma, “Bituru, a̱vu za va Israꞌila ɗa, amma vu ta yuwusan ili gashi Takpaci, agba vadamma a̱vu za va Israꞌila ɗa shi. Na̱ ne ɗa, nye i zuwai vu cigai vu zuwa Atakpaci a nda o toni ili i na aza a Israꞌila a yuwusan?
15 “A̱mu na̱ a̱vu umatsun wa aza a Israꞌila a ɗa, waru a̱tsu omocin a ɗa shi e ekere a̱ A̱sula̱ cine Atakpaci a̱ ri. 16 Amma suru na̱ ne, tsu reve ta̱ a na tso oꞌwoi a̱za̱ a̱ a̱ɓula̱† na̱ A̱sula̱ nu ucawu wo okolo a̱tsuma̱ a Zamawawa, agba adama a na tsu yuwain ili i na Wila̱ꞌa̱ u damma ntsu tsu yuwan ɗa shi, adama a na za lo na a̱ ka̱mba̱ za va̱ a̱ɓula̱ na̱ A̱sula̱ nu utonishi u Wila̱ shi. Adama o ndolo tsu ca ta̱ Yesu Zamawawa okolo, tsa̱ra̱ A̱sula̱ a̱ ushi tsu adama o ucawu wo okolo a̱ tsu e ekere a Zamawawa.
17 “Aza a Israꞌila o ro a tara tsu ta̱ a̱za̱ o unusu adama a na tsu ca ta̱ okolo Kristi Zamawawa ta̱ ka̱mbuwa̱ tsu a̱za̱ a̱ a̱ɓula̱ na̱ A̱sula̱ adama o ndolo a ɗa tsu toniyi Wila̱ wa aza a Israꞌila suru shi. A̱yi ndolo u ta dansa Zamawawa zuwa tsu ta̱ tsu yuwan unusu? Oꞌo, ne ɗa shi! 18 Amma na̱ n ka̱mba̱ n toniso Wila̱ꞌa̱ waru, to, n ta yuwaan A̱sula̱ unusu wa amayun. 19 Ana n toniyi Wila̱ꞌa̱, u polo mu ta̱, reve u putsaa mu a yuwan wuma u na A̱sula̱ a cigai. Gogo nda gba Wila̱ꞌa̱ u buwa nu ucira a aci a̱ va̱ shi, adama n yuwan wuma u na A̱sula̱ a cigai. 20 A vara mu ta̱ a akpata† oɓolo na̱ Kristi Zamawawa. A̱mu na aciya̱va̱ a ɗa maa yuwusan wuma shi, amma Kristi Zamawawa na ri nden pe a̱tsuma̱ a̱ va̱. Pe a̱tsuma̱ a̱ lipu va̱ a̱tsuma̱ o uvaɗi u nda n ca ta̱ okolo uba̱ta̱ u Mawun ma̱ A̱sula̱. U ciga mu ta̱ waru a̱yi na aciya̱yi a ɗa u ɗangwai u kuwa̱ tsa̱ra̱ a̱mu n da̱na̱ wuma. 21 A̱mu mu pe a̱tsuma̱ a ama a na a ꞌyuwain isaꞌani ya̱ A̱sula̱ shi. Nna̱ A̱sula̱ a̱ ushi tsu nu ure u Wila̱, to, Kristi Zamawawa kuwa̱ ta̱ pere.”
* 2:3 Titu Takpaci ɗa, waru ele ama o ndolo a tsu paɗa vali uryumbu shi. Aza a Israꞌila gba vali suru a ta paɗa yi uryumbu. Ili ya asalama i ɗa ana wo oꞌwoi ajiya a zuwai a paɗa Titu uryumbu shi. 2:9 A̱tsuma̱ o uguzu u nda Bulu yuwan ta̱ ulinga na̱ Tsuꞌarama u ɗe aala a̱ Bituru: “Kefa.”